Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Category:

Homework

Publish on:

Views: 0 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Image not found Ders Adı : BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim
Transcript
Image not found Ders Adı : BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Zorunlu Türkçe Yüz-Yüze Ön Koşul Dersleri Dersi Verenler OSMAN DALAMAN, Genel Bilgiler Dersin Amaçları Okul öncesi dönem çocukların beden hareketleri ve bu hareketlere ve bedensel gelişimlerine uygun bireysel ve grup etkinlikleri planlama ve uygulama Dersin İçeriği Fiziksel etkinliklerin çocuk gelişiminde rolü, insan hareketlerinin kategorileri ve bu hareketlere uygun bireysel ve grup etkinlikleri, antrenman oyunları (motor özellikleri geliştirici, dayanıklılık, sürat, koordinasyon, kuvvet, esneklik gerektiren oyunlar), bedensel etkinliklerle ilgili araç-gereç ve malzeme bilgisi ve kullanımı, araçlı oyunlar (ip, top, çember, kurdele vs.), sınıf oyunları (eğitsel oyunlar, dikkat geliştirici, duyuları geliştirici, küçük kasları geliştirici oyunlar), ritmik etkinlikler ve müzikli oyunlar (rondlar), okul öncesi dönem çocuklarına hareket eğitimi etkinliğinde yaptırılabilecek hareketler ve bunların öğretilmesinde dikkat edilmesi gereken konular. # 1 Fiziksel etkinlikleri kavrar. 2 İnsan hareketlerini, bireysel ve grup etkinliklerini bilir. 3 Beden eğitimi ve oyun materyallerini kullanır 4 Sınıf içi beden eğitimi ve oyun etkinlikleri planlar # 5 Ritmik etkinlik ve müzik oyunlarını bilir 6 Okul öncesi dönem beden eğitimi ve oyun etkinlikleri planlar 7 Okul öncesi dönem beden eğitimi ve oyun etkinliklerini uygular Ders Akışı Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu 1 Fiziksel etkinliklerin çocuk gelişiminde rolü ve önemi 2 3 İnsan hareketlerinin kategorileri ve bu hareketlere uygun bireysel ve grup etkinlikleri. Bedensel etkinliklerle ilgili araç-gereç ve malzeme bilgisi ve kullanımı. 4 Kaba motor ve ince motor özellikleri geliştirici etkinlikler 5 Kaba motor ve ince motor özellikleri geliştirici etkinlikler 6 7 Okul öncesi dönem çocukları için eğitsel oyun hareket etkinlikleri planlama Okul öncesi dönem çocukları için eğitsel oyun-hareket etkinlikleri planlama 8 Oyun-Hareket etkinliği uygulaması 9 Ara Sınav 10 Uygulama değerlendirmesi ve oyun-hareket etkinliği planlama 11 Oyun-Hareket etkinliği uygulaması 12 Uygulama değerlendirmesi ve oyun-hareket etkinliği planlama 13 Oyun-Hareket etkinliği uygulaması Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu 14 Uygulama değerlendirmesi ve tartışma 15 Uygulama değerlendirmesi ve tartışma 16 Final Kaynaklar Ders için gerekli kaynaklar Okul Öncesi Dönemde Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi (Rasim Kale, İsmail Topkaya), Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimde Oyun, Doç. Dr. Müzeyyen SEVİNÇ, Morpa, 2004, Çocuklarda Motor Gelişim, Yrd. Doç. Dr. Dilara Sevimay ÖZER, Prof. Dr. Kamil ÖZER, Nobel Yayın Dağıtım, 5. Baskı, 2007, Top İle Oynanan Eğitsel Oyunlar, Editör: Selahattin KOÇ, Nobel Yayın Dağıtım, Ders için önerilen kaynaklar Okul Öncesi Dönemde Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi (Rasim Kale, İsmail Topkaya), Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimde Oyun, Doç. Dr. Müzeyyen SEVİNÇ, Morpa, 2004, Çocuklarda Motor Gelişim, Yrd. Doç. Dr. Dilara Sevimay ÖZER, Prof. Dr. Kamil ÖZER, Nobel Yayın Dağıtım, 5. Baskı, 2007, Top İle Oynanan Eğitsel Oyunlar, Editör: Selahattin KOÇ, Nobel Yayın Dağıtım, Değerlendirme Metodu Yarıyıl Çalışmaları Adet Yüzde Arasınav 1 40 Devamsızlık 0 0 Quiz 0 0 Ödev 0 0 Proje 0 0 Saha Çalışması 0 0 Sunum/Seminer 0 0 Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb) 0 0 Diğer (Staj vb) 0 0 Toplam 1 40 Yarıyıl Çalışmaları Yüzde Yıl içinin Başarıya Oranı 40 Finalin Başarıya Oranı 60 Toplam 100 Öğrenme Kazanımlarına Katkı No 1 Öğrenme Kazanımları 1-Okulöncesi eğitimin gerçekleştiği yaşlar olan 0-6 yaş grubuna ait gelişim evreleri ve özellikleri ile bu yıllardaki beden ve ruh sağlığı, beslenme, ilkyardım ve anatomi gibi konular hakkında bilgi sahibi olmak. Katkı Seviyesi En Az 1, En çok No Öğrenme Kazanımları Katkı Seviyesi En Az 1, En çok Okulöncesi eğitimin tarihsel gelişimi, sosyolojik ve felsefi temelleri, Türk Eğitim Tarihi ile okulöncesi eğitimde var olan ve yeni teori, yaklaşım ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak. 3-Okulöncesi eğitimin içerdiği müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi ve oyun, drama gibi derslerin öğretimini yapabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak ve bu dersleri birbiri ve diğer derslerle birleştirerek, yaratıcı ve çocukların gelişimi destekleyici dersler planlayabilmek Okulöncesinde matematik, fen öğretimi verecek bilgi ve öğretim yöntem ve teknikleri ve bunlar gibi derslerle ilgili materyalleri tasarlayıp uygulayabilmek. 5-Anne ve babalara çocukların gelişimi ve eğitimi ile ilgili konular başta olmak üzere okul, çocuk ve eğitim alanlarında yol gösterici bilgi birikimi ve iletişim becerilerine sahip olmak. 6-Okulöncesi eğitimin gerektirdiği öğretmenlik mesleğini yapabilecek yeterli sözlü ve yazalı anlatım becerilerine ve okul öncesi dönemle ilgili yazılı materyalleri inceleyip değerlendirebilecek becerilere sahip olmak. 7-Okul öncesi dönem ile ilgili bilimsel araştırmaları değerlendirebilecek ve tasarlayabilecek özelliklere sahip olmak. 8-Okul öncesi eğitim kurumlarının işleyişi, yapısı, denetimi ile ilgili bilgi sahibi olmak ve okul öncesi eğitim ile ilköğretim arasındaki ilişkiyi kurabilecek etkinlikleri gözlemlemek, planlamak ve uygulayabilecek becerilere sahip olmak. 9-Okul öncesi ile ilgili toplumsal sorunlara duyarlı ve bu sorunlara çözüm üretebilecek özelliklere sahip olmak. 10- Okul öncesi eğitimin gerektirdiği yabancı dil, bilgisayar, Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi, Turizm gibi genel kültür konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak. 11-Okul öncesi öğretmenliğin gerektirdiği öğretmenlik meslek bilgisi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak. ECTS / Öğrenci İş Yükü Aktiviteler Sayısı Saat Toplam Ders Süresi(Hafta) Ders notları ön hazırlanması, kendi kendine çalışma Ödev Sunum/Seminer Quiz Arasınav Proje Saha Çalışması Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb) Final Sınavı / Dönem Projesi / Tez Hazırlık 1 2 2 Aktiviteler Sayısı Saat Toplam Diğer (Staj vb) Toplam İş Yükü 87 Toplam İş Yükü / ECTS 3 Diğer Yok ARA SINAV - FİNAL - TOPLAM % 40 - % 60 - % 100 Dersle İlgili Etik Kurallar(Varsa) Değerlendirme Ölçütleri
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks