Please download to get full document.

View again

of 224
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Napoleon Hill - Düşün ve Zengin Ol

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 224

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Napoleon Hill - Düşün ve Zengin Ol
Transcript
  Sırrm BaşUfcıgı Nokta* Çekim Yasası’nı tüm insanlığa yayan, The Secret 'taki Bob Proctor'un hayatım değiştiren   ve 40 yıldır yanından ayırmadığı kitap! ã i.,.  ı ¿ı >' «v a' J!  V C7ı' . v' t» v ” ' s  Â,  ^ ■/V■■’^ ,  |U/, JL L/ !㣠W  li \  , -V.-<d   ' 1ãã. . ‘ ' i:'Vv\va\.\V '(^ vV^h--^ ;c ã' ‘ ..  y-;.  ,V’'‘ - ã' : ' -v Napoleon Hİll The KET Başarı Akademisi   tarafından güncellenmiş baskıBob Proctor’un Türkiye Danışmanı   Timur Tiryaki’nin Önsözü ile çapino * ®SS“ «Tl îr/Vî  ALTIN KİTAPLAR   — TT(f,ı t ^ 11 'aman Hıll’m olumsuz kuralların   takı ISBN 978-975-405-883-3 9 789754 058833  Napoleon Hill,  Düşün ve Zengin Ol'u  1937'de, Henry Ford, Thomas Edison gibi birçok tanınmış ismin de bulunduğu çok başarılı 500 insan üzerinde yaptığı 25  yıllık bir araştırmanın sonucunda yazmıştır. Dünyanın en çok satan kitaplarından olan  Düşün ve Zengin Ol'u  şu anda elinizde tutuyor olma-nız bir tesadüf mü? Bu kitapta yer alan 13 adımlık formül ile başanya giden yolda sırrı kullanmakta ustalaşacaksınız. Bir kez okumak kesinlikle yetmez!... Bu kitap, sırrın (Çekim Yasası’nın) detaylarını daha   iyi uygulamanıza yardımcı olmak için Bol) Proctor'ıın   Türkiye Danışmanları - The KEY Başarı Akademisi   tarafından sizler için güncedendi. Eğer “Çekim Yasası’nı uyguluyorum ama   benim için çalışmıyor” ya da “bazen çalışıyor,   bazen çalışmıyor” diyorsanız; bu güçlü yasayı   her defasında lehinize çalıştırmanın kanıtlanmış   formülünü bu kitapta bulacaksınız! 9789754058833  I Alil N ORİJİNAL  A  dî    Y  a  YIN HAKLARIK apak  T asarimi   K apak  D üzeni   B as   ki THINK AND GROW RICH©1988 NAPOLEON HILL AKÇALI TELİF HAKLARI AJANSI ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİ VE TİCARET AŞTHE KEY BAŞARI AKADEMİSİGÜLHAN TAŞLI1. BASIM /NİSAN 19992. BASIM/OCAK 20063. BASIM / HAZİRAN 2007 (GENİŞLETİLMİŞ BASKI)4. 5, 6. BASIM/20077. BASIM / MAYIS 20088. BASIM / NİSAN 20099. BASIM/TEMMUZ 201010. BASIM/ARALIK 2012ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİ VE TİCARET AŞBU KİTABIN HER TÜRLÜ YAYIN HAKLARI FİKİRVE SANAT ESERLERİ YASASI GEREĞİNCE ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİ VE TİCARET AŞYE AİTTİR  ISBN 978  975  405  883  3 ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİ Göztepe Mah. Kazım Karabekir Cad.  No: 32 Mahmutbey  Bağcılar / İstanbul Yayınevi Sertifika No: 10766 Tel: 0.212.446 38 88 pbx Faks: 0.212.446 38 90http://www.altinkitaplar.com.tr info@altinkitaplar.com.tr   D üşün V e ZENGİN O l Napoleon Hill TÜRKÇESÎ   Z elîha  Î y İ doğan  B a    D/\   I 1VJİ 1 GÜNCELLEYEN T he   key  B aşari  A kadem İ sî
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks