Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Nutshell.pdf

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Uittrekselbank Notendop Auteur McEwan, Ian Thema Embryo's Hamlet Huwelijksproblematiek Moeder-kind relatie Moordenaars Overspel
Transcript
  Uittrekselbank  Notendop Auteur McEwan, Ian Thema Embryo'sHamletHuwelijksproblematiekMoeder-kind relatieMoordenaarsOverspelShakespeareWraak Vorm Roman Taal Engels Periode 2011-2020 Jaar van uitgave 2016 Bron tekst Eymers, Hester Bron artikel NBD Biblion INDEX SamenvattingInterpretatie: ThematiekInterpretatie: Titel en MottoInterpretatie: Structuur en TechniekInterpretatie: PersonagesInterpretatie: Taal en StijlInterpretatie: Situering binnen het werkReactiesContextVoor wie meer wil weten  Samenvatting Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Ian McEwan, Notendop . Uitgeverij De Harmonie, Amsterdam, 2016. Vertaald uit het Engels door Rien Verhoef. Oorspronkelijke uitgave: Nutshell , 2016. Het is hartje zomer in Londen en de 28-jarige Trudy is hoogzwanger. Ze heeft haar man, de dichter en uitgever John Cairncross, het huis uitgezet omdat ze 'ruimte' nodig heeft en bedriegt hem ondertussen met zijn broer, de vastgoedontwikkelaar Claude Cairncross. Trudy en Claude zijn een misdaad aan het beramen die hen, als hun plan lukt, veel geld zal opleveren, maar als hun opzet mislukt hun beider levens zal verwoesten. Opmerkelijk is dat het verhaal wordt verteld door het nog ongeboren kind in Trudy's buik.John, de bedrogen echtgenoot en vader van het kind, is te zachtmoedig om boos te worden op zijn vrouw en probeert haar terug te winnen, hoewel zij niets meer van hem wil weten. Claude stelt voor om de armlastige John vijfduizend pond te lenen, op voorwaarde dat hij uit Trudy's buurt blijft. John neemt het geld aan, maar kondigt tegelijkertijd aan dat hij van plan is weer thuis te komen wonen omdat zijn zwangere vrouw hem nodig heeft.Het ongeboren kind vangt flarden op van gesprekken tussen zijn moeder en haar minnaar en begrijpt dat de twee het plan hebben zijn vader te vermoorden en dat hijzelf na zijn geboorte zal worden afgestaan. Trudy mag beslissen op welke manier haar man aan zijn einde komt en kiest voor vergif. Vervolgens bedrinkt ze zich, waarna Claude langskomt met nog meer drank en een fles antivries, waarmee John zal worden vergiftigd.Dan wordt er onverwacht aangebeld: het is John, in gezelschap van Elodie, de dichteres die hij zojuist gecontracteerd heeft bij zijn kleine uitgeverij. John houdt een toespraak als eerbetoon aan het voorbije huwelijk van hem en Trudy. Hij wil met Elodie, zijn nieuwe liefde, gaan samenwonen in het huis waarin Trudy nu woont, want dat is zijn huis. Hij stelt voor dat Trudy bij Claude intrekt en om als de tijd daar is de scheiding als verstandige en beschaafde mensen te regelen. Nadat John met zijn nieuwe geliefde is vertrokken, kondigt Trudy vastbesloten aan dat John dood moet. Ze wil dat het de volgende dag gebeurt.De volgende ochtend zal John alvast een deel van zijn spullen komen terugbrengen. Voordat hij arriveert, maakt Claude een vruchtensmoothie klaar waar hij een ruime hoeveelheid antivries doorheen mengt. Wanneer John zijn spullen heeft uitgeladen en met Trudy zit te kletsen in de keuken, is Claude bij zijn broers auto bezig met de noodzakelijke voorbereidingen voor het welslagen van hun moorddadige plan. Wanneer Trudy een toost voorstelt op de liefde, drinkt John zijn smoothie op, waarna hij vertrekt.Het is de bedoeling dat John hooguit een paar uur later dood achter het stuur van zijn auto zal worden gevonden. Op de grond bij de achterbank zal een piepschuim beker liggen van een sapbar in de buurt. Deze beker zal de restanten bevatten van een smoothie met antivries. Tevens zal op die plek een lege fles antivries worden gevonden. Bij de fles zal een weggegooid bonnetje liggen van een smoothie met de datum van die dag. Verborgen onder de bestuurdersstoel zullen enkele bankafschriften liggen, die een saldotekort van enkele tienduizenden ponden laten zien en een verfrommelde krantenpagina met een Vragen en discussietips  vijandige recensie van een pas verschenen dichtbundel. Naast de bankafschriften zullen een paar handschoenen worden gevonden die de dode af en toe droeg wanneer hij zijn huidaandoening, psoriasis, wilde verbergen en die verklaren waarom er geen vingerafdrukken te vinden zijn op de beker en de fles. Voorin op de passagiersstoel zal een zwarte hoed liggen.Na Johns vertrek hebben Trudy en Claude seks en vallen in slaap. Tegen zessen komen twee politieagenten melden dat John dood is. Het lijkt zelfmoord. Trudy speelt briljant haar rol van echtgenote die zich schuldig voelt vanwege een vreselijke ruzie die ochtend, wanneer ze uitlegt dat haar man het moeilijk had met haar verhouding met zijn broer. Desondanks voelt ze berouw nu het tot haar doordringt dat ze de man met wie ze bijna tien jaar getrouwd is geweest daadwerkelijk om het leven heeft gebracht. Claude lijkt geen last te hebben van schuldgevoelens en meldt opgewekt dat hij misschien al een koper heeft gevonden voor het huis dat Trudy nu zal erven. Ze krijgen ruzie en proberen allebei de ander te chanteren door te dreigen met aangifte bij de politie.Het ongeboren kind is volkomen machteloos. Het probeert zelfmoord te plegen met de navelstreng, als wraak, maar faalt daarin, waar het achteraf blij om is. Dan wordt er aangebeld. Het is Elodie, die bijna verdrinkt in haar verdriet en vertelt dat er de volgende avond een herdenkingsbijeenkomst met vijftig dichters zal worden gehouden. Claude biedt haar een glas wijn aan, Trudy benadrukt hoe ongelukkig John zich voelde, hoe hij vroeger al kampte met depressies. Ze hoopt dat Elodie deze informatie zal overbrengen aan de politie, die haar de volgende ochtend wil ondervragen, om zo de indruk dat het zelfmoord was te versterken. Elodie vertelt dat zij en John geen geliefden waren, John deed het zo voorkomen in een poging Trudy jaloers te maken.De volgende middag komt de hoofdcommissaris die het onderzoek leidt persoonlijk langs. Ze heeft nog een paar vragen: dronken ze die bewuste ochtend alleen koffie met John? Heeft Claude de zwarte hoed van zijn broer, die te zien is op de camerabeelden van de sapbar, wel eens geleend? Wanneer ze vertrekt, vertelt ze tussen neus en lippen door dat John de handschoenen die in de auto gevonden werden al een tijd niet gedragen had, want er zat een nest spinnetjes in de rechterhandschoen.Het ongeboren kind vraagt zich af wat het liever wil: dat de moordenaars ontkomen en hijzelf na zijn geboorte wordt afgestaan aan een vreemde, of dat ze gepakt worden en hij door zijn moeder in de gevangenis wordt grootgebracht. Trudy en Claude schakelen over op plan B: vluchten. Maar dan grijpt de ongeborene in: met zijn nageltjes prikt hij de vliezen door, wat de bevalling in gang zet. Claude wil ervandoor gaan, maar Trudy heeft uit voorzorg zijn paspoort verstopt. Hij weigert een ziekenwagen te bellen en trekt de stekker van de telefoon eruit, zodat Trudy evenmin kan bellen. Ze vertelt hem wat hij moet doen en hij zorgt voor handdoeken en warm water. Na een geslaagde bevalling doezelen moeder en kind weg tot de bel gaat. De politie staat voor de deur, vier man sterk.Top Interpretatie : Thematiek Notendop  is in meerdere opzichten een omkering van het verhaal van de Deense prins Hamlet zoals Shakespeare dat vertelt. Om te beginnen een letterlijke omkering: omdat McEwans Hamlet nog een foetus is, bevindt hij zich ondersteboven in de buik van zijn moeder, wat het beroemde dilemma 'to be or  not to be' uit dit toneelstuk een geheel nieuwe lading geeft. En waar Shakespeare's Hamlet door de geest van zijn vermoorde vader wordt bezocht met de opdracht zich te wreken op de moordenaar, roept McEwans Hamlet de geest van zijn vermoorde vader zelf op in een dagdroom en laat hem wraak nemen op zijn broer Claude. Deze Claude lijkt niet in het minst gehinderd te worden door schuldgevoelens, in tegenstelling tot Trudy, die zich wel bewust lijkt van de morele keuze die ze maakt, maar tegelijkertijd de verantwoordelijkheid daarvoor probeert af te schuiven op Claude. Anders dan de volwassen Hamlet van Shakespeare is het ongeboren kind in Notendop  zo goed als machteloos en kan niet veel meer dan zich verliezen in fantasieën over wraak en vergelding. En dat is maar goed ook, want 'de geheven hand, het werkelijk gepleegde geweld, is vervloekt. Dat blijkt uit de cijfers. Er volgt geen herstel van de oorspronkelijke staat, geen balsem, geen zoete opluchting, althans niets blijvends. Alleen een tweede misdaad' (p. 132). Dit is de les die de roman ons leert: 'Wraak ontrafelt een beschaving. Het is een terugkeer naar onafgebroken, instinctieve angst' (p. 132). De verteller geeft verschillende voorbeelden van de ellende waartoe wraakzucht in dit tijdsgewricht leidt, waaronder de situatie in Albanië en de terroristische aanslagen in Parijs. Top Interpretatie : Titel en Motto's De titel Notendop  verwijst naar een citaat uit Shakespeare's toneelstuk Hamlet  (1602) dat tevens dient als motto van de roman: 'O God, ik kon in een notendop besloten zijn en mij koning van een onbegrensde ruimte rekenen, als ik maar geen boze dromen had'. De notendop staat in McEwans roman voor de kleine ruimte waarin de verteller zich bevindt: de baarmoeder die de ongeborene zo'n twee weken voor de bevalling bijna geheel vult. De boze dromen van Hamlet zijn in de roman de nieuwsberichten, documentaires en podcasts die de foetus meeluistert met zijn moeder: 'Boven het wasserettelawaai van maag en darmen hoor ik het nieuws, bron van alle boze dromen' (p. 10). Top Interpretatie : Structuur en Techniek De roman bestaat uit twintig genummerde hoofdstukken. Het verhaal wordt verteld door een ik-verteller, het ongeboren kind in de baarmoeder van Trudy. De gebeurtenissen spelen zich af in Londen, waar Trudy woont in het huis van haar man, in de wijk St. John's Wood, terwijl haar man in een huurflat in de wijk Shoreditch is getrokken. De belangrijkste locatie is het huis waarin Trudy woont en dat zij, en daardoor ook de verteller, gedurende het verhaal op geen enkel moment verlaat. De verteller krijgt zijn informatie over de gebeurtenissen die buitenshuis plaatsvinden uit de tweede hand, via telefoongesprekken die zijn moeder voert, gesprekken in huis waarbij zijn moeder aanwezig is, nieuwsberichten op radio en televisie en de podcasts die zijn moeder beluistert.Het verhaal wordt chronologisch verteld, met hier en daar een korte terugblik op het recente verleden, bijvoorbeeld wanneer de verteller zich een gebeurtenis of gesprek herinnert dat eerder die zomer plaatsvond. Het verhaalheden beslaat een periode van ruim een week, vanaf het moment dat Claude
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks