Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

NETGSM SABİT TELEFON ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

Category:

Speeches

Publish on:

Views: 119 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Tarih Abone No :.../.../... :... NETGSM SABİT TELEFON ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1) TARAFLAR İşbu Abonelik Sözleşmesi ( SÖZLEŞME ), bir tarafta Batı Bulvarı ATB İş Merkezi G Blok
Transcript
Tarih Abone No :.../.../... :... NETGSM SABİT TELEFON ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1) TARAFLAR İşbu Abonelik Sözleşmesi ( SÖZLEŞME ), bir tarafta Batı Bulvarı ATB İş Merkezi G Blok No:194 Macunköy Yenimahalle / ANKARA adresinde mukim Netgsm İletişim Ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.( NETGSM ) ile diğer tarafta NETGSM e abone olmak için bizzat veya vekil aracılığı ile başvuran gerçek veya tüzel kişi (ABONE) arasında aşağıda şartlar dahilinde 2 (iki) nüsha olarak olarak tanzim ve imza edilmiş, SÖZLEŞME nin bir nüshası abonede kalmıştır. 2) TANIMLAR Elektronik Haberleşme Hizmeti: NETGSM in aldığı yetkilendirme kapsamında uluslararası standartlarına uygun her yöne ses, görüntü, yazılı ve sesli kısa mesaj hizmetlerini Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu, Hizmet kanalları: NETGSM adına sunulan hizmete ilişkin işlemleri yürütmeye yetkili bayii, satış noktası ve sair temsilcileri ile çağrı merkezi, sms ile bilgilendirme, internet sitesi de dahil ABONE ye hizmet vermek için kurulmuş/kurulacak her türlü kanalı, Kimlik Bilgileri ve Tercih Formu: Abonelik tesisi sırasında SÖZLEŞME nin ayrılmaz parçası olan ve ABONE tarafından işaretleme ve yazma suretiyle doldurulan kişisel bilgileri, tarife ve kullanım tercihlerinin belirtildiği formu, Ön ödemeli Abonelik: ABONE ye çeşitli hizmet kanallarından sistemdeki hesabına Türk Lirası yüklemesini sağlayan, Türk Lirasının tükenmesi durumunda veya kullanım dönemi sonunda tekrar Türk lirası yüklemesini gerektiren hizmeti, Faturalı Abonelik: ABONE nin bir önceki dönemde yararlandığı hizmetlerin bedelleri ile tahakkuk eden sair ücret, vergi, harç vb. mali yükümlülükleri, takip eden dönemde adına düzenlenen fatura karşılığı ödediği sistemi, Tarife: İlgili yasal düzenlemelere uygun şekilde NETGSM tarafından serbestçe belirlenen ve sunulan hizmetler karşılığında alınacak ücretleri gösteren fiyat listesini, SMS: Kısa Mesaj Hizmetini, CLI: ABONE ye tahsis edilen ve ilgili mevzuata uygun Arayan numara bilgisini, E-fatura: Güvenli elektronik imza ile imzalanmış veya kurumsal mühürle mühürlenmiş olarak elektronik ortamda mevzuata uygun şekilde hazırlanan dijital telefon hizmet faturasını, Katma Değerli Hizmet: İçeriği, kodu, protokolü veya benzer hususları üzerinde bilgisayar işlemleriyle veya başka surette işlem yaparak ABONE ye ek, farklı ya da yeniden yapılandırılmış bir ses veya veri ileten ya da eğlence, oylama, yarışma, katılım, bilgi verme, cinsel içerik veya benzeri amaçlı içeriklere erişimi sağlayan elektronik haberleşme hizmetlerini, Webşifre: ABONE ye NETGSM TARAFINDAN elektronik ortamda rastgele belirlenerek tahsis edilen, ABONE tarafından değiştirilebilen ve NETGSM tarafından belirlenen bazı abonelik işlemlerini yapma yetkisi veren özel şifreyi, Ara Ödeme: NETGSM tarafından gerekli görülen durumlarda haklı sebeplerle ABONE nin bilgisi haricindeki kullanıma engel olmak, NETGSM alacağı ücretleri güvence altına alabilmek için, aboneliği takip eden herhangi bir tarihte, NETGSM in sunduğu hizmetlerin kullanılması sonucu, NETGSM tarafından belirlenen nakden talep ve tahsil edilen tahsilatı müteakip, tahakkuk edilecek fatura tutarlarından mahsup edilen tutarı İfade eder. 3) SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşmenin konusu; Sabit Telefon Hizmetleri kapsamında sunulan ses, görüntü, yazı ve veri ve bunlara dayalı katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerinden ABONE nin faydalandırılmasına ilişkin k a r ş ı l ı k l ı h a k v e y ü k ü m l ü l ü k l e r i n belirlenmesidir. 4) TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1-NETGSM, SÖZLEŞME aslının ve NETGSM tarafından abonelik için talep edilen usulüne uygun diğer tüm evrak ve belge asıllarının eksiksiz olarak NETGSM e ulaşmasını müteakip ilk bağlantıyı en geç 7(yedi) gün içerisinde yapar. 1/5 4.2-NETGSM, abonelik başvurusundaki kişisel bilgi ve belgelerin doğruluğunu kontrol amacıyla ilgili kuruluşlara başvurarak bilgi edinebilir ve/veya ek belge talep edebilir. ABONE, işbu SÖZLEŞME imzalanırken ibraz ettiği belgelerdeki ve beyan ettiği bilgilerdeki değişiklikleri yazılı veya NETGSM tarafından belirlenen hizmet kanalları aracılığıyla NETGSM e bildirmedikçe SÖZLEŞME de belirttiği bilgiler doğru kabul edilecek ve bu bilgilere göre işlemler tesis edilecektir. ABONE, NETGSM nezdindeki kişisel bilgilerinin güncel olmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu bilgilere göre yapılacak her türlü işlem ve gönderilecek tebligatlar geçerli kabul edilecektir. NETGSM, abonelik bilgi ve belgelerinde eksiklik/yanlışlık/sahtelik bulunduğu ya da bilgilerin güncel olmadığı yolunda makul bir şüphe duyduğu hatlara ilişkin hizmet vermeyi, aksi ispat edilinceye kadar veya gerekli güncelleme yapılıncaya kadar durdurma ve akabinde hizmet kanallarından herhangi biriyle yapacağı bildirimin ardından SÖZLEŞME yi feshetme hakkına sahiptir. 4.3-ABONE, sunulan elektronik haberleşme hizmetinden yararlanabilmek için gerekli olan teknik ekipman, cihaz ve donanımları kendisi temin eder. ABONE kullanımından veya hizmet almak için kullandığı cihazdan k a y n a k l a n a n n e d e n l e r l e ş e b e k e d e oluşabilecek her türlü erişim, zarar ve ziyandan ABONE sorumludur. Bu hallerde, NETGSM, ABONE ye bilgi vermek suretiyle ABONE nin hattını görüşmelere kapatabilir. NETGSM ABONE ye temin ettiği cihazın ayıbından sorumludur. 4.4-ABONE, kendisine tahsis edilen hat ve webşifre ile yaptığı tüm işlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu ve kendi rızası ile yapıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ABONE, hizmet kanallarını kullanarak ve/veya kendi teyidi alınarak yaptığı tüm işlemler nedeniyle ortaya çıkan itiraz veya talepleri sonucunda oluşan zararı karşılayacağını, aksi halde aleyhine yapılacak sair yasal işlemler neticesinde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda ABONE, ilgili hat üzerinden alınan hizmetler ve bu hat üzerinden yapılan işlemlerden doğan borçları, hizmetin fiilen kendisi tarafından alınmadığı ya da işlemin kendisi tarafından yapılmadığını ileri sürerek ifa etmekten imtina edemez. 4.5-NETGSM, müşteri destek hizmetleri verecek HİZMET KANALLARINI serbestçe belirlemeye ve bu HİZMET KANALARI üzerinden yapılacak abonelik işlemlerini münhasıran tespit etmeye ve bazı işlemlerin yapılmasına sınırlama getirmeye yetkilidir. ABONE, NETGSM tarafından kendisine sunulan kanallar dışında başkaca bir kanal talep etme hakkına sahip olmadığı gibi, kullanıma açılmış kanalları kullanarak gerçekleştirdiği abonelik işlemlerinin işbu SÖZLEŞME ye tabi olacağını kabul ve beyan eder. ABONE, HİZMET KANALLARINI kullanarak, NETGSM tarafından belirlenen usuller doğrultusunda, tabi olduğu tarifelerde, abonelik türünde, bilgilerinde değişiklikler yapabilir ve her türlü talebini iletebilir. ABONE bu kanalları kullanarak ilettiği bilgilerin doğru olduğunu, yönelttiği taleplerin kendi iradesini yansıttığını, elde ettiği sonuçları kabul ettiğini, bu işlemler için NETGSM in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan eder. ABONE, faturalı/ön ödemeli abonelikler arasında geçiş yaptığında ve bu aboneliklere dayalı diğer hizmetleri aldığında ya da değiştirdiğinde işbu SÖZLEŞMENİN bütün hükümleri ile geçerli olmaya devam edeceğini; önceki aboneliği sırasında ve hizmetlerde tahakkuk etmiş her türlü ücret ile vergi, resim ve harç vb. mali yükümlülükleri ödemeyi kabul eder. 4.6-NETGSM, yürürlüğe girmeden önce ilgili mevzuata uygun biçimde duyurmak suretiyle sunduğu temel elektronik haberleşme hizmetleri ile katma değerli hizmetler ve diğer elektronik haberleşme hizmetleri dışında sunduğu ek servis ve hizmetler ile bu hizmetlerin koşullarını değiştirme, kaldırma, yenileme hakkına sahiptir. Uygulanacak tarifeler ve tarifelerdeki değişiklikler, kampanyalar, paketler vb. internet adresinden öğrenilebilir. Şifre girişiyle ya da çağrı merkezi aracılığıyla tercihler yapılabilir ve/veya değiştirilebilir. 4.7-Sözleşme kapsamında sunulan katma değerli hizmetler, saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık abonelik esasına dayandığı 2/5 hallerde; ABONE nin bu dönemin sonunda söz konusu hizmetlere ilişkin aboneliğini sona erdirmemesi durumunda hizmette kesinti yaşanmaması için ilgili dönem sonundan önce ABONE veya NETGSM tarafından iptal ya da durdurma bildirimi yapılmaması halinde otomatik olarak aynı süre için yenilenir. 4.8-NETGSM, uluslararası standartlar ve Kurum tarafından belirlenen standartlar ile ilgili arabağlantı sözleşmeleri ve mevzuatta öngörülen standartlara uygun kalitede hizmet sunar. ABONE nin mücbir sebepler, ABONE lerin veya üçüncü kişilerin eylemleri, işletme arızaları, öngörülemeyen haller, acil bakımonarım çalışmaları, NETGSM tarafından önceden haber verilen planlı bakım çalışmaları, yetkili makamların uyguladığı kesinti ve kısıtlamalar veya NETGSM in yasal kurumlarca kapatılması, faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulması hallerinde hizmet kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak durabilir. ABONE söz konusu hallerde NETGSM den herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Sayılan haller dışında haberleşme hizmetlerinin hiç veya gereği gibi verilememesi sebebiyle NETGSM den bedelini ödediği hizmetlere ilişkin ücret ve cihaz bedellerinin iadesi dışında hiçbir talepte bulunamaz. ABONE nin hizmeti hiç ya da gereği gibi alamadığını ispatı ve ABONE nin iade talebinin yapılan incelemede haklı sebeplere dayandığının tespiti üzerine; ABONE nin mahsup talebinde bulunması halinde iade edilecek ücret ertesi ay tahsil edilecek ücretten mahsup edilir. ABONE nin iadenin banka hesabına, kredi kartına nakden ödenmesini talep etmesi durumunda ise iade işlemleri için gerekli bilgi ve belgeleri (kimlik, banka hesap numarası, kredi kartı numarası vb.) sunmasından itibaren bir ay içinde iade yapılır. 4.9-ABONE ye işbu SÖZLEŞME süresi boyunca tahsis edilen web sayfasının mülkiyeti ile içinde kayıtlı bulunan bilgiler, kodlar, şifreler ve yazılımlar üzerindeki eser sahipliğinden doğan tüm mali ve manevi haklar münhasıran NETGSM e aittir. ABONE ye yalnızca sözleşme süresi boyunca SÖZLEŞME nin amacına uygun olarak kullanma hakkı tahsis edilmektedir. Bu kapsamda, ABONE tarafından, sistem içinde yer alan bilgilerin, yazılımların, kodların her ne surette olursa olsun tahrifi, değiştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması ve yayılması, her türlü araçla umuma iletimi yasaktır ABONE, NETGSM den aldığı hizmeti yaptığı işin gereği dışında ticari amaçlarla üçüncü kişilere sunamaz. Bu hallerde ve NETGSM şebekesini tehdit eden saldırı çağrılarının olması, hizmetin mutat kullanım düzeyinin çok üzerinde olduğunun tespiti durumlarında NETGSM SÖZLEŞME yi feshedebileceği gibi, ABONE ye bilgi vererek hizmetin sunumunu kısıtlayabilir veya durdurabilir ABONE, NETGSM in muvafakati olmaksızın ve devir anında devir konusu aboneliğe ait tüm doğmuş ve/veya doğacak borçların bilcümle vergi vb. mali yükümlülüklerin devreden ve devralan abone tarafından müştereken ve müteselsilen ödeneceği kabul edilmedikçe ve devralan ABONE NETGSM ile yeni bir abonelik sözleşmesi imzalamadıkça sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini bir başkasına devredemez ABONE ve NETGSM arasında uzlaşmazlık çıkması halinde NETGSM in çağrı merkezi ses kayıtları, ABONE ile yapılan elektronik veya yazılı yazışmalar ile yapılan işlemlere göre mevzuat çerçevesinde uygulama yapılır. ABONE nin NETGSM e ulaşan şikayet ve talepleri, mevzuatta belirtilen sürelere göre sonuçlandırılır ya da ABONE ye gelişmeyle ilgili bilgi verilir. Uzlaşma suretiyle sorun çözülemediği takdirde; uzlaşmazlığın yasal yollarla çözümlenmesinde; eğer ABONE kamu tüzel kişisi veya tacir ise ABONE nin bulunduğu il mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Bununla birlikte yine; tacir veya kamu tüzel kişisi olan aboneler ile NETGSM arasında akdedilmiş özel protokolde münhasır yetki maddesi düzenlenmiş ise bu özel protokolden kaynaklanan uyuşmazlıklarda söz konusu yetki maddeleri geçerlidir Abonelikle ilgili Kurum mevzuatı ve bu mevzuattaki değişikliklerin işbu SÖZLEŞMEyi bağladığını Taraflar kabul etmiştir. NETGSM, teknolojik gelişmeler, idari kararlar ve/veya hukuki/idari düzenlemeler nedeniyle, işbu SÖZLEŞME nin hükümlerini, değişiklikler hakkında ABONE yi Kurum mevzuatında 3/5 yapılan değişiklikleri uygun görmezse birikmiş borçları dışında başkaca bir sorumluluğu olmaksızın işbu SÖZLEŞME yi feshedebilir NETGSM ABONE nin bilgilerini, haberleşme kayıtlarını ve tercihlerini Bilgi Güvenliği mevzuatı ve standardı da göz önüne alınarak gizli tutmakla yükümlüdür. 1) MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.1-ABONE, seçtiği tarifedeki haberleşme ücreti, abonelik işlem ücretleri (numara tahsis ücreti, devir, tesis vb.), ayrıntılı fatura ücreti ve Katma Değerli Hizmetler in bedelini, paket/servis üyelik ücretini, kampanya katılım ücretini, gecikme bedelini, yasalarda belirtilen tüm vergi, resim, harç, ve benzeri ücretleri ile birlikte oluşan dönem fatura tutarından varsa ara ö d e m e v e d ü z e l t m e t u t a r l a r ı n ı n mahsubundan sonra kalan fatura tutarını faturasında belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. Herhangi bir aya ait fatura alacağının tahsili, ABONE nin önceki dönemlere ait ödenmemiş borçlarının ifa edildiği anlamına gelmez. NETGSM in, ABONE tarafından yapılacak ödemeleri öncelikle ABONE nin varsa diğer NETGSM abonelikleri dahil geçmiş dönem borçlarına ilişkin faize ve geçmiş döneme ait borçlarına mahsup etme hakkı saklıdır. ABONE nin işbu ya da başka sözleşmelerle tahsis edilmiş birden fazla hattının olması halinde aynı türden abonelikleri için tek bir fatura düzenlenip gönderilebileceği gibi, birden fazla fatura da düzenlenebilir ve gönderilebilir. ÖN ÖDEMELİ SİSTEMDE, yasalarda belirtilen her türlü vergi, resim, harç ilk yüklenen TL den tahsil edilir. 5.2-NETGSM, ABONE ye aylık olarak fatura veya E-FATURA düzenleyerek, ABONE nin tercihine göre tebligat adresine veya işbu SÖZLEŞME de bildirdiği e-posta adresine ihbarsız, kayıtsız ve mevzuata uygun olarak, son ödeme tarihinden önce ulaşacak ve belirli bir ödeme süresini içerecek şekilde gönderir. A B O N E, ö n c e k i d ö n e m l e r e a i t ücretlendirilmemiş hizmetlerin sonraki dönem faturasında ya da ayrı bir fatura ile ücretlendirilebileceğini kabul eder. ABONE, aylık fatura tutarının tamamını öder. NETGSM in, hizmet kanallarından yapılan fatura ödemeleri veya Türk Lirası yüklemelerinde kötü niyetli kullanım durumlarında bu kanallardan sunduğu hizmeti kısıtlama, yapılan işlemleri iptal etme (yüklenen Türk Liralarını veya yapılan ödemeleri geri çekme) ve ABONE ye ait hatları görüşmeye kapama hakkı saklıdır. ABONE nin e-posta servisinden kaynaklanan sorunlar da dahil olmak üzere teknik nedenlerle ortaya çıkan sorunlardan NETGSM sorumlu tutulamaz. 5.3-ABONE, abonelik başlangıcında NETGSM in sunduğu tarifelerden birini seçer. Aksi halde; işbu SÖZLEŞME nin imzalandığı tarihte yürürlükte bulunan standart tarife uygulanır. ABONE nin seçtiği tarifenin iptal edilmesi, uygulamadan kaldırılması hallerinde NETGSM, ABONE nin onayını alarak başka bir tarifeye geçirir. NETGSM, yürürlükte bulunan mevzuata uygun şekil ve sürede tarifelerinde ve ücretlendirmelerinde değişiklik yapabilir. NETGSM yapılan değişiklikleri Kurum mevzuatına uygun bir süre öncesinde HİZMET KANALLARI veya internet sitesi üzerinden duyurur. ABONE, lehine olmayan durumlarda tazminat ödemeden aboneliğini sonlandırma hakkına sahiptir. 5.4-Faturada yer alan tutarın hatalı olduğu gerekçesiyle faturanın düzenlendiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde itiraz edilebilir. Faturaya itirazlar yazılı olarak yapılır. Faturaya yapılacak itiraz ödemeyi durdurmaz. Bu nedenle, NETGSM in geciken ödemeye, son ödeme tarihinden itibaren faiz uygulama hakkı saklıdır. 5.5-Fatura ödemeleri ve ön ödeme y ü k l e m e l e r i N E T G S M i n b e l i r l e d i ğ i yöntemlerle ve duyurduğu anlaşmalı banka ve kurumlardan yapılır. Faturada belirtilen son ödeme tarihini geçen ödemeler için günlük %0,13 (binde on üç) oranında gecikmeli gün sayısı kadar faiz uygulanır. NETGSM, uygulanacak faiz oranlarını önceden HİZMET KANALLARINI kullanarak veya faturalarda belirterek değiştirebilir. 5.6-ÖN ÖDEMELİ ABONElikler de ABONE kendisine önceden bilgi verilen kullanım süreleri içinde Türk Lirası yüklememesi halinde, hattının önce geçici süreli ve sonra da tamamen görüşmeye kapatılabileceğini kabul etmektedir. 4/5 5.7-NETGSM, son ödeme tarihinde borcunu ödemeyen ABONE yi, SMS, e-posta, sesli mesaj, çağrı merkezi yollarından en az biri ile; başvurulacak usuller ve yasal süreç hususunda bilgilendirir. Borcun tamamı ödeninceye kadar ABONE yi de bilgilendirmek sureti ile geçici olarak hizmetin sunumunu kısıtlayabilir veya hattı görüşmeye kapatabilir, B o r c u n u i f a e t m e y e n A B O N E n i n SÖZLEŞMESİ, ABONE ye bilgi verilmek suretiyle feshedilebilir ve adına yeni abonelik t e s i s i y a p ı l m a z. Ö n c e d e n y a p ı l a n bilgilendirmeden farklı bir yöntemle NETGSM makul bir süre öncesinde abonenin borcunu ifa etmesi gerektiğini, aksi takdirde borcun yasal yollarla tahsil edileceği hakkında ABONE yi son kez uyarır ve yasal takip süreci başlatılabilir. ABONE nin borcunu ifa etmemesi halinde ABONE, anapara borcu dışında faiz, işlemiş ve işleyecek faiz nedeniyle doğmuş KDV ve ÖİV ile tahakkuk etmiş ve ileride getirilecek her türlü vergi, resim ve harç vb. mali yükümlülükleri, avukatlık ü c r e t i v e v a r s a k a m p a n y a v e y a taahhütlerinden caymış sayılarak cayma bedelleri dahil tüm masrafları ödemekle yükümlüdür. Aboneliğin fesih halleri hariç, ödeme yapıldıktan sonra en geç 24 (yirmi dört) saat içinde hizmetin sunumuna devam edilir. 5.8-Kurumsal aboneliklerin Özel protokollerle tesis edilmesi hallerinde; ödemeler özel protokolde belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. 1) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ 6.1-İşbu SÖZLEŞME, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve taraflardan biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalır. 6.2-ABONE, talebini NETGSM e yazılı olarak veya mevzuatta belirtilen diğer usullerle ileterek aboneliğini her zaman sona erdirebilir. Bu durumda ABONE ye sunulan hizmet ve ücretlendirme, bildirimin yapıldığı andan itibaren 24 (yirmidört) saat içinde durdurulur. Hizmetin bu süre içinde durdurulmamasından ABONE sorumlu tutulamaz. NETGSM, ABONE nin aboneliğine son verme yönündeki ABONE nin kimliğini tevsik eden belgeler ile birlikte Kurum mevzuatına uygun şekilde talebinin kendisine ulaşmasından itibaren 48 (kırk sekiz) saat içinde fesih işlemini gerçekleştirmek ve 7 (yedi) gün içinde SÖZLEŞME nin feshedildiğini, ABONE nin talebine bağlı olmaksızın ABONE ye posta, SMS, e-posta, ve arama yöntemlerinden birini kullanarak bildirmekle ve varsa mülkiyeti NETGSM e ait cihaz/donanım/modem/kart vb. ekipmanların iade edilmesi gerektiği bilgisini ABONE ye iletmekle yükümlüdür Fesih işleminden sonra NETGSM geri kalan alacakları için borcu olan abonelere abonenin fesih talep tarihinden sonra Kurum mevzuatındaki sürelere göre son faturayı gönderir. Bu süre sınırı, son faturaya uygulanan gecikme faizi ve yasal takipten doğan faturalar için geçerli değildir. 6.4-Fesih durumunda aboneden daha önce alınan depozito, avans gibi ücretler veya abone alacakları var ise, mahsuplaşmayı müteakip kalan tutar 15 (on beş) gün içinde NETGSM tarafından ABONE ye iade edilir 6.5-SÖZLEŞME nin diğer maddelerinde belirtilen fesih hallerinin doğması ile NETGSM SÖZLEŞME yi feshetme hakkına sahiptir. NETGSM, herhangi bir nedenle fesih ederse, ABONE yasalarda yazılı bilcümle vergileri ve o zamana kadarki kullanım ücretlerini ve varsa diğer borçlarını belirtilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Netgsm İlet ş m ve B lg Teknoloj ler A.Ş. Kaşe/İmza Abonen n Adı, Soyadı : Kaşe/İmza : Sözleşmen n Tar h Yapıldığı Yer : : 5/5
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks