Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Nieuwsbrief nummer 33 schooljaar

Category:

Public Notices

Publish on:

Views: 17 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Nieuwsbrief nummer 33 schooljaar Agenda voor de komende weken Hemelvaart, iedereen vrij Extra vrije dag, iedereen vrij Start wandelvierdaagse
Transcript
Nieuwsbrief nummer 33 schooljaar Agenda voor de komende weken Hemelvaart, iedereen vrij Extra vrije dag, iedereen vrij Start wandelvierdaagse Tweede Pinksterdag, iedereen vrij Extra vrije dag, iedereen vrij Schoolfotograaf 21 t/m Schoolkamp groep 7 en Schoolreis groep 4, 5 en Leiderschapsdag van tot uur Sport- en spelfeest Delftlanden Juffen- en meesterdag Afscheid groep Laatste schooldag, start zomervakantie Covey Quote Gabriel, ons sponsorkindje In de afgelopen dagen is er voor ons sponsorkind Gabriel 6,40 binnengekomen. Voor de maand mei staat de teller nu op 52,50. Hiermee kunnen we aan onze verplichting voldoen en kunnen we al iets apart zetten voor in de zomervakantie! Namens Gabriel hartelijk bedankt! Leiderschapsdag Op woensdag 28 juni organiseren we op school weer onze Leiderschapsdag van uur tot uur. Op deze dag kunnen leerlingen van onze school laten zien wat we doen op het gebied van persoonlijk leiderschap en wat het voor hen betekent. Zoals u weet is er een preview geweest op 10 maart jongstleden maar tot op heden hebben we nog geen reactie gekregen. We weten niet of dat goed of slecht nieuws is maar het schooljaar schiet al aardig op en daarom hebben we een datum geprikt en we laten die dag doorgaan ongeacht de uitkomst van de preview. Het is op deze dag mogelijk om even een kijkje te komen nemen en te genieten van de kinderen. We hopen op een grote opkomst en nodigen u hiervoor van harte uit om erbij te zijn. Misschien kent u nog andere mensen die mogelijk interesse hebben in de school. Ook zij zijn van harte welkom. 3 ½ jarige stage lopers Sinds de start van het Talent laten we leerlingen, die ingeschreven staan op het Talent en 3 ½ jaar zijn geworden, stage lopen gedurende twee dagen in de week. Het bestuur van Viviani heeft echter aangegeven dat we er mee moeten stoppen omdat we door deze werkwijze een concurrent zijn voor de peuterspeelzaal die in de MFA zit. We moeten ons hieraan conformeren maar snappen dat ouders die hun kind al hebben ingeschreven ervan uit gaan dat deze mogelijkheid er nog is. Daarom gaan we alle kinderen die nu ingeschreven staan of die tot 30 juni ingeschreven worden en nog geen 3 ½ jaar zijn deze mogelijkheid bieden. Kinderen die ingeschreven worden in de maand juli en daarna mogen niet meer stage lopen. Mocht u dus nog een jonger kind hebben en toch gebruik willen maken van deze mogelijkheid dan kunt u nog een inschrijfformulier ophalen! Avond4daagse 2017 Van maandag 29 mei t/m vrijdag 2 juni 2017 wordt de avondvierdaagse in Emmen georganiseerd. Sponsorloop De sponsorloop is een groot succes geworden. De teller staat nu op een bedrag van 1893,51!!!!!! Echt ongelooflijk Van 13 leerlingen moet er nog geld binnenkomen. De dames van de AC hebben gekeken welke leerling of gezin het meeste heeft opgebracht. Voor de onderbouw is Lars Meijer met 62 de koploper, in de middenbouw is het Tess Schimmel met 44,- en in de bovenbouw is het Maurice Gelderman met 80,-. Familie Schimmel heeft met drie kinderen meegedaan en heeft 110,50 bij gedragen aan de stand en is daarmee het gezin met de hoogste bijdrage. Allemaal van harte gefeliciteerd en heel hartelijk bedankt! Samen met het gespaarde bedrag zou het moeten lukken om nieuwe shirts te kunnen betalen. We houden u op de hoogte. Activiteitencommissie het Talent Hoofdluiscontrole Vandaag zijn alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis en het is echt heel fijn dat we u kunnen vertellen dat we helemaal schoon zijn!!!! Luizenmoeders, hartelijk bedankt!! Trefwoord thema: Ontevreden In de twee weken rond Pinksteren van 29 mei t/m 9 juni werken we rond het thema Ontevreden. Volwassenen klagen graag over het weer en de politiek, kinderen mopperen op het eten of zeuren als ze hun zin niet krijgen. Ligt het aan onze cultuur? Zijn we misschien verwend? Of hoort t er gewoon een beetje bij, bij ons mens zijn? Boeiend genoeg in ieder geval om er met de kinderen eens bij stil te staan. Klagen kan immers terecht zijn en zelfs noodzakelijk, bijvoorbeeld als er onrecht is. Eindeloos gezeur is vaak zinloos en zorgt al snel voor een onaangename sfeer. Met kinderen gaan we dat verkennen. De kinderen horen de Bijbelverhalen over het joodse volk dat eindelijk weg is uit Egypte. Ze zijn geen slaven meer, ze zijn vrij. Ze mogen gaan en staan waar ze willen. Het Beloofde Land van melk en honing is nog ver weg; eerst is er de honger en de dorst in de woestijn en daar begint het gemopper en geklaag. Waren ze niet Mopper en Kont 'Oh,' zegt Mopper, 'moet je horen: in de wereld gaat het fout. In de tropen te veel hitte. Op de polen veel te koud.' 'Oh,' zegt Kont, 'het is een zooitje. Er is echt van alles mis. In de lucht vermoeide vogels. In de zee bedorven vis.' En zo mopperen ze beiden op hun hoekje van de bank. Over alles wat niet goed is. Over narigheid en stank. beter af in Egypte? Liever slaaf met volle buik dan een vrij mens met honger? De zware tocht duurt veertig jaar. Dat heeft vooral een symbolische betekenis: het verwijst naar de leerschool die leven heet. Niet alles in het leven is leuk, er zijn ook tegenvallers en teleurstellingen. Je krijgt je zin niet, voelt je tekortgedaan. Wat doe je daarmee? Blijf je hangen in gemopper en gezeur, dan kom je nooit vooruit. De kinderen in de onderbouw komen regelmatig Mopperpot tegen, die altijd wat te mopperen heeft. Maar langzamerhand gaat hij anders kijken, wordt hij vrolijker en op het laatst zelfs een moppenpot. De oudere kinderen horen bijgaand gedicht (met nog 5 extra coupletten) en staan stil bij de zeurmuur (zie afbeelding). Ze bedenken hoe het gemopper op de zeurmuur kan veranderen in een klavertje vier dat iets anders vertelt, zoals Wees tevreden: kijk niet naar wat je mist maar waardeer wat je hebt. Kijk verder: heb oog voor het verhaal achter het gemopper. Doe er iets mee: zoek naar oplossingen. En als het uiteindelijk echt niet anders kan, durf dan ook te zeggen: Zo, en nu is het klaar! 4 en 5 juni is het Pinksteren. De vrienden van Jezus zijn verbaasd en onzeker na de Verrijzenis van Jezus en de leegte van Hemelvaart. Met gemopper zou alles zinloos zijn. Ze krijgen de Geest en zo kunnen ze het verhaal van Jezus met een positieve kracht doorvertellen. Van derden GGD campagne: Wij vallen niet uit bomen! GGD Drenthe start deze week met de voorlichtingscampagne Wij vallen niet uit bomen. De GGD wil Drentse inwoners en recreanten met deze campagne attenderen op eikenprocessierupsen en teken. De campagne draagt de naam Wij vallen niet uit bomen. In tegenstelling tot wat mensen vaak denken, vallen teken en eikenprocessierupsen namelijk niet uit bomen. De campagne start nu omdat eikenprocessierupsen en teken door de warmere temperaturen in de lente- en zomermaanden het meest actief zijn. Campagne In de Drentse natuur komen veel teken voor. GGD Drenthe heeft jaarlijks voorlichtingscampagnes om inwoners en recreanten te attenderen op eikenprocessierupsen en teken. Nu wordt dat voor het eerst onder de naam Wij vallen niet uit bomen! gedaan. De campagne duurt tot oktober en focust zich op Drentse inwoners en recreanten, maar in het bijzonder via scholen en kindercentra ook op kinderen en hun ouders. De doelgroep wordt doorverwezen naar de website:www.wijvallennietuitbomen.nl. Via deze website kunnen de doelgroepen informatie over eikenprocessierupsen en teken lezen. Teken en eikenprocessierupsen Teken komen in het hele land voor in bossen, duinen, heidegebieden, beschutte weilanden, parken en tuinen. Ze zitten vooral in hoog gras, op bosbessenstruiken, varens of tussen dode bladeren. Van daaruit stappen ze over op passerende dieren, maar ook op mensen. Met andere woorden: teken vallen niet uit bomen. Eikenprocessierupsen kruipen over de stam van de eikenboom en hebben hun nesten vaak in de oksels van takken. Als het heel warm is kunnen ze ook over de grond lopen aan de stam van de boom.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks