Please download to get full document.

View again

of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Category:

Word Search

Publish on:

Views: 21 | Pages: 44

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍLOHA Č. 3 Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období VYDÁNÍ 1.8 PLATNOST OD
Transcript
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍLOHA Č. 3 Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období VYDÁNÍ 1.8 PLATNOST OD OBSAH ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ ÚVOD ZÁVAZNOST A ÚČINNOST POUŽÍVANÉ POJMY PRÁVNÍ ZÁKLAD PRÁVNÍ PŘEDPISY EU PRÁVNÍ PŘEDPISY ČR PŮSOBNOST METODICKÉHO POKYNU... 7 ČÁST DRUHÁ - ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ ZÁSADY POSTUPU ZADAVATELE A PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ OTEVÍRÁNÍ, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK UZAVŘENÍ SMLOUVY, ZMĚNA SMLOUVY ČÁST TŘETÍ - KONTROLA ZADÁNÍ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM A VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ KONTROLA VÝBĚROVÝCH A ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV, KTERÉ SE POUŽIJÍ PRO VÝDAJE FINANCOVANÉ Z ESI FONDŮ V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ USTANOVENÍ TOHOTO MP PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK VYŠŠÍ HODNOTY PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č. 1 K METODICKÉMU POKYNU PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAKÁZEK NA STAVEBNÍ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 2: OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA Č. 3: PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK PŘÍLOHA Č. 4: JMENOVÁNÍ KOMISE/POVĚŘENÍ K OTEVÍRÁNÍ, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 1. ÚVOD ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ Kapitoly tohoto Metodického pokynu (dále také MP ), které jsou relevantní pouze pro Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen ŘO IROP ) jsou vypuštěny nebo nahrazeny červeně odlišeným textem. Úplné znění tohoto Metodického pokynu je uveřejněno pod odkazem: 2. ZÁVAZNOST A ÚČINNOST Závaznost a účinnost tohoto Metodického pokynu pro příjemce a žadatele IROP je od Výběrová řízení zahájená před se dokončí podle znění tohoto Metodického pokynu ve verzi 3. červenec 2014 (příloha č. 3 verze 1.7 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP). V případě rozporu tohoto Metodického pokynu s právními předpisy Evropské unie (EU) či ČR mají právní předpisy vždy přednost. V případě rozporu je platná účinná verze právních předpisů EU či ČR. Neplatí pro požadavky, které mohou být nad rámec těchto předpisů a slouží pro nastavení koordinace v rámci ČR a dosahování cílů Dohody o partnerství. 3. POUŽÍVANÉ POJMY Evropské strukturální a investiční fondy Fondy EU určené k realizaci Společného strategického rámce: Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond. Národní orgán pro koordinaci Centrální metodický a koordinační orgán pro implementaci programů spolufinancovaných z ESI fondů v České republice v programovém období V uvedené oblasti je partnerem pro Evropskou komisi za ČR, zabezpečuje řízení Dohody o partnerství na národní úrovni, je správcem monitorovacího systému MS2014+, je metodickým orgánem v oblasti implementace a centrálním orgánem pro oblast publicity. Program (Operační program/ Program rozvoje venkova) Základní strategický dokument tematické, finanční a technické povahy pro konkrétní tematickou oblast nebo území, ve kterém jsou popsány konkrétní cíle a priority pro čerpání z EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF v programovém období , kterých chce členský stát v dané tematické oblasti/prioritě dosáhnout a jakým způsobem, s vazbou na Dohodu o partnerství a strategii EU. Jedná se o závazný dokument pro ŘO daného Programu vůči Evropské komisi. 3 Poskytovatel podpory Poskytovatelem podpory se rozumí ústřední orgán státní správy nebo jiný subjekt určený zákonem, který může na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 256/2000 Sb., zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci nebo návratnou finanční pomoc z veřejných zdrojů. Právní akt o poskytnutí/převodu podpory- Právní akt, kterým byla poskytnuta podpora poskytovatelem podpory příjemci. Blíže specifikuje podmínky poskytnutí/převodu podpory. Dle vztahu a charakteru poskytovatele podpory a příjemce může mít různou formu, např. rozhodnutí o poskytnutí dotace, stanovení výdajů, smlouva o financování, dohoda o financování. Příjemce Veřejný nebo soukromý subjekt zodpovědný za zahájení, realizaci či udržení operace spolufinancované z ESI fondů, který na základě právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a při splnění v něm stanovených podmínek předkládá ŘO nebo zprostředkujícímu subjektu nebo platební agentuře žádost o platbu (resp. jednotnou žádost o dotaci) a přijímá nárokované finanční prostředky z veřejných rozpočtů. Řídicí orgán (ŘO) Orgán zodpovědný za účelné, efektivní a hospodárné řízení a provádění Programu v souladu se zásadami řádného finančního řízení. Funkcemi řídícího orgánu operačního programu spolufinancovaného z EFRR, ESF, FS a ENRF může být pověřen celostátní, regionální nebo místní orgán veřejné správy nebo veřejný či soukromý subjekt, v případě Programu rozvoje venkova spolufinancovaného z EZFRV se může jednat o veřejný nebo soukromý subjekt působící na celostátní nebo regionální úrovni nebo samotný členský stát. Řídicí orgán vykonává činnosti v souladu s čl. 125 obecného nařízení, resp. čl. 66 nařízení o EZFRV. Zadávací řízení Postup zadavatele podle ZZVZ, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. Výběrové řízení Postup zadavatele stanovený v tomto Metodickém pokynu, jehož účelem je zadání zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení výběrového řízení. Zadavatel Každý příjemce, který během realizace projektu provádí výběrové nebo zadávací řízení. Dodavatel Fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce. Účastník výběrového řízení - Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nebo byl vyzván k podání nabídky. Věstník veřejných zakázek - Část Informačního systému o veřejných zakázkách, která zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách. Profil zadavatele Elektronický nástroj definovaný dle 214 ZZVZ. 4 Elektronické tržiště Webová aplikace, která umožňuje elektronické zadávání zakázek, systém elektronických tržišť upravuje usnesení vlády č. 343 ze dne Písemně - Pro účely tohoto MP se písemnou formou rozumí listinná nebo elektronická forma, včetně ové či obdobné komunikace, přičemž elektronický podpis není povinnou náležitostí. 5 4. PRÁVNÍ ZÁKLAD 4.1 PRÁVNÍ PŘEDPISY EU Základním právním předpisem EU upravujícím povinnosti zadavatelů zakázek je Smlouva o fungování Evropské unie. Zadavatelé, včetně těch zadavatelů, kteří nespadají pod působnost ZZVZ, jsou při uzavírání smluv, jejichž předmětem je plnění zakázek, které spadají do působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, povinni dodržovat pravidla a zásady Smlouvy o fungování Evropské unie. Tyto zásady zahrnují volný pohyb zboží, právo usazování, volný pohyb služeb, zákaz diskriminace, rovné zacházení, transparentnost, přiměřenost a vzájemné uznávání 1. Dalšími právními předpisy jsou: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále také obecné nařízení ); Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 (dále také nařízení o EFRR ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (dále také nařízení o ESF ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 (dále také nařízení o FS ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce (dále také nařízení o EÚS ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto uskupení (dále také nařízení o ESÚS ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (dále také nařízení o EZFRV ) 1 Interpretační sdělení Komise o právních předpisech Společenství použitelných pro zadávání zakázek, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek (2006/C 179/02). 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (dále také nařízení o SZP ) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012, o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie Nařízení Komise (ES) 213/2008. kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES 4.2 PRÁVNÍ PŘEDPISY ČR Zadávání veřejných zakázek v ČR komplexně upravuje ZZVZ. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb. ), musí příjemci při nakládání s veřejnými prostředky dodržovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Kontrolu příjemců provádí kontrolní orgány podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolního řádu). 5. PŮSOBNOST METODICKÉHO POKYNU 5.1 ŘO IROP zavazuje příjemce a žadatele IROP povinnostmi obsaženými v tomto MP níže uvedeným způsobem. 5.2 Příjemci jsou povinni postupy upravenými v tomto MP zadávat zakázky, které nezadají v některém zadávacím řízení dle 3 ZZVZ. Postupy upravenými v tomto MP však nejsou povinni zadávat zakázky, které splňují podmínky pro použití výjimky stanovené v 29, 30 ZZVZ, a které splňují podmínky pro jejich zadání v jednacím řízení bez uveřejnění podle 63 odst. 3 a 5 a 64 až 66 ZZVZ. 5.3 Příjemci nejsou povinni postupy upravenými v tomto MP zadávat zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota je nižší než: a) ,- Kč bez DPH nebo 7 b) ,- Kč bez DPH v případě, že je zakázka zadávána příjemcem, který není zadavatelem podle 4 odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň dotace poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 50 %. Příjemci jsou však v těchto případech povinni dodržet ustanovení odst. 6.1 a 6.5 tohoto MP. 5.4 Příjemci nejsou povinni postupy upravenými v tomto MP zadávat zakázky malého rozsahu na služby nebo dodávky v případech, kdy tyto zakázky zadali jako dlouhodobé, a to nikoli pro jednotlivý projekt, ale pro standardní činnosti zadavatele, pokud cena těchto zakázek odpovídá cenám v místě a čase obvyklým, smluvní podmínky se kvůli realizaci projektu nemění a zároveň tyto zakázky byly zadány alespoň 6 měsíců před zahájením realizace projektu, nebo podáním žádosti o podporu, podle toho, který z úkonů zadavatel učinil dříve. ČÁST DRUHÁ - ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ 6. ZÁSADY POSTUPU ZADAVATELE A PŘEDMĚT ZAKÁZKY 6.1 Zásady postupu zadavatele Zadavatel musí při zadávání zakázky dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace Zadavatel nesmí omezovat účast ve výběrovém řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo v členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci, nebo v jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané zakázce Zadavatel kdykoli v průběhu výběrového řízení učiní nezbytné a přiměřené opatření k nápravě, pokud zjistí, že postupoval v rozporu ustanoveními tohoto MP. Opatřením k nápravě se pro účely tohoto MP rozumí úkony zadavatele, které napravují předchozí postup, který je v rozporu s tímto MP. 6.2 Zakázka Zakázka je realizována na základě písemné smlouvy nebo písemné objednávky mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací Zakázky se podle předmětu dělí na zakázky na dodávky, zakázky na služby nebo zakázky na stavební práce Zakázkou na dodávky je zakázka, jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součástí zakázky na stavební práce podle odstavce Pořízením se rozumí zejména koupě, nájem nebo pacht. 8 6.2.4 Zakázkou na stavební práce je zakázka, jejímž předmětem je a) poskytnutí činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely zakázek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 2 (dále jen hlavní slovník jednotného klasifikačního systému ), b) zhotovení stavby, nebo c) poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně se stavebními pracemi podle písmene a) nebo b) Zakázkou na stavební práce je též zakázka, jejímž předmětem je vedle plnění podle odstavce rovněž zhotovení stavby odpovídající požadavkům stanoveným zadavatelem, tj. stavba, u níž má zadavatel rozhodující vliv na druh nebo projekt stavby Zakázkou na služby je zakázka, jejímž předmětem je poskytování jiných činností, než uvedených v odst Zakázky, které v sobě zahrnují více druhů zakázek, se zadávají v souladu s pravidly platnými pro druh zakázky odpovídající hlavnímu předmětu této zakázky. Obsahují-li zakázky dodávky i služby a nejedná se o zakázku na stavební práce, určí se hlavní předmět podle části předmětu zakázky s vyšší předpokládanou hodnotou. V ostatních případech se hlavní předmět určí podle základního účelu zakázky. 6.3 Režim zakázky podle předpokládané hodnoty Pro účely tohoto MP se zakázky podle výše předpokládané hodnoty člení na zakázky: a) malého rozsahu b) vyšší hodnoty Zakázkou malého rozsahu je zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než Kč bez daně z přidané hodnoty v případě zakázky na dodávky a/nebo služby nebo Kč bez daně z přidané hodnoty v případě zakázky na stavební práce Zakázkou vyšší hodnoty je zakázka na dodávky a/nebo služby, jejíž předpokládaná hodnota činí více než Kč bez DPH. Zakázkou vyšší hodnoty je zakázka na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota činí více než Kč bez DPH. 2 Nařízení Komise (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV 9 6.4 Stanovení předpokládané hodnoty zakázky Před zahájením výběrového řízení nebo před zadáním zakázky na základě výjimky podle odst. 5.3 tohoto MP stanoví zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky. Předpokládanou hodnotou zakázky je zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění zakázky. Do předpokládané hodnoty zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty Do předpokládané hodnoty zakázky se zahrne hodnota všech plnění, která mohou vyplývat ze smlouvy na zakázku, není-li dále stanoveno jinak. Pro účely zadání zakázky ve výběrovém řízení se předpokládaná hodnota zakázky se stanoví k okamžiku zahájení výběrového řízení Předpokládaná hodnota zakázky se stanoví na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění; nemá-li zadavatel k dispozici takové údaje nebo informace, vychází z informací získaných průzkumem trhu, předběžnými tržními konzultacemi nebo jiným vhodným způsobem Je-li zakázka rozdělena na části, stanoví se předpokládaná hodnota podle součtu předpokládaných hodnot všech těchto částí bez ohledu na to, zda je zakázka zadávána v jednom nebo více výběrových řízeních, nebo zadavatelem samostatně nebo ve spolupráci s jiným zadavatelem nebo jinou osobou Součet předpokládaných hodnot částí zakázky podle odst. musí zahrnovat předpokládanou hodnotu všech plnění, která tvoří jeden funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti. Kromě případů uvedených v odst musí být každá část zakázky zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě zakázky Jednotlivá část zakázky může být zadávána postupy odpovídajícími předpokládané hodnotě této části v případě, že celková předpokládaná hodnota všech takto zadávaných částí zakázky nepřesáhne 20 % souhrnné předpokládané hodnoty Předpokládaná hodnota zakázky, jejímž předmětem jsou pravidelně pořizované nebo trvající dodávky nebo služby, se stanoví jako a) skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky nebo služby stejného druhu během předcházejících 12 měsíců nebo předchozího účetního období, které je delší než 12 měsíců, upravená o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat během následujících 12 měsíců, nebo b) součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek a služeb, které mají být zadavatelem zadány během následujících 12 měsíců nebo v účetním období, které je delší než 12 měsíců, pokud nemá k dispozici údaje podle písmene a). Má-li být smlouva uzavřena na dobu delší než 12 měsíců, upraví se předpokládaná hodnota zakázky stanovená podle tohoto odstavce podle odst nebo Za zakázky podle odst se nepovažují zakázky s takovým předmětem, jehož jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel pořizuje takové dodávky či služby opakovaně podle svých aktuálních potřeb. 10 6.4.9 Pro stanovení předpokládané hodnoty zakázky na dodávky je rozhodná u smlouvy na dobu a) určitou předpokládaná výše úplaty za celou dobu trvání smlouvy, b) neurčitou nebo jejíž trvání nelze přesně vymezit předpokládaná výše úplaty za 48 měsíců Pro stanovení předpokládané hodnoty zakázky na služby, u které se nestanoví celková smluvní cena, je rozhodná předpokládaná výše úplaty a) za celou dobu trvání smlouvy, je-li doba trvání smlouvy rovna 48 měsíců nebo kratší, b) za 48 měsíců u smlouvy na dobu neurčitou, nebo smlouvy s dobou trvání delší než 48 měsíců Do předpokládané hodnoty musí zadavatel také zahrnout a) u pojišťovacích služeb pojistné, provizi a jiné související platby, b) u bankovních a finančních služeb poplatky, provize, úroky a jiné související platby, c) při projektové činnosti honoráře, provize a jiné související odměny Poskytuje-li zadavatel dodavateli dodávky, služby nebo stavební práce, které jsou nezbytné pro poskytnutí zadavatelem požadovaných stavebních prací, zahrne jejich hodnotu do předpokládané hodnoty zakázky. 6.5 Střet zájmů Zadavatel postupuje tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů. Zadavatel si vyžádá písemné čestné prohlášení všech osob, které posuzují nebo hodnotí nabídky, že nejsou ve střetu zájmů. Pokud zjistí, že ke střetu zájmů došlo, přijme k jeho odstranění opatření k nápravě Za střet zájmů se považuje situace, kdy zájmy osob, které: a) se podílejí na průběhu výběrového řízení, nebo b) ma
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks