Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Ö Z G E Ç M İ Ş İ PROF. DR. NAMİ BARLAS IN ÖĞRENİM VE KARİYER SÜRECİ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma

Category:

Memoirs

Publish on:

Views: 25 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ ÖĞRENİM VE KARİYER SÜRECİ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma 1982 Hukuk Fakültesinden pekiyi derece ile ve birincilikle
Transcript
PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ ÖĞRENİM VE KARİYER SÜRECİ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma 1982 Hukuk Fakültesinden pekiyi derece ile ve birincilikle mezuniyet Bilim ve Yabancı Dil (İngilizce) sınavlarını birincilikle başararak, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı nda Araştırma Görevlisi (Asistan) olarak göreve başlama İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde açılan bilim sınavını birincilikle başararak, yüksek lisans (master) öğrenimine başlama Prof. Dr. Selim Kaneti nin yanında avukatlık stajına başlama Resmî hukuk bilirkişisi olarak mahkemelerde göreve başlama 1984 Yüksek Lisans tezinin oybirliğiyle kabulü üzerine bu programdan pekiyi derece ile ve birincilikle mezuniyet ve magister unvanının kazanılması İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde doktora programına üstün başarı sebebiyle Yönetim Kurulu kararıyla sınavsız alınarak doktora öğrenimine başlama J. W. Goethe Enstitüsü (İstanbul) nezdinde Almanca dil eğitimi Eberhard-Karls Üniversitesi nin (Tübingen/Almanya) daveti üzerine bu Üniversite nezdinde kesintisiz iki yıl süre ile bilimsel araştırmalar ve doktora tezini tamamlama Aynı Üniversitenin Filoloji Fakültesinde üst düzey Almanca dil eğitimi 1991 Doktora tezinin oybirliğiyle kabulü üzerine bu programdan pekiyi derece ile ve birincilikle mezuniyet ve Hukuk Doktoru unvanının kazanılması Gerekli sınavları başararak aynı fakültede yardımcı doçent kadrosuna atanma ve öğretim üyesi sıfatını kazanma İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeliklerine atanma 1993 Askerlik görevini tamamlama Ankara da merkezî sistemle yapılan Doçentlik yabancı dil (Almanca) sınavına ilk giriş ve sınavı birincilikle başarma İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarında dersler vermeye başlama 1997 Doçentlik takdim tezi ve diğer eserlerle birlikte doçentlik sınavına başvurma ve ilk sınavda, jürinin oybirliğiyle aldığı kararla doçent unvanını kazanma 1998 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı nda açılan doçent kadrosuna atanma İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ne ilâveten, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de Borçlar Hukuku derslerini üstlenme 2002 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk doçentlik kadrosuna nakil yoluyla geçiş ve atanma 2002 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı nda açılan profesörlük kadrosuna başvurma ve kadroya oybirliğiyle atanarak profesörlük unvanını alma 2002 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığına atanma 2005 Friedrich-Alexander Üniversitesi (Erlangen-Almanya) Hukuk Fakültesinde bilimsel çalışmalarda bulunma 2006 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde kısmî statüye geçme ve Pekcanıtez-Barlas Hukuk Bürosu nu kurma Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinin yanı sıra, görevlendirme yoluyla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de ders verme Barlas Hukuk Bürosu nu kurma Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekliye ayrılma Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde kadrolu öğretim üyesi olarak göreve başlama BİLİMSEL ÇALIŞMALAR: 1. Yangın Söndürme Müşterek Avaryası, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl: 1984, Cilt: L, Sayı: 1-4, sh Banka Teminat Mektupları, İktisat ve Maliye Dergisi, Cilt: XXXII, s: 11, Şubat 1986, sh 3 3. Türk Hukuk Sisteminde Banka Teminat Mektupları, İstanbul 1986 (Kazancı Yayınevi) 4. İsviçre Federal Mahkemesinin Açık Artırma İle Satım ve Danışıklı (Muvazaalı) İşlem Hakkındaki Tarihli Kararının Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, No.17, İstanbul 1988, sh [Doç. Dr. Halûk Burcuoğlu ile birlikte] 5. Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Bu Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar, İstanbul 1992 (Kazancı Yayınevi) 6. Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının Alman Medenî Kanunundaki Düzenlenme Tarzı ve Eleştirisi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. Türkân Rado ya Armağan, Cilt: LV, Sayı: 3, İstanbul 1997, sh Adî Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, 1. bası, İstanbul 1998 (Beta Yayınevi); 2. bası, İstanbul 2008 (Vedat Kitapçılık); 3. bası, İstanbul 2012 (Vedat Kitapçılık); 4. bası, İstanbul 2016 (Vedat Kitapçılık) 8. Çerçeve Sözleşme Kavramı ve Çerçeve Sözleşmelerin Özellikleri, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999, sh Belirsiz Süreli Kefalet Sözleşmelerinde Asıl Borcun Muaccel Olması Halinde Müteselsil Kefilin BK m. 494/f.1 Hükmünden Yararlanmasının Mümkün Olup Olmadığı Sorunu, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, sh Medenî Hukuk (Giriş-Kaynaklar-Temel Kavramlar), 8. bası, İstanbul 2000 (Beta Yayınevi); 9. bası, İstanbul 2002 (Beta Yayınevi); 10. bası, İstanbul 2003 (Beta Yayınevi); 11. bası, İstanbul 2004 (Beta Yayınevi); 12. bası, İstanbul 2005 (Beta Yayınevi); 13. bası, İstanbul 2006 (Arıkan Yayınevi); 14. bası, İstanbul 2007 (Arıkan Yayınevi); 15. bası, İstanbul 2008 (Vedat Kitapçılık); 16. bası, İstanbul 2010 (Vedat Kitapçılık); 17. bası, İstanbul 2011 (Vedat Kitapçılık); 18. bası, İstanbul 2012 (Vedat Kitapçılık); 19. bası, İstanbul 2013 (Vedat Kitapçılık); 20. bası, İstanbul 2014 (Vedat Kitapçılık); 21. bası, İstanbul 2015 (Vedat Kitapçılık); 22. bası, İstanbul 2016 (Vedat Kitapçılık) [Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman ın vefatı sonrasında eserin 8. basıdan bu yana geliştirilerek sürdürülmesi] 11. Kredi Kartı İlişkisinde Bankaya Karşı Verilen Kişisel Teminatın Niteliğinin Belirlenmesi, Prof. Dr. Ömer Teoman a 55. Yaş Günü Armağanı, c.ii, İstanbul 2002, sh Yeni Medenî Kanun un Aynî Teminatlara İlişkin Düzenlemeleri, Galatasaray Üniversitesi Prof. Dr. Kemal Oğuzman Haftası nda (9 Aralık Galatasaray Üniversitesi/İstanbul) sunulan Tebliğ (Yayınlanmamıştır). 13. Yeni Medenî Kanunun Aynî Teminatlara İlişkin Düzenlemeleri, Bilgi Toplumunda Hukuk - Prof. Dr. Ünal Tekinalp e Armağan, c.ii, İstanbul 2003, sh Yeni Türk Medenî Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Eşler Arası Hukukî İşlem Özgürlüğü ve Sınırları, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, Ankara 2004, sh Adlî ve İdarî Yargıda Haksız Fiil Tazminatına Yabancı Para Üzerinden Hükmedilmesi Mümkün Müdür? Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Erden Kuntalp e Armağan, Cilt: 1, Sayı: 2004/1, İstanbul 2006, sh Les dispositions du CC turc concernant l hypothèque libellé en monnaie étrangère, İsviçre -Türk Hukuk Haftasında (20-21 Mayıs Galatasaray Üniversitesi/İstanbul) 4 sunulan Tebliğ; Journées juridiques turco-suisses/ Türk-İsviçre Hukuk Haftası, Galatasaray Üniversitesi Yayını, İstanbul 2005, sh [Prof. Dr. Ercüment Erdem ile birlikte] 17. Finansal Kiralama Kanunu nun 25. Maddesinin 1. Fıkrasında Yer Alan Düzenlemeye İlişkin Değerlendirmeler, Finansal Kiralama Panelinde (9 Ekim Galatasaray Üniversitesi/İstanbul) yapılan konuşma; FİDER Yayını, İstanbul 2005, sh Yeni Borçlar Kanunu Tasarısı nın Getirdikleri, Güncel Hukuk Dergisi, Sayı: 17, Mayıs 2005, sh Türk Borçlar Kanunu Tasarısı na İlişkin Değerlendirmeler, Galatasaray Üniversitesi Yayını, İstanbul 2005 (Beta Yayınevi) [Erden Kuntalp/Ahu Ayanoğlu-Moralı/ Pelin Çavuşoğlu- Işıntan/Mehtap İpek/Mert Yaşar/Sedef Koç ile birlikte] 20. Yeni Medenî Kanuna Göre Eşler Arası Hukukî İşlem Rejimi, Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Konferanslar Serisi kapsamında düzenlenen konferansta (25 Şubat Galatasaray Üniversitesi/İstanbul) sunulan Tebliğ; Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 2005/1, sh Yeni Borçlar Kanunu Tasarısının Özel Borç İlişkileri Kısmının Değerlendirilmesi, Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Barosu tarafından düzenlenen Panelde (26 Mart Galatasaray Üniversitesi/İstanbul) sunulan Tebliğ (Yayınlanmamıştır). 22. Türk Borçlar Kanunu Tasarısı Hakkında Görüşler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesince Düzenlenen Sempozyumda (20 Nisan Ankara) sunulan Tebliğ (Yayınlanmamıştır). 23. Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Genel Hükümler Kısmı Hakkında Düşünceler, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesince Düzenlenen Panelde (11 Mayıs İstanbul) sunulan Tebliğ (Yayınlanmamıştır). 24. Yeni Borçlar Kanunu Tasarısının Özel Borç İlişkilerine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Galatasaray Üniversitesi ve Yargıtay tarafından ortaklaşa düzenlenen Sempozyumda (17 Haziran Ankara) sunulan Tebliğ (Yayınlanmamıştır). 25. Kefalet Hukukuna İlişkin Bazı Sorunlar ve Yargıtay Uygulaması, XXI. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumunda (9-10 Aralık Ankara) sunulan Tebliğ; XXI. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar, BATİDER Yayını, Ankara 2006, sh Kefaletin Şekle İlişkin Geçerlilik Şartları ve Buna Bağlı Sorunlar, Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Konferanslar Serisi kapsamında düzenlenen konferansta (5 Mayıs Galatasaray Üniversitesi/İstanbul) sunulan Tebliğ; Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 2006/1, İstanbul 2007, sh Die Erfüllung der Fremdwährungsschulden, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Türk Medenî Kanunu nun yürürlüğe girişinin 80. yılı münasebetiyle düzenlenen İsviçre-Türk Hukuk Haftasında (4-5 Ekim Ankara) sunulan Tebliğ; Symposium anlässlich des 80. Jahrestages des Inkrafttretens des Türkischen Zivilgesetzbuches, Ankara 2007, sh Makalelerim, Cilt: I, İstanbul 2008 (Vedat Kitapçılık) 5 29. Alzheimer ve Diğer Demans Bozukluklarının Hukukî İşlemlerin Geçerliliğine Etkisi, Johnson-Cilag firmasınca değişik tarihlerde İstanbul, Ankara ve Trabzon da düzenlenen seri bilimsel toplantılarda sunulan tebliğ (Yayınlanmamıştır). 30. Adî Ortaklık Kavramına Yeni Yaklaşımlar, Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Konferanslar Serisi kapsamında düzenlenen konferansta (8 Nisan Galatasaray Üniversitesi/İstanbul) sunulan Tebliğ (Yayınlanmamıştır). 31. Adî Ortaklık ve Borçlar Kanunu Tasarısının Konuya İlişkin Düzenlemeleri, Koç Üniversitesi ve İstanbul Barosu nun birlikte düzenledikleri Borçlar Kanunu Tasarısı nın Değerlendirilmesi konulu Bilimsel Toplantıda (17 Nisan Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu/İstanbul) sunulan Tebliğ (Yayınlanmamıştır). 32. Başkasının Sözleşme İlişkisine Müdahale Sebebiyle Sorumluluk, Prof. Dr. Rona Serozan a Armağan, cilt: 1, İstanbul 2010, sh Yeni Türk Borçlar Kanunu na Göre Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları, Bilgi Üniversitesince Düzenlenen Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu nda (1-2 Nisan 2011/ İstanbul) sunulan Tebliğ (Yayınlanmamıştır). 34. Yeni Türk Borçlar Kanunu nun Kefalete İlişkin Düzenlemeleri, İzmir Barosu ve Yaşar Üniversitesince Birlikte Düzenlenen Yeni Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu nda (8-9 Nisan 2011/İzmir) sunulan Tebliğ, İzmir Barosu Dergisi, Yıl: 76, Ekim 2010-Ocak 2011, s.1, sh Kefalet Sözleşmesi, TOBB Üniversitesince Ankara da Düzenlenen Yeni Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu nda (30 Mayıs 2011/Ankara) sunulan Tebliğ, Yeni Türk Borçlar Kanun ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu, İstanbul 2013, sh Yeni Türk Borçlar Kanunu nda Kefilin Sorumluluğu Konusunda Yapılan Değişiklikler, İstanbul Barosu ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından İstanbul da Düzenlenen Yeni Türk Borçlar Kanunu nun Getirdikleri Sempozyumunda (7 Nisan 2012) sunulan Tebliğ (Yayınlanmamıştır). 37. Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından İstanbul da Düzenlenen Kefalet Sözleşmesine İlişkin Güncel Sorunlar Sempozyumunda (27 Eylül 2012, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu/İstanbul) sunulan Tebliğ (Yayınlanmamıştır). 38. Yeni Türk Borçlar Kanunu nun Kira Sözleşmesine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Gayrimenkul Edinimi ve Yeni Kira Hukuku Semineri nde (4 Aralık 2012/İstanbul) Sunulan Tebliğ (Yayınlanmamıştır). 39. Garanti ve Kefalet Sözleşmesi Ayırımında Başvurulan Kriterler, Prof. Dr. Özer Seliçi nin Anısına Teminat Hukuku Sempozyumu, Bilgi Üniversitesi (3-4 Haziran 2016) (Yayınlanmamıştır) Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Gabine İlişkin Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi, 1926 dan Günümüze Türk-İsviçre Medenî hukuku - Medenî Kanun un ve Borçlar Kanunu nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi (17-20 Şubat 2016). (Yayınlanmak üzeredir). 6 41. Kefaletin Sona Ermesine İlişkin Bazı Tespitler, Prof. Dr. M. İlhan Ulusan a Armağan, c. III, Ankara 2016, sh Haksız İhtiyatî Haciz Sebebiyle Tazminat Sorumluluğuna İlişkin Bazı Tespitler, Prof. Dr. Hamdi Yasaman a Armağan, İstanbul 2017, sh Ticarî İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Paneli, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 6 Şubat 2017 (Panel Yöneticisi ve Konuşmacı) DİĞER MESLEKÎ FAALİYETLER: İstanbul Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüleri nezdinde çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezlerinde tez danışmanlığı yapma ve jüri üyeliklerinde bulunma; doçentlik sınav jürilerinde görev alma Geçmişte Fakülte ve Üniversite nezdinde çeşitli idarî görevler (Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu, Disiplin Kurulu üyelikleri) Mahkemelerde 20 yıl boyunca resmî hukuk bilirkişisi olarak görev yapma Çeşitli kişi ve kuruluşlara özel hukukî mütalâalar verme ve danışmanlık yapma Çeşitli kuruluşlarda, özellikle bankalarda hukuk eğitimleri ve konferanslar verme Çeşitli Kanun Tasarıları hakkında Adalet Bakanlığı na yazılı görüş verme YABANCI DİLLER: Almanca (ileri düzeyde), İngilizce (temel düzeyde)
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks