Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Category:

Comics

Publish on:

Views: 24 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí
Transcript
Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí potencionálních klientů, provádí depistáž, monitoring, navazuje kontakty s potencionálními klienty ambulantní služby NZDM, motivuje je k pozitivní změně jejich způsobu života, působí preventivně proti společensky nežádoucím jevům a snižuje jejich sociální a zdravotní rizika. Ambulantní složka NZDM pracuje s klienty oslovenými a motivovanými k pozitivní změně v jejich způsobu života. Zprostředkovává klientům kontakt se společenským prostředím, zaměřuje se na výchovné a vzdělávací činnosti s prvky zážitkové pedagogiky. Tuto službu je možné využívat anonymně. Součástí služby NZDM je zároveň organizování přednášek, besed a osvětové činnosti na školách. Cíle: Cílem služby NZDM je zlepšit kvalitu života dětí a mládeže ohrožených společensky nežádoucími jevy. Předcházet nebo snižovat sociální a zdravotní rizika, která souvisí se způsobem jejich života. Umožnit těmto dětem a mladým lidem lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí. Vytvářet podmínky pro řešení jejich nepříznivé sociální situace. Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou od 6 do 26 let ze spádové oblasti města Jirkov, které jsou ohrožené společensky nežádoucími jevy. Poskytované služby: Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Sociálně terapeutické činnosti. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V případě potřeby zprostředkování kontaktu s odborníky v oblasti právní, psychologické, zdravotní. Neposkytujeme: Peníze. Stravu. Ubytování. Psychologickou, psychiatrickou, právní a zdravotnickou pomoc pouze zprostředkováváme. Průběh realizované služby: Zájemce o službu, případně jeho zákonní zástupci kontaktují pracovníka zařízení. Při první návštěvě se uskuteční pohovor mezi zájemcem a sociální pracovnicí, případně s pracovnicí v soc. službě a jsou mu nabídnuty všechny služby, které soc. služba poskytuje. Zájemce je poučen o podmínkách navštěvování jak pravidelných aktivit, tak klubového zařízení, a o všech jeho právech a povinnostech. Pokud projeví zájem o pravidelné zájmové aktivity minimálně jednou týdně, vyplní rodiče (zákonný zástupce) přihlášku, která má formu dohody a dítě je zařazeno dle výběru do volnočasových aktivit. Pokud zájemci nemají zájem o pravidelné aktivity v zájmových kroužcích, mohou nezávazně navštěvovat klubové zařízení. I v tomto případě musí být klienti seznámeni s provozním řádem zařízení, s podmínkami využívání zařízení a se všemi jejich právy a povinnostmi během užívání služby, a to písemně formou dohody. Uživatelé mají ze zákona právo na zachování anonymity, které je respektováno. Kromě navštěvování aktivit nebo klubu je klientům nabízeno také poradenství při řešení běžných záležitostí, kontakty na další instituce, organizace a odborníky. Průběh služby a plánování se hodnotí průběžně na základě pohovorů s klienty, o nichž jsou vedeny písemné záznamy. Klienti jsou motivováni kromě průběžného hodnocení jejich výsledků a změn v chování také odměnou, kterou jsou víkendové pobyty a letní tábory, nebo účast na přehlídkách zájmové činnosti. Zpravidla dvakrát do roka jsou vyzýváni také klienti k hodnocení poskytovaných služeb písemnou formou. Ke službě NZDM patří také terénní sociální služba formou street-worku. Mladí dobrovolníci sledují pohyb neorganizovaných skupin. Snaží se přirozeně působit na jedince ve skupinách, navazovat kontakty a motivovat je ke změně v jejich způsobu života. Snaží se tak předcházet společensky nežádoucím jevům a rizikům s nimi spojených. Oslovují tímto způsobem potencionální klienty zařízení. Kromě toho, organizují pracovníci NZDM přednáškovou a osvětovou činnost zejména na školách. Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis personálního zajištění Název funkce: Vedoucí soc. služby Nízkoprahové zařízení pro Jméno pracovníka Petr Lébr Pracovní úvazek: 0,5 Výkonnému výboru - je zodpovědný za jednání s úřady, institucemi a dalšími organizacemi; - zpracovává zprávy a hlášení pro Výkonný výbor, instituce a úřady; - vede účetní a personální agendu; - zajišťuje dostupnost informací o poskytování soc. služby veřejnosti; - zajišťuje provoz soc. služby, dohlíží na dodržování vnitřních pravidel a provozního řádu zařízení; - spolupracuje se sociální pracovnicí na hodnocení průběhu poskytování soc. služeb a dohlíží na plnění individuálních plánů, vede pohovory s klienty 1x měsíčně; - spolupracuje s metodičkou soc. práce na zkvalitňování soc. služeb; - je odpovědný za dodržování standardů kvality poskytovaných soc. služeb v zařízení; svolává a vede pracovní porady, kterých se účastní soc. pracovnice, pracovníci v soc. službě, dobrovolníci, případně metodička soc. práce; - koordinuje práci sociální pracovnice, pracovnků v soc. službě a dobrovolníků; Název funkce: Sociální pracovnice v soc. službě Nízkoprahové zařízení pro Jméno pracovníka Alena Lébrová Pracovní úvazek: 0,25 Vedoucímu soc. služby Nízkoprahové zařízení pro - poskytuje klientům základní sociální poradenství; - informuje zájemce o službu o všech povinnostech vyplývajících ze smlouvy o poskytování soc. služeb, a to srozumitelným způsobem; - informuje klienty o vnitřních pravidlech, pravidlech o podávání vyřizování stížností a seznamuje klienty s provozním řádem zařízení, a to srozumitelným způsobem; - vede evidenci uživatelů soc. služby, sepisuje s klientem smlouvu o poskytování soc. služby, plánuje průběh poskytování soc. služby, vede písemné individuální záznamy o průběhu poskytování soc. služby; v případě přání klienta respektuje právo na zachování anonymity klienta; - spolu s vedoucím zařízení hodnotí průběh poskytování soc. služby; - vede evidenci žadatelů o soc. službu se kterými nemohla být uzavřena smlouva o poskytnutí soc. služby s uvedením důvodu podle 91, odst. 3 písm. b; v případě přání klienta respektuje právo na zachování anonymity klienta; - dohlíží společně s vedoucím na dodržování provozního řádu zařízení; spolupracuje s úřady, a odborníky z oblasti práva, psychologie a dalších příbuzných oborů; Název funkce: Pracovnice v soc. službě Nízkoprahové zařízení pro Jméno pracovníka Veronika Weberová Pracovní úvazek: 0,5 Vedoucímu soc. služby Nízkoprahové zařízení pro - vede zájmové činnosti pro ; - připravuje náplň jednotlivých zájmových činností včetně pomůcek; - snaží se motivovat klienta tak, aby svoji problémovou situaci řešil aktivně, nejlépe pomocí vlastních zdrojů a nesetrvával v této situaci zbytečně dlouho; - veškeré problémy týkající se uživatelů konzultuje se sociální pracovnicí nebo vedoucím zařízení; - zajišťuje úklid svého pracoviště; - zajišťuje dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; Dobrovolníci: zajišťují terénní soc. práci formou street-worku provádí monitoring neorganizovaných skupi dětí a mládeže provádí depistáž jedinců z neorganizovaných skupin oslovují vybrané jedince z neorganizovaných skupin, tj. potencionální klienty NZDM udržují komunikaci s těmito jedinci a snaží se je motivovat ke změně v jejich způsobu života Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Finanční zajištění služby Příjmy (zdroje) a výdaje historie skutečnost r skutečnost r Příjmy celkem z toho od MPSV z toho od MŠMT z toho od ÚP z toho od KÚ z toho od MÚ z toho příspěvky od uživatelů z toho dary Výdaje celkem Příjmy (plánované zdroje) a výdaje plán na r plán na r Příjmy celkem z toho od MPSV z toho od MŠMT z toho od ÚP z toho od KÚ z toho od MÚ z toho příspěvky od uživatelů z toho dary Výdaje celkem z toho materiálové z toho nemateriálové z toho mzdy + odvody Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Zajištění materiálních a technických podmínek Klienti NZDM mohou využívat zařízení kluboven a WC. Noví klienti jsou seznámeni s provozním řádem a s vybavením kluboven a podmínkami užívání tohoto vybavení. Klubovna A: skříňky a police sedací souprava konferenční stolek psací stoly a židle Klubovna B - hudebna: hudební aparatura židle WC: 2x toaleta (chlapci, dívky) umyvadlo (společné) šatna Personál využívá: Kancelář: kuchyňská linka skříňky, police psací stůl + židle PC tiskárna radiomagnetofon Sklad: sportovní vybavení (3x stan, 4x míč) Úklidová komora: úklidové prostředky vysavač
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks