Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, Dolní Lutyně

Category:

Food & Beverages

Publish on:

Views: 24 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, Dolní Lutyně čj. OÚDL 2203/2016 NWT a.s. spis.zn. S OÚDL 1768/2016/03 nám. Míru 1217 Vyřizuje: Oškerová Hulín
Transcript
O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, Dolní Lutyně čj. OÚDL 2203/2016 NWT a.s. spis.zn. S OÚDL 1768/2016/03 nám. Míru 1217 Vyřizuje: Oškerová Hulín Tel Fax Datum: ROZHODNUTÍ Stavební úřad Obecního úřadu Dolní Lutyně, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), posoudil ve společném územním a stavebním řízení podle 84 až 91 a 109 až 114 stavebního zákona žádost ze dne o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro soubor staveb Skleníky Dolní Lutyně C na pozemku parc.č v kat.území Dolní Lutyně, kterou podala společnost NWT a.s., IČ , se sídlem nám. Míru 1217, Hulín (dále jen žadatel ). Výroková část I. Na základě posouzení stavební úřad vydává podle ustanovení 94a stavebního zákona a 13a vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. rozhodnutí o umístění stavby Skleníky Dolní Lutyně C na pozemku parc.č v kat.území Dolní Lutyně. Jedná se o stavbu dočasnou na 30 let. Druh a účel umisťované stavby: Jedná se o stavbu zemědělské rostlinné výroby skleník pro pěstování zeleniny vč. napojení na sítě technické infrastruktury a doplňkových staveb. Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje: Katastrální území Dolní Lutyně, pozemek parc.č (orná půda). Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby: Produkční skleník C bude umístěn na pozemku parc.č v kat.území Dolní Lutyně, ve vzdálenosti cca 5,65 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č a z východní části bude navazovat na skleník B. Produkční skleník je jednopodlažní ocelový skelet založený na pilotách, zastřešený sedlovými celoprosklenými světlíky o sklonu střešních rovin 22, s obvodovým pláštěm proskleným, vyztuženým hliníkovými profily. Skleník je ze dvou částí o rozměrech 135,2 x 112,4 m a 130,2 x 88,4 m. Celková zastavěná plocha: m 2 Výška stavby od ±0,00: 7,56 m. Čj.OÚDL 2203/2016 1 Součástí stavby je: SO 02 Expediční hala jednopodlažní ocelová hala bude přistavěna z východní části menšího skleníku, v návaznosti na příjezdovou komunikaci. Bude nepravidelného obdélníkového půdorysu o max. rozměrech 65,5 x 24,0m, o zastavěné ploše 1260 m 2, výšce 7,15 m od upraveného terénu. V hale budou umístěny šatny a soc.zařízení pro zaměstnance, velín a denní místnost, expediční a manipulační prostor, zařízení pro zásobování vodou a hnojivy, výměníková stanice, rozvodna VN, NN a trafostanice. SO 03 Nádrž na dešťovou vodu bude sloužit jako rezervoár dešťových vod zachytávaných na střechách skleníku a haly. Voda z nádrže ve tvaru lichoběžníku o ploše 3706 m 2, objemu 5930m 3 a hloubce 1,8 m bude využívána pro závlahu rostlin. Celá nádrž bude oplocena komplexním plotovým systémem o výšce 2,12 m. SO 04 Nezbytné manipulační plochy zpevněná manipulační plocha ze zámkové dlažby, lemována betonovým obrubníkem je obdélníkového tvaru s přilehlými plochami pro otáčení vozidel a přístupu k technologiím a skladům, o zastavěné ploše 1580 m 2, s příčným sklonem do 1% a podélným sklonem 0,5%. Zpevněné plochy jsou navrženy na četnost dopravy pro 1 kamion a 15 osobních vozidel denně. SO 06 Zásobník CO2 jedná se o odpařovací stanici oxidu uhličitého, která se skládá z tlakového kryogenního zásobníku kapalného oxidu uhličitého (35000l, 22 bar), dvou vzduchových odpařovačů a potrubních propojů. Rozvod CO 2 pro skleník C je cca 12,0 m a pro skleník D cca 47,0 m. Potrubí vchází přes chráničku do haly, strojovny. Potrubí bude vedené na závitových tyčích přichytávaných do trapézového plechu. Potrubní rozvod končí redukčním panelem. SO 12 Přípojka elektřiny NN je pro veškerá zařízení NN ve skleníku kromě pěstebního osvětlení. Přípojka začíná v hlavním rozvaděči vlastní spotřeby RH-SP ve skleníku D, odtud kabelem AYKY 3x délky cca 55 m napříč skleníkem do trafostanice skleníku C, kde je ukončena v hl.rozvaděči vlastní spotřeby skleníku C. Trasa je v souběhu s přípojkou VN a dalšími napájecími kabely skleníku. SO 13 Přípojka elektřiny VN bude sloužit pro pěstební osvětlení. Začíná v rozvaděči RVN-D ve skleníku D, odtud kabely 3x(6-AXEKCE 1x240/25) délky cca 42 m pod manipulační plochou do trafostanice skleníku C, kde je ukončena v rozvaděči RVN-C. SO 14 Přípojka vody bude z potrubí PE100 SDR11 DN 80 v délce 93 m vedena ze studny sloužící pro skleník C do haly skleníku C, kde bude umístěna vodoměrná sestava a hlavní uzávěr vody. Souběžně s potrubím povede napájecí elektrický kabel pro ponorné čerpadlo v délce 103m. Součástí objektu bude betonová nádrž na požární vodu o objemu 28 m 3, hl. 1,3 m která bude vybavena vstupním otvorem, trvalým sacím potrubím s nadzemním vyústěním a bude napojena na přívod vody z areálového rozvodu, ze kterého bude podle potřeby doplňována. SO 15 Kanalizace kanalizační přípojka PVC DN 160 délky 119 m bude odvádět splaškové vody ze skleníku do bezodtoké jímky na vyvážení o objemu 86 m 3, hl. 2,3 m. Dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny dešťovou kanalizační přípojkou KG DN 250, DN 600 délky cca 70,0 m do SO 03 Nádrž na dešťovou vodu. Dešťová voda ze zpevněných ploch bude svedena kanalizační přípojkou o délce cca 54,0 m do vsakovací jímky o objemu 30 m 3. PS 01 Systém topení centrálním zdrojem tepla pro skleník bude tlakově nezávislá předávací stanice o výkonu 4440 kw s dvěma deskovými výměníky tepla. Výměníková stanice je součástí objektu SO 02. Příprava teplé vody bude probíhat v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači o objemu 500 l. Vytápění je navrženo otopnými tělesy (velín, šatny), vzduchotechnickými teplovzdušnými jednotkami (expedice, závlaha) a velkoplošnými trubkovými registry (skleník). PS 02 Systém závlahy hlavním zdrojem pro závlahu bude venkovní otevřená vodní nádrž dešťové vody SO 03, doplňkovým zdrojem voda z nové studny. Závlahový systém je tvořen Čj.OÚDL 2203/2016 2 speciálními zavlažovacími jednotkami v prostoru technologie závlahy. Doprava vody je zajišťována čerpadlovou jednotkou od jednotlivých zdrojů k rozvodnému potrubí až k rostlinám a také mezi zásobníky. Jednotka dávkování hnojiv zajišťuje naředění vody požadovanou koncentrací hnojiv a dalších látek. PS 03 Měření a regulace jedná se o doplňující technologii MaR, komunikace a ASŘ, která je nutná k provozu skleníku a jeho příslušenství. Účelem je automatické ovládání dle nastavených parametrů a bezpečnost. Rozvaděče MaR a ASŘ budou napájeny ze silových distr.rozvaděčů ve skleníku a příslušných částech technologie. Celá technologie bude řízena autonomně pomocí průmyslového počítače, který bude připojen pomocí ethernetu na veřejnou síť. PS 04 Provozní rozvod silnoproudu napojení elektroinstalace je z rozvaděčů skleníku C- CP1-3, SO 02 z rozvaděče haly C-RSP, závlahová místnost z C-RM1, pěstební osvětlení z rozvaděčů C1RS1-C1RS12, C2-RS1-C2-RS10. Pochůzkové (komunikační) osvětlení bude zajišťováno zářivkovými svítidly, pěstební osvětlení výbojkovými svítidly. PS 06 Trafostanice v objektu SO 02 bude trafostanice o 2 trafostání osazená suchými transformátory o výkonu 2500 a 2000 kva, napětí 6,3/0,4kV. V trafostanici budou umístěny rozvaděče RVN-C, transformátory (pěstební svítidla), rozvaděče NN, kompenzační rozvaděče NN, skříň USM. Vymezení území dotčeného vlivy stavby: Území dotčené vlivy stavby je vymezeno na pozemek parc.č na kterém bude stavba umístěna, na pozemky parc.č. 4278/1, 4339/1, 4161/1, 4161/5, 4161/6, 4202/1, 1607/3, 1607/2, 1607/5, 1607/4, 1607/1, 1617/3, 1617/1, 4335/3 v kat.území Dolní Lutyně, které budou sloužit jako příjezd ke stavbě a jejich sousední pozemky a nemovitosti čp. 392, čp. 42, čp. 710, čp. 685, čp. 444, čp. 199, čp. 613, čp. 636, čp. 781, čp. 279, čp. 1167, čp. 1169, čp. 1171, čp. 1168, čp. 1170, čp a čp. 967 v Dolní Lutyni, neboť jen tyto budou dotčeny vlivy stavby v důsledku její realizace. Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba bude umístěna na pozemku parc.č vk.ú. Dolní Lutyně, v souladu se situací stavby v měřítku 1:1000, která je nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí. 2. Pro uskutečnění umísťované stavby se vymezuje pozemek parc.č v kat.území Dolní Lutyně o výměře m 2 jako pozemek stavební. Účastníky řízení dle ustanovení 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), kteří musí být uvedeni ve výrokové části rozhodnutí jsou: NWT a.s., IČ , nám. Míru 1217, Hulín Výroková část II. Vydává podle 115 stavebního zákona a podle 18c vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č.63/2013 Sb. stavební povolení stavby Skleníky Dolní Lutyně C na pozemku parc.č v kat.území Dolní Lutyně, jejíž součástí jsou stavební objekty Produkční skleník, SO 02 Expediční hala, SO 03 Nádrž na dešťovou vodu, SO 04 Nezbytné manipulační plochy, SO 06 Zásobník CO2, PS 01 Systém topení, PS 02 Systém závlahy, PS 03 Měření a regulace, PS 04 Provozní rozvod silnoproudu, PS 06 Trafostanice. Čj.OÚDL 2203/2016 3 Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve společném řízení, kterou zpracovala NWT a.s., nám. Míru 1217, Hulín. Hlavní projektant Ing. arch. František Ingr, ČKA Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 2. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby v souladu s ověřenou projektovou dokumentací. Vytýčení provede odborně způsobilá osoba. 3. Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby. Stavebník ohlásí stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídku stavby: Provedení sloupů a nosných stěn. - Dokončení celé stavby. Umožní provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastní. 4. Stavba bude dokončena nejpozději do Pro zajištění ochrany zemědělského půdního fondu budou splněny tyto podmínky: - Hranice odnětí zemědělských pozemků bude před započetím prací vytýčena v terénu. Odnímaná plocha zemědělské půdy bude zabezpečena tak, aby nedocházelo k poškozování okolní zemědělské půdy, hydrologických a odtokových poměrů v území. - Realizací nedojde k narušení organizačního uspořádání okolních zemědělských pozemků ani ke zhoršení jejich přístupnosti. V opačném případě by musela být neprodleně zajištěna náprava, v případě komunikací bude zřízena jejich odpovídající náhrada. - Z ploch staveb expedičních hal, nádrží na dešťovou vodu, manipulačních ploch, pojízdných chodníků, akumulačních nádrží tepla, zásobníků CO2, bude dle půdoznaleckého průzkumu, provedena skrývka humusového horizontu o průměrné mocnosti 0,18m dle dokumentace Pedologické posouzení Dolní Lutyně-skleníky na p.č. 4284, K-GEO s.r.o. Ostrava, 06/2016, tak aby nedocházelo jeho poškození nebo znehodnocení výstavbou a terénními úpravami. Navržená mocnost skrývky ornice bude provedena dle jednotlivých geodeticky zaměřených bodů výše uvedeného posudku průzkumu. Skrytá ornice bude dočasně deponována v místech vyznačených v grafické příloze s názvem Skleníky Dolní Lutyně, situace skleníky pro vynětí ze ZPF. - O činnostech souvisejících se skrývkou, jejím dočasným uložením, ošetřováním a využitím bude veden protokol (stavební deník), v němž budou uváděny veškeré skutečnosti nezbytné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin podle 10 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Deník bude při případné kontrole dodržování podmínek tohoto souhlasu předložen orgánu ochrany ZPF. - Následná rekultivace bude provedena podle schváleného plánu rekultivace zpracovaného společností NWT a.s., středisko Developing, IČ Za odnětí zemědělské půdy ze ZPF bude zaplacen odvod za dočasné odnětí. Celková plocha pro předepsání odvodu za dočasné odnětí je 22,9055 ha. Odvod bude placen každoročně až do doby ukončení rekultivace podle schváleného plánu. Výpočet odvodu za dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF činí orientačně ,-Kč dle jednotlivých etap výstavby. Konečný výpočet odvodu bude předložen orgánu ochrany ZPF MěÚ Bohumín nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení. Výpočet odvodu bude doložen doklady, na základě kterých byl vypracován. 6. Zásah do významného krajinného prvku vodního toku na pozemku parc.č v k.ú. Dolní Lutyně bude za splnění těchto podmínek: - Pozemek, který je významným krajinným prvkem, bude uveden po stavbě do takového stavu, aby mohlo vlivem přírodních podmínek dojít k obnovení jejich ekologické funkce. - Při přípravě a realizaci stavby je nutno respektovat zákonnou ochranu dřevin rostoucích mimo les a dodržet normu ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech tak, aby nedošlo k poškození nebo zničení dřevin umístěných na dotčených sousedících pozemcích. Čj.OÚDL 2203/2016 4 7. Na pozemku parc.č se nachází hlavní odvodňovací zařízení HOZ Dolní Lutyně-Nerad C, ID a na pozemku parc.č HOZ Dolní Lutyně Nerad F, ID Je potřeba dodržet tyto podmínky: - Průběžně odstraňovat případné napadávky sutí a zemin z otevřených kanálů HOZ po celou dobu stavby. - V průběhu stavby zamezit únikům ropných a jiných provozních kapalin. - Veškeré činnosti provádět v souladu s ČSN Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. - V případě jakéhokoliv dotčení otevřených kanálů HOZ uvést tyto kanály ihned do původního stavu, včetně osetí případných narušených ploch. 8. Sádrokartonové protipožární konstrukce a protipožární ucpávky musí provést odborná firma, která u kolaudace doloží osvědčení o provedení prací na stavbě a dále oprávnění k aplikaci použitého systému, vystavené výrobcem. 9. Stavba bude vybavena přenosnými hasícími přístroji stanovenými v požárně bezpečnostním řešení stavby, které zpracoval v červnu 2016 Ing. Lukáš Hejný, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb, ČKAIT Stavba částečně zasahuje do ochranného pásma vrtu VO0014 Dolní Lutyně, který je součástí státní pozorovací sítě podzemních vod ve správě Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Musí být zachován trvalý a bezpečný přístup a příjezd k vrtu na pozemku parc.č v k.ú. Dolní Lutyně pro pracovníky ČHMÚ, pobočky Ostrava. Termín zahájení a ukončení stavebních prací bude oznámen (Ing. Šala tel , 11. K příjezdu na stavbu bude využíván přejezd P 6512 na trati 1891 Přerov-Zebrzydowice (PKP) v úseku Bohumín-Dětmarovice žkm 281,911 za splnění následujících podmínek: - 14 dnů před zahájením prací nutno objednat drážní dohled u VPS Bohumín, p. Walach, tel Před zahájením a po skončení prací provést fotodokumentaci přejezdu a zaslat na - Na přejezd vjíždět pouze vozidly bez nánosu zeminy. - Případné opravy poškození přejezdu uhradí zhotovitel stavby. 12. Při provádění pracovní činnosti v ochranných pásmech energetických zařízení ČEZ Distribuce, a.s. je nutno před jejich zahájením požádat o souhlas a stanovení podmínek práce. 13. Jelikož stavba vyžaduje vybudování nové infrastruktury (studny, příjezdová komunikace), bude užívání stavby skleníků možné až po jejím vybudování a vydání kolaudačního souhlasu na tyto stavby. Účastníky řízení dle ustanovení 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), kteří musí být uvedeni ve výrokové části rozhodnutí jsou: NWT a.s., IČ , nám. Míru 1217, Hulín Odůvodnění Dne podala společnost NWT a.s., IČ , se sídlem nám. Míru 1217, Hulín, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro soubor staveb Skleníky Dolní Lutyně C na pozemku parc.č v kat.území Dolní Lutyně. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. Čj.OÚDL 2203/2016 5 Stavební úřad oznámil dne zahájení společného územního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry vúzemí a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil od ústního jednání. Stavební úřad současně s oznámením o zahájení řízení upozornil, že ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Zároveň určil lhůtu 3 dnů, která začíná běžet následujícím dnem po uplynutí výše stanovené patnáctidenní lhůty, pro seznámení s podklady rozhodnutí podle 36 správního řádu. Oznámení o zahájení územního řízení bylo doručeno v souladu s ustanovením 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 1 a v 85 odst. 2 písm. a) a dotčeným orgánům jednotlivě, jelikož jde o řízení s velkým počtem účastníků. Řízením s velkým počtem účastníků řízení se rozumí řízení s více než 30 účastníky. Ostatním účastníkům řízení je tato písemnost v souladu s ust. 144 odst. 2 správního řádu doručována veřejnou vyhláškou. Stavební úřad vymezil okruh účastníků územního řízení a v daném případě toto právní postavení přísluší: podle 85 odst. 1 stavebního zákona žadateli a obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. NWT a.s., Obec Dolní Lutyně podle 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastníkovi pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: Slowiaczek Miroslav; Státní pozemkový úřad; Povodí Odry, státní podnik; ČEZ Distribuce, a.s.; Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava. podle 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo pozemkům nebo stavbám na nich, může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: vlastník (vlastníci) pozemku parc.č. 4278/1, 4339/1, 4339/5, 4161/1, 4161/5, 4161/6, 4202/1, 1607/3, 1607/2, 1607/5, 1607/4, 1607/1, 1617/3, 1617/1, 4335/3, 4286, 4150, 4151, 4149, 4148, 4147, 4144, 4143, 4141, 4138, 4169/3, 4169/2, 4154, 4155, 4152, 4153, 4160/4, 4160/1, 4161/2, 4161/3, 4161/4, 4160/3, 4160/10, 4168/1, 4168/4, 4165, 4164, 4166, 4163, 4162, 4180, 4186, 4187, 4191, 4188, 4189, 4190, 4195/20, 4195/16, 4195/8, 4195/13, 4196/3, 4196/2, 4197/2, 4197/1, 4199, 4201, 4203, 4204, 4205, 1637/1, 1635/1, 1617/1, 1609/1, 1645/1, 1609/6, 1608, 1610, 1612/1, 1612/2, 1614, 1615/1, 1615/2, 1647/5, 1647/4, 1646, 1606/1, 1604/1, 1607/7, 1607/8, 1607/9, 1607/10, 1607/11, 1607/12, 1607/13, 1600/2, 1600/5, 1600/8, 1600/6 v k.ú. Dolní Lutyně. Vlastník nemovitosti čp. 392, čp. 42, čp. 710, čp. 685, čp. 444, čp. 199, čp. 613, čp. 636, čp. 781, čp. 279, čp. 1167, čp. 1169, čp. 1171, čp. 1168, čp. 1170, čp a čp. 967 v Dolní Lutyni. Stavební úřad vymezil účastníky stavebního řízení a vdaném případě toto právní postavení přísluší: podle 109 písm. a) stavebního zákona stavebníkovi tj. NWT a.s. podle 109 písm. c) stavebního zákona vlastníkovi pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno: Slowiaczek Miroslav podle 109 písm. e) stavebního zákona vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno: vlastník (vlastníci) pozemku parc.č. 4278/1, 4339/1, 4339/5, 4161/1, 4161/5, 4161/6, 4202/1, 1607/3, 1607/2, 1607/5, 1607/4, 1607/1, 1617/3, 1617/1, 4335/3, 4286, 4150, 4151, 4149, 4148, Čj.OÚDL 2203/2016 6 4147, 4144, 4143, 4141, 4138, 4169/3, 4169/2, 4154, 4155, 4152, 4153, 4160/4, 4160/1, 4161/2, 4161/3, 4161/4, 4160/3, 4160/10, 4168/1, 4168/4, 4165, 4164, 4166, 4163, 4162, 4180, 4186, 4187, 4191, 4188, 4189, 4190, 4195/20, 4195/16, 4195/8, 4195/13, 4196/3, 4196/2, 4197/2, 4197/1, 4199, 4201, 4203, 4204, 4205, 1637/1, 1635/1, 1617/1, 1609/1, 1645/1, 1609/6, 1608, 1610, 1612/1,
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks