Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Nové opravené vydanie

Category:

Automotive

Publish on:

Views: 8 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
V obsahu vyberáme NOVEMBER 2014 NEPREDAJNÉ Nové opravené vydanie V pôvodnom vydaní vznikli chyby, ktoré boli zapríčinené technickými problémami pri prenose dát do tlačiarne. Za chyby sa dodávateľ obci
Transcript
V obsahu vyberáme NOVEMBER 2014 NEPREDAJNÉ Nové opravené vydanie V pôvodnom vydaní vznikli chyby, ktoré boli zapríčinené technickými problémami pri prenose dát do tlačiarne. Za chyby sa dodávateľ obci Skalité ospravedlňuje. Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku. Právo voliť v týchto voľbách majú aj cudzinci s trvalým pobytom v obci. Prekážkou vo výkone volebného práva je: zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí, výkon trestu odňatia slobody pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. V našej obci Skalité sú vytvorené dva volebné obvody a to: Volebný obvod č. 1 tvoria ho okrsky 1, 2 ktoré sú zriadené v Základnej škole Skalité Kudlov. Ide o miestnu časť od Skalité Serafínov až po miestnu časť Pod cestou u Svedov. Volíme si 6 poslancov. Volebný obvod č.2 tvoria ho okrsky 3, 4 ktoré sú zriadené v ZŠ Sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité stará škola. A to od miestnej časti Pod cestou u Svedov, až po začiatok Skalitého. Volíme si 7 poslancov. Voľby sa konajú len v jeden deň a to 15. novembra Začiatok volieb je stanovený v obci Skalité na 6.00 hod. ráno a končia večer o hod. Pozvánka Pozývame všetkých do kultúrneho domu na predvolebné predstavenie kandidátov na starostu obce Skalité a poslancov OZ v nedeľu dňa 9. novembra 2014 o 9:30 hod. Pripravujeme Slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka vianočné trhy a stretnutie s Mikulášom Obec Skalité Vás pozýva na Slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka, vianočné trhy a stretnutie s Mikulášom, dňa na námestí v ústredí obce Skalité. Nebude chýbať: predaj rôznych vianočných predmetov adventné vence, vianočné ozdoby, vianočné oblátky, výrobky z vosku, medovina a iné. Budú aj sladkostí od Mikuláša a uhlíky od čerta. O zábavu sa postará ĽH a deti zo ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité. Blahoželáme našim jubilantom Ocenenie darcov krvi Otvorenie dopravného ihriska Dôchodcovia pozor! Obec Skalité plánuje od roku 2015 poskytovať novú službu rozvoz stravy (obedov) pre našich dôchodcov. Predbežný záujem hláste na tel. čisle: Za prosperujúcu, transparentnú a bezpečnú obec! JUDr. Milan Krčmárik, 54 r., štátny zamestnanec MV SR, ženatý, 3 deti nezávislý kandidát na starostu obce Skalité Vážení spoluobčania! Dovoľte mi osloviť Vás v súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávy, ktoré sa budú konať dňa 15. novembra Prečo kandidujem? kandidujem ako nezávislý kandidát, na základe petície podpísanej vami, občanmi našej obce, bez rozhodnutia straníckeho grémia a závislosti na stranícke povinnosti a väzby kandidujem na tento post z dôvodu nespokojnosti mojej aj občanov na niektoré kroky, ktoré obecný úrad v poslednom období vykonal resp. mal vykonať a nevykonal napr. základné služby občanom, zmena systému odvozu komunálneho a separovaného odpadu a spôsob jeho prefinancovania, priame nepodložené predaje obecného majetku bez náležitého podmienenia týchto predajov podnikateľským zámerom, ktorý by korešpondoval s dlhodobým územným plánom rozvoja obce, a to či smerom na rozvoj cestovného ruchu alebo so sociálnym podtextom rozvoja zamestnanosti v obci, nevybudovanie sociálneho zariadenia pre našich seniorov, na úkor neúmerne podozrivého rozsahu výstavby bytov nedostatočné zabezpečenie budovania a obnovy miestnych komunikácií v obci a iných investičných akcií 2. Čo bude mojou prioritou? v prvom rade vykonanie vnútorného finančného auditu ekonomickej situácie obce, z hľadiska efektívnosti, hospodárnosti a ekonomickej náročnosti samotného chodu a fungovania obecného úradu ako aj stavu rozpočtovej disciplíny a celkovej úverovej zadlženosti obce. oblasť sociálnych služieb starším občanom výstavbou DSS, zdravotne odkázaným a sociálne slabším občanov zabezpečením stravovania, resp. rozvozu, zabezpečením prania šatstva a bielizne pre túto skupinu občanov, oblasť starostlivosti a využívania voľného času pre mladé matky s deťmi formou výstavby relaxačnonáučných parčíkov pre deti predškolského veku, ale aj pre tie staršie. oblasť základných služieb občanom či už v oblasti zberu a odvozu komunálneho odpadu ako aj triedeného odpadu t. j. plastov a skla, budovanie a obnova miestnych komunikácií a prístupových ciest do osád a pľacov, taktiež vás chcem ubezpečiť, že budem v čo najväčšej miere bojovať za záujmy obce a vás občanov v súvislosti s problémami súvisiacimi s výstavbou diaľnice. oblasť rozvoja športu (futbal, hokejbal, zimné športy, tu budem preferovať prechod na obecné športové kluby hlavne z dôvodu transparentnosti financovania), turizmu a cestovného ruchu. oblasť bezpečnosti obce a boja proti vandalizmu, táto oblasť je vzhľadom na moje dlhoročné skúsenosti a kontakty v oblasti bezpečnosti a boja proti kriminalite v rámci MV SR a to či už na úseku ochrany života a zdravia občanov(napr. v rámci siete miestnych komunikácií vybudovaním spomaľovacích retardérov), v boji proti vandalizmu a na úseku ochrany majetku, svoje skúsenosti a kontakty využijem pri získavaní prostriedkov z programov a fondov zameraných na bezpečnosť v obciach (kamerové systémy, prípadne pripojenie na pult napr. formou chránenej dielne ap.) 3. Čo ponúkam? v prvom rade skúsenosti v oblasti riadenia útvarov štátnej správy (na úrovni okresu Čadca ako aj na úrovni Žilinského kraja), ktoré nie sú rozdielne od riadenia obce a správy vecí verejných, financovania projektov a činnosti, ktorými sa zabezpečujú služby občanom, ale aj efektívnosť a hospodárnosť chodu takýchto útvarov a úradov. svoje osobné kontakty získané z mojej dlhoročnej práce na úrovni MV SR, okresu, ale aj žilinského kraja. ktoré sa budem snažiť využiť v prospech našej obce. prehodnotenie finančnej náročnosti chodu obecného úradu a to nie len z pohľadu prevádzkových nákladov, ale aj z úrovne mzdových nákladov vedenia úradu. 4. Čo povedať na záver? na záver iba dodám, že budem presadzovať a predkladať také ciele a vízie, ktoré nebudú neúmerne zaťažovať obecný rozpočet ďalšími úvermi, nakoľko naša obec Skalité je nimi značne zaťažená na veľa rokov. Budem sa snažiť robiť projekty pre občanov, kde nebudú iba pasívnymi divákmi ale budú sa spoločne podieľať na budovaní rozvoja obce, občianskej súdržnosti a spolupatričnosti. Chcem aby sme boli na svoju obec Skalité patrične hrdí, aby bola pre všetkých domovom, kde sa dobré cítia a kde sa radi vracajú.. Veľmi pekne ďakujem za Váš čas, ktorý ste venovali prečítaniu mojich pár riadkov ako aj za prípadnú podporu mojej kandidatúry. VOLEBNÝ PLÁN Vybudovať ihriská pre mladých (detské šmýkačky, preliezky, hojdačky, lavičky pre mamičky) Vybudovať domov dôchodcov Obecné auto pre seniorov (rozvoz obedov, k lekárovi, do lekárne) Obnova kina Amfiteáter (koncerty, rockové skalité...) JOZEF CHOLUJ kandidát na starostu obce Necháme hlasovať ohľadom obce aj Vás! 4 DO POZORNOSTI OBČANOV 5 DO POZORNOSTI OBČANOV Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva Skalité Volebný obvod č. 1 Volebný obvod č Jozef Ballon 2. Ján Bury 3. Roman Capek, Mgr. 4. Pavol Gavlák 5. Peter Ivanek, Ing. 1. Mária Baculová 2. Michal nocha, Bc. 3. Marian Gelačák 4. Vladimír Gomola 5. Jozef Gonščák, Mgr., JUDr. 6. Michal Jargaš 7. Milan Krčmárik, JUDr. 8. Milan Kubalík, Mgr. 9. Janka Majchráková, Mgr. 10. Vladislav Ondrašina 6. Milada Koperová 7. Jozef Krčmárik 8. Anna Krčmáriková 9. Silvia Kreanová 10. Milada Kurtová 11. Igor Padyšák 12. Milan Pišček, MUDr 13. Milan Potočár, Ing. 14. Marián Ramšák 15. Zdenka Révayová, Mgr. 11. Anton Laš 12. Miroslav Laš 13. Ľubica Lašová 14. Peter Martiniak 15. Karol Matys 16. Jana Stancová 17. Alena Stasinková, Mgr 18. Ľubomír Špilák, MVDr. 19. Ján Tatarka 20. Adela Tatarková 16. Ľuboslav Mikula, Ing. 17. Miroslava Mikulová, Mgr. 18. Vlasta Mudríková, Mgr., art. 19. Marta Oravcová 20. Mária Papíková 21. Miloš Truchlík, Mgr. 22. Jozef Vojčiniak 21. Milan Petrák 22. Miloš Petrák 23. Viera Ráková 24. Ondrej Rovňan 25. Ján Špilák, PhDr. Chýbajúce foto kandidáti nedodali. 26. Edita Špilová, Mgr. 27. Michal Takáč, Bc. 28. Iveta Truchlíková 29. Milan Vojčiniak 30. Marián Vojtáš, Ing. Vážení Skalitčania, Pred štyrmi rokmi ste mi dali dôveru. Svoj sľub, ako budem viesť Skalité som vyjadrila slovami: Buď máte výsledky, alebo výhovorky. A o to ide vo voľbách aj dnes. O dôveru. ROZHOVOR Sme hrdí Skalitčania, ktorí sa v rozho dujúcich historických chvíľach vedeli zomknúť a správne rozhodnúť. Počas štyroch rokov, v každodennom styku s Vami, pri riešení Vašich problémov a požiadaviek som pochopila, čo je dôležité. Ak chceme dosiahnuť výsledky, musíme sa držať toho, v čo veríme. Pretože to bola viera v spoločné hodnoty, ktorá nám v histórii vždy pomohla zmeniť Skalité. Aj teraz, napriek finančnej kríze, nám pomohla dosiahnuť výsledky, na ktoré môžeme byť hrdí. Zrekonštruovali sme obe naše školy. Dnes v nich máme vymenené okná, plynové kúrenie, zateplili sme ich. Ušetrili sme na teple a peniaze sme použili na opravu a rekonštrukciu sociálnych zariadení v školách. Naše deti sú v čistom a zdravom prostredí. Zlepšili sme starostlivosť o čistotu obce. Opravili sme zberný dvor. Poplatky za komunálny odpad patria medzi najnižšie v okrese. Je to vďaka Vám, pretože si ctíte čistotu v obci. Obstarali sme na to novú techniku traktor a multikáru. Zrekonštruovali sme verejné osvetlenie. Vybudovali nové ihriská. Obstarali stroj na úpravu bežeckých lyžiarských tratí. Podľa finančných možností každoročne investujeme do opráv, asfaltovania a výstavby miestnych komunikácii. Pokračovali sme v rozvíjaní našej kultúry a tradícií. V amfiteátri sme vybudovali nové pódium a vymenili lavičky. Umožnilo nám to organizovať aj náročnejšie podujatia. Každý si spomenie na silné zážitky z vystúpenia Lúčnice, Nohavicu a množstva iných umelcov. Podporili sme vydanie knihy fotografií Skalitého a získali historické mapy Skalitého. To ale nie je všetko. Pomohli sme mladým rodinám s bývaním. V tomto období sme pridelili nové nájomné byty v zdravotnom stredisku. Zrekonštruovali sme v ňom priestory pre lekárov a vyriešili sme problém so zatekajúcou strechou. Ale najviac teší spokojnosť, ktorú vidíme v očiach našich detí. Môžeme byť hrdí na ich výsledky. Na hokejbalistov, futbalistov, biatlonistov ale aj ďalších mladých obyvateľov Skalitého, ktorí skvele reprezentujú Skalité v súťažiach a olympiádach. Aj vďaka novému Centru voľného času. A tiež veľmi dobrej spolupráci s pánom farárom. Podpora našich detí a mládeže je správna cesta. Sú budúcnosťou Skalitého. Tieto výsledky sú naše skutky. Občania sa ma pýtajú: Čo hovorím na sľuby mojich konkurentov vo voľbách p. Cecha a p. Krčmárika? Pre koho by sľuby neboli lákavé. A doterajšiu prácu p. Krčmárika si osobne cením. Ale povedz te, robí vari iba počet sľubov človeka dôveryhodnejším? Pýtajú sa, či sa neobávam, že sa dohodli, aby rozdelili hlasy voličov a tak získali výhodu. Čo na to povedať. Kto by namietal, ak si rodina pomáha. Ale moja politika je iná. Pri práci starostky má u mňa prednosť Skalité, všetci Skalitčania. Keď sme bojovali proti zrušeniu železničnej trate a udržali sme hlavné vlakové spoje. Keď k nám prišiel viceprezident PZ SR pplk. Ábel a riešili sme otázky bezpečnosti a poriadku v Skalitom. Keď obyvatelia žiadali o pomoc proti výstavbe betonárky. Môžete sa opýtať každého, kto za mnou prišiel, že mal u mňa vždy dvere otvorené. Otvorenosť, priamosť a rovnosť voči každému. To je moja politika. Budem vždy bojovať proti tomu, aby o Skalitom rozhodovala nejaká rodina, skupina alebo politická strana. Skalité patrí všetkým Skalitčanom. Tým, ktorí spochybňujú hospodárenie obce odpovedám. Nie ja, ale nezávislý audit a mnohé kontroly zo strany štátu potvrdili, že hospodárenie obce bolo a je zodpovedné. Môžete porovnať. Vláda SR má dlh 53 %. Úverové zaťaženie obce Skalité je iba vo výške 23,8 % a každoročne klesá. Ďalší dôkaz nájdete v hodnotení obcí na Slovensku za rok 2013, ktoré robí INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy): Skalité má dobré finančné zdravie so známkou 4,6 zo 6 možných. V tomto volebnom období sme nezobrali žiaden úver. A investičný úver z minulého obdobia splácame bez problémov. Dobré finančné výsledky ocenila aj banka. Znížila nám úroky z úveru z 2 % na 1, 7 % a skrátila dobu jeho splácania. Ale nielen to. Dobré hospodárenie nám umožnilo z vlastných finančných pro- 6 7 ROZHOVOR striedkov investovať len v tomto roku viac ako 120 tis. EUR (na okná v MŠ, na prízemie v zdravotnom stredisku, na infraštruktúru v IBV Cupeľ II). Či by vari takéto výsledky dosiahol ten, kto by sa nesprával ako dobrý hospodár? Ešte veľa práce máme pred sebou. Aby bol Váš život v Skalitom spokojný. Pýtate sa, ako to chcem dosiahnuť. Jednoducho. Budeme s peniazmi a majetkom obce hospodáriť zodpovedne. Tak ako doposiaľ. Využijeme aj eurofondy a dotácie. V tom už máme skúsenosti. V tomto volebnom období sme ich využili v rozsahu viac ako eur. A budeme konať transparentne a spravodlivo. A čo chceme urobiť? Vybudovať domov dôchodcov. Aby naši ľudia, ktorí potrebujú opateru, mohli byť so svojimi najbližšími a nemuseli odchádzať inde. Poskytneme pri tom aj zamestnanie našim občanom. Od roku 2015 plánujeme ponúkať dôchodcom službu rozvozu stravy (obedov). Chceme vybudovať telocvičňu v ústredí, aby mohla mládež športovať celoročne. Postupne chceme vybudovať ďalšie ihriská, rôzne športoviská a parčíky. Z nich vytvoríme náš areál športu, zdravia a oddychu. Pre rodiny s deťmi na hranie, mladých a dospelých na športovanie a dôchodcov na prechádzky a posedenie. Chceme zatepliť aj materskú školu, Centrum voľného času i cirkevnú školu 5 9. A opraviť ďalšie budovy: Hasičskú zbrojnicu, kultúrny dom, tribúnu TJ Slovan i budovu pekárne na námestí. Spojíme sily s obcami Čierne a Svrčinovec, aby sme získali prostriedky na opravu chodníka pozdĺž štátnej cesty. Nezabúdame na myšlienku zriadiť obecnú políciu pre naše tri obce. A v spolupráci s podnikateľmi chce me podporiť cestovný ruch v našej doline. Výstavba diaľnice mení našu obec. Je pre mňa prioritou nečakať a ihneď riešiť problémy občanov, ktoré pri tom vzniknú. Ako vtedy, keď hrozilo, že výstavba betonárky poškodí Vaše domovy. Alebo keď mali obyvatelia ohrozenú dodávku vody. Či keď autá po sebe neočistili cesty, tak ako nám sľúbili. A teraz, po štyroch rokoch, opäť stojíte pred rozhodnutím, či máte ísť voliť a koho si vybrať. Je to vo Vašich rukách. Zvažujte. Ak veríte, že dôveru si musí každý zaslúžiť svojimi skutkami, tak sa nenechajte zvábiť slovami, ktoré sú bez skutkov prázdne. Slovami, ktorými Vám dnes sľubuje, ale zajtra pred Vami uprednostní seba a svojich známych. A ak aj do srdca druhého nevidíte, vidíte jeho skutky, tie hovoria za neho. A ak veríme, že práca pre obec sa má vykonávať čestne, bez rodinkárstva, zvýhodňovania, politikárčenia a spravodlivo a rovnako voči každému, tak sa toho držme, bojujme za to, poďme touto cestou. Nenechajte voliť iných, aby rozhodovali za Vás. A keď sa ma ľudia pýtajú, čo im ponúkam, hovorím : Moja práca, výsledky a hodnoty v ktoré verím,ukazujú cestu, ktorou pôjdem. Pretože to, čomu naši neprajníci nerozumejú je, že voľby nie sú iba o mne. Voľby sú o Vás, o Vašich problémoch a túžbach a o tom, čomu veríte. A ak som na tejto ceste bola voči niekomu z Vás nevedomky nespravodlivá, ospravedlňujem sa. Aj ja som iba človek, nie som neomylná. A dnes, keď stojíte pred voľbou, Vám ponúkam moje skúsenosti a presvedčenie, že obec sa dá riadiť čestne, konať voči každému s rovnosťou a rozhodovať o Vašich veciach spravodlivo. Na tejto ceste v deň volieb stojte pri mne a ja budem vždy stáť pri Vás. Teraz je historická chvíľa, v ktorej každý z nás môže rozhodnúť o budúcnosti obce Skalité. Preto nepremrhajme túto príležitosť a poďme 15. no - vembra voliť. Váš hlas je dôležitý. Vašu dôveru nesklamem. S úctou Andrea Šimurdová starostka obce Skalité Naplnili sme amfiteáter atraktívnymi vystúpeniami (Lúčnica, Jaro Nohavica, Šlágerparáda...). Podporujeme mladé športové talenty a vytvárame podmienky pre šport. Sme hrdí, že sa výnimočným umelcom u nás páči a radi tu prídu zas. Mnoho skvelých podujatí si dokážeme urobiť sami, zabaviť sa aj zasúťažiť. Ctíme si pamiatku tých, ktorí za našu slobodu položili životy. Máme dobré výsledky v športových turnajoch v rámci okresu, kraja aj Slovenska. Betlehemské svetlo prinesené na Skalité otvára obľúbené vianočné podujatia. Našich najmenších vedieme k hrdosti a spolupatričnosti k našej obci. ROZHOVOR Naše spoločné výsledky ROZHOVOR Nová plynová kotolňa v Cirkevnej škole Prestavba zdravotného strediska vzniklo 16 nových nájomných bytov Obnova pamätníka na námestí Šatňa pre hokejbalistov Nové šatne a sprchy v telocvični ZŠ Kudlov Viacúčelové ihriská na Kudlove a v ústredí Stroj na úpravu lyžiarskych bežeckých tratí Nová technika traktor a multikára Nové sociálne zariadenia v MŠ Kudlov Rekonštrukcia Cirkevnej školy Modernizácia verejného osvetlenia Oprava zberného dvora Lávka vybudovaná v rámci bežeckej lyžiarskej trate Výmena okien a dverí v MŠ Ústredie Nové pódium a lavičky v amfiteátri Využívaný skalitský amfiteáter (počas celého roku) Dobrá spolupráca s regionálnou agentúrou a profesionálna koordinácia projektov nám priniesla nemalé mimorozpočtové finančné prostriedky.... s Vašou podporou pokračujeme ďalej Protipovodňové opatrenia Začali práce z realizáciou protipovodňových opatrení v povodiach bezmenných tokoch v osadách Šimurdov, Fuckov potok, U Tomice, U Krupeľa, U Petráka. Materiál používaný na výstavbu hrádzok je poskytovaný obyvateľmi, občanmi s postihnutých lokalít, s tým že sa zúčastňujú aj osobne na realizácií uvedených protipovodňových opatrení.uvedené lokality boli vybraté z dôvodu, že v poslednom období 15 rokoch boli postihnuté 3 krát miestnou prietržou mračien v rokoch 1997, 2002, 2014 s následnými škodami na majetku občanov a obce. Posúdenie vodohospodárskych opatrení na zamedzenie škôd pri povodniach zrealizuje odborne spôsobilá osoba Ing. Michal Kravčík CSc. DO POZORNOSTI OBČANOV 10 Povodeň zo dňa 13. septembra DO POZORNOSTI OBČANOV Mariánska pieseň v Skalitom V nedeľu sa v kostole sv. Jána Krstiteľa konal už X.ročník Mariánskej piesne. Svojim spevom obohatili toto vystúpenie: Dospelý spevácky zbor pri kostole sv. Jána Krstiteľa a spevácky zbor Seniorka pri Jednote klubu dôchodcov v Skalitom pod vedením p. Anny Rovňanovej. Neopísaľný zážitok a emócie prežili diváci pri vystúpení charizmatického nevidiaceho umelca Maroša Banga s manželkou Alexandrou Bangovou z Bratislavy. Jeho vystúpenie bolo mimoriadnym umeleckým zážitok, pri ktorom sa ľudia neubránili aj slzám dojatia. Asfaltovanie a betónovanie ciest Skalitská šláger-paráda 2014 Obec Skalité, v spolupráci s p. Petrom Strýčkom z Čadce, pripravila dňa v amfiteátri v Skalitom pre milovníkov ľudových piesní, príjemné nedeľne popoludnie. V hudobno zábavnom programe sa divákom, ktorí zaplnili amfiteáter do posledného miesta predstavili: ĽH Ondreja Rovňana, Kysucké duo, Duo Sonet, Duo Rytmus, Amádeo a Dedko a Katka Kubačákovci. Pasport miestnych komunikácií: Od začiatku septembra Obec Skalité v vykonáva pasport miestnych komunikácii a dopravného značenia. Pre potreby obce vykonáva tento pasport odborne spôsobilá osoba Ing. Grambličková, ktorá prevádza konkrétne merania všetkých ciest v intraviláne obce. Pasportizácia je potrebná aj z dôvodu návrhu a schválenia dopravného značenia DI PZ v Čadci. Náter strechy ZO Slovenského zväzu záhradkárov Skalité usporiadala dňa obecnú výstavu ovocia, zeleniny a liečivých rastlín. Výstava sa konala v zasadačke obecného úradu. Na výstave vystavovalo celkom 28 pestovateľov, z toho 23 záhradkárov Celkom na výstave bolo vystavených : 129 exponátov, z toho: 74 jabĺk, 9 hrušiek, 10 sliviek, 12 hrozno, 3 orechy vlašské, 10 zelenina, 3 liečivé rastliny, 3 okrasné súbory, 5 ostatné dyňa, Azijská hruška, broskyńa Na výstave bolo udelených 23 cien. Vyhodnotenie vykonala 5 členná komisia
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks