Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Nog maar korte tijd voor indienen voordracht Koninklijke onderscheiding

Category:

Math & Engineering

Publish on:

Views: 5 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Aanvragen dienen uiterlijk 1 juli binnen te zijn Nog maar korte tijd voor indienen voordracht Koninklijke onderscheiding Volgens traditie vindt de uitreiking van Koninklijke onderscheidingen aan mensen
Transcript
Aanvragen dienen uiterlijk 1 juli binnen te zijn Nog maar korte tijd voor indienen voordracht Koninklijke onderscheiding Volgens traditie vindt de uitreiking van Koninklijke onderscheidingen aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben ingezet voor de samenleving, plaats op de dag voor Koningsdag. Aanvragen voor de Lintjesregen van 2017 dienen uiterlijk 1 juli a.s. binnen te zijn bij de burgemeester. Inwoners, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties hebben nog maar een goede week om in de gemeente Oosterhout woonachtige medeburgers voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding. Aan de feitelijke uitreiking van een Koninklijke onderscheiding gaat een uitgebreide en zorgvuldige procedure vooraf. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de burgemeester. De burgemeester brengt advies uit aan de commissaris van de koning over alle ingediende decoratievoorstellen. Hierna geeft de commissaris zijn oordeel over het voorstel. Vervolgens vindt de eindbehandeling plaats door een onafhankelijk college, het Kapittel voor de Civiele Orden. De uiteindelijke beslissing ligt bij de minister onder wiens ambtsgebied de bijzondere maatschappelijke verdiensten vallen. Een dergelijke zorgvuldige procedure vraagt tijd. Aanvragen voor de Lintjesregen 2017 dienen uiterlijk 1 juli a.s. (maar liefst eerder) bij de burgemeester binnen te zijn. Op vindt u nadere informatie over Koninklijke onderscheidingen en kunt u tevens het aanvraagformulier downloaden. Voor meer informatie over de voordracht kunt u contact opnemen met de heer S. Kock, medewerker Kabinet, op telefoonnummer U kunt van hem ook het voordrachtformulier krijgen. Voor de goede orde: de Lintjesregen 2017 is op woensdag 26 april; de laatste werkdag voor de viering van Koningsdag. Maandag 27 juni start fase 2 onderhoudswerkzaamheden N282 in Dorst De Provincie Noord-Brabant voert werkzaamheden uit op de provinciale weg N282 in de kom van Dorst. Het werk wordt in twee fases uitgevoerd. Het gaat om asfaltonderhoud en het vernieuwen van fietspaden, voetpaden, inritten, openbare verlichting en verkeerslichten. De werkzaamheden in fase 1 waren volgens de planning op vrijdag 17 juni klaar. De werkzaamheden in fase 2 starten op maandag 27 juni en duren tot vrijdag 15 juli. Fase 2: N282 tussen het kruispunt Spoorstraat in Dorst en kruispunt Oosterhoutseweg in Rijen In deze fase wordt gewerkt aan de hoofdrijbaan van de N282 tussen het kruispunt Spoorstraat in Dorst en kruispunt Oosterhoutseweg in Rijen. De werkzaamheden bestaan uit asfaltonderhoud en het aanleggen van inritten, bermen, openbare verlichting, verkeerslichten en wegmeubilair. De rijbaan tussen kruispunt Spoorstraat en kruispunt Oosterhoutseweg is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Het is niet mogelijk om in deze tweede fase via de N282 richting Tilburg te rijden. De overige drie richtingen van het kruispunt Spoorstraat zijn wel open. De woningen langs de N282 blijven bereikbaar vanaf de richting Breda, met uitzondering van een aantal dagen als er geasfalteerd wordt en betonwerkzaamheden aan de hoofdrijbaan plaatsvinden. De kom van Dorst is in deze fase alleen bereikbaar vanaf de richting Breda. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad aan de noordzijde van de N282 en de parallelweg. Het fietspad en de parallelweg zijn in de eerste fase nieuw aangelegd. Kastelenbuurt, Kruidenbuurt en Kanaleneiland Vanaf 29 juni inspecteren en reinigen van riolering Ieder jaar voert de gemeente haar jaarlijkse reinigings- en inspectieprogramma van riolen uit. In de periode 29 juni tot en met 5 augustus 2016 wordt het riool in de Kastelenbuurt, Kruidenbuurt en Kanaleneiland geïnspecteerd en gereinigd. Het hoofdriool wordt gereinigd door water onder hoge druk door de leiding te spuiten. Hierdoor kan er water uit de zwanenhals terug spatten of borrelen in de toiletruimte. Na het reinigen van het hoofdriool kan er een rioollucht ontstaan. Dit komt doordat het water uit de zwanenhalzen van de waterafvoeren getrokken wordt. Door bij alle afvoeren de kranen even te laten lopen en het toilet door te trekken zal de meeste stankoverlast verdwijnen. Let daarbij ook op het vullen van de afvoeren onder bijvoorbeeld de verwarmingsketel en schrobputjes. Tijdens de werkzaamheden kan er verkeershinder of stankoverlast ontstaan, wij proberen de eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer K. Michielsen, Objectbeheerder water en riolering van de gemeente Oosterhout, via telefoonnummer Vervanging riolen en bestrating Juni-november werkzaamheden Bloemenbuurt In de periode juni tot en met begin november van dit jaar worden bestratingswerkzaamheden uitgevoerd en het riool vervangen in delen van de Seringenstraat, Azaleastraat en Asterstraat door aannemer Zijlstra Infra Bv. Tegelijkertijd voert Brabant Water ook werkzaamheden uit aan delen van de huisaansluitingen op hetzelfde gedeelte als waar het riool wordt vervangen. Meer informatie De tekeningen van de werkzaamheden zijn te zien op Inwoners Openbare ruimte Projecten Seringenstraat-Azaleastraat- Asterstraat rioolvervangingen. Doet u ook mee? Van 27 juni tot en met 1 juli Oosterhoutse Zwem4daagse Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli is het Oosterhoutse Zwem4daagse in Recreatieoord De Warande. Zowel volwassenen als kinderen, individueel of met een groep kunnen hier aan meedoen. Deelnemers zwemmen 250, 500 of 1000 meter per dag in vier dagen en zwemmen hun baantjes tussen en uur. De Zwem4daagse duurt vijf dagen; u hebt dus één reservedag indien het u niet lukt om vier dagen achter elkaar te komen. Voor deelname heeft u een stempelkaart nodig; deze kost 5,- voor een individu en 20,- voor een groep. Deze prijzen zijn inclusief toegang tot het recreatieoord gedurende de zwem4daagse. Aanmelden is noodzakelijk en kan tot en met 28 juni op De Oosterhoutse Zwem4daagse wordt georganiseerd door Sportbedrijf Oosterhout samen met zwemvereniging OZ&PC de Warande en de KNZB. Voorkom lang wachten op de eerste dag en haal uw inschrijf- en stempelkaart eerder op bij de receptie van De Warande. Dit kan af vanaf nu. Deelnemers die de vier zwemdagen goed hebben volbracht ontvangen een medaille en een bioskoopkaartje voor de nieuwe film Finding Dory. De feestelijke uitreiking van de medailles vindt plaats op vrijdag 1 juli na de Zwem4daagse. 28 juni Tweede informatieavond project Dijkversterking Geertruidenberg en Amertak Op 28 juni organiseert waterschap Brabantse Delta de tweede informatieavond over het dijkversterkingsproject Geertruidenberg en Amertak. Het versterken van de dijken zorgt ervoor dat deze voldoen aan de veiligheidsnormen van het Rijk en het biedt jarenlange bescherming tegen water voor het achterliggende gebied. Zo kunnen mensen op, om en achter de dijken veilig en zorgeloos wonen, werken en recreëren. Het waterschap wil de omgeving graag bij de planvorming betrekken. Alle geïnteresseerden zijn welkom op de informatieavond op 28 juni in Boelaars zalencentrum aan de Keizersdijk 48 te Raamsdonksveer. Tijdens deze avond vertellen de leden van het projectteam en de waterschapsbestuurder u meer over de onderzoeksresultaten en het verdere verloop van het project. Het is ook mogelijk met hen in gesprek te gaan. Het programma start om uur en eindigt omstreeks uur. Samenwerking Dijkversterkingsproject Geertruidenberg en Amertak maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van de Rijksoverheid. In dit programma werken het ministerie van Infrastructuur & Milieu en waterschap Brabantse Delta samen aan sterke dijken die het achterland beschermen. Hierbij volgen zij belangrijke regels en richtlijnen omtrent waterveiligheid. Samenwerken met de omgeving staat in dit project centraal. Het waterschap werkt in dit project daarom nauw samen met Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Brabant en de omliggende gemeenten, bedrijven, belangenorganisaties en burgers. Meer informatie Wilt u meer informatie over het project lezen? Kijk dan op of stuur een naar Volg het waterschap op Facebook via en/of voor meer informatie over dit project en andere waterschapsnieuwtjes. De Ideeënstarter oogst vier bewonersinitiatieven Een ouderenplusbus, een stadsspeeltuin, een bootcamppark en minibiebs. Dat zijn de vier belangrijkste ideeën van inwoners die zijn opgepikt door het project De Ideeënstarter. In activiteitencentrum De Slotjes sloot wethouder Mark Vissers het project vorige week af samen met de Ideeënstarters en enkele initiatiefnemers. De initiatiefnemers hebben met hulp van de Ideeënstarters een begin gemaakt met de uitwerking. Daaruit zal blijken of de initiatiefnemers hun idee kunnen realiseren. Het pilotproject De Ideeënstarter is in februari 2016 van start gegaan in de Oosterhoutse wijken Dommelbergen, Slotjes en Oosterheide. Gedurende enkele maanden zijn de Ideeënstarters de wijken in gegaan om initiatieven van inwoners te vinden. Daaruit zijn vier ideeën concreet naar voren gekomen die meerwaarde voor de wijk of de hele gemeente hebben. Met het pilotproject De Ideeënstarter wil de gemeente meer zicht krijgen op wat er speelt onder wijkbewoners die zij niet direct in beeld heeft, maar die wel waardevolle ideeën over en voor de wijk hebben. Daarnaast heeft De Ideeënstarter als doel om (bijna) afgestudeerden de kans te geven om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Van de elf gestarte Ideeënstarters hebben er inmiddels vier een baan gevonden. De komende tijd wordt het pilotproject geëvalueerd. Een containerslot aanvragen? U kunt tegen betaling een speciaal slot op uw grijze of groene container laten monteren. Dit is een cijferslot dat op de bovenkant van uw container komt en bij het ledigen automatisch open gaat. In de gemeentewinkel op kunt u een slot aanvragen en direct afrekenen. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Als het slot kapot is, kunt u contact opnemen met de Helpdesk Afval (gratis). U mag niet zelf een hangslot op de container bevestigen, omdat de vuilniswagen uw container dan niet kan legen.
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks