Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

NASZE SPRAWY KRESOWE STANICE

Category:

Presentations & Public Speaking

Publish on:

Views: 6 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
NASZE SPRAWY 21 kwietnia br. odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2011 rok naszej działalności. Pierwotnie zebranie planowane było jako sprawozdawczo-wyborcze, jednak z uwagi na to, że w najbliższym czasie
Transcript
NASZE SPRAWY 21 kwietnia br. odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2011 rok naszej działalności. Pierwotnie zebranie planowane było jako sprawozdawczo-wyborcze, jednak z uwagi na to, że w najbliższym czasie ostatecznie wyjaśnić się ma sprawa czy zostanie w sądzie zarejestrowany Związek Osadników na prawach statutu z 1936 roku, zebrani uchwalili jednogłośnie przesunięcie wyboru zarządu na dzień 15 listopada br. Za pół roku będziemy już wiedzieli czy kwestia zarejestrowania Związku Osadników odbyła się po naszej myśli. Wracając do zebrania, do oceny działalności Stowarzyszenia w roku 2011, możemy powiedzieć jednym słowem: udany. Na tak pozytywną opinię składają się następujące nasze działania i osiągnięcia: organizowany VIII Zjazd, zamknęliśmy po raz pierwszy w historii zjazdów saldem dodatnim, zwiększona liczba płacących składki (w stosunku do roku 2010), powiększenie o 29 osób liczby prenumeratorów, skutkiem czego kwartalnik wydawany jest w nie zmniejszonym nakładzie i objętości, pozyskanie i wyremontowanie obecnego lokalu Stowarzyszenia, nawiązanie przyjaznej współpracy z Dyrekcją Biblioteki im. Zygmunta Rumla na Pradze Południe, dzięki czemu uzyskaliśmy dostęp do nowoczesnego magazynu na składowanie naszych wydawnictw, saldo wpływów i wydatków zamknęliśmy na plusie. Stawka członkowska powiększona do 5 zł miesięcznie oraz ofiarność członków i czytelników kwartalnika, pozwoliła nam wyremontować pozyskany nowy lokal Stowarzyszenia, a zwiększone koszty, stały się dzięki temu w tych trudnych czasach mniej bolesne dla naszego budżetu. Warto wspomnieć, że redagowanie i wydawania kwartalnika jest naszym priorytetem, bo jest on swego 174 rodzaju spoiwem (między członkami, czytelnikami a zarządem), które łączy i napędza naszą działalność. Witamy w naszym gronie nowych członków: 534. Regina Wyrwa, os. Antonowo, pow. Oszmiana, córka osadnika Ignacego Rabcewicza 535. Adam Korybski, os. nie oznaczona, pow. Grodno, wnuk osadnika plut. Henryka Korybskiego 536. Jan Zubelewicz, os. Orłopol, pow. Krzemieniec, wnuk brata osadnika plut. Jana Szulca Wpłaty na działalność Stowarzyszenia w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2012 roku: Dariusz Padzik 100 $ Kan. Kozaczuk Leokadia 20 zł Sadowska Wójcik Sabina 20 zł Spicewicz Barbara 50 zł Buczyński Henryk 50 zł Pawlak Krystyna 20 zł Kocur Irena 50 zł Kuba Bogusław 70 zł Wołocznik Zbigniew 60 zł Wiśniewska Wanda 20 zł Dobosz Henryka 50 zł Sadowski Władysław 10 zł Dobrowolski Ryszard 60 zł Łoźna Regina 100 zł Herman Mirosława 20 zł Panocka Anna 30 zł Ludzis Wacław 50 zł Smogorzewska Janina 150 zł Mączko Izabella 50 zł Łysy Łucja 50 zł Fiutek Bogusława 50 zł Więckowicz Piotr 10 zł Rutczyński Edward 90 zł Bielska Irena 60 zł Pachniewicz Janusz 150 zł Kornecka Józefa 50 zł Tomaszewski Tadeusz 50 zł Krokocka Antonina 60 zł Gilu Henryk 60 zł Dobek Mieczysław Irena 50 zł Mikulicz Sergiusz 40 zł Skwara Tomasz Jerzy 40 zł Rodziewicz Helena 10 zł Dudek Czesław 200 zł Figlarz Jerzy 200 zł Kownacki Krzysztof 200 zł Krauze Aleksander 200 zł Wójcik Mieczysław 200 zł Wierzbicki Wacław 30 USD Migut Krystyna 20 USD Szydło Stanisław 100 zł Stanuch Krystyna 20 zł Witkowski Henryk 50 zł Szewczyk Maria 20 zł 175 Ursyn Niemcewicz Barbara 100 zł Skwora Tomasz Jerzy 40 zł Wpłaty na remont lokalu Stowarzyszenia przy Al. Armii Ludowej: Hodkiewicz Wilhelm Hodkiewicz Olgierd Hodkiewicz Sawicka Emma Grzegorczyk Klajn Helena Bardzo serdecznie dziękujemy wpłacającym ofiarodawcom. Zapraszamy do nowego lokalu na otwarte zebrania zarządu Stowarzyszenia. Oto najbliższe terminy: 24 września, 29 października 2012 r. w każdy ostatni poniedziałek miesiąca o godzinie Pełnimy też stałe dyżury sekretariatu i redakcji w każdy czwartek od godziny do W szczególnych przypadkach dla osób spoza Warszawy spotykamy się w dowolnym umówionym terminie. Uwaga: Planowana jest publikacja o osadnikach z Orłopola, gm. Wiśniowiec, pow. Krzemieniec, woj. wołyńskie. Kontakt: Czytaliśmy polecamy: Staraniem małżeństwa Kaniewskich i naszego Stowarzyszenia ukazało się III wydanie Poezji Zygmunta Jana Rumla DWIE MATKI. Nakład niszowy jedynie 250 egzemplarzy. Wydanie kompletne tak w doborze wierszy, jak i biografii, a także wspomnień bliskich poety. Książkę w cenie 25 zł (w tym koszty przesyłki) można zamawiać w Stowarzyszeniu. 176 STOWARZYSZENIE NOWOGRÓDZIAN I SYMPATYKÓW ZIEMI NOWOGRÓDZKIEJ Warszawa, r. Zarząd Stowarzyszenia Nowogródzian i Sympatyków Ziemi Nowogródzkiej zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe na remont Domu Polskiego w Nowogródku na Białorusi. Jest to dom parterowy o konstrukcji drewnianej, częściowo murowanej, wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku, nie posiada instalacji sanitarnej wody, kanalizacji wymaga generalnego remontu. Konieczna jest wymiana zniszczonych okien i drzwi. Stowarzyszenie Nowogródzian i Sympatyków Ziemi Nowogródzkiej zakupuje książki szkolne i przesyła do jedynej polskiej szkoły w Nowogródku na terenie powiatu, a składki członkowskie nie wystarczają na remont domu. Okazana pomoc Polakom na Kresach Wschodnich jest w dzisiejszych czasach niezbędna, a zatem liczymy na wsparcie. Z poważaniem Prezes Stowarzyszenia Nowogródzian i Sympatyków Ziemi Nowogródzkiej Tadeusz Kułakowski Uzupełniając apel Prezesa Stowarzyszenia Nowogródzian Tadeusza Kułakowskiego, prosimy by deklarowane wpłaty przekazywać za pomocą blankietu z numerem naszego konta, tak jak składki czy prenumeratę z dopiskiem Dom Polski w Nowogródku. Zarząd na ostatnim Zebraniu przyjął uchwałę przekazania na ten cel kwoty 600 zł. 177 Z żałobnej karty Śp. Łucja Kociemska urodzona 25 maja 1931 r. na osadzie Świła, gm. Plisa, pow. Dzisna, woj. Wileńskie Córka osadnika wojskowego Władysława Sielskiego i Marianny z d. Ryszkowskiej Kombatantka, więzień obozu hitlerowskiego w Działdowie zmarła 4 kwietnia 2012 roku w Przasnyszu Cześć Jej Pamięci! Śp. Narcyz Stobniak urodzony 14 stycznia 1927 roku w os. Krechowieckiej na Wołyniu zmarł 13 maja 2012 roku we Wrocławiu i tam pochowany pracownik Narodowego Banku Polskiego, spółdzielca i hodowca kwiatów Prosi o modlitwę i o pamięć żona, córka, syn, wnuki z rodziną Cześć Jego Pamięci! 178 Śp. Marianna Szuba Tomaszewska z d. Ciećwierz urodzona 25 sierpnia 1915 roku w Wojcieszynie Żona osadnika wojskowego Stanisława Szuby z osady Budowla koło Grodna Sybiraczka, ofiara sowieckich prześladowań Polaków zmarła 7 sierpnia 2012 roku w Warszawie przeżywszy 97 lat Cześć Jej Pamięci! Rodzinom zmarłych składamy kondolencje 179 Pożegnanie śp. Narcyza Stobniaka Żegnamy dzisiaj Narcyza Stobniaka, Męża Krystyny, Ojca dwojga wspaniałych dzieci i Dziadka równie wspaniałych wnucząt. Syna ułana Krechowieckiego, kawalera orderu Virtuti Militari, osadnika wojskowego z Wołynia. Tam Narcyz się urodził i tam spędził najmłodsze lata, uczony przez rodziców patriotyzmu, przywiązania do ojczystego Kraju i Rodziny, a także do tolerancji i poszanowania dla Każdego Człowieka niezależnie od pochodzenia, przekonań i religii. Tam na Wołyniu wyrastał bowiem wśród Polaków, Ukraińców i Żydów. Zasady przekazane przez rodziców Narcyz utrzymał przez całe życie, które dostarczało Mu kłopotów i często nieuzasadnionych przykrości. Pracował uczciwie dla swojego Kraju, nigdy nie splamił się działaniem na jego szkodę, zachowywał zawsze szlachetną postawę obywatelską i utrzymywał głęboką wiarę, że dobro Ojczyzny i Rodziny są najważniejszymi z priorytetów. W stosunkach z ludźmi zawodu nie sprawił. Chwała mu za to! Módlmy się więc, aby Sędzia Niebieski znalazł dla niego skromne miejsce w swoim orszaku. Bracie mój! Idź więc radośnie na to spotkanie, otoczony miłością rodziny, a wiatr wołyński niech Ci towarzyszy i owiewa zapachem urodzajnej wołyńskiej ziemi, zapachem dębów, brzóz sosen z tamtych lasów. W imieniu żony Krystyny, dzieci, wnuków i całej rodziny prosimy Cię Panie: DAJ MU WIECZNY ODPOCZYNEK, NA KTÓRY ZASŁUŻYŁ. Amen Pożegnanie wygłosiła na pogrzebie siostra Janina Smogorzewska 180
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks