Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

NEERSLAG. 5. Neerslag

Category:

Real Estate

Publish on:

Views: 47 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
5. Neerslag 5.1. Het neerslagprces Als de lucht afkelt, bijvrbeeld drdat ze als warme lucht is pgestegen, wrdt de heveelheid waterdamp die de lucht p kan nemen kleiner. Dit heeft tt gevlg dat de lucht
Transcript
5. Neerslag 5.1. Het neerslagprces Als de lucht afkelt, bijvrbeeld drdat ze als warme lucht is pgestegen, wrdt de heveelheid waterdamp die de lucht p kan nemen kleiner. Dit heeft tt gevlg dat de lucht ververzadigd kan raken, in dat geval zal de waterdamp cndenseren p kleine deeltjes in de atmsfeer. Bij het cndenseren wrden er kernen gevrmd (nucleatin), deze kernen greien uit tt waterdruppels, waardr wlken ntstaan. Neerslag treedt vervlgens p als waterdruppels f ijsdeeltjes grt en zwaar geneg zijn gewrden m de pwaartse krachten in een wlk te verwinnen. Fig. 6.1 laat zien welke wegen het water in een wlk aflegt; de cyclus van cndensatie en verdamping wrdt gemiddeld tien keer drlpen vrdat een druppel de gede grtte heeft m de wlk te verlaten. Figuur Cndensatie-verdamping cycli in een wlk 5.2. Neerslagverrzakende wlkstructuren De structuur van een wlkensysteem kan gekenmerkt wrden dr het srt neerslagmechanisme. Er zijn grfweg twee verschillende mechanismen: cnvectieve en stratifrme neerslag. Het verschil tussen de mechanismen zit in de greitijd van de neerslagdeeltjes en de grtte van verticale luchtstrmen in een wlkensysteem. Bij een stratifrme neerslag zijn de verticale luchtbewegingen zwak, neerslagkernen wrden aan de bvenkant van het wlkensysteem gevrmd en de tijd die verstrijkt ttdat er neerslag valt kan vrij lang zijn (in de rde van uren). Deze neerslag heeft een lage intensiteit maar is redelijk hmgeen ver een uitgestrekt gebied. Bij cnvectieve neerslag zijn er plaatselijk sterke verticale luchtstrmen, de grei van regendruppels begint aan de nderkant van een wlk tegelijkertijd met de wlkvrming en in krte tijd ntstaat neerslag. De buien hebben een zeer lkaal karakter (ruimtelijk zeer hetergeen) 39 en gaan vaak gepaard met nweer. Ppulair gezegd zijn dit 'hsbuien'. Vaak heeft z'n wlk de vrm van een aambeeld. Een derde neerslagmechanisme kan zwel stratifrme als cnvectieve cmpnenten hebben en wrdt verrzaakt dr rgrafische effecten. Dit wil zeggen dat lucht nder invled van heuvels f bergen mhg wrdt gestuwd. Hiernder wrden twee kenmerkende vrbeelden van stratifrme en cnvectieve neerslag beschreven: niet-trpische cyclnen en nweersbuien. Niet-trpische cyclnen Een niet-trpische cycln is het beste vrbeeld van een stratifrme neerslag. Gebieden buiten de trpen (het gebied tussen de Kreeftskeerkring en de Steenbkskeerkring) hebben vaak te maken met verschillende luchtstrmingen: drge, kude lucht afkmstig van de plstreken en warme, vchtige lucht uit trpische ceaanstreken. Twee luchtstrmen met verschillende temperatuur kunnen wrden gekppeld dr een lkale instabiliteit p het grensvlak (een depressie f string), deze instabiliteit greit als de luchtstrmen dichter bij elkaar kmen. Vervlgens beginnen ze te rteren, waardr een enrme spiraal, een cycln, ntstaat. De depressies die in Nederland vrkmen zijn zwakke extra-trpische cyclnen, die sms het verblijfsel zijn van een uitgedfde trpische cycln die vanaf de Caraibische zee de Atlantische ceaan is vergestken. In z'n depressie ntstaat een kudefrnt als kude lucht nder langzamer bewegende warme lucht strmt. Een warmtefrnt ntstaat als warme lucht ver langzamere kude lucht heen strmt. Een kude- f warmtefrnt kan zich tt duizenden kilmeters buiten het centrum van de cycln uitstrekken. De verticale luchtbeweging hangt samen met deze frnten en is meestal minder dan 100 m per uur. Het neerslagpatrn ten gevlge van een niet-trpische cycln geeft de uitgestrektheid van de frnten weer. Een kudefrnt heeft nrmaliter een lage regenintensiteit (mtregen), terwijl een warmtefrnt heftiger kan zijn (de lucht stijgt sneller en kelt dus sneller af). Een warmtefrnt gaat vaak gepaard met nweer (cnvectieve neerslag), waarna een weersmslag van warm naar keler weer plaatsvindt. Figuur Kudefrnt en wamtefrnt Onweersbuien Het beste vrbeeld van cnvectieve neerslag wrdt gevrmd dr nweersbuien tussen de 30 e en 60 e breedtegraad. Onweersbuien ntstaan in instabiele luchtlagen die relatief veel vcht bevatten. Het ruimtelijke neerslagpatrn wrdt gekenmerkt dr een willekeurig veld van 'buicellen'. Iedere cel drlpt een drietal fasen: 40 Ontwikkeling: er wrden druppels gevrmd bij de basis van de nweerswlk, maar dr sterke pwaartse bewegingen bereiken ze de grnd niet. Dr de grte heveelheid druppels die steeds grter wrden ntstaat een neergaande beweging die andere deeltjes meesleept: regenval met grte intensiteit. Dissipatie: aanhudende lichte neerslag. Afhankelijk van de grtte van de bui, de vrtplantingssnelheid van de wlk, en de psitie van de waarnemer varieert de duur van de tweede fase van enkele minuten tt een uur. De tweede fase kan afhankelijk van de vrtplantingsnelheid enkele uren bedragen. In veel gebieden zijn verstrmingen vaak het gevlg van gestructureerde nweersbuien, aangeduid met de term messcale cnvective systems. In de zmer van 2002 heeft zich in Tsjechië (Bhemen) z'n extreme situatie vrgedaan, met als gevlg zware verstrmingen van de Elbe en enrme schade in Praag en Dresden. Een pvallend kenmerk van zulke extreme nweersbuien is het feit dat ze herhaaldelijk hetzelfde gebied kunnen treffen. Vrbeelden van dit srt messcale cnvective systems zijn: Trpische wlkenclusters Gemiddeld valt er in de trpen de meeste neerslag. Dit heeft vrnamelijk te maken met wlkenclusters die vrkmen in znes waar bepaalde winden samenkmen. Deze wlkenclusters zijn zals alle trpische wlksystemen cnvectief van aard. Infrmatie ver trpische neerslag is ng lang niet cmpleet mdat nauwkeurige neerslagmeting bven de ceanen erg meilijk is. Messns De grtste neerslagheveelheden vr periden langer dan 24 uur kmen vr tijdens de Aziatische messn ('regentijd'). Het kenmerk van een messnklimaat is de seizensgebnden mkering van het windregiem. Opvallend is dat het grtste deel van de neerslag valt in een relatief krt deel van het jaar. In Bmbay (India) bijvrbeeld valt ± 80% van de jaarlijkse neerslag van 2000 mm/jaar in de maanden juni, juli en augustus. Orkanen Orkanen, zijn verantwrdelijk vr extreme neerslagheveelheden in kuststreken van de Atlantische, Indische en Grte Oceaan. In de Atlantische Oceaan heten ze Hurricanes, in de Indische Oceaan Cyclnes, en in de Grte Oceaan Typhns. Ten gevlge van het Crilis effect draaien ze p zuidelijk halfrnd met de klk mee en p het nrdelijk halfrnd tegen de klk in. De neerslag kan zich uitstrekken ver een grt gebied en (dr de intensieve, langdurige en wijdverspreide regen) grte verstrmingen van de rivieren verrzaken. Bvendien kan de sterke en aanhudende wind vanuit zee enrme strmvleden genereren. Ok lkaal kan een rkaan plaatselijk veel schade aanrichten ten gevlge van de zeer hge windsnelheden (tt 200 km/u) en intensieve regen. De enrme schade in New Orleans tengevlge van Hurricane Katrina was vrnamelijk het gevlg van de strmvled die de sterke en aanhudende wind teweeg bracht. De strmvled van 1953 in de Nrdzee was eveneens het gevlg van een sterke strm. Het betrf hier een buiten-trpische strm (een zwakke cycln) die een rdegrte zwakker was dan Katrina. Orgrafische neerslag Orgrafische invleden kunnen in principe ptreden bij ieder van de beschreven basistypen neerslag. Drdat een luchtstrm bven heuvels f bergen wrdt 'pgetild' kan de cnvectieve instabiliteit die neerslag verrzaakt wrden versterkt. Het rgrafisch effect hangt vrnamelijk af van de grtte van de terreinkenmerken en het 41 buitype. Een vrbeeld van rgrafische neerslag p grte schaal is te vinden in delen van het westen van de Verenigde Staten: de lucht stijgt er nder invled van langgerekte bergruggen en de resulterende neerslag speelt een belangrijke rl in de watervrziening. De meest extreme rgrafische neerslag vindt plaats aan de vet van de Himalaya tijdens de natte messn (gemiddeld 10m/jaar, maar dit kan plpen tt 20 m/jaar) Neerslagtypen Een indeling naar neerslagtypen wrdt meestal gemaakt p basis van deeltjesgrtte en de fase waarin het water verkeert, gewnlijk vast f vleibaar (tabel 5.1). De heveelheid regen die p verschillende plaatsen valt, verschilt sterk in grtte. Om een idee te krijgen van neerslagheveelheden is vr een aantal statins de gemiddelde jaarlijkse neerslag gegeven (tabel 5.2). Tabel Vrmen van neerslag Naam Omschrijving Dauw Cndensatie p het aardppervlak en in de bdem Regen Waterdruppels IJzel IJslaag gevrmd dr bevriezing van regen f mtregen Rijp en mist Waterdeeltjes die kunnen wrden afgezet p een ppervlak Rijp is de bevrren vrm van een afzetting Sneeuw Hexagnale ijskristallen Hagel Onregelmatige ijsfragmenten Tabel Gemiddelde jaarlijkse neerslag p verschillende lcaties Statin Gemiddelde neerslag (mm/jaar) Cherrapngee (India) Buenaventure (Clmbia) 7130 Singapre 2320 Nederland (gemiddeld) 750 Athene 380 Teheran 220 Aden Fundamentele begrippen met betrekking tt de neerslag Iedere neerslaggebeurtenis kan wrden beschreven aan de hand van temprele en ruimtelijke kenmerken: heveelheid d (depth): duur t: intensiteit P: frequentie: gebiedsgrtte: heveelheid neerslag, uitgedrukt als de dikte van een waterschijf p het ppervlak (mm) tijdsduur van de neerslag (uur) heveelheid neerslag per tijdseenheid (mm/u) frequentie van vrkmen, gewnlijk uitgedrukt in de frequentieschaal T (d.w.z. dat de beschuwde grtheid gemiddeld eenmaal in de T jaar vrkmt); gegrafische uitgestrektheid van de neerslag. 42 De heveelheid, duur en intensiteit in één statin (puntneerslag) hangen als vlgt samen: t d Pdt [L] 0 En de gemiddelde intensiteit P is: d P [LT -1 ] t In nderstaande figuur wrden deze relaties grafisch weergegeven. De smmatiekrmme (Engels: mass curve) geeft de accumulatie van neerslag in de tijd aan en is daarm de integraal van de intensiteitscurve f hyetgraaf. P max P P tg P max tg P Figuur Relatie neerslagheveelheid, duur en intensiteit De ttale neerslagheveelheid (d), duur (t) en frequentieschaal (T) wrden wel de externe statistieken van een regenbui genemd. Ze kunnen wrden beschreven aan de hand van plaats- en seizensafhankelijke prbabilistische verdelingen. Meestal zijn deze factren statistisch niet nafhankelijk. De neerslagdiepte verschilt van plek tt plek en tussen deze punten bestaat een ruimtelijke crrelatie. De neerslagdiepte is daarnaast k gerelateerd aan de duur van een bui. Een lange buiduur verrzaakt ver het algemeen een grtere neerslagdiepte. De mgekeerde relatie bestaat tussen buiduur en gemiddelde intensiteit: een lange buiduur heeft een lagere gemiddelde intensiteit. De interne statistieken van een bui bestaan uit de verdeling in ruimte en tijd van de intensiteit gedurende een bui. Er is gebleken dat vr gegeven lcatie en klimatlgische mstandigheden, bepaalde neerslaggebeurtenissen eenzelfde verlp hebben. Dit verlp wrdt k vaak in de vrm van een histgram gegeven (fig. 5.4). 43 Figuur 5.4 Histgram van een regenbui Het karakteristieke verlp van de intensiteit van een nweersbui en een trpische cycln is te zien in fig intensiteit intensiteit tijd Figuur 5.5 Intensiteitverlpen tijd Het verlp van een bui is belangrijk in de stedelijke hydrlgie, waarbij veel gebruik wrdt gemaakt van deze gegevens. Ruimtelijk gezien heeft een bui meestal één f meer centra van maximale neerslagdiepte. De ttale neerslagdiepte neemt af naarmate men verder van z'n centrum verwijderd is. De centra met maximale neerslag wrden mslten dr ishyeten, lijnen van gelijke neerslag. De gemiddelde gebiedsneerslag wrdt vaak uitgedrukt als percentage van de maximale neerslagdiepte van het buicentrum. Het verschil tussen de gemiddelde waarde en het maximum neemt af met tenemende ttale neerslagdiepte; zwaardere buien hebben een grtere unifrmiteit. af met tenemende duur van een bui; langere buien hebben eveneens een grtere unifrmiteit. te met tenemende grtte van het gebied waarver de bui zich uitstrekt Neerslagmeting Regenmeters Er zijn twee srten regenmeters, registrerende en niet-registrerende. De eerste registreert autmatisch de accumulatie van neerslag met een bepaald interval, bv. m de minuut. Vaak zijn deze meters uitgerust met telemetrie zdat de gegevens meteen gebruikt kunnen wrden. Er zijn drie typen registrerende regenmeters: regenmeter met een kantelbakje (tipping-bucket) 44 regenmeter met een vltter regenmeter met een weegbaar reservir Tipping bucket Deze regenmeter bestaat uit een trechter met daarnder een bakje dat is verdeeld in twee helften, waarvan er steeds één kan vllpen (fig. 5.6). Als een helft vl is kantelt het bakje en kan de andere helft neerslag pvangen. Elke kanteling crrespndeert met een vaste heveelheid neerslag, waardr de registreerstrk een getrapt verlp geeft. Figuur Tipping bucket Regenmeter met een vltter Deze regenmeter bestaat uit een reservir met een trechter erbven. Het regenwater kmt via de trechter in het reservir terecht. In het reservir is een vltter geplaatst, waarmee de waterstand in het reservir wrdt gemeten. Als het reservir vl is treedt de sifn in werking en wrdt het verscht aan water afgeverd. Figuur Regenmeter met vltter 45 Regenmeter met een weegbaar reservir Deze regenmeter bestaat net als de regenmeter met een vltter, uit een reservir met een trechter erbven. In plaats van dat met de vltter de waterstand wrdt geregistreerd, wrdt het gewicht van het reservir gemeten, waaruit de heveelheid gevallen neerslag berekend kan wrden. Figuur 5.8 wegende regenmeter Niet registrerende regenmeter Een niet registrerende regenmeter bestaat vaak uit een cilindrische cntainer met gekalibreerde maatverdeling (fig. 5.9). Figuur Niet registrerende regenmeter Aan de cnstructie van een regenmeter wrden verschillende eisen gesteld: in- f uitspatten mag niet vrkmen; de pgevangen neerslag mag niet verdampen; sneeuw met kunnen smelten, wat p smmige plaatsen verwarming vereist. 46 Bij het gebruik van regenmeters kunnen verschillende futen, dr verschillende factren ntstaan. De grtte van de futen is sterk afhankelijk van: de windsnelheid; kenmerken van het gebied waar de meter is pgesteld; type neerslag (regen, sneeuw, hagel); de temperatuur. Neerslagmeting is meilijk in een aantal mgevingen zals bergruggen, bssen en waterppervlakten. Meetfuten zijn vr sneeuw meestal veel grter dan vr regen, mdat de pvangverliezen van sneeuw grt zijn Neerslagmeting met behulp van radar Deze methde is gebaseerd p de absrptie en/f reflectie van elektrmagnetische glven dr regendruppels in de atmsfeer. Het grte vrdeel van radarmeting is dat van een grt gebied meetgegevens kunnen wrden verzameld met hge reslutie van plaats en tijd Neerslagmeting met behulp van satellieten Satellieten zijn in samenhang met klimaatsveranderingen de vrnaamste brn van infrmatie als het gaat m het bepalen van neerslagtrends p lange termijn. Ok is het de enige mgelijkheid m systematisch metingen te verrichten p driekwart van het aardppervlak, namelijk het gebied bedekt dr ceanen Bewerking van neerslaggegevens Therie ver statistische steekpreven wrdt, evenals bij andere experimenten waarbij gegevens verzameld wrden, k tegepast bij analyse en bewerking van neerslaggegevens. Het del van de hydrlg is zveel gegevens te verwerken en te bestuderen als ndig zijn m het neerslagprces vldende te kunnen beschrijven, zwel in de ruimte als in de tijd. Wat vldende is, hangt natuurlijk af van het del dat wrdt nagestreefd. Een aspect dat benadrukt met wrden is de variabiliteit van neerslag in tijd en ruimte. Zwel p grte als p kleine schaal kan de neerslag sterk variëren. Op wereldschaal zijn er bijvrbeeld de uitgestrekte westijngebieden en de natte trpen, zals het nrdelijke Amaznegebied. Op veel kleinere schaal zien we dat bijvrbeeld in het strmgebied van de Nijl in Sudan de gemiddelde jaarlijkse neerslag varieert van 25 mm/jaar in het nrden tt 1800 mm/jaar in het zuiden. Variabiliteit in de tijd uit zich bijvrbeeld in het feit dat smmige gebieden een sterk seizensgebnden neerslagpatrn hebben, terwijl andere gebieden het hele jaar dr bijna unifrme neerslag ndervinden Aanvulling van ntbrekende neerslaggegevens Dr verschillende mstandigheden kan het gebeuren dat er geen metingen zijn van de plaats waar ze wel ndig zijn. Bijvrbeeld drdat de metingen van een registratiestatin een peride nderbrken zijn geweest, f drdat er niet p elke plaats een registratiestatin kan staan. Als in een bepaald statin de waarnemingen gedurende een peride van bijvrbeeld een maand f een jaar nderbrken zijn geweest, wrdt meestal de 'nrmal rati' methde tegepast. De neerslag in het betreffende statin wrdt dan bepaald als gewgen gemiddelde van drie mliggende statins. In frmulevrm (zie k vrbeeld 5.1): 47 1 N N N P P P P N N N [LT -1 ] Waarin: P 4 de ntbrekende neerslagwaarde [LT -1 ] P i de neerslagwaarde in statin i [LT -1 ] N i de gemiddelde neerslag in statin i vr vereenkmstige perides [LT -1 ] Uiteraard werkt deze frmule alleen als er in statin 4 gedurende andere perides vldende metingen zijn m N 4 te kunnen bepalen. Vr een bruikbaar resultaat meten de mliggende statins dichtbij geneg liggen en sterk gecrreleerd zijn met het ntbrekende statin. Vrbeeld 5.1 nrmal rati In een gebied staan p vier plaatsen regenmeters pgesteld. Van de afgelpen vier maanden zijn de vlgende gegevens in mm/maand bekend, helaas ntbreekt in de vierde maand de meting in punt C. PA PB PC PD Om de heveelheid neerslag in punt C te bepalen, kunnen we gebruik maken van de nrmal rati methde. Hiervr met eerst vr elk statin de gemiddelde neerslag ver de eerste drie maanden wrden berekend, dit levert: N A = 59,7 mm/maand N C = 58 mm/maand N B = 50 mm/maand N D = 55,3 mm/maand Nu kan de neerslag in maand vr p punt C wrden vrspeld met: 1 N N N C C C P P P P * 62 * 52 * 58 60, 5mm/maand C A B D 3 N N N 3 59, , 3 A B D Omdat de afstand tussen verschillende statins sterk kan variëren, is een andere methde die gebruikt wrdt die van inverse distance. Bij deze methde wrden de weegfactren vr de mliggende statins bepaald p basis van de afstand die ze hebben tt het punt waar men de neerslagwaarde wil weten. Deze methde kan natuurlijk k gebruikt wrden vr een plaats waar geen regenmeter aanwezig is. In frmulevrm wrdt deze methde: P P i 2 i d 1 d 2 i [LT -1 ] met n x x [L] Waarin: P neerslag in ntbrekende punt [LT -1 ] P i heveelheid neerslag in meetstatin i [LT -1 ] i1 48 d i afstand van statin i tt punt met ntbrekende neerslagwaarde [L] Bij gebruik van een hgere macht neemt de invled van verderaf gelegen meetwaarden af. Vr het aanvullen van ntbrekende gegevens zijn interplatietechnieken van grt belang, vrnamelijk vr het aanvullen van gegevens van plaatsen waar geen registratiestatins zijn pgesteld. In de lp der tijd is een grt aantal interplatiemethden ntwikkeld. Een eenvudige methde is bijvrbeeld de nearest neighbur methde: de waarde in een punt wrdt gelijk verndersteld aan de gemeten waarde van het dichtstbijzijnde statin. Een vrbeeld van een geavanceerde methde is de Kriging techniek, die gebruik maakt van schattingen van de interplatiefut, zdat de betruwbaarheid van geïnterpleerde waarden kan wrden aangegeven Bepaling van de gemiddelde gebiedsneerslag Vr veel nderzek zijn de metingen van afznderlijke statins vaak niet relevant. Veel meer van belang is dikwijls de heveelheid neerslag die ver het hele gebied is gevallen. Vr het bepalen van de gemiddelde gebiedsneerslag bestaan verschillende methdes. De eenvudigste methde bestaat uit het berekenen van het rekenkundig gemiddelde van de gemeten waarden in f vlakbij het gebied. Dit geeft echter slechte resultaten als de regenmeters nregelmatig ver het gebied verdeeld zijn. Om dit te verbeteren kunnen weegfactren wrden bepaald p basis van de gebiedsgrtte. Vr elk statin wrdt aangenmen dat het representatief is vr een bepaalde gebiedsgrtte. Hiervr kan een Thiessennet (fig. 5.10) wrden samengesteld. Bij een Thiessennet wrdt het net van statins verdeeld in veelheken dr middelldlijnen p de verbindingslijnen tussen elk tweetal statins. Het gewicht van een statin is gelijk aan de verhuding van het ppervlak van de mringende veelhek tt het ppervlak van het hele gebied. In feite is deze methde een tepassing van het 'nearest neighbur' principe mdat elk punt binnen een veelhek het dichtst bij het statin ligt dat wrdt mslten dr die veelhek (zie k vrbeeld 5.2). Figuur Thiessennet Een tweede
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks