Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

o 2. OS. 2 O17 * c. O O 6 ::. 8

Category:

Concepts & Trends

Publish on:

Views: 36 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T.c. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ Öğrenci İşleıi Daire Başkanlığı Sayı : Konu : Avustralya Çalışma ve Tatil Prograıru o 2. OS. 2 O17 * c. O O 6 ::. 8 ATA TÜRK
Transcript
T.c. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ Öğrenci İşleıi Daire Başkanlığı Sayı : Konu : Avustralya Çalışma ve Tatil Prograıru o 2. OS. 2 O17 * c. O O 6 ::. 8 ATA TÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜGÜNE Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' mn tarihli duyurusu ile, 08 Aralık 2005 tarihli Çalışma ve Tatil Vızesi Mutabakat Muhtırası çerçevesinde Çalışına ve Tatil (Work and Holiday) Vıze Programı kapsamında öğrencilerimize Avustralya' da azami 12 ay süreyle ikamet etme hakkı tamndığı belirti lmektedi r. Söz konusu vize prograıruna katılmak isteyen öğrencilerin ekteki belgeler ile Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. Bilgilerinizi ve Biriminiz öğrencilerine gerekli duyurunun yapılınası konusunda gereğini rica ederim. Prof Dr. Ayşe OKUR Rektör Yardımcısı Ek: Başvuru İçin Gerekli Evraklar Dağıtım: Fakülte Dekanlıklarına Enstitü ve Yüksekokul Müdürlüklerine ~.JI3Ü. ATATÜRK İLKEr rr.t ~r [ }~KILAPTARİHİ h~51irüsü Gt:-ienEvıak Tarih: ~.~~. i~ Sayı: lt i 2. Adres.Cumhuriyet Bulvar No: 144AIsarıcak / izmir Telefon: 0(232) Fax: 0(232) E-Posta: Elekronik Ağ wwwdcu.edu.tr Kep Adresi: dokuzeylıılıınivel Bilgi için irtibat: / ' ZeynepAKKAYA r J.ı( Bilgisayar işletıreni \1~'fN!{'n -* ~t~jf+~~ıl.,(t ~~~il~~:':? -'~?~.l~: Australian Governmcnt ;'i);,' Department of lınmigratioıı aııd Bordcr Protcction Who is eligible for this vi sa and what does this visa allow me to do in Australia The Work and Holiday program is a special program for university students and/or university graduates aged at least 18 (Turkish citizens only) but has not tu rned 31, This visa class allows you to stay in Australia for up to 12 months This visa allows you to supplement the cost of your holiday through period s of temporary or casual employment of up to 6 months with any single ernployer. Short term study of up to 4 months is also allowed. This visa program has an annuallimit of 100 Work and Holiday visas per year, Bu vizeye kimler başvuru yapabilir ve bu vize Avustral a'da neler yapmanıza olanak sağlar Çalışma ve tatil vizesi programı universite öğrencisi ve/veya üniversite mezunu en az 18 yaşında ve 31 yaşını doldurmamış Türk Vatandaşları içindir, Bu vize sınıfı size Avustralya'da 12 aya kadar kalma olanağı sağlar, Bu vize ile tatil yaparken cep harçlığınızı çıkarabilirsiniz. Seçeceğiniz işler kısa sureli ve geçici olmalıdır, Bu vizede 6 aya kadar aynı işveren ile çalışabilir 4 aya kadar da eğitim görebilirsiniz. Çalışma ve tatil vizesi yılda 100 adet verilebilmektedir, IF YOU HAVE COMPLETED THE FIRST 2 YEARS OF YOUR UNIVERSITY STUDIES AND YOU ARE STILL A REGISTERED STUDENT, YOUR NOMINATION PROCESS WILL BE MADE BY YÖK (Yüksek Öğrenim Kurumu). IF YOU ARE A UNIVERSITY GRADUATE YOUR NOMINATION PROCESS WILL BE MADE BY THE TURKISH MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS (MFA). ATTENTION: The Australian Government does not have any role in the nomination process for Turkish nationals. Visa applications will not be accepted without the approved nomination from the Turkish Government. Please see the requirement lists below and prepare the relevant documents for your application. Once you have prepared all your documents please submit them to YÖK or MFA (depending on you r student status). If you are eligible to apply; YÖK or MFA will submit your application to the Australian Visa Application Centre on behalf of ou. EGER ÖN LiSANS PROGRAMıNıZıN ilk 2 YılıNı TAMAMLADıYSANIZ VE HALA BiR ÜNivERSiTEYE BAGLlYSANIZ, ViZE ADAYllGINIZ YÜKSEK ÖGRENiM KURUMU (YÖK) TARAFINDAN BEliRLENECEKTiR. EGER ÜNivERSiTE MEZUNUYSANIZ, ViZE ADAYllGINIZ TC DıŞişLERi BAKANllGI TARAFINDAN BEliRLENECEKTiR. LÜTFEN DiKKAT: Avustralya Büyükelçiliği'nin adaylık belirleme sürecinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Türkiye Hükümetinden onayı alınmamış başvurular kabul edilmeyecektir. Tüm dökümanlarınızı hazırladıktan sonra başvurunuzu, öğrenci statünüze göre YÖK veya TC Dışişleri Bakanlığı'na yapmalısınız. Bu kurumlar daha sonra başvuru belgelerinizi sizin adınıza, Avustralya Vize Ba vuru Merkezleri'ne önderecektir. Bel eleriniz bize ula tıktan sonra sizinle irtibat kurulacaktır. '. Personal documents Letter of approval / support from the Turkish Ministry of Foreign Affairs agreeing to your stay in Australia under the Work and Holiday visa agreement - the selection process will be administered by your university in conjunction with the Higher Education Council (YÖK). Completed Application Form 1208 signed by the applicant. See: Form 1208 Evidence of the applicant's educational qualifications (pre-licentiate diploma/licentiate diploma - bachelor degree/masters diploma-degree/phd degree ete). Kişisel evraklar Onay mektubu / TC Dışişleri Bakanlığı'nın, Çalışma ve Tatil vizesi kapsamında Avustralya'da kalmanıza onay verdiğine dair nota - seçim ve onay süreci üniversiteniz ve Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından gerçekleştirilecektir. Başvuru sahibi tarafından imzalanmış, doldurulmuş başvuru formu. Bakınız: Form 1208 Başvuru sahibinin daha önce tamamladığı eğitimine ait belgeler (ön lisans diploması/lisans diploması/yüksek lisans diploması/doktora derecesi vs)../ Evidence of the applicant's Please see: English level level of English; Başvuru sahibinin ingilizce seviyesini gösterir belgeler için: Lütfen bakınız: Dil seviyesi Evidence of adequate funds of the applicant's initial stay in Australia and onwards fare - bank statement (minimum of 7000A$). Evidence of adequate health insurance for 12 months stay in Australia 2 recent passport sized photograph Avustralya'da kalacağınız süre boyunca masraflarınızı karşılayabilecek durumda olduğunuzu belgeleyen banka hesap dökümü (minimum 7000A$). Avustralya'da kalacağınız 12 aylık süreyi kapsayan sağlık sigortası 2 adet yeni çekilmiş renkli vesikalık resim Copy of a valid passport. If you have travelled to other countries please provide photocopies of your visa labels, entry and exit pages. Pasaportunuzun kimlik sayfasının fotokopisi. Eğer daha önce başka ülkelere seyahatleriniz oldu ise vize etiketlerinin ve giriş çıkış damgalarının fotokopileri. Copy of your Turkish National ID card. Nüfus cüzdanı fotokopisi Turkish family status certificate or equivalent showing the applicant's parents, all siblings, all spouse(s) and all children, together with explanations part. A criminal record check / penal elearance (archived). A criminal record check / penal clearance must also be submitted for each country you have resided in for 12 months or more in the past 10 years. Başvuru sahibinin annesi, babası, tüm kardeşleri, varsa- tüm eşleri ve tüm çocuklarının gösterildiği nüfus kayıt örneği - kişilerin olayları bölümünde düşünceler kısmı ile beraber. Arşivli Sabıka kaydı. Son 10 yıl içerisinde 12 ay ve daha fazla yaşadığınız Türkiye dışında her ülkeden de sabıka kaydı almanız gerekmektedir. A military status certificate for male applicants. Askerlik durum belgesi. If you are going to study up to 4 months while you are in Australia, you will be required to undergo a Medical Examination and a Chest x-ray. Please note that you will be informed by the Student Visa Section about undergoing medicals. Eğer Avustralya'da bulunduğunuz süre içerisinde 4 aya kadar eğitim almayı planlıyorsanız sağlık muayenesine girmeniz gerekecektir. Sağlık muayenesi ile ilgili detaylar size Öğrenci bölümü tarafından verilecektir. . IMPffRTANT NOTE: You cannot include family members in your application for this visa. If a family member or your partner wants to come with you to Australia, they must apply for their own visa to Australia. You must not make arrangements to travel to Australia until you are advised that your vi sa has been granted. Health documents After the pre-visa assessment has been finalised you may be required to provide the following: a chest x-ray Please note that the applicant will be informed by the Visa Section about undergoing medicals. IMPORTANT NOTlCE: ONCE YOU HAVE COMPLETED YOUR APPLlCATION FORM AND HAVE PREPARED ALL REQUIRED DOCUMENTS YOU WILL NEED TO SUBMIT YOUR APPLlCATION TO YÖK: PLEASE CONTACT: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı W: A: Bilkent, Ankara T: + 90 (312) F: + 90 (312) Payment information: ÖNEMLi UYARı: Bu vize türüne aile üyeleri dahil edilemez. Eğer ailenizden birisi ya da partneriniz sizinle Avustralya'ya gelmek istiyorsa ayrı bir vize başvurusu yapmalıdırlar. Avustralya vizeniz onaylanana kadar seyahat planları yapmayınız. Sağlık evrakları Vize başvurusu, ön değerlendirmesi tamamlandıktan sonra başvuru sahibinden aşağıdaki evrakları sunmaları istenebilir: göğüs filmi. LÜTFEN DiKKAT: BAŞVURU FORMUNUZU DOLDURUP TÜM EVRAKLARıNIZI HAZIRLADIKTAN SONRA BAŞVURUNUZU YÖK'E YAPMANız GEREKECEKTiR: iletişim: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı W: A: Bilkent, Ankara T: + 90 (312) F: + 90 (312) Ödeme bilgisi Please see following Payment link for payment details; Ödeme için lütfen bakınız: Ödeme All documents submitted must be originals or certified copies, certified by the Australian authorities or notary publics in your country with certified copyıl stamp and signed. All documents which are not in English, must be submitted with a certified English translation. Translations must be one of the following; a notary public certified translation; or translated by a translatar who is a member of any translators/interpreters association; or translated by a translator who is a member of the National Accreditation Authority for Translators or Interpreters (NAATı) in Australia. istenilen belgeler orijinalleri veya noter tasdikli kopyaları ile sunulmalıdır. ingilizce olmayan tüm belgeler; noterden onaylanmış tercüme; veya yeminli tercümanlar/mütercimler derneklerinden herhangi birine üye olan tercüman/mütercim tarafından yapılmış tercüme; veya Avustralya'nın Tercümanlar ve Mütercimler Ulusal Akreditasyon Kurumu'nca (NAATı) tercümanlığı/mütercimliği kabul edilmiş kişiler tarafından ingilizeeye tercüme edilmiş olarak getirilmelidir. Please ensure that you fully answer all the questions in the application and sponsorship forms and provide all required documents. Failure to do so may result in your application being delayed. DO NOT SEND YOUR PASSPOHT, as you no longer need a visa label to travel to Australia. Any other documents will be returned to you by courier when your application is finalised. Courier charges will be at your own cost. Biometrics collection Lütfen başvuru ve davet formlarındaki tüm soruları eksiksiz doldurduğunuzdan ve gereken belgeleri eklediğinizden emin olunuz. Eksik doldurulmuş ve eksik belge ile yapılan başvurular işlemlerinizin uzamasına sebep olabilir. PASAPORTUNUZU YOLLAMAYıNIZ, Avustralya'ya seyahat için artık vize etiketi gerekmemektedir. Diğer iade gereken belgeler başvurunuz neticelendiği zaman kurye ile adresinize gönderilecektir. Kurye hizmetinin bedelini ödemeniz istenecektir. Biyometri alımı ,. r---- Unless excluded or exempted, you need to have your biometrics collected (digital photograph and fingerprints) at an Australian Visa Application Centre. For more information and to make an appointment, see: VFS Muaf ya da istisna olunmadığı takdirde, Avustralya Vize Başvuru Merkezinde biyometri (parmak izi taraması ve dijital yüz fotoğrafı) alınması gerekmektedir. Daha fazla bilgi ve randevu için bakınız: VFS Further information More information about this visa is available. See: About this vi sa!::c Ek bilgi Detaylı bilgi için bakınız: About this visa..'..'.' e , Personal documents Letter of approval / support from the Turkish Ministry of Foreign Affairs agreeing to your stay in Australia under the Work and Holiday visa agreement Completed Application Form 1208 signed by the applicarıt. See: Form 1208 Evidence of the applicant's educational qualifications (pre-licentiate diploma/licentiate diploma - bachelor degree/masters diploma-degree/phd degree ete). '. (',,., .,,c,.. Kişisel evraklar Onay mektubu / TC Dışişleri Bakanlığı'nın, Çalışma ve Tatil vizesi kapsamında Avustralya'da kalmanıza onay verdiğine dair nota. Başvuru sahibi tarafından imzalanmış, doldurulmuş başvuru formu. Bakınız: Form 1208 Başvuru sahibinin daha önce tamamladığı eğitimine ait belgeler (ön lisans diploması/lisans diploması/yüksek lisans diploması/doktora derecesi vs). ' ../ Evidence of the applicant's Please see: English level level of English; Başvuru sahibinin ingilizce seviyesini gösterir belgeler için: Lütfen bakınız: Dil seviyesi Evidence of adequate funds of the applicant's initial stay in Australia and onwards fare - bank statement (minimum of 5000A$ plus return airfare). Evidence of adequate health insurance for 12 months stay in Australia 1 recent passport sized photograph Avustralya'da kalacağınız süre boyunca masraflarınızı karşılayabilecek durumda olduğunuzu belgeleyen banka hesap dökümü (minimum 5000A$ artı dönüş bileti parası) Avustralya'da kalacağınız 12 aylık süreyi kapsayan sağlık sigortası 1 adet yeni çekilmiş renkli vesikalık resim Copy of a valid passport. If you have travelled to other countries please provide photocopies of your visa labels, entry and exit pages. Pasaportunuzun kimlik sayfasının fotokopisi. Eğer daha önce başka ülkelere seyahatleriniz oldu ise vize etiketlerinin ve giriş çıkış damgalarının fotokopileri. Copy of your Turkish National ID card. Nüfus cüzdanı fotokopisi Turkish family status certificate or equivalent showing the applicarıt's parents, all siblings, all spouse(s) and all children, together with explanations part Başvuru sahibinin annesi, babası, tüm kardeşleri, varsa- tüm eşleri ve tüm çocuklarının gösterildiği nüfus kayıt örneği - kişilerin olayları bölümünde düşünceler kısmı ile beraber. A criminal record check / penal clearance (archived). Arşivli Sabıka kaydı. A criminal record check / penal clearance must alsa be submitted for each country you have resided in for 12 months or more in the past 10 years. Son 10 yıl içerisinde 12 ay ve daha fazla yaşadığınız Türkiye dışında her ülkeden de sabıka kaydı almanız gerekmektedir. -~:-~ , A military status certificate for male applicants. Askerlik durum belgesi. If you are going to study up to 4 months while you are in Australia, you will be required to undergo a Medical Examination and a Chest x-ray. Please note that you will be informed by the Student Visa Section about undergoing medicals. IMPORTANT NOTE: You cannot include family members in your application for this visa. If a family member or your partner wants to come with you to Australia, they must apply for their own visa to Australia. You must not make arrangements to travel to Australia until you are advised that your visa has been granted. Health documents After the pre-visa assessment has been finalised you may be required to provide the following: a chest x-ray Please note that the applicant will be informed by the Visa Section about undergoing medicals. IMPORTANT NOTICE: ONCE YOU HAVE COMPLETED YOUR APPLlCATION FORM AND HAVE PREPARED ALL REQUIRED DOCUMENTS YOU WILL NEED TO SUBMIT YOUR APPLlCATION TO YÖK: PLEASE CONTACT: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı W: A: Bilkent, Ankara T: + 90 (312) F: + 90 (312) Payment information: Please see following link for payment details; Payment All documents submitted must be originals or certified copies, certified by the Australian authorities or notary publics in your country with certified copyıl stamp and signed. All documents which are not in English, must be submitted with a certified English translation. Translations must be one of the following; a notary public certified translation; or translated by a translator who is a member of any translators/interpreters association; or translated by a translator who is a member of the National Accreditation Authority for Translators or Interpreters (NAATı) in Australia. Eğer Avustralya'da bulunduğunuz süreiçerisinde 4 aya kadar eğitim almayı planlıyorsanız sağlık muayenesine girmeniz gerekecektir. Sağlık muayenesi ile ilgili detaylar size Öğrenci bölümü tarafından verilecektir. ÖNEMLi UYARı: Bu vize türüne aile üyeleri dahil edilemez. Eğer ailenizden birisi ya da partneriniz sizinle Avustralya'ya gelmek istiyorsa ayrı bir vize başvurusu yapmalıdırlar. Avustralya vizeniz onaylanana kadar seyahat planları yapmayınız. Sağlık evrakları Vize başvurusu, ön değerlendirmesi tamamlandıktan sonra başvuru sahibinden aşağıdaki evrakları sunmaları istenebilir: göğüs filmi. LÜTFEN DiKKAT: BAŞVURU FORMUNUZU DOLDURUP TÜM EVRAKLARıNIZI HAZIRLADIKTAN SONRA BAŞVURUNUZU YÖK'E YAPMANıZ GEREKECEKTiR: iletişim: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı W: A: Bilkent, Ankara T: + 90 (312) F: + 90 (312) Ödeme bilgisi Ödeme için lütfen bakınız: Ödeme istenilen belgeler orijinalleri veya noter tasdikli kopyaları ile sunulmalıdır. ingilizce olmayan tüm belgeler; noterden onaylanmış tercüme; veya yeminli tercümanlar/mütercimler derneklerinden herhangi birine üye olan tercüman/mütercim tarafından yapılmış tercüme; veya Avustralya'nın Tercümanlar ve Mütercimler Ulusal Akreditasyon Kurumu'nca (NAATI) tercümanlığı/mütercimliği kabul edilmiş kişiler tarafından ingilizceye tercüme edilmiş olarak getirilmelidir. Please ensure that you fully answer all the questions in the application and sponsorship forms and provide all required documents. Failure to do so Lütfen başvuru ve davet formlarındaki tüm soruları eksiksiz doldurduğunuzdan ve gereken belgeleri eklediğinizden emin olunuz. Eksik doldurulmuş ve eksik belge ile yapılan başvurular işlemlerinizin uzamasına sebep olabilir. r---'.. may result in your application being delayed. DO NOT SEND YOUR PASSPORT, as you no longer need a visa label to travel to Australia. Any other documents will be returned to you by courier when your application is finalised. Courier charges will be at your own cost. PASAPORTUNUZU YOLLAMAYıNIZ, Avustralya'ya seyahat için artık vize etiketi gerekmemektedir. Diğer iade gereken belgeler başvurunuz neticelendiği zaman kurye ile adresinize gönderilecektir. Kurye hizmetinin bedelini ödemeniz istenecektir. Biometrics collection Biyometri alımı Unless excluded or exempted, you need to have your biometrics collected (digital photograph and fingerprints) at an Australian Visa Application Centre. For more information and to make an appointment, see: VFS Further information More information about this vi sa is available. See: About this visa Muaf ya da istisna olunmadığı takdirde, Avustralya Vize Başvuru Merkezinde biyometri (parmak izi taraması ve dijital yüz fotoğrafı) alınması gerekmektedir. Daha fazla bilgi ve randevu için bakınız: VFS Ek bilgi Detaylı bilgi için bakınız: About this visa l, the undersigned, acknowledge that i want to submit the application even though all documents listed in the checklist have not been provided. Name and Surname:. Signature:. Date: / /. ,. T.c. DIŞİŞLERİ BAKANLIGINA (Vize Dairesi Başkanlığı) Aralık 2005 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Çalışma ve Tatil Vizesine İlişkin Mutabakat Muhtırası çerçevesinde 12 ay süreli Çalışma ve Tatil programına katılarak Avustralya'ya gitmek istiyorum. Sözkonusu programa daha önce katılmadığıını ve beraberimde geçiminden sorumlu cocuk bui unmadığmı beyan ederek Avustralya 'nın Ankara Büyükelçi iiğine gönderilmek üzere il işikteki belgelerime istinaden adıma vize notası düzenlenmesini talep ediyorum. Gereğini müsaadelerine saygılarımla arzederim. Şehir. Tarih Adı SOYADı imza İletişim Telefon E-posta adresi: numarası: adresi: Ekler: 1 - N üfus cüzdanı sureti 2 - Öğrenim durumunu gösterir belge 3 - Dil seviyesini gösterir belge 4 - Pasaport sureti S - Mali kaynağı ispat eden belge 6 - Sağlık raporu
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks