Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Observatieformulier Siemenotje 3 tot 4 jaar.

Category:

Abstract

Publish on:

Views: 10 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Observatiefrmulier Siementje 3 tt 4 jaar. Naam kind: Gebrtedatum: Gebserveerd dr: Datum bservatie: Grep: BINNENKOMST 1 f 2 Het kind: Kmt vrlijk binnen Reageert p de leidster, is blij er weer te zijn. Kan
Transcript
Observatiefrmulier Siementje 3 tt 4 jaar. Naam kind: Gebrtedatum: Gebserveerd dr: Datum bservatie: Grep: BINNENKOMST 1 f 2 Het kind: Kmt vrlijk binnen Reageert p de leidster, is blij er weer te zijn. Kan makkelijk wennen aan nieuwe situaties. Kijkt nieuwsgierig m zich heen, lpt rnd p zek naar bekende nieuwe dingen. Kijkt (direct) naar het speelged en de andere kinderen. Zwaait f zegt gedag tegen de uder bij afscheid. Huilt even bij afscheid, maar is z getrst/ afgeleid. Zekt andere kindjes p. 4 f 5 Het kind: Kmt niet vrlijk binnen Is niet blij de leidster en de andere kinderen te zien. Heeft meite met nieuwe situaties. Reageert niet, maakt geen gcntact. Is meilijk rustig te krijgen Maakt een ngei nteresseerde f trieste indruk. Gaat huilen en blijft huilen, uit bangheid f bsheid wrdt hij driftig, spartelt tegen. Wil niet aangeraakt f vastgepakt wrden. Lijkt geen cntact te willen met de mgeving.. Blijft bij de deur zitten ETEN EN DRINKEN 1 f 2 Het kind: Reageert enthusiast p eten en drinken. Kan startprblemen f dreet- prblemen hebben, maar eet en drinkt geneg. Gedraagt zich ntspannen, geniet van eten en drinken. Drinkt uit een beker. Kan zelfstandig brd eten met een vrk. Kan zelfstandig warm eten met een lepel/vrk. Geniet van het cntact met leidster en andere kinderen. 4 f 5 Het kind: Weigert eten f drinken. Reageert niet f negatief p drinken, fruit, brd f warme maaltijd Drinkt niet uit een beker. Heeft extra stimulans van de leidster ndig m hem te laten eten f drinken. Eet niet zelfstandig. Rept tijdens de situatie z veel spanning p dat hij met huilen, nrustig wrdt en het eten sms weer uitspuugt. Is erg gefcust p eten. Eet te snel en met grte happen zijn brd leeg. Geniet niet van eten. VRIJ SPEL BINNEN 1 f 2 Het kind: Onderzekt nieuw spelmateriaal. Is geïnteresseerd m nieuwe dingen te leren. Heeft de inbreng van de leidster niet ndig. Kiest zelf het speelged. Kan zich enige tijd (minimaal 5 min) p een activiteit cncentreren. Maakt de gekzen activiteit af. Heeft plezier in zijn spel. Is geïnteresseerd in andere kinderen, bserveert ze, speelt met ze. Sluit aan bij het spel van andere kinderen. Speelt met fantasie. Neemt initiatief in het spel. 4 f 5 Het kind: Heeft nauwelijks plezier tijdens het spel. Negeert ieder initiatief van de leidster f andere kinderen. Kan niet zelf tt spelen kmen. Kan zich niet lang (minimaal 5 min.) p dezelfde activiteit cncentreren. Ruimt de gekzen activiteit niet p. Zekt huvast in steeds hetzelfde speeltje f knuffeltje. Velt zich het veiligst in de buurt van de leidster. Zekt huvast, velt zich niet prettig als er iets anders gaat dan nrmaal. Trekt zich terug. Neemt geen initiatief in het spel. Tnt geen interesse in andere kinderen en hun spel. VRIJ SPEL BUITEN 1 f 2 Het kind: Vindt het leuk m buiten te zijn. Is nieuwsgierig en reageert p dingen die in de mgeving te hren, zien f velen zijn. Velt zich buiten p zijn gemak en gaat p nderzek uit. Rent, speelt, lacht tijdens spel. Is geïnteresseerd m met water te spelen. Reageert enthusiast p andere kinderen buiten. Speelt samen f maakt cntact met de kinderen. Hudt zich bezig met de natuur, beestjes, blemen en planten (verzrgen) e.d. Hudt rekening met de andere (kleinere) kinderen. Speelt met fantasie. 4 f 5 Het kind: Maakt geen cntact met de mgeving. Velt zich buiten niet p zijn gemak. Lijkt zich niet te kunnen vermaken. Blijft dicht bij de leidster, met vaak dr haar aangemedigd wrden m te kunnen spelen. Wrdt bang van het uitbundige gedrag van andere kinderen. Raakt vervallen dr de nbegrensde wereld: Vindt het niet prettig met andere kinderen in deze mgeving. Hudt geen rekening met andere (kleinere) kinderen. Bij binnenkmst is het kind uitgeput f tegendraads. GESTRUCTUREERDE ACTIVITEITEN: 1 f 2 Het kind: Accepteert de leidster tijdens grepsactiviteit/samenspelen. Heeft besef van regels en afspraken. Det mee met kringactiviteiten. Luistert naar de leidster, ervaart haar aanwezigheid als steun. Heeft k aandacht vr en luistert naar de andere kinderen. Vindt het leuk m samen te spelen met andere kinderen. Geniet zichtbaar van samen zijn en samen den. Velt zich veilig bij andere kinderen en gaat er p af, zekt cntact. Laat merken wat het ervan vindt. Vraagt hulp bij leidster als iets niet lukt. Kan gecncentreerd (minimaal 10 minuten) met een activiteit bezig zijn. Durft in de aandacht te staan. Vertelt (uit zichzelf) tijdens de kring. 4 f 5 Het kind: Gaat zijn/haar eigen gang f gaat tegen afspraken en gewntes in. Kan zich niet cncentreren in de kring. Laat zich nauwelijks dr de leidster mtiveren. Negeert de leidster en de andere kinderen f wrdt bs. Verweert zich tegen iets samen den : drift, slaan f juist wegkruipen. Kan zich k in zichzelf terugtrekken. Is niet geïnteresseerd f nieuwsgierig. Overvraagt hulp van de leidster, prbeert het niet zelfstandig. Kan niet gecncentreerd bezig zijn met een activiteit. Det niet graag mee met bepaalde aangebden activiteiten Durft niet in het middelpunt van de aandacht te staan. Vertelt niet uit zichzelf in de kring. ONTWIKKELING: Mtriek Grve: Beweegt zich behendig en sepel. Kan een grte bal wegschppen. Kan een bal met twee handen vangen/gien. Kan met twee veten tegelijk springen. Kan fietsen p een driewieler f een fiets. Kan klimmen. Kan tijdens het rennen bstakels ntwijken. Krte tijd p 1 been staan. Beweegt graag p muziek. Kan een dik ptld f een krijtje stevig vasthuden. Fijne: Kan netjes met vrk en lepel eten. Kan een cirkel natekenen. Kan een schaar beginnen te gebruiken. Kan mgaan met de lijmkwast. Kan grte kralen rijgen. Kan kleine vrwerpen tussen duim en wijsvinger ppakken. Kan p zijn tenen lpen. Hudt een pen f ptld vast in de pengreep. Zelfstandigheid Is bezig met zindelijkheidstraining. Is zindelijk. Kan zelfstandig naar de wc gaan. Geeft aan dat hij/zij met plassen. Kan zich zelfstandig aan en/f uitkleden. Kan znder hulp zijn schenen aan en/f uit den. Kan znder hulp zijn jas aantrekken en/f uittrekken Helpt de leidster graag. Kan aan tafel blijven zitten. Sciaal emtineel Is pen. Is ndernemend. Is energiek. Velt zich p de grep p zijn gemak. Heeft een ntspannen en zelfverzekerde huding. Kan zichzelf bezighuden. Laat zijn emties zien. Heeft interesse in een pppenspel. Maakt cntact met andere kinderen. Kan samen delen. Kan m hulp vragen. Laat zich aanspreken p negatief gedrag. Reageert p belning. Kan p een psitieve manier vr zichzelf pkmen. Verstandelijk Kan ingespannen naar verhalen luisteren. Begrijpt wat er gezegd wrdt. Benemt mensen, dieren en dingen. Kan een keuze maken uit een aantal vrwerpen. Kan liedjes meezingen. Is actief bij het (vr-)lezen/plaatjes bekijken. Onthudt pvallend veel. Kan srteren. Taal Kan krte zinnen zeggen (minimaal 5 wrd zinnen) Beschikt ver een grte wrdenschat. Spreekt de wrden duidelijk en verstaanbaar uit. Stelt vragen. Wie? Wat? Waar? Waarm? Kan kleuren benemen. Kan tellen (tt minimaal 10). Kan meervuden gebruiken. Kan een eenvudig gesprekje veren met een vlwassene. Kan een pdracht uitveren. Kan nder wrden brengen wat hij/zij bedelt. Luistert aandachtig naar een bekje. Duft spntaan tegen de leidster te praten Durft spntaan tegen de kinderen te praten. VERZORGEN/SLAPEN 1 f 2 Het kind: Is ntspannen bij het verschnen/ tiletbezek. Heeft plezier in knuffelen, kietelen. Wrdt ntspannen wakker en laat zich hren. Slaapt f rust in een bedje. Slaapt niet meer. 4 f 5 Het kind: Verstijft zich tijdens het verschnen. Velt zich ngemakkelijk tijdens het tilet bezek. Vindt het niet prettig m geknuffeld te wrden; begint te huilen f weert de leidster af. Heeft ng geen interesse in tiletrnde, ptje zitten etc. Wrdt in paniek wakker f huilt bij het wakker wrden. Vindt geen rust tijdens het rust/ slaap mment. VERTREK: 1 f 2 Het kind: Is enthusiast wanneer de uder hem/haar kmt phalen Neemt bewust afscheid. Vertrekt tevreden en ntspannen. Vertelt aan papa/mama dingen wat hij/ zij heeft gedaan p die dag. 4 f 5 Het kind: Neemt niet bewust afscheid. Gaat ieder cntact uit de weg: afwenden f verstppen. Lkt reactie uit van leidster/uders/kinderen. Vertrekt gespannen.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks