Please download to get full document.

View again

of 61
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

NÁVRH NA SNÍŽENÍ MZDOVÝCH NÁKLADU VYUŽITÍM DOTACÍ Z EVROPSKÉ UNIE PROPOSAL TO REDUCE WAGE COSTS BY USING A GRANT FROM THE EUROPEAN UNION

Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 13 | Pages: 61

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH NA SNÍŽENÍ MZDOVÝCH NÁKLADU VYUŽITÍM DOTACÍ
Transcript
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH NA SNÍŽENÍ MZDOVÝCH NÁKLADU VYUŽITÍM DOTACÍ Z EVROPSKÉ UNIE PROPOSAL TO REDUCE WAGE COSTS BY USING A GRANT FROM THE EUROPEAN UNION BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR LUKÁŠ MATĚJKA Ing. TOMÁŠ HERALECKÝ, Ph.D. BRNO 2011 Abstrakt Předmětem této práce je návrh sníţení mzdových nákladů vyuţitím dotace z Evropské Unie pro malé a střední podniky pro společnost Actimmy a.s. Teoretická část charakterizuje malý a střední podnik a jeho význam, poţadavky na získání dotace a výhody a nevýhody outsourcingu a vlastních zaměstnanců. Praktická část obsahuje návrh, jak se můţe společnost zachovat, kdyţ dotaci dostane i nedostane a výběr nejvhodnějšího řešení. Abstract The subject of this thesis is the reduction in labor costs using the grant from the European Union for small and medium-sized businesses for the company Actimmy a.s. The theoretical part characterizes small and medium-sized enterprise and its importance, the requirements for obtaining grants, and the advantages and disadvantages of outsourcing and own employees. The practical part includes a proposal on how the company can react, if it gets the grant or not, and choosing the most suitable approaches and solutions. Klíčová slova Malé a střední podniky, drobný podnik, dotace, outsourcing, pracovní poměr, mzda, podnikání Key words Small and medium-sized enterprises, micro businesses, grant, outsourcing, employment, wages, business Bibliografická citace MATĚJKA, L. Návrh na snížení mzdových nákladů využitím dotací z Evropské Unie. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D.. Čestné prohlášení autora Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. Prohlašuji, ţe citace pouţitých pramenů je úplná a ţe jsem ve své práci neporušila autorská práva (ve smyslu Zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským) V Brně dne Lukáš Matějka Poděkování Děkuji tímto vedoucímu bakalářské práce Ing. Tomáši Heráleckému, PhD. za odborné vedení mé práce. Děkuji tímto vedoucímu bakalářské práce Ing. Tomáši Heráleckému, PhD. za odborné vedení mé práce. Obsah Úvod Vymezení problému a cíle práce Teoretická východiska práce Evropská unie Fondy Evropské unie Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) Evropský sociální fond (ESF) Fond soudrţnosti (FS) Dalšími fondy Nomenklatura územních statistických jednotek (NUTS) CzechInvest O agentuře CzechInvest Historie agentury CzechInvest Sluţby CzechInvestu Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa 2 Rozvoj firem ICT strategické sluţby Příjemce dotace Formální podmínky přijatelnosti projektu Způsobilé výdaje Mzdy a pojistné Forma a výše podpory Malé a střední podniky Význam malých a středních podniků Kritérium nezávislosti Vlastní zaměstnanci Mzdy pracovníků Outsourcing Rizika outsourcingu Osoby samostatně výdělečně činné... 29 3 Analýza současného stavu Základní údaje o společnosti Stručná charakteristika společnosti Organizační struktura společnosti Porterův pětifaktorový model Konkurence Hrozba vstupu nových firem na trh Dodavatelé Odběratelé Hrozba substitutů SWOT analýza společnosti Analýza pracovních sil společnosti Programátoři společnosti Actimmy a.s Návrh řešení Návrh ţádosti o dotaci z Evropské unie Varianta I Varianta II Varianta III Varianta IV Srovnání celkových nákladů navrhovaných variant Návrh řešení bez vyuţití dotace Nahrazení outsourcingu ţivnostníkem Nahrazení outsourcingu vlastním zaměstnancem Závěr Pouţité zdroje Seznam grafů, obrázků a tabulek... 61 Úvod Dotace z Evropské unie umoţňují podnikatelům rozvíjet svoje podnikání, především pro malé a střední podniky. Přínos těchto podniků pro Českou republiku i pro Evropskou unii je nezanedbatelný především proto, ţe pomáhají zvyšovat konkurenci na trhu a sniţovat nezaměstnanost. Ve své bakalářské práci se soustředím na společnost Actimmy a.s., která podniká na trhu s tvorbou internetových stránek a vývojem software. Společnost se řadí mezi malé podniky a má proto moţnost vyuţít dotace z Evropské unie pro rozvoj svého podnikání a zvýšení svoji konkurenceschopnosti. Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením současné situace společnosti a jejím řešením. Je rozdělena do čtyř hlavních částí, úvodní část je věnována vymezením problému a cíle práce, druhá se věnuje teoretickým východiskům. V třetí části se zaměřím na analýzu současného stavu a nejdůleţitější poslední část práce obsahuje návrh řešení pro společnost. 10 1 Vymezení problému a cíle práce Vlivem předchozí snahy o sniţování nákladů během ekonomické krize se společnost Actimmy a.s. ocitla v situaci, kdy nemá dobré sloţení pracovních sil a je potřeba pro její udrţení se na trhu toto sloţení optimalizovat. Společnost v současné době nemá finanční prostředky pro zaměstnání vlastních pracovníků. Řešením této situace poskytuje Evropská unie v podobě dotaci z Evropských fondů. Pro potřeby této práce jsem se účastnil chodu společnosti a analyzoval její součastnou situaci k zjištění hlavního problému. Jako hlavní problém se ukázalo sloţení programátorů společnosti, které má negativní efekt na kvalitu a rychlost práce. Cílem bakalářské práce je návrh řešení pro zlepšení sloţení pracovních sil, optimalizace mzdových nákladů vyuţitím dotace z Evropské unie a navrţení řešení v případě neobdrţení finančních prostředků z fondu Evropské unie. 11 2 Teoretická východiska práce Předmětem této práce je návrh na optimalizaci mzdových nákladů vyuţitím dotací z Evropské unie., proto se v následující kapitole zaměřím na Evropskou unii, poté na fondy, z kterých dotace pocházejí, a dotační programy v České republice. 2.1 Evropská unie Evropská unie má v současnosti 27 členů a na rozloze 4 miliony km² v ní ţije 495 milionů obyvatel. Základy Evropské unie byly poloţeny jen několik let po doznění druhé světové války, kdy se státy Evropy rozhodly ukončit války. Prvním krokem byla hospodářská spolupráce za účelem vybudování vztahů, které by v budoucnu měli válkám zabránit. Tento předpoklad se vyplnil a Evropská unie se zaslouţila o zachování míru, stability a prosperity v Evropě. Nyní se Evropská unie zaměřuje na rozvoj svých členů a zavedení jednotného trhu. K tomuto účelu byly vytvořeny fondy, které jsou ekonomickými nástroji Evropské unie a umoţňují méně vyspělým státům pozvednout svoji ekonomiku. (15) 2.2 Fondy Evropské unie Dotacemi z Evropské unie se rozumí čerpání finančních prostředků z fondů EU. Fondy Evropské unie představují hlavní nástroj evropské politiky hospodářské a sociální soudrţnosti. Prostřednictvím těchto fondů se rozdělují finanční prostředky určené za účelem sniţování rozdílů mezi členskými státy. (14) Evropská unie disponuje třemi hlavními fondy, z kterých je financován rozvoj jednotlivých regionů. Jsou to Fond soudrţnosti a Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond, které se řadí pod Strukturální fondy Evropské unie. 12 2.2.1 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) Prvním statutárním fondem je Evropský fond pro regionální rozvoj. Z tohoto fondu jsou podporovány investiční projekty. Hlavními financovanými projekty jsou projekty přispívající k tvorbě a ochraně udrţitelných pracovních míst. (5) Evropský sociální fond (ESF) Evropský sociální fond je druhý strukturální fond. Podporovány jsou neinvestiční projekty. Jeho hlavním cílem je zvyšování zaměstnanosti a počtu pracovních příleţitostí. Podporuje také přístup znevýhodněných osob k zaměstnání a sniţuje rozdíly v zaměstnanosti. (5) Fond soudržnosti (FS) Tento fond existuje od roku 1993 a na rozdíl od strukturálních fondů je určený na podporu rozvoje chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF jsou z něj podporovány investiční projekty, ale jedná se především o transevropské dopravní sítě a ţivotní prostředí v rámci priorit stanovených pro politiku Společenství na ochranu ţivotního prostředí. (5) Dalšími fondy Evropský orientační a záruční fond pro zemědělství (EAGGF) Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG) Nomenklatura územních statistických jednotek (NUTS) Při rozdělování Evropských fundů a stanovení výše dotace se v Evropské unii pouţívá dělení na území statistické jednotky. Tuto klasifikaci území nazýváme zkráceně NUTS a zavedl ji v roce 1988 Evropský statistický úřad. Klasifikace je určena především pro tyto účely: (6) 13 pro potřebu regionální politiky pro potřebu regionálních statistik členských pro provádění analytických rozborů ekonomických Klasifikace NUTS má celkem pět úrovní: NUTS I území státu (Česká republika) NUTS II oblast regionů soudrţnosti (v ČR celkem 8) NUTS III kraje, definované dle zákona č. 347/1997 Sb., (v ČR celkem 14) LAU I okresy LAU II obce Pro potřeby strukturální a regionální politiky jsou důleţité NUTS II, kterých je v České republice celkem 8 a zhruba odpovídají území s 1 milionem obyvatel a NUTS III, kterých je v ČR celkem 14 (kraje). Následující mapa zobrazuje skladbu 14 krajů do 8 regionů soudrţnosti. (6) Obrázek č 1 - Mapa skladby NUTS III do NUTS II (Zdroj: (7)) 14 2.3 CzechInvest V minulosti jiţ společnost Actimmy a.s. čerpala dotace z Evropské unie. K čerpání dotací se v České republice vyuţívá portál CzechInvest, který na svých internetových stránkách přehledně informuje o moţnostech čerpání fondu z Evropské unie a poskytuje moţnost tyto dotace i čerpat O agentuře CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických sluţeb a technologických center. (13) Cílem agentury CzechInvest je zjednodušit komunikaci mezi státem, podnikateli a Evropskou unii. Tohoto cíle CzechInvest dosahuje zastřešováním oblasti podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu z prostředků EU a státního rozpočtu. CzechInvest také propaguje Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro podnikání, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí. (13) Aby se agentura CzechInvest přiblíţila podnikatelům a investorům zaloţila na začátku roku 2004 síť třinácti regionálních kanceláří ve všech krajských městech. Vytvořením regionálních kanceláří je agentura CzechInvest schopna lépe poskytovat informace o sluţbách agentury a moţnostech podpory podnikání ze strukturálních fondů EU. Regionální kanceláře pomáhají firmám realizovat svou investici v daném regionu a spolupracují se zástupci místní správy a samosprávy, za účelem rozvoje podnikatelského prostředí regionu. (13) 15 2.3.2 Historie agentury CzechInvest V listopadu 1992 byla zaloţena agentura pro podporu podnikání a investic. Tato agentura dostala název CzechInvest a stala se národní rozvojovou agenturou. Jejím úkolem bylo pomáhat zahraničním investorům. Agentura prezentovala českou republiku jako výhodnou lokalitu v Evropě pro podnikání. O dvanáct let později v lednu 2004 agentura CzechInvest rozšířila svoje sluţby o podporu podnikatelům v ČR. Sloučila se s Agenturou pro rozvoj podnikání a Agenturou pro rozvoj průmyslu a s českou agenturou pro zahraniční investice. Sloučení bylo uskutečněno na základě novely zákona č. 47/2002 Sb. Poté co Evropská komise schválila Operační program Průmyslu a podnikání na roky 2004 aţ 2006, začala agentura poskytovat podnikatelům podporu za zdrojů ČR i strukturálních fondů Evropské unie. (3) Služby CzechInvestu: informace o moţnostech podpory pro malé a střední podnikatele implementace dotačních programů financovaných EU a státem formální poradenství k projektům správa databáze podnikatelských nemovitostí podpora subdodavatelů správa databáze českých dodavatelských firem pomoc při realizaci investičních projektů zprostředkování státní investiční podpory AfterCare sluţby pro zahraniční investory, kteří jiţ působí v České republice, podpora při reinvesticích 2.4 Operační program Podnikání a inovace V návaznosti na Třetí zprávu o hospodářské a sociální soudrţnosti EU (únor 2004) schválila Evropská komise v červnu 2004 nové legislativní návrhy na reformu politiky soudrţnosti. Reforma si klade za cíl soustředit strukturální pomoc v letech 16 ve větší míře na strategické cíle EU (tj. lisabonské a göteborské závěry týkající se konkurenceschopné a znalostní ekonomiky a evropské strategie zaměstnanosti). Pět nových nařízení týkajících se pravidel čerpání finanční podpory ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti členskými státy EU v letech bylo schváleno Evropským parlamentem v červenci (12, str. 41) Pro stanovení podmínek poskytování finanční podpory ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti EU jsou členské státy povinny vypracovat a předloţit Evropské komisi ke schválení tzv. operační programy. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vypracovalo pro období let Operační program Podnikání a inovace (OPPI), který je hlavním programovým dokumentem realizace politiky hospodářské a sociální soudrţnosti v sektoru průmyslu a významným nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období schválené usnesením vlády České republiky č. 392/2006. (12, str. 41) Operační program Podnikání a inovace navazuje na Operační program Průmysl a podnikání (OPPP). OPPI byl vytvořen v návaznosti na hlavní strategické dokumenty ČR. Program je v souladu s Obecnými zásadami pro politiku soudrţnosti Evropské unie a rozpracovává významnou část strategického cíle Národního rozvojového plánu ČR Konkurenceschopná česká ekonomika. (12) Cílem podpory v rámci OPPP bylo zachovat a dále rozvíjet konkurence schopný a efektivně vyrábějící průmyslový potenciál České republiky, účinně přispívat ke zvyšování hospodářské výkonnosti výrobní základny a podpořit potřebné strukturální změny průmyslu za účelem dosaţení významného pokroku při přibliţování se k ekonomické úrovni regionů Evropské unie. (6) Operačního programu Průmysl a podnikání zaznamenal masivní nárůstu čerpání dotací. Do roku 2007 bylo čerpáno přes 2,5 milionů Kč. Reálné vyuţívání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v rámci OPPP 2004 aţ 2006 prokázalo vysokou absorpční schopnost podniků připravit a realizovat ţivotaschopné projekty splňující kritéria operačního programu, přesahující finanční moţnosti OPPP. (12) Ve shodě s prioritními rozvojovými cíli Národního strategického referenčního rámce ČR na období , na základě důkladné analýzy stavu podnikatelského 17 prostředí a se zvláštním zřetelem k problematice podpory inovací bylo v Operačním programu Podnikání a inovace (OPPI) stanoveno následujících sedm prioritních os, z nichţ šest je věcně zaměřených a jedna prioritní osa je zaměřená na technickou pomoc: (12, str. 72) 1. Vznik firem 2. Rozvoj firem 3. Efektivní energie 4. Inovace 5. Prostředí pro podnikání a inovace 6. Sluţby pro rozvoj podnikání 7. Technická pomoc Prioritní osa 2 Rozvoj firem Druha osa je ta, ze které společnost Actimmy bude dotace čerpat. Proto je tato osa důleţitá a nyní se zaměříme právě na ni. Prioritní osa 2 obsahuje dvě oblasti podpory. První se zaměřuje na podporu realizace rozvojových podnikatelských projektů konkurenceschopných malých a středních podniků. Druhá oblast podpory je zaměřena na zlepšování technické vybavenosti podniků nákupem moderních technologií, včetně informačních a komunikačních technologií a na rozvoj vybraných strategických sluţeb. Příjemci podpory budou z převáţné části MSP. (12) 18 2.5 ICT strategické služby Program ICT a strategické sluţby je zařazen v Prioritní ose 2 Operačního programu Podnikání a inovace. Návrh řešení pro společnost Actimmy a.s. je zaloţen na čerpání této dotace a tak sníţit náklady pro společnost. (11) Zkratka ICT znamená Informační a komunikační technologie; tímto termínem se rozumí hardwarové a softwarové prostředky pro sběr, přenos, ukládání, zpracování a distribuci dat. Strategickými sluţbami se v tomto programu rozumí vybrané podpůrné aktivity společností, které jsou poskytovány na principu outsourcingu, vyznačující se úzkou návazností na informační a komunikační technologie a výrazným mezinárodním zaměřením; jedná se konkrétně o centra sdílených sluţeb, centra zákaznické podpory a high-tech opravárenská centra. (10) Cílem programu je pomocí dotací podpořit konkurenceschopnost a růst ICT sektoru v České republice, podpořit nabídku nových informačních systémů, ICT řešení, nových softwarových produktů a sluţeb. Program je zaměřen také na rozvoj informační a znalostní společnosti a zvyšování dostupnosti informací o produktech ICT. Dále je cílem programu podpora vybraných strategických sluţeb s úzkou návazností na informační a komunikační technologie a výrazným mezinárodním zaměřením, které by měly vést ke sniţování nákladovosti procesů a zvyšování efektivity činností v podnicích, a tím přispět ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti. V neposlední řadě je cílem programu také rozvoj lidských zdrojů (jejich mobility) a tvorba kvalifikovaných pracovních míst v sektoru sluţeb. (10, str. 1) Příjemce dotace Příjemci dotace jsou podnikatelské subjekty (malé, střední a velké podniky). Podporovanými aktivitami jsou: (10) a) tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací, b) centra pro návrh a implementaci IS/ICT, c) centra sdílených sluţeb, 19 d) centra zákaznické podpory, e) centra oprav high-tech výrobků a technologií Formální podmínky přijatelnosti projektu Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. m. Prahy. Příjemce dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován. Způsob a poţadovaný termín prokázání těchto vlastnických nebo jiných práv specifikuje správce programu v příslušné výzvě. Projekt musí obsahovat všechny povinné součásti uvedené ve výzvě k jeho předloţení. Projekt neporušuje horizontální politiky EU. (10) Způsobilé výdaje Mezi způsobilé výdaje patří: pořizovací ceny specifikovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - zejména: stavby a jejich rekonstrukce, nákup pozemků, hardware a sítě, licence, know-how software. Nebo si ţadatel můţe vybrat jako způsobilé náklady hrubé mzdy zaměstnanců a povinné odvody zaměstnavatele. Druhou moţnost nelze kombinovat s první K oběma variantám si ţadatel můţe přiřadit také následující náklady: (8) nájem pozemků a budov sluţby poradců, expertů, studie (pouze pro MSP) přístup k informacím a databázím 20 2.5.3 Mzdy a pojistné Pro společnost Actimmy a.s. je vyhovující druha varianta, tedy náklady na hrubé mzdy a povinné odvody. Hrubé mzdy zaměstnanců na nově vytvořených pracovních místech a povinné odvody zaměstnavatele na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a státní politiku zaměstnanosti. Maximální výše tohoto způsobilého výdaje je stanovena podle vzorce A*B, kde: A je objem mezd a pojistného (dle výše uvedené definice), přepočtený aritmetickým průměrem na jednoho zaměstnance, za období dvou po sobě následujících kalendářních let spadajících do období realizace projektu, vynaloţených nejdříve v den přijatelnosti projektu; B je počet pracovních míst nově vytvořených v rámci realizace projektu. Počet pracovních míst se vykazuje v přepočtu na plný pracovní úvazek. Pokud se pracovník nepodílí na realizaci projektu ze 100 %, je způsobilým výdajem poměrná část mzdy odpovídající podílu pracovního času pracovníka prokazatelně odpracovaného na projektu a jeho celkové pracovní doby. V rámci poloţek Mzdy a Pojistné jsou způsobilými pouze výdaje související s takovým pracovními místy, jejichţ náplň koresponduje s podporovanými aktivitami platné výzvy programu ICT Strategické sluţby. Jedná se zejména o následující typy pracovních míst. (9) Tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací - softwarový
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks