Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

NOTA LUCHTVAARTTERREINEN PROVINCIE FLEVOLAND

Category:

Religion & Spirituality

Publish on:

Views: 16 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
NOTA LUCHTVAARTTERREINEN PROVINCIE FLEVOLAND Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Relatie met Luchthaven Lelystad... 3 Hoofdstuk 2: Bevoegdheden van de provincie met betrekking
Transcript
NOTA LUCHTVAARTTERREINEN PROVINCIE FLEVOLAND Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Relatie met Luchthaven Lelystad... 3 Hoofdstuk 2: Bevoegdheden van de provincie met betrekking tot luchtvaartterreinen De provincie als bevoegd gezag voor luchthavens van regionale betekenis Beleidsruimte provincies en sturingsmogelijkheden Relatie met andere wetten en Omgevingsbeleid Provincie Flevoland... 7 Hoofdstuk 3: Luchtvaart in de provincie Flevoland Vormen van luchtvaart Behoefte aan luchthavens Aanwijzing Luchthaven Lelystad...12 Hoofdstuk 4. Effecten van de luchtvaart in de provincie Flevoland Economische effecten Ruimtelijke effecten Milieu-, natuur- en veiligheidseffecten...14 Hoofdstuk 5. Afwegingskader luchtvaartterreinen in Flevoland Bestaande luchthaventerreinen Nieuwe luchthaventerreinen Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van terreinen die niet aangewezen zijn als luchthaven (TUG) Afwegingskader luchtvaartterreinen in Flevoland...19 Hoofdstuk 6. Overgangsrecht...21 Hoofdstuk 7. Toezicht en handhaving...22 Figuur 1: Overzicht luchthavens Flevoland Figuur 2: Uitsluitingsgebieden luchthaventerreinen Hoofdstuk 1. Inleiding Aanleiding en afbakening De Luchtvaartwet is grotendeels vervangen door de Wet luchtvaart, een kaderwet voor de Nederlandse luchtvaart. Met de inwerkingtreding van de Regeling burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML) is de bevoegdheid om te besluiten over de milieuruimte en de ruimtelijke implicaties van luchthavens aan de provincies gedecentraliseerd. Uitgezonderd zijn militaire luchthavens en de luchthavens Schiphol, Lelystad, Rotterdam, Maastricht en Eelde. De provincies zijn bevoegd gezag voor de regionale en kleinere luchthavens, waaronder helikopterlandingsplaatsen, zweefvliegvelden en terreinen voor micro-light-aeroplanes (MLA). De bevoegdheden van het Rijk met betrekking tot het luchtruim, zoals vliegroutes en hoogtes, de interne veiligheid en de beveiliging van luchthavens worden niet gedecentraliseerd. Deze onderwerpen vereisen bij uitstek uniforme (al dan niet internationaal bepaalde) regelgeving en toepassing en lenen zich daarom niet voor decentralisatie. Met de decentralisatie krijgt de provincie de bevoegdheid te besluiten over de ligging en het gebruik van een (regionale) luchthaven en de ruimtelijke implicaties daarvan. Dat betekent dat de provincie over aard en omvang van bestaande luchthavens, evenals vestiging van nieuwe luchthavens op haar grondgebied kan beslissen. Instrumenten hierbij zijn het vaststellen van een luchthavenbesluit of regeling voor luchtvaartterreinen met een permanent karakter en het verlenen van ontheffingen voor terreinen voor een tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG). Het Rijk stelt randvoorwaarden op grond van milieu- en externe veiligheidsoverwegingen, waar de provincie rekening mee moet houden bij het nemen van haar besluiten. Doel nota luchtvaartterreinen Flevoland Met deze nota wordt invulling gegeven aan de bevoegdheden met betrekking tot de uitoefening van de provinciale luchtvaarttaken; het beleid dat wordt gehanteerd bij de beoordeling van aanvragen in het kader van RBML. Deze nota is een concretisering van het beleid zoals vastgelegd in het Omgevingsplan Flevoland 2006 voor luchthaventerreinen in de provincie en het verlenen van ontheffing van het verbod te landen of op te stijgen buiten luchthaventerreinen. Deze nota heeft niet tot doel het aanwijzen van nieuwe locaties voor luchthavens, maar geeft wel aan op welke plaatsen luchtvaartactiviteiten (landen en stijgen met een luchtvaartuig) binnen de provincie mogelijk zijn. Concretisering van de eisen die aan die luchtvaartactiviteiten gesteld worden vindt plaats tijdens de besluitvorming hierover: vaststellen van een luchthavenbesluit of regeling of verlenen van een ontheffing voor terreinen voor een tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG). Dit gebeurt op basis van deze nota, het Besluit burgerluchthavens en de ministeriële regelingen behorende bij de Wet luchtvaart. Vigerend omgevingsbeleid als uitgangspunt Het Omgevingsplan bevat relevant beleid m.b.t. de wijze waarop de kwaliteit van woon- en leefomgeving dient te worden beschermd. Het bevat aanduidingen van gebieden met een bijzondere, te beschermen kwaliteit, zoals stilte- en natuurgebieden. In het Omgevingsplan zijn zweefvliegterreinen bij Kraggenburg en Biddinghuizen aangegeven. Op de ontwikkelingen op en rondom luchthaven Lelystad is in het Omgevingsplan ingegaan, maar deze nota heeft op dat luchthaventerrein van nationaal belang verder geen betrekking. Voor de regionale en kleinere luchthaventerreinen wordt in deze nota een vertaling gemaakt van het omgevingsbeleid, zoals dat onder andere voor natuur en geluid is geformuleerd. Belangrijk element voor het gebruik van MLA s zijn daarbij de regels voor lawaaiproducerende buitensporten. Uitbreiding van lawaaiproducerende buitensporten is alleen mogelijk in het gebied nabij luchthaven Lelystad Relatie met Luchthaven Lelystad In de aanwijzing van luchthaven Lelystad is opgenomen dat de grasbaan die in gebruik is door micro light aeroplanes (MLA s) komt te vervallen zodra de baanverlenging tot 2100 meter gerealiseerd is. Naar verwachting zal ook een deel van het overige kleine verkeer dan verdwijnen van de luchthaven. Voor wat betreft de micro light aeroplanes (MLA s) betekent dit concreet dat met de realisering van de baanverlenging bij ongewijzigd beleid ten aanzien van geluidsproducerende sporten, het MLA gebruik binnen Flevoland komt te vervallen. Mocht het zweefvliegterrein bij Biddinghuizen moeten worden verplaatst dan geldt daarvoor het beleid zoals vastgelegd in deze nota. De inzet van de provincie is overigens een verdere ontwikkeling van luchthaven Lelystad bij de bestaande baan mogelijk te maken door het realiseren van luchtverkeersleiding. Dit kan consequenties hebben voor een deel van het kleine verkeer. Voor de eventuele opvang van dat verkeer binnen de provincie vormt de nota eveneens het afwegingskader. Het eventueel toelaten van klein verkeer op andere plekken dan de huidige betekent wel dat het provinciale beleid gericht op concentratie van lawaaisporten nabij de luchthaven gewijzigd dient te worden via een aanpassing van het Omgevingsplan. Het spreekt vanzelf dat in de concrete situatie de positieve effecten (bijvoorbeeld werkgelegenheid) nader zullen worden afgewogen tegen de negatieve effecten (bijvoorbeeld geluid) Hoofdstuk 2: Bevoegdheden van de provincie met betrekking tot luchtvaartterreinen De nieuwe Wet luchtvaart vervangt de oude Luchtvaartwet voor o.a. de regionale en kleine luchtvaart. Het kader en toepassingsgebied van de nieuwe wet bestaat uit het Besluit burgerluchthavens, de Regeling burgerluchthavens en de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen. 2.1 De provincie als bevoegd gezag voor luchthavens van regionale betekenis Taken en bevoegdheden Een belangrijke taak van de provincie is het ontwikkelen van omgevingsbeleid. Daarmee was de provincie al verantwoordelijk voor de inpassing van luchthavens in de wijdere omgeving. Met de decentralisatie heeft de provincie ook de bevoegdheid te besluiten over de milieugebruiksruimte (geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit) en daarmee samenhangend de consequenties voor het ruimtegebruik in de omgeving, het zogeheten landzijdige gebruik van een luchthaven. Handhaving van de besluiten met betrekking tot landzijdige aspecten is daarbij ook een provinciale verantwoordelijkheid. Het provinciale bestuur kan met deze bevoegdheden over aantal, aard en omvang van de luchthavens van regionale betekenis op haar grondgebied beslissen. Dit betekent ook dat het provinciaal bestuur kan bepalen of de milieugebruiksruimte van deze luchthavens kleiner moet worden of kan toenemen (bij groei van de luchthaven), waar eventueel nieuwe luchthavens kunnen worden gelokaliseerd en of er luchthavens gesloten moeten worden. Het Rijk blijft daarbij wel randvoorwaarden stellen waarmee minimaal rekening moet worden gehouden. Deze zijn vastgelegd in het Besluit burgerluchthavens. Niet alle bevoegdheden voor de besluitvorming rond luchthavens van regionale betekenis worden gedecentraliseerd. Het Rijk blijft verantwoordelijk voor de luchtzijdige aspecten; de luchtvaartveiligheid (interne veiligheid en beveiliging van luchthavens, certificatie van toestellen, eisen aan vliegers), beheer van het luchtruim (o.a. vliegroutes), implementatie van internationale regelgeving, het afsluiten van (bilaterale) luchtvaartverdragen, welke zich niet lenen voor gedecentraliseerde aanpak, en het bron- en vlootbeleid. Gedeputeerde Staten hebben overigens wel een formele, in de wet vastgelegde, adviesfunctie (gevraagd of ongevraagd) bij het vaststellen of wijzigen van vliegroutes (naderingsroutes, vertrekroutes en circuitroutes) in de nabijheid van de luchthaven. Normen voor geluid en externe veiligheid In de RBML wordt naast de decentralisatie een nieuw normenstelsel geïntroduceerd voor alle burgerluchthavens. Dit stelsel bevat regels om de milieuruimte en externe veiligheidsruimte van luchthavens te bepalen, zowel voor het gebruik van de luchthavens door vliegverkeer als voor de ruimtelijke indeling van het gebied in de nabijheid van luchthavens. Het gaat hier om een raamwet die een basisbeschermingsniveau biedt. Met inwerkingtreding van de RBML zijn de voormalige geluidsmaten Ke (geluidsnorm grote luchtvaart) en Bkl (geluidsnorm kleine luchtvaart) vervallen en is de Europese maat voor geluid L den van kracht geworden, zoals die ook al geldt voor weg- en spoorverkeer. De voormalige Bkl- en Kecontouren zijn afgeschaft en vervangen door handhavingspunten in het verlengde van de baan. Eventueel aangevuld met handhavingspunten in woongebieden, voor zover die gelegen zijn op of in de nabijheid van een geluidscontour van 56 db(a) L den. Voor deze handhavingspunten worden grenswaarden opgesteld, die door Provinciale Staten worden vastgesteld. Daarnaast kunnen Provinciale Staten per luchthaven operationele maatregelen treffen om de geluidhinder te beperken, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan het beperken van circuitvluchten of het verbieden van vluchten na bepaalde tijdstippen. Ook kunnen eisen gesteld worden ten aanzien van externe veiligheidsrisico s. Hiervoor worden plaatsgebonden risicocontouren gebruikt. Luchthavenbesluit of luchthavenregeling Bij de invulling van haar nieuwe rol als bevoegd gezag voor de luchthavens van regionale betekenis heeft de provincie op grond van de wet beschikking over twee instrumenten: het luchthavenbesluit (LHB) en de luchthavenregeling (LHR). Luchthavenbesluit: Vaststelling van een luchthavenbesluit is vereist indien de gevolgen van het luchthavenluchtverkeer wat betreft geluid en externe veiligheid zodanig zijn dat dit consequenties heeft voor de ruimtelijke indeling c.q. het ruimtegebruik buiten de luchthaven. Provinciale Staten stellen deze luchthavenbesluiten bij verordening vast. Het luchthavenbesluit bevat bepalingen betreffende het luchthavenluchtverkeer (vliegbewegingen), de ruimtelijke indeling van het gebied van en rond de luchthaven en grenswaarden en regels met het oog op de geluidsbelasting en de externe veiligheid. Daarnaast dient een luchtvaartbesluit ook voorwaarden te bevatten met betrekking tot de vliegveiligheid, bijvoorbeeld obstakelvrije gebieden en hoogtebeperkingen van gebouwen in verband met de vliegveiligheid of de goede werking van de apparatuur voor luchtverkeerscommunicatie, -navigatie of -begeleiding. Luchthavenregeling: Voor luchthavens zonder ruimtelijke impact buiten de terreingrenzen (zowel de geluidscontour als de externe veiligheidscontour valt op of binnen het luchthavengebied) dient een luchthavenregeling te worden vastgesteld. Provinciale Staten stellen ook deze regelingen bij verordening vast. De eisen aan deze regelingen zijn identiek aan die van luchthavenbesluiten. Het belangrijkste verschil met een luchthavenbesluit is de afwezigheid van een ruimtelijke doorwerking buiten het luchthavengebied (er is geen beperkingengebied). Bovendien bestaat, in tegenstelling tot de situatie bij een luchthavenbesluit, bij een luchthavenregeling geen verplichting tot het opnemen van grenswaarden voor de geluidsbelasting. Per wettelijke definitie volstaat een luchthavenregeling in ieder geval voor zweefvliegterreinen en vliegvelden uitsluitend gebruikt door MLA s, of een combinatie daarvan. Gelet op de aard van het verkeer dat van deze luchthavens gebruik maakt, zullen de uit dit gebruik voortvloeiende geluidsen externe veiligheidscontouren niet buiten de grenzen van het luchthavengebied komen te liggen. Indien in een luchthavenregeling een grenswaarde wordt opgenomen voor de geluidsbelasting kan dit in de vorm van het aantal vliegbewegingen of door middel van een daadwerkelijke grenswaarde uitgedrukt in L den in de regeling. Verder kunnen er regels voor het baangebruik, operationele maatregelen of openstellingtijden worden opgenomen. Eisen t.a.v. de externe veiligheid zullen bij luchthavenregelingen niet aan de orde zijn. Ontheffingen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) De Wet luchtvaart bevat een bepaling, dat het verboden is met een luchtvaartuig op te stijgen of te landen anders dan van een luchthaven. Gedeputeerde Staten kunnen een ontheffing verlenen van dit verbod. De ontheffing geldt voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik. Het betreffende terrein dient te voldoen aan de eisen, die zijn vastgelegd in de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen (RVGLT). De verantwoordelijkheid om aan de bepalingen uit deze regeling te voldoen, ligt echter bij de exploitant. Van de verbodsbepaling is uitgezonderd het starten en landen van trauma-, politie-, brandweer en search and rescue (SAR)-helikopters, die in principe overal kunnen opstijgen en landen waar dat fysiek mogelijk is. (N.B. De provincie heeft geen bevoegdheden met betrekking tot deze helikopters.) Commissie regionaal overleg luchthaven Provinciale Staten stellen voor iedere luchthaven van regionale betekenis waarvoor vaststelling van een luchthavenbesluit vereist is, een commissie regionaal overleg luchthaven in. (Deze komen in de plaats van de voormalige art.28-commissies). De commissie heeft een onafhankelijke voorzitter en heeft tot taak om door overleg tussen de betrokkenen in ieder geval gemeenten waarin het beperkingengebied geheel of gedeeltelijk is gelegen, de exploitant van de luchthaven, de verlener van de luchtverkeersdienstverlening voor zover op de luchthaven van toepassing, en omwonenden van de luchthaven een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen. In voorkomende gevallen stellen Provinciale Staten nadere regels vast voor de taak, de samenstelling en de werkwijze van de commissie. Als daartoe aanleiding is, kunnen Provinciale Staten ook bij de vaststelling van een luchthavenregeling besluiten tot het instellen van een commissie voor regionaal overleg voor de betrokken luchthaven. Dit kan op verzoek van burgemeester en wethouders van de gemeente, waarin de luchthaven is gelegen of indien Provinciale Staten dit zelf wenselijk achten. 2.2 Beleidsruimte provincies en sturingsmogelijkheden De hoogte van de grenswaarden en de omvang van een beperkingengebied (voor zover dat is gebaseerd op geluids- en externe veiligheidscontouren) worden bepaald door het gebruik van een luchthaven dat het bevoegde gezag wil toestaan. Het Rijk schrijft minimale grenzen voor aan milieugebruiksruimte. Provincies kunnen, gegeven de specifieke omstandigheden van het geval, een eigen afweging maken en eventueel aanvullend beleid en normen voorschrijven op hetgeen door het Rijk verplicht is gesteld, voor zover het gaat om geluid, externe veiligheid en eventueel lokale luchtkwaliteit. In het luchthavenbesluit dan wel luchthavenregeling kunnen de volgende bepalingen opgenomen worden (uiteraard alleen indien relevant voor het betreffende luchtvaartterrein): - de openingstijden van de luchthaven; - maatregelen die gericht zijn op de vluchtuitvoering van klein verkeer. Bijvoorbeeld om hinder van klein verkeer in het weekend te voorkomen; - meer handhavingpunten invoeren op andere plaatsen dan door rijk voorgeschreven, bijvoorbeeld in kwetsbare natuurgebieden of bij geluidgevoelige bestemmingen in de directe omgeving; - een geluidszone invoeren; - normen / regels t.a.v. lokale luchtverontreiniging. Gedeputeerde Staten dragen zorg voor de naleving (handhaving) van luchthavenbesluiten, luchthavenregelingen en ontheffingen door: - toezien op de naleving van regels; - het bepalen of de grenswaarden zijn overschreden; - het opleggen van maatregelen, bestuurlijke boetes, toepassen last onder dwangsom of bestuursdwang. Voor wat betreft de veiligheidseisen van het luchtvaartuig is de Wet luchtvaart en de daarbij behorende uitvoeringsregeling direct van toepassing. Dit wordt door de Inspectie Verkeer en Waterstaat getoetst in het kader van de zogenoemde verklaring veilig gebruik, vereist bij zowel een luchthavenbesluit als een luchthavenregeling. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat de bepalingen uit de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen (RVGLT) niet door de provincie worden gehandhaafd, maar door de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). 2.3 Relatie met andere wetten en Omgevingsbeleid Provincie Flevoland Voor luchtvaartactiviteiten kan ook een aantal andere regelingen van toepassing zijn. In het navolgende komt de verschillende gerelateerde wet- en regelgeving kort aan de orde. Wet ruimtelijke ordening De Wet luchtvaart regelt een rechtstreekse doorwerking van de in luchthavenbesluiten vastgelegde beperkingen aan gebruik en inrichting van de ruimte in bestemmingsplannen. Op basis van artikel 8.47 jo 8.8 van de Wet luchtvaart is de gemeente verplicht binnen een jaar na vaststelling van het luchthavenbesluit de ruimtelijke bepalingen te verwerken in desbetreffende bestemmingsplannen. Het gebruik van een terrein voor gemotoriseerd luchthavenverkeer heeft - indien dit verkeer een structureel karakter heeft - consequenties voor de ruimtelijke indeling van het gebied rondom de luchthaven. Indien er sprake is van een luchthavenbesluit worden een beperkingengebied en een afwegingengebied aangewezen. In het beperkingengebied gelden beperkingen voor diverse ruimtelijke bestemmingen met het oog op externe veiligheidsrisico s en/of de geluidsbelasting van het luchthavenverkeer. Het gaat dan met name om beperkingen van de toelaatbaarheid van woningen, scholen, ziekenhuizen en andere gevoelige en kwetsbare gebouwen in de omgeving. Voor het afwegingengebied moeten provinciale staten een integrale afweging maken over de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in relatie tot het gebruik van de luchthaven. Zo kunnen zij ook in het afwegingengebied ruimtelijke beperkingen opnemen. Een luchthavenbesluit heeft de werking van een voorbereidingsbesluit en kent dus een directe doorwerking naar bijvoorbeeld aanpassingen van het bestemmingsplan of toetsing van bouwplannen binnen het beperkingengebied. Binnen een jaar dienen de ruimtelijke bepalingen te worden verwerkt in de desbetreffende bestemmingsplannen. Een luchthavenregeling kent geen beperkingengebied of afwegingsgebied. Ten behoeve van de vliegveiligheid is opname van de locatie voor het starten en/of landen in een bestemmingsplan nodig, in verband met de aanwezigheid van toetsing- en obstakelvlakken. De vliegveiligheid zelf is en blijft een bevoegdheid van de rijksoverheid en wordt zeker gesteld door in de omgeving van luchthavens beperkingen te stellen aan de inhoud van gemeentelijke plannen. De beperkingen gelden ten aanzien van bouwhoogte en het realiseren van activiteiten/functies met een vogelaantrekkende werking. Bouwhoogtebeperkingen Rondom luchthavens worden zogenoemde obstakelvlakken vastgesteld. Deze obstakelvlakken stellen grenzen aan de maximale bouwhoogte rondom luchthavens en zijn nodig om een veilig gebruik van luchthavens te waarborgen. Andersom geldt natuurlijk ook dat een l
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks