Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Numer WE Numer CAS Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Category:

Sports

Publish on:

Views: 6 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Wersja: 1.0 pl data sporządzenia: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Identyfikacja substancji Numer artykułu Numer
Transcript
Wersja: 1.0 pl data sporządzenia: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Identyfikacja substancji Numer artykułu Numer rejestracji (REACH) propidium Jodek CN74 Informacja nie jest dostępna. Numer WE Numer CAS Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane: chemikalia laboratoryjna 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Carl Roth GmbH + Co KG Schoemperlenstr. 3-5 D Karlsruhe Niemcy Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Strona www: Kompetentna osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki (kompetentna osoba) Importer : Department Health, Safety and Environment : Wprowadzający: Linegal Chemicals Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 44/ Warszawa Tel: Numer telefonu alarmowego Służba powiadamianych w nagłych przypadkach Tel. alarmowy 112. Nazwa Telefon Strona www Instytut Medycyny Pracy Centrum Informacji Toksykologicznej (Fax: ) Polska (pl) Strona 1 / 12 SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) Klasyfikacja zg. z GHS Sekcja Klasa zagrożenia Klasa i kategoria zagrożenia Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia 3.2 działanie żrące/podrażniające na skórę (Skin Irrit. 2) H poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy (Eye Irrit. 2) H działanie mutagenne na komórki rozrodcze (Muta. 2) H R działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie jednorazowe (podrażnienia dróg oddechowych) (STOT SE 3) H335 Uwagi Substancja która nie została w pełni zbadana. Pełny tekst zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia i zwrotów EUH: zob. SEKCJA Elementy oznakowania Oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) Hasło ostrzegawcze Uwaga Piktogramy Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne. Zwroty wskazujące środki ostrożności Zwroty wskazujące środki ostrożności - zapobieganie P261 Unikać wdychania pyłu. P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. Zwroty wskazujące środki ostrożności - reagowanie Polska (pl) Strona 2 / 12 P302+P352 P305+P351+P338 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. Tylko dla profesjonalnych użytkowników Oznakowanie opakowań, których zawartość nie przekracza 125 ml Hasło ostrzegawcze: Uwaga Symbol(-e) H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne. 2.3 Inne zagrożenia Nie ma dodatkowych informacji. SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.1 Substancje Nazwa substancji propidium Jodek Numer WE Numer CAS Wzór cząsteczkowy C₂₇H₃₄I₂N₄ Masa cząsteczkowa 668,4 g / mol SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1 Opis środków pierwszej pomocy Uwagi ogólne Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Po narażeniu przez drogi oddechowe Zapewnić dostęp do świeżego powietrza. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, lub jeżeli objawy nie ustępują. Po kontakcie ze skórą Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Po kontakcie z oczami Spłukiwać obficie czystą, świeżą wodą, przez co najmniej 10 minut, utrzymując otwarte powieki. W przypadku podrażnienia oczu zasięgnąć porady lekarza okulisty. Polska (pl) Strona 3 / 12 Po narażeniu przez przewód pokarmowy Wypłukać usta. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Działanie drażniące, Kaszel, Trudności w oddychaniu 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym żadne SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.1 Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia rozpylona woda, piana, suchy proszek gaśniczy, dwutlenek węgla (CO2) Niewłaściwe środki gaśnicze silny strumień wody 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Palny. Produkty spalania stwarzające zagrożenie Podczas pożaru mogą powstawać: tlenki azotu (NOx), jodowodór (HI) 5.3 Informacje dla straży pożarnej Gasić pożar z rozsądnej odległości z zachowaniem zwykłych środków ostrożności. Nosić autonomiczny aparat oddechowy. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu się wycieku Przykrywanie kanalizacji. Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku Zbierać mechanicznie. Ograniczenie pylenia. Inne informacje związane z wyciekiem lub uwolnieniem Umieścić w odpowiednich pojemnikach do usunięcia. Przewietrzyć dotknięty obszar. Polska (pl) Strona 4 / 12 Odniesienia do innych sekcji Niebezpieczne produkty powstające podczas spalania: zob. sekcja 5. Osobiste wyposażenie ochronne: zob. sekcja 8. Materiały niezgodne: zob. sekcja 10. Postępowanie z odpadami: zob. sekcja 13. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Unikać rozprzestrzeniania się kurzu. Należy zadbać o należyte wietrzenie pomieszczeń i wentylację. Unikać narażenia. Zapobieganie powstawania pożaru, a także tworzenia się aerozolu i pyłu Usuwanie kurzu. Zalecenia dotyczące ogólnej higieny pracy Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Myć ręce przed przerwami w pracy i na jej zakończenie. 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu. Niezgodne substancje lub mieszaniny Obserwować zgodność przechowywania. Uwzględnienie innych zaleceń Wymagania dotyczące wentylacji Stosować ogólne i miejscowe wietrzenie. Odpowiednio zaprojektowane pomieszczenia lub zbiorniki przeznaczone do magazynowania Zalecana temperatura przechowywania: 4 C. 7.3 Szczególne zastosowanie(a) końcowe Nie istnieją żadne informacje. SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1 Parametry dotyczące kontroli Krajowe dopuszczalne wartości Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy) 8.2 Kontrola narażenia Osobiste wyposażenie ochronne (indywidualny sprzęt ochronny) Ochrona oczu/twarzy Stosować gogle bezpieczeństwa z osłonami bocznymi. Polska (pl) Strona 5 / 12 Ochrona skóry ochrona rąk Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Rękawice ochronne do chemikaliów przetestowane wg. EN 374. Do szczególnych celów, zaleca się sprawdzenie odporności na chemikalia rękawic ochronnych wymienionych powyżej oraz dostawcy tych rękawic. rodzaj materiału NBR (Nitrylokauczuk) grubość materiału 0,11 mm. czas wytrzymałości materiału, z którego są wykonane rękawice 480 minut (poziom przenikania: 6) inne środki ochrony Wziąć czas odpoczynku, w celu regeneracji skóry. Zaleca się profilaktyczną ochronę skóry (maści/kremy ochronne). Ochrona dróg oddechowych Ochrona dróg oddechowych jest wymagana przy: Tworzenie się pyłów. Filtr cząstek stałych (EN 143). P2 (filtruje co najmniej 94% cząstek zawieszonych w powietrzu, kod koloru: Biały). Przestrzegać ograniczeń czasowych noszenia odzieży zgodnie z Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych oraz zasad stosowania aparatów oddechowych (BRG 190). Kontrola narażenia środowiska Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Wygląd Stan fizyczny Kolor Zapach Próg zapachu Inne parametry fizyczne i chemiczne stały (proszek, krystaliczny) ciemnoczerwony informacja nie jest dostępna Brak danych wartość ph Informacja nie jest dostępna. Temperatura topnienia/krzepnięcia C Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia Temperatura zapłonu Szybkość parowania Palność (ciała stałego, gazu) Granica wybuchowości dolna granica wybuchowości (DGW) górna granica wybuchowości (LEU) Granice wybuchowości chmur pyłowych Prężność par Informacja nie jest dostępna. nie ma zastosowania brak danych Niepalna informacja nie jest dostępna informacja nie jest dostępna informacje nie są dostępne Informacja nie jest dostępna. Polska (pl) Strona 6 / 12 Gęstość Gęstość par Gęstość względna Rozpuszczalność(-ci) Rozpuszczalność w wodzie Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log KOW) Temperatura samozapłonu Temperatura rozkładu Lepkość Właściwości wybuchowe Właściwości utleniające 9.2 Inne informacje Nie ma dodatkowych informacji. SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność Informacja nie jest dostępna. Informacja nie jest dostępna. Informacja nt. tej właściwości nie jest dostępna. brak danych Informacja nie jest dostępna. Informacja nt. tej właściwości nie jest dostępna. brak danych nie istotne (ciało stałe) żadne żadne 10.1 Reaktywność Zdolność do wybuchu substancji rozpylonych 10.2 Stabilność chemiczna Rozkład możliwy przy dłuższym działaniu światła Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Gwałtowne reakcje z: Silny utleniacz 10.4 Warunki, których należy unikać Przechowywać z dala od źródeł ciepła Materiały niezgodne Nie ma dodatkowych informacji Niebezpieczne produkty rozkładu Niebezpieczne produkty powstające podczas spalania: zob. sekcja 5. SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Dane nie są dostępne. Działania żrące/podrażniające Działa drażniąco na skórę. Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Działa drażniąco na oczy. Polska (pl) Strona 7 / 12 Działanie uczulające na skórę lub drogi oddechowe Nie klasyfikuje się jako działająca uczulająco na drogi oddechowe lub skórę. Podsumowanie oceny właściwości CMR Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne Informacje o mutagenności in vitro Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie wielokrotne Nie klasyfikuje się jako działającą toksycznie na narządy docelowe (powtarzane narażenie). Zagrożenie spowodowane aspiracją Nie klasyfikuje się jako stwarzająca zagrożenie spowodowane aspiracją. Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi W przypadku połknięcia dane nie są dostępne W przypadku dostania się do oczu Działa drażniąco na oczy W przypadku dostania się do dróg oddechowych Na wskutek wdychania pyłu może dojść do podrażnień dróg oddechowych W przypadku dostania się na skórę działa drażniąco na skórę Inne informacje Uwaga - substancja która nie została w pełni zbadana. SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 12.1 Toksyczność zgodnie z 1272/2008/WE: Nie klasyfikuje się jako stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego Proces rozkładu Theoretical Oxygen Demand (teoretyczne zapotrzebowanie na tlen) z nitryfikacją: 1,714 mg / mg Theoretical Oxygen Demand (teoretyczne zapotrzebowanie na tlen): 1,556 mg / mg Theoretical Carbon Dioxide (teoretyczny ditlenek węgla): 1,778 mg / mg 12.3 Zdolność do bioakumulacji Dane nie są dostępne Mobilność w glebie Dane nie są dostępne Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Dane nie są dostępne Inne szkodliwe skutki działania Szkodliwy dla wody. Polska (pl) Strona 8 / 12 SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami. Odprowadzanie ścieków - istotne informacje Nie wprowadzać do kanalizacji Odpowiednie przepisy dotyczące odpadów Zaszeregowanie kluczowych numerów odpadków/oznaczeń odpadków należy przeprowadzić zgodnie z rozporządzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadków specyficznie dla branży i procesu Uwagi Odpady powinny być rozdzielone na kategorie, które mogą być traktowane oddzielnie przez miejscowe lub krajowe zakłady utylizacji odpadów. Proszę wziąć pod uwagę odpowiednie przepisy krajowe lub regionalne. SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 14.1 Numer UN (numer ONZ) (nie podlega przepisom transportu) 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN nie istotne 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie nie istotne Klasa Grupa opakowaniowa nie istotne 14.5 Zagrożenia dla środowiska żadne (nie stanowi zagrożenia dla środowiska, zgodnie z przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych) 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Nie ma dodatkowych informacji Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie jest przeznaczony do przewozu luzem Informacje dla każdego z przepisów modelowych ONZ Transport towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym (ADR/RID/ADN) Nie podlega przepisom ADR, RID i ADN. Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych (IMDG) Nie podlega przepisom IMDG. Polska (pl) Strona 9 / 12 SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE) Rozporządzenie 649/2012/UE dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (PIC) Nie wymieniony. Rozporządzenie 1005/2009/WE w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową Nie wymieniony. Rozporządzenie 2010/75/WE dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP) Nie wymieniony. Ograniczenia zgodnie z REACH, załącznik XVII nie wymieniony Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (REACH, załącznik XIV) nie wymieniony Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) -Załącznik II nie wymieniony Rozporządzenie 166/2006/WE w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) nie wymieniony Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej nie wymieniony Wykazy krajowe Substancja jest wymieniona w następujących wykazach krajowych: - EINECS/ELINCS/NLP (Europa) 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego w odniesieniu do tej substancji. SEKCJA 16: Inne informacje Skróty i akronimy Skr. ADN ADR CAS CLP CMR EINECS ELINCS Opisy użytych skrótów Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych drogami śródlądowymi) Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych) Chemical Abstracts Service (najobszerniejsza chemiczna naukowa baza danych związków chemicznych) Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin Rakotwórczy, Mutagennny lub działający szkodliwie na Rozrodczość European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europejski wykaz Istniejących substancji o znaczeniu komercyjnym) European List of Notified Chemical Substances (europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych) Polska (pl) Strona 10 / 12 Skr. GHS IMDG MARPOL NLP PBT REACH RID vpvb Opisy użytych skrótów Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych International Maritime Dangerous Goods Code (międzynarodowy kodeks morski towarów niebezpiecznych) międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (skr. od Marine Pollutant ) No-Longer Polymer (już nie polimer) Trwały, Wykazujący Zdolność do Bioakumulacji i Toksyczny Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwoleń i Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliów) Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych) very Persistent and very Bioaccumulative (bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji) Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych - Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione przez 2015/830/UE - Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP, GHS UE) - Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2015, poz.675) - Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz. Urz. UE L 396 z , str. 1, z późn. zm.) - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku) - OBWIESZCZENIE Ministra zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz U z dnia 12 lutego 2015 r., poz. 208) - OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz U z dnia 30 marca 2015 r., poz. 450) - OBWIESZCZENIE Marszałka Semu R.P. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 28 lipca 2015 (Dz. U. 2015, poz.1203) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz U z dnia 23 czerwca 2014 r., poz. 817) - Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 11, poz. 86 ze zm.) - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) - USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz.U. z 2015r., poz. 1368) Polska (pl) Strona 11 / 12 Odpowiednie zwroty (kod i pełny tekst, jak stwierdzono w rozdziale 2 i 3) Kod H315 H319 H335 H341 Tekst działa drażniąco na skórę działa drażniąco na oczy może powodować podrażnienie dróg oddechowych podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne Zastrzeżenie Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadają naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku. Informacje powinny dawać punkty odniesienia do bezpiecznego ob
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks