Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Najkrajší darček dostali deti na sídlisku Sever

Category:

Medicine, Science & Technology

Publish on:

Views: 5 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Ročník X. 14. december 2015 Číslo Nepredajné Kam cez sviatky? Celý týždeň vás čakajú vianočné trhy s kultúrnym programom, v piatok s bronzovou superstar Pavlom Kovalíčkom. Na Prvý sviatok vianočný
Transcript
Ročník X. 14. december 2015 Číslo Nepredajné Kam cez sviatky? Celý týždeň vás čakajú vianočné trhy s kultúrnym programom, v piatok s bronzovou superstar Pavlom Kovalíčkom. Na Prvý sviatok vianočný príďte na jasličkovú pobožnosť, na Štefana chodia koledníci, na Silvestra sa stretneme opäť na námestí a Nový rok privítame koncertom v kostole. Viac v novinách... Predvianočný koncert ZUŠ Dezidera Kardoša Predvianočný koncert Základnej umeleckej školy Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou 11. decembra priniesol v Sále Janka Jesenského v ZUŠ DK nielen hudbu, piesne a koledy, ale aj divadelné predstavenia. Jedným z nich bolo aj originálne stvárnenie duchovnej témy (na foto) žiakmi literárno-dramatického odboru. Lebo Boh je láska, a tej sa nám všetkým dostáva najviac práve na Vianoce... Foto: Lenka Kyselicová Najkrajší darček dostali deti na sídlisku Sever Minulý týždeň 10. decembra primátor Marián Chovanec slávnostne prestrihol pásku pri vchode do novej triedy v Materskej škole na Ulici 5. apríla. Sídlisko Sever tak dostalo pod stromček najkrajší darček, aký si len mohli priať rodičia detí predškolského veku. A nielen sídlisko, ale aj celé mesto, nakoľko je tomu už vyše tridsať rokov, čo sa v Bánovciach nad Bebravou naposledy budovali priestory predškolského zariadenia. Slávnostného otvorenia za zúčastnili nielen zástupcovia mesta, ale aj riaditeľky ostatných materských škôl, ktoré naozaj mali čo závidieť. Deti pre svojich hostí pripravili milý program a darovali každému medovník. Riaditeľka Materskej školy na Ulici 5. apríla Mgr. Helena Šulová a jej kolegyne neskrývali radosť a na nové deti sa tešia už od 11. januára (Viac na 3. strane.) Text a foto: Alena Borszéková ˇ Našim citatelom prajeme krásne a pokojné Vianoce PF 2016 redakcia 14. december interview 2 Rozhovor na tento týždeň V apríli sa skončí štvorročné volebné obdobie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Ako by ste zhodnotili svoje pôsobenie v parlamente? Som členom dvoch výborov mandátového a imunitného, druhým je výbor pre ľudské práva a národostné menšiny, v ktorom som overovateľom a bol som jeho spoločným spravodajcom počas prerokovávania troch bodov v parlamente. V ňom som niekoľkokrát vystúpil s faktickou poznámkou alebo v rozprave. Naposledy v novembri, keď som predložil pozmeňujúce návrhy k zákonu o športe, ktoré boli schválené. Zúčastňujem sa na činnosti 83-členného poslaneckého klubu strany SMER sociálna demokracia, ktorý má väčšinu v Národnej rade SR a v ktorom sa všetci jeho členovia podieľame na príprave, ale aj pripomienkovaní legislatívnych noriem. Ako poslanec som pravidelne komunikoval so starostami, poslancami, predstaviteľmi štátnej správy a podnikateľmi z nášho okresu. Aj keď to nie je hlavným poslaním poslanca, pomáhal som zabezpečovať a sprevádzať návštevy žiakov, študentov, zamestnancov a dôchodcov z obcí nášho okresu na pôde najvyššieho zákonodárneho orgánu Slovenska. Kladne hodnotím, že náš okres navštívil predseda parlamentu Peter Pelegrini, predseda vlády Robert Fico, podpredseda vlády Robert Kaliňák alebo ministri Ľubomír Jahnátek, Pavol Pavlis, Dušan Čaplovič a Ján Počiatek. Hodnotiť sám seba nebudem, vysvedčenie mne, ale aj strane SMER sociálna demokracia, vypíšu voliči v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Ktoré investície ste pomáhali pritiahnuť a z ktorých vašich aktivít súvisiacich s bánovským okresom máte dobrý pocit? Obce riadia ich starostovia a poslanci, teda im aj pomáhajú za účasti stoviek obetavých občanov z rôznych sfér nášho života, ktorým záleží na rozvoji územia, v ktorom žijú a pracujú. Bez nich to jednoducho nejde a preto im patrí vďaka za ich angažovanosť. Ak sa na mňa obrátili so žiadosťou o podporu ich aktivít či riešenie problémov, snažil som sa im poradiť, kde nájdu odbornú pomoc a po vzájomných konzultáciách som obhajoval a presadzoval ich záujmy a potreby na obecnej až štátnej úrovni. Dobrý pocit som mal vždy, keď moja rada poslúžila obci, podnikateľskému subjektu či hociktorému občanovi. Kladne hodnotím, že sa buduje cestný obchvat mesta, že do Bánoviec prichádza výroba zdravotníckych pomôcok, že sa našli riešenia na udržanie a rozšírenie výroby v niektorých Želám občanom, aby boli spokojní so sebou a svojím okolím strojárskych a textilných podnikoch. Aj to prispelo k tomu, že v súčasnosti dosahuje evidovaná miera nezamestnanosti v našom okrese 8,49 percenta, kým v roku 2012 to bolo 12,27 percenta. Aj vďaka štátnym dotáciám sa vybudovali vodovodné siete Haláčovce Otrhánky či v Uhrovci, Vysočanoch, rozšírili a vylepšili sa priestory materských a základných škôl v Ruskovciach, Podlužanoch, Veľkých Hostiach, Dolných Našticiach, Krásnej Vsi, Slatine nad Bebravou a Bánovciach, došlo k modernizácii športových areálov v Bánovciach, Dežericiach, Podlužanoch, Krásnej Vsi, rekonštrukciou prešlo zdravotné stredisko v Slatine nad Bebravou, kultúrne domy v Ľutove, Pochabanoch, Miezgovciach, Podlužanoch a Pečeňanoch, ale aj obecné úrady vo Veľkých Chlievanoch, Pravoticiach, Dolných Našticiach, Dubničke a Haláčovciach. Je toho neúrekom, a tak ešte spomeniem úpravu pamätníka na Jankovom Vŕšku, regeneráciu centrálnej časti Zlatník, výstavbu nájomných bytov v Ľutove, budovanie kamerového systému v Dvorci, reštaurovanie kostola v Kšinnej, oltáru v Bánovciach. Pôsobili ste, a aj pôsobíte, v štruktúrach bánovských športových klubov, pomáhate im. Futbalisti budú mať ihrisko s umelou trávou, ale zimný štadión je nedostavaný pre nedostatok fi nancií. Ako by ste mohli pomôcť k jeho dostavbe? Najprv k futbalovému štadiónu, ktorý je tiež majetkom mesta. Futbalový klub využil možnosť získať dotáciu z UEFA prostredníctvom SFZ na výstavbu ihriska s umelou trávou a osvetlením. Bolo by chybou nevyužiť túto šancu, ktorá sa sotva bude opakovať. Nové ihrisko bude slúžiť družstvám všetkých vekových kategórií nášho klubu a okresu. Futbalový klub tak prispel k zvýšeniu hodnoty majetku mesta. Zimný štadión sa buduje viac rokov. Zatiaľ na jeho výstavbu najviac prispel štát v časoch, keď na čele vlády bol Robert Fico, a to približne sumou milión eur. Naposledy vlani dotáciou 200-tisíc eur. Nie som stavbár, no pýtam sa: Je to malá suma? Podľa mňa nie! Záruky, že v ďalších rokoch budú zo štátnych zdrojov poskytnuté finančné prostriedky na zimák, nemôže dať nikto, ba ani spoliehať sa na to, že štát takmer 100 percentami prispeje na jeho dostavbu. Žiadosť, ktorú môže predložiť iba mesto, môže byť adresovaná napríklad aj na ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré podľa môjho pozmeňujúceho návrhu k zákonu o športe, bude poskytovať dotácie na výstavbu športovej infraštruktúry aj obciam. Ak budem zvolený za poslanca NR SR, urobím všetko pre to, aby sa zimný štadión čo najskôr sprevádzkoval. V tomto roku ste sprevádzali podpredsedu vlády a ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka pri odovzdávaní nových vozidiel dobrovoľným hasičom v bánovskom regióne. Pán Kaliňák vám poďakoval za podporu zákona, ktorý umožnil ministerstvu vnútra materiálne posilniť dobrovoľné hasičské zbory. Môžete nám vysvetliť vašu angažovanosť v tejto oblasti? Neboli to iba vozidlá pre dobrovoľné hasičské zbory obcí, ale aj iná technika vrátane protipovodňových zábran, ktoré dostali zbory v Miezgovciach, Nedašovciach, Prusoch, Rybanoch, Žitnej - Radiši, Dežericiach, Podlužanoch, Malej Hradnej, Pečeňanoch, Dolných Ozorovciach a v ďalších obciach. Od 1. apríla minulého roka nadobudol účinnosť zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR, ktorý v porovnaní s predchádzajúcou právnou normou prináša značné posilnenie postavenia dobrovoľných hasičov vrátane ich materiálnej a fi nančnej podpory zo strany ministerstva vnútra. Zákon zároveň umožňuje zefektívnenie práce dobrovolných hasičov pri záchrane majetku počas rôznych pohrôm. Dovoľte nahliadnuť trochu do vášho súkromia. Ako trávite svoj voľný čas, kde budete tráviť Vianoce? Svoj voľný čas najradšej trávim so svojou rodinou a priateľmi. No rád sa uchýlim aj do rodinného záhradného domčeka a robím okolo neho drobné práce. Vianoce, podobne ako po minulé roky, strávim doma v kruhu svojej rodiny. Čo by ste zaželali občanom okresu Bánovce nad Bebravou do nového roka? V prvom rade čo najpevnejšie zdravie, radosť a pohodu v rodine, porozumenie medzi priateľmi a známymi. Želám im, aby boli spokojní so sebou a svojím okolím, aby sa im splnili všetky predsavzatia, ktoré si dali na prahu nového roka. (r) 3 spravodajstvo Decembrové MsZ Primátor mesta Marián Chovanec zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva na stredu 16. decembra o h v Kultúrnom dome mestskej časti Biskupice. Gabor a Ecco v duálnom vzdelávaní Spoločnosti Gabor a Ecco sídliace v Bánovciach nad Bebravou v spolupráci so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou sa zapojili do národného projektu rozvoja stredného odborného vzdelávania tzv. duálneho vzdelávania pre obuvnícke povolania. Začiatok projektu bol spustený 9. decembra stretnutím zástupcov spoločností Gabor a Ecco, SNOPK, odboru školstva a mládeže MsÚ Bánovce nad Bebravou a Spoločného školského úradu MsÚ Partizánske a 18 riaditeľov základných škôl z okresu Partizánske a Bánovce nad Bebravou na pôde spoločnosti Gabor. Duálny systém vzdelávania pre žiakov znamená, že min 50 % času strávia na praktickom vyučovaní priamo v jednom z podnikov a zvyšok v škole. Viac o duálnom vzdelávaní v budúcich vydaniach novín. (r) Úradné hodiny MsÚ počas sviatkov Mestský úrad: 21. decembra h, 22. decembra nestránkový deň, 23. decembra h, 28. decembra h, 29. decembra nestránkový deň, 30. decembra h, 31. decembra h. Kancelária prvého kontaktu: 21. decembra h, pokladňa h, 22. decembra h, pokladňa h, 23. decembra h, pokladňa h, 28. decembra h, pokladňa h, 29. decembra h, pokladňa h, 30. decembra h, pokladňa h, 31. decembra h, pokladňa h. 14. december Seniormi roka 2015 aj dvaja Bánovčania Povedal vám niekto, že ste milovaní? Povedal vám niekto, že ste jedineční? Týmito otázkami sa na 10. ročníku podujatia Senior roka 2015 prihovorila moderátorka seniorom zo všetkých kútov Slovenska. Zlatá sála Bojnického zámku patrila 7. decembra ľuďom so zlatým srdcom. Celá slávnosť sa niesla v znamení mieru, viery, lásky a nádeje a v nádhernej predvianočnej atmosfére. Hoci sa tu stretli ľudia rozličných profesií a rozličného veku, predsa len majú čosi spoločné. Je to predovšetkým láska k ľuďom a ochota pomáhať. Ochota zriecť sa osobného pohodlia pre prospech iných. Odzneli tu životné príbehy, pri ktorých sa tlačili slzy do očí. A človek sa pýta, kde berú ľudia s ťažkými osudmi aj vo vyššom veku silu, že sa dokážu postarať o tých, ktorí ich pomoc potrebujú. Veľkosť podujatia umocnila aj účasť podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka a Nadeždy Šebovej, generálnej riaditeľky sekcie sociálnej a rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Fórum pre pomoc starším, ktoré akciu pripravilo, ocenenie Senior roka 2015 udelilo dvadsiatim nominovaným. Z rúk ministra Lajčáka a prezidentky Fóra Ľubice Gálisovej si cenu prevzala aj Mária Škultétyová, ktorá vyše štyridsať rokov pracovala ako učiteľka. Učila na základnej škole a štrnásť rokov, už ako dôchodkyňa, na bánovskom gymnáziu. Veľa času venovala talentovaným žiakom. Pod jej vedením vychádzal úspešný stredoškolský časopis. Vychovala dvoch spisovateľov: Zuzku Slaninku a Michala Kučerku-Kormana. V dôchodcovskom veku získala novinársky preukaz a v roku 2014 Nová trieda v Materskej škole na Ulici 5. apríla Na základe dlhšie pretrvávajúceho zvýšeného záujmu rodičov o umiestnenie svojich detí do materskej školy a z dôvodu nedostatočnej kapacity materských škôl v meste, sa Mesto Bánovce nad Certifi kát o ocenení v súťaži Nebuď otrok drog. Organizovala ju Tlačová agentúra SR s podporou Ministerstva zdravotníctva SR. Je stále aktívna. Píše a prispieva do Školského servisu a viacerých médií. S láskou sa stará o svojho manžela, ktorý je pripútaný na invalidný vozík. Druhým oceneným Bánovčanom je Jozef Maršala. Celý aktívny život pracoval v závode Tatra ako projektant. V súčasnosti sa aktívne zapája do činnosti Klubu dôchodcov v Dolných Ozorovciach a vo fotografi i dokumentuje jeho prácu. Ako hosť bol prítomný aj primátor Bánoviec nad Bebravou Marián Chovanec (na spoločnej foto so Seniormi roka 2015). Obom oceneným srdečne zablahoželal a vyjadril hrdosť a poďakovanie. (mš) Foto: A. Borszéková Bebravou rozhodlo zapojiť sa do výzvy MŠVVaŠ o rozšírenie kapacít materských škôl. Do tejto výzvy sa zapojilo 426 záujemcov o dotáciu, pričom na základe výsledkov hodnotenia dotáciu získalo 113 žiadateľov v celkovom objeme eur. S potešením môžeme konštatovať, že medzi úspešných predkladateľov projektu o poskytnutie dotácie patril i projekt, ktorý bol predložený Mestom Bánovce nad Bebravou. Získané fi nančné prostriedky v sume eur boli využité na zrekonštruovanie priestorov zrušeného strediska služieb škole za účelom vytvorenia novej - piatej triedy MŠ na Ulici 5. apríla. Nové zrekonštruované priestory pozostávajú z herne, spálne, jedálne a výdajne jedla, zo šatne a sociálnych zariadení pre deti a učiteľky. Predpokladaný počet 21 detí, o ktoré sa rozšíri kapacita MŠ, je v súlade s platnou legislatívou. Prevádzka novovytvorenej triedy vytvorila aj štyri nové pracovné miesta a bude zahájená 11. januára (MsÚ) 14. december spoločnosť Stretnutie jubilujúcich spoluobčanov pod jedličkou 4 Uprostred všetkých darčekov, ktorými izba praská, Boh podelil sa s človekom o darček menom láska tieto úžasné rýmy z knižky Daniela Heviera Vianočná knižka zazneli v závere vystúpenia detí a učiteliek zo Základnej školy Partizánska v úvode stretnutia jubilantov nášho mesta. A navodili vo vyzdobenej sále Mestského kultúrneho strediska so stromčekom na javisku tú pravú sviatočnú atmosféru. Na druhé tohtoročné stretnutie pozval primátor celkom 170 jubilantov, ktorí v druhom polroku oslávili okrúhle životné jubileá od 70 rokov. Zbor pre občianske záležitosti v spolupráci s mestom pripravil slávnostné posedenie a občerstvenie. Na výzvu Márie Knotkovej z matričného úradu sa zapísali do pamätnej knihy, z rúk primátora si prevzali kvietok a od Jany Záhumenskej, vedúcej odboru sociálnych vecí MsÚ malý darček. Do pamätnej knihy sa zapísala väčšina pozvaných a s úsmevom na tvári dvíhali čase na svoje životné jubileá a dobré zdravie. V druhom polroku oslávila deväťdesiat a viac rokov celkom 17 občanov: 91 rokov - Otília Hýbalová, Karol Jankovič, Vincent Mozol, Anna Urbančoková, Marta Žatková, 92 rokov - Metod Kasala, Brigita Kluchová, František Kuba, Štefánia Mekýšová, Michal Sečanský, 93 rokov - Pavol Czaltík, Irena Plichtová, 94 rokov - Mária Žáková, 95 rokov - Hedviga Fáziková, Alžbeta Mokráňová, Mária Selucká, 96 rokov - Ľudovít Matejov (na foto pri zápise). Text a foto: Alena Borszéková Všetkým jubilantom prajeme veľa rodinnej pohody a pevné zdravie! PLES mikroregiónu BÁNOVECKO sobota 23. január 2016 o 19:30 h MsKS (J. Matušku), Bánovce nad Bebravou Hosť večera: Robo KAZÍK vstupné: 15,- Hrá hudobná skupina Melódia V cene vstupenky večera + 1/2l vína + káva Predpredaj - 038/ Tombola Kšiňanské vianočné trhy Pravú vianočnú atmosféru môžete zažiť v sobotu 19. decembra od 13. hodiny v podhorskej obci Kšinná na Kšiňanských vianočných trhoch. Okrem ukážok ľudových remesiel je pripravená ochutnávka tradičných vianočných pochúťok. Nebude chýbať ani výstavka ručných prác detí, tvorba adventných vencov či vianočnej výzdoby. V programe sa predstavia evanjelický spevácky zbor, deti z tunajšej MŠ a od 17. h Fsk Bukovina s koledami a vinšmi. 5 kultúra 14. december Spoločenská kronika Narodili sa Veronika Grežová Vanesa Tajcnárová Nataša Matušincová Mia Václavová Jakub Balát Dorota Masaryková Milan Grznár Ela Krpelanová Uzavreli manželstvo Martin Rus a Lívia Kršková Opustili nás Milan Straňák *1948 Smútočný oznam Dňa 26. novembra 2015 v nemocnici v Českých Budějoviciach, po dlhej a ťažkej chorobe, vo veku 61 rokov zomrel František Bogdalík, zakladateľ obnoveného Slovenského skautingu v Bánovciach nad Bebravou v roku Bol vodcom Bánovského skautského Zboru od roku 1990 a mal vplyv aj na vznik skautských oddielov v Slatine nad Bebravou, Chynoranoch a v Lučenci. Z úctou pamätníci skauti, sympatizanti a známi Česť jeho pamiatke Mestská knižnica cez sviatky Mestská knižnica Ľ. Štúra bude otvorená ešte pred Vianocami v pondelok a utorok 21. a 22. decembra od 9. do 17. hodiny. Od 23. decembra až do 6. januára 2016 bude knižnica zatvorená, preto si včas príďte pre tie najkrajšie knihy na čítanie. Kedy vyjdeme? Oznamujme svojim cteným čitateľom, že najbližšie číslo Bánovských novín vyjde až o dva týždne - v pondelok 4. januára 2016! Čerpáme dovolenky... redakcia Pozvánky na kultúrne podujatia od pondelka do soboty decembra na Námestí Ľ. Štúra - Bánovské vianočné trhy - predaj vianočného tovaru, ľudových výrobkov a občerstvenia s kultúrnym programom od h: Pondelok: DFS Drienovček pri CVČ, Divadlo pod balkónom, Banská Bystrica. Utorok: Žiaci a pedagógovia ZŠ Duklianska, Bánovskí heligonkári. Streda: ZUŠ DK, FS Jánošík senior a DFS Husiarik: Živý betlehem. Štvrtok: Mužská spevácka skupina Lidovec zo Solčian, Spevokol Dolné Ozorovce. Piatok: fi nalista Superstar Pavol Kovalíček, FS Bebran a FSk Uhrovčan. Sobota: o h Spevácky zbor Liberi Cantantes a vokálna skupina Musica Nostra pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi. sobota 19. decembra - Varenie vianočných dobrôt v ŠHOKU-u na Gorazdovej ulici piatok 25. decembra o h - Jasličková pobožnosť v Kostole Najsvätejšej Trojice na námestí sobota 26. decembra popoludní - Koledovanie DOBRÁ NOVINA (prihláseným záujemcom) štvrtok 31. decembra o h - Silvester a vítanie Nového roka na Námestí Ľ. Štúra piatok 1. januára o h - Vianočný koncert v Kostole Najsvätejšej Trojice - účinkujú mládežnícky farský spevokol, spoločenstvo AVE a malý komorný farský orchester nedeľa 10. januára o h - Novoročný koncert ZUŠ Dezidera Kardoša v Kostole Najsvätejšej Trojice Ateliér tradičných a umeleckých remesiel Základná umelecká škola Dezidera Kardoša opäť ponúkla v predvianočnom čase možnosť správne sa naladiť na sviatočnú nôtu. A to nielen sluchom, ale aj zrakom, čuchom, hmatom... Na ateliéri tradičných a umeleckých remesiel 11. decembra si mohli najmä deti, ale aj rodičia sami vyrobiť vianočnú ozdobu, vymaľovať originálny svietnik, vyzdobiť medovník, upiecť oblátky... Znovu priestory ZUŠ-ky hýrili tvorbou a veselým džavotom. (ab) Najkrajšie sú vlastnoručne vyrobené ozdoby a vlastnoručne vyzdobené medovníky... a najchutnejšie sú na Vianoce doma upečené oblátky. Foto: Lenka Kyselicová 14. december staré Bánovce 6 Do redakcie sa nám dostali Bánovské noviny vydávané v roku 1932 ako neodvislý, kultúrny, spoločenský a hospodársky týždenník vychádzajúci vždy v sobotu. Viac sa o histórii Bánovských novín dočítate aj v monografi i mesta vydanej k 770. výročiu prvej písomnej zmienky o meste. Keby sme tak ako mestá a obce od prvej písomnosti počítali históriu aj Bánovských novín, tak naše súčasné Bánovské noviny vydávané Mestským kultúrnym strediskom by si k logu mali uvádzať 83. ročník... Dovoľte, aby sme vám z najstarších Bánovských novín, ktoré sa nám podarilo zohnať, vybrali niekoľko pôvodných článkov a tak priblížili atmosféru mesta a vianočných sviatkov... redakcia O čom písali Sviatky svetla Ten deň, ten tichý večer, ten Štedrý večer, je medzníkom starého a nového veku, je rozhraním doby zasľúbenia a doby naplnenia. Ním počínajú sa tie naše milé Vianoce, sviatky svetla, v ktorých hlása sa nám tá radostná zvesť betlehemská:...narodil sa nám dnes Spasiteľ, kterýž jest Kristus Pán... Je to len náhodilou shodou dejov božích v ríši duchovnej s ustavičným kolobehom všehomíru? No, nedeje sa tu nič nahodile... Veky so svojím behom sú v úplnom súlade s vôľou božou, priniesť a dať ľudstvu svetlo, večné svetlo v Kristu. Ako potrebný a vítaný je obrat k lepšiemu v prírode, tak aj v duši a živote človeka práve zasiahnutím prenikavej moci tohto svetla. Vianoce sú najmilšími sviatkami kresťanských domácnsotí. Ak na ktoré, tak iste na tieto sviatky prijdu domov zo sveta údovia rodiny. Prijdu sohriať sa teplom božej lásky, aby tak posi
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks