Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ÖLÜM VE YARALANMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARINDA EV HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Category:

Investor Relations

Publish on:

Views: 8 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ÖLÜM VE YARALANMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARINDA EV HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ I- EV KADINLARI ÇELİK AHMET ÇELİK Ev kadınlığı da bir meslektir. Üstelik yaşam boyu yapılır. Ev kadını haksız eylem ve
Transcript
ÖLÜM VE YARALANMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARINDA EV HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ I- EV KADINLARI ÇELİK AHMET ÇELİK Ev kadınlığı da bir meslektir. Üstelik yaşam boyu yapılır. Ev kadını haksız eylem ve kaza sonucu yaralanmışsa, kendi ev hizmetlerini yaparken beden gücündeki eksilme oranında zorlanacağından, bu güç kaybının tazminat olarak ödeneceği kabul edilmiştir. Kalıcı sakatlık söz konusu olmasa bile, yaralanma nedeniyle bir süre ev hizmetlerinin yerine getirilememesi de geçici işgöremezlik olarak değerlendirilecek ve bunun süresi kadar bir zarar hesabı yapılması gerekecektir. Ev kadını ölmüşse, eşi ve çocukları onun ev hizmetlerinden yoksun kalacaklarından, destek tazminatı isteyebileceklerdir. Yargıtay kararlarına göre, ev hizmetleri yönünden tazminat hesabı yasal asgari ücretler üzerinden yapılacaktır. Yargıtay kararları bu yöndedir. Kuşkusuz, olay tarihi ile rapor (hüküm) tarihi arasında yürürlükte bulunan tüm asgari ücretler tazminat hesabında gözetilecektir. Ev kadınının ev hizmetlerine ilişkin Yargıtay kararları iki ayrı bölümde aşağıda özetlenmiştir. 1) Ev kadını işgöremezlik kaybına uğramışsa Ev kadını olan davacının, normal yaşama süresince, ev işlerini ve hizmetlerini yürütürken, beden gücündeki eksilme nedeniyle fazla efor sarfetmesi karşılığı olarak maddi tazminat ödetilmesine hak kazandığı kabul edilmelidir. (15.HD , ) 1 Ev kadını yönünden zararın saptanmasında yaşam süresi gözönüne alınmalıdır. Evinin hizmeti yönünden çalışma gücündeki kaybın yaşam süresince devam edeceğinin kabulü gerekir. (19.HD , ) 2 Ev kadını trafik olayı nedeniyle yaralanmıştır. Bu yaralanma sonucu istenen tazminat, ev kadınının ölüm tarihine kadar çalışacağı kabul edilerek hesaplanmalıdır. (11. HD , ) 3 Davacının emeklilik yaşından başlayarak yaşam süresi sonuna kadar geçecek pasif dönem içinde ev kadını olarak yaşamını sürdüreceği ve sakatlığı oranında fazla güç harcayacağı kabul edilerek asgari ücret baz alınmak suretiyle pasif dönem zararının uzman bilirkişiye hesaplatılması gerekir. (19.HD , ) 4 1 YKD. 1976/ İBD.2001/Eylül, sayı:3, sf G.Eriş, age., sf.722,no:253 4 Şişli 1.As.Huk.Mah. 94/ sayılı dosyasından alınmıştır. 2 Davacının ev kadını olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece %16 oranında iş gücü kaybına uğrayan davacının pasif dönemde de bu durumdan zarar göreceği düşünülmeden, 506 sayılı Yasada kadınlar için emeklilik yaşı olarak belirlenen 58 yaşına kadar tazminat hesabı yapılması doğru olmamıştır. (11.HD , E.2005/7647 K.2006/7791) 5 2) Ev kadını ölmüşse Kadının ölümüyle ev hizmetlerinden yoksun kalınır. Kadın ev işlerinde kocaya yardımcı olmaktadır, bu sebeple ona bakmaktadır. Kadının ev hizmetlerini yapması sebebiyle,ölümü halinde koca bu hizmetlerden yoksun kaldığından; tazminat isteme hakkı vardır. (4.HD , ) 6 Yalnız ev işlerini gören kadın da kocasının desteği sayılır. Yardımdan yararlanan kimsenin tazminata hak kazanabilmesi için desteğin ölümünden dolayı yoksulluğa düşmesi gerekli değildir. Durumuna uygun yaşama tarzında para ile belirlenebilen bir zarara uğraması yeterlidir. Bir kocanın karısının ölümü sebebiyle BK.nun 45. maddesinin 3.bendine dayanılarak tazminat istemesi halinde, sözü geçen şartın gerçekleşip gerçekleşmediğinin tayini için, ölüm nedeniyle bulunduğu durumla, karısı zamansız ölmese idi bulunacağı durumun karşılaştırılması gerekir. (4.HD , ) 7 Ölen kadının kendi ev hizmetlerini yaparak sağlayacağı desteğin belirlenmesi ve uzman bilirkişiden rapor alınarak sonucuna göre uygun bir karar verilmesi gerekir. (19.HD , ) 8 Hiçbir işte çalışmasa bile ev kadını aileye destek sağlar. Ölen kişi herhangi bir geliri ve kazancı bulunmaması nedeniyle aile bütçesine katkısı olmayan bir ev kadınıdır. Ne var ki hiçbir işde çalışmasa dahi ev kadını aileye destek sağladığı, aile içi işlevinin bulaşık ve çamaşır yıkamaktan ibaret bulunmadığında kuşku yoktur. O halde kadının ölümü ile ailenin yoksun kaldığı destek çamaşır ve ütü gibi yalın ev işlerinin parasal karşılığından ibaret sayılmamalı, işlevin tümü değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. (4.HD , ) 9 Davacıların ölen desteği ev kadını olup, ayrı bir gelirinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davacıların yoksun kaldıkları destek tazminatı hesaplanırken aylık net asgari ücret esas alınmalıdır. (4.HD , ) 10 Desteğin ev kadını olması destekten yoksun kalanların aleyhine bir durum yaratmaz. Destek ev hizmetleriyle de diğer aile bireylerinin yaşamını kolaylaştıracağından ve onlara katkı yapacağından bundan yoksun kalan hak sahiplerinin tazminat isteme hakları vardır. (4.HD , ) 11 5 Salih Çelik-Muktedir Lale, Sigorta Hukuku,Seçkin,2007,sf Karahasan, age., sf Karahasan, age., sf G.Eriş, age., sf.677, no:145 9 Karahasan, age., sf Kartal 2.As.Huk.Mah. 2000/671 esas no.lu dosyasından alınmıştır. 11 Yasa HD.1996/1-61, no:23 2 3 Olay tarihinde altmış yaşında bulunan annenin davacıya destek olamayacağına ilişkin bilirkişi raporu gerçeğe uygun bulunmamaktadır. Desteğin yaşı itibariyle, bir ev kadını olarak elde edebileceği geliri belirlenmeli, bunun mümkün olamaması halinde ise, desteğin asgari ücret düzeyinde geliri olabileceği benimsenerek, bu miktar üzerinden destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanmalı, varılacak sonuca göre bir karar verilmelidir. Yerel mahkemece, anılan yönler gözetilmeden, somut olaya uygun düşmeyen bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı şekilde, destekten yoksun kalma tazminatının reddedilmiş olması usul ve yasaya uygun görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. (4.HD , ) 12 II- EMEKLİLİK YAŞAMINI SÜRDÜREN ERKEKLERİN EV HİZMETLERİNE KATKILARI Ev kadınlarının ev hizmetlerini yaparak aile bireylerine ve öncelikle eşlerine maddi destek sağladıkları kabul olunmasına göre, emeklilik yaşamını sürdüren yaşlı erkeklerin de aynı biçimde ev hizmetlerini yerine getirdikleri, eşlerine yardım ve hizmet ettikleri, onlara hastalıkta ve sağlıkta destek oldukları bir yaşam gerçeği olarak görülmelidir. Onlar, çarşı-pazar alışverişine giderek, ev içi onarımlarını yaparak, elektrik, su, telefon, emlak vergisi faturalarını ilgili yerlere ödeyerek, arabası varsa ailenin şoförlüğünü yaparak, eşi hastalandığında ona hizmet ederek eşlerine ve diğer aile bireylerine maddi desteği olabilmektedirler. Bu nedenlerle, ev kadınlarının ev hizmetlerini yaşam boyu yapacaklarına ve bu nedenle tazminat hesaplarının yaşam süresinin sonuna kadar hesaplanacağına ilişkin Yargıtay kararlarındaki anlayış, emeklilik çağındaki yaşlı erkekler için de kabul olunmalı, uygulanmalıdır. Yeni Medeni Yasa nın eşitlik ilkeleri de böyle bir anlayışı ve uygulamayı gerekli kılmaktadır. Ev kadınlarının kendi ev hizmetlerini yaşam boyu yapacaklarına ve bu yoldan eşlerine ve yakınlarına hizmet ve yardım ederek maddi destek sağlayacaklarına ve ayrıca geçici veya sürekli işgücü kaybına uğrayan ev kadınları yönünden yaşam boyu maddi zarar hesabı yapılacağına ilişkin Yargıtay kararlarının yasal dayanağı, eski Medeni Kanun un maddeleri idi. Bunlardan 153. maddede Eve kadın bakar. denilmekteydi. Buna karşılık 152. maddede Evin geçimini ve her türlü gereksinimlerini sağlamak kocanın görevidir. denilmesine karşın, Yargıtay her nedense kadınlar için tanıdığı ev hizmetlerine katkıyı, erkeklere tanımamıştı. Oysa, kimi kararlarda destek sağlama veya güç kaybı için tazminat hesabı parasal yönden sınırlandırılmamış; hizmet edimleri ve bedensel katkı da maddi tazminatın konusu olabilmiştir. Örneğin, 15.HD gün sayılı kararında: Desteğin yardımının yalnızca parasal nitelikte bulunmasında zorunluk yoktur. Eylemli ve düzenli olarak yapılan hizmet edimleri de bir kimsenin destek sayılması için yeterlidir. denilmiş 13 ; 4.HD gün sayılı kararında da: Yalnızca maddi yardım değil, aynı zamanda hizmet etmek suretiyle de destek olunabilir. 14 açıklamaları yapılmıştır. Bu tür kararlara bakılarak ev hizmetlerine bedensel katkısı olan her aile bireyi için de ev kadınınınkilere benzer maddi tazminat hesabı yapılmasının içtihada uygun düşeceği söylenebilir. 12 H.Tahsin Gökcan, age, sf YKD.1976/ Yasa H.D. 1989/1-79, no: 33 3 4 Bugün Yeni Medeni Yasa ile durum değişmiş, kadın ve erkek eşitliği kabul edilmiştir. Yeni Medeni Yasa nın 186. maddesi 3. fıkrasında Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılırlar. denilmiş; 196. maddesi 2. fıkrasında Eşin ev işlerini görmesi, çocuklara bakması, diğer eşin işinde karşılıksız çalışması konularında cinsiyet farkı gözetilmemiştir. Yeni yasanın bu hükümlerine göre, ailenin ev hizmetleri yönünden kadın-erkek ayrımı ortadan kalkmış bulunmakla, Yargıtay ın yukarda belirtilen kararlarındaki ev hizmetlerinin yaşam boyu yapılacağı görüşünün yalnız kadınlar için değil, erkekler için de uygulanması Yeni Medeni Yasa nın eşitlik ilkesine uygun düşecektir İşte, aile bütçesine maddi katkılar nedeniyledir ki, geçici veya sürekli işgücü kaybına uğrayan ileri yaştaki erkekler için de (asgari ücretten) yaşam boyu maddi zarar (işgöremezlik zararı) hesaplanmalıdır. Bunun gibi, yaşlı kişi ölürse, onun ev hizmetlerine (bedensel) katkısından yoksun kalanlar destek zararı isteyebilmelidirler. Yaşlı erkeklerin ev hizmetlerine katkıları yönünden tazminat hesabı yasal asgari ücretler üzerinden yapılacaktır. III-ÇOCUKLARIN EV HİZMETLERİNE KATKI VE KATILIMLARI Çocuklar, okula gidiyor olsalar bile, anne ve babalarına yardım ve hizmet ederler. Bu, kırsal kesimde ve yoksul ailelerde daha yaygındır. Çocuklar, pek az ayrık durumlar dışında asla ailelerine yük değillerdir. Kız olsun, erkek olsun, çocuklar kentte yaşıyorlarsa çarşı pazar alışverişine giderek, köyde yaşıyorlarsa tarım ve hayvancılık işlerinde çalışarak ailelerine destek olurlar. Kızlar daha küçük yaşlarda ev işlerinde annelerine yardım ederler, küçük kardeşlerine bakarlar. Ülkemizin bir çok yerlerinde çocuklar çok küçük yaşlardan başlayarak tarlada tarımda çalıştırılırlar. Çocukların aile ekonomisine katkılarını, ana babalarına yardım ve hizmet etmek suretiyle onların yaşamlarını kolaylaştırdıklarını yasa hükümlerine bakarak da söyleyebiliriz. Eski Medeni Yasa mızın karşılıklı vazifeler başlıklı 260.maddesinde Ana, baba ve çocuk, birbirlerine karşı aile yararlarının gerektirdiği yardımı yapmak zorundadırlar denilmekteydi. 15 Yeni Medeni Yasa nın 322 nci maddesinde de, ana, baba ve çocuğun birbirlerine yardım etmekle yükümlü oldukları hükmü yer almıştır Çocukların ev hizmetlerine katkı ve katılımları kabûl edildiği takdirde, bu yönden yapılacak bir tazminat hesabında da yasal asgari ücretler birim alınmak gerekecektir. IV-EVLENMEMİŞ YETİŞKİNLERİN EV HİZMETLERİNE KATKI VE KATILIMLARI Evlenmemiş (evde kalmış) kızlar anne ve babalarıyla birlikte oturuyorlarsa, ev hizmetlerine katılım ve katkılarıyla destek olabilirler. Bu ve bunlara benzer yaşam gerçekleri gözardı edilmemeli; çalışmayan ve kazanç elde etmeyen aile bireylerinin birbirlerine yardım ve hizmet ederek destek sağladıkları kabul olunmalı; bu gibi durumlarda yasal asgari ücretler üzerinden tazminat hesaplanabilmelidir. 15 Tarafımdan günümüz diline aktarılan maddenin aslı şöyledir: Madde 260-Ana, baba ve çocuk, yekdiğerine karşı aile menfaatinin istilzam ettiği muavenet ve riayete mecburdur. 4 5 V- AYNI ÇATI ALTINDA YAŞAYANLARIN VEYA YAKINLARIN BİRBİRLERİNE YARDIM VE HİZMET EDEREK DESTEK OLMALARI 1- Anne,baba ve çocuklardan başka büyükbaba, büyükanne gibi aile büyükleri ile kardeşler, amca, hala, dayı, teyze, yeğen, damat, gelin gibi aile yakınlarının aynı çatı altında barınmaları durumunda, bunların birbirlerine destek olacakları bir yaşam gerçeğidir. Kanıtlanması koşuluyla bu gibi kişilerin tazminat istemleri kabûl olunmalıdır. Yargıtay da zaman zaman verdiği kararlarda bu tür desteklikleri onaylamaktadır. Bu kararların çıkış noktasında, eylemli ve düzenli olarak yapılan hizmet edimlerinin bir kimsenin destek sayılması için yeterli olacağı anlayışı vardır. 2- Aynı çatı altında büyük aile yapısı, ülkemizde yaygın bir yaşam biçimidir. Kentlerdeki apartmanlaşma bile birlikte oturma eğilimlerini ortadan kaldıramamıştır. Eskiden bu bir gelenek idi. Bugün de yurdumuzun bazı yörelerinde geleneklerine bağlı aileler büyük evlerde hep bir arada oturmakta, yaşamaktadırlar. Kentlerde ise, birlikte oturma istekleri, daha çok her ikisi de çalışan eşlerden gelmektedir. Onlar, hem çalışıp hem çocuk sahibi olabilmek için anne ve babalarıyla birlikte oturmayı yeğlemektedirler. Bu gibi durumlarda, Yargıtay, torununa bakan büyükannenin ölümü halinde, kızının, çocuğuna bakması yoluyla sağladığı destekten dolayı tazminat isteyebileceğini kabul etmektedir. Buna ilişkin karar örnekleri şöyledir: Küçük çocuğuna, kaza sonucunda ölen annesinin baktığını ve ölüm sebebiyle destek kaybına uğradığını ileri süren evladın tazminat istemi kabul edilmelidir. (4.HD , ) (İBD. 2001/2-580) Davacı, ölen annesinin çocuklarına baktığını, ev işlerini gördüğünü ileri sürerek destekten yoksunluk tazminatı ödetilmesini istemiştir. Gerçekten, hizmet edimlerinden yoksun kalma durumunda da, bunun karşılığı olarak maddi tazminatın ödetilmesi, Borçlar Yasası nın 45. maddesine uygun düşer. Öyle ki, desteğin yardımının yalnızca parasal nitelikte bulunmasında zorunluk yoktur. Eylemli ve düzenli olarak yapılan hizmet edimleri de bir kimsenin destek sayılması için yeterlidir. (15.HD , ) (YKD.1976/7-1029) Ölenin, davacının çocuğuna bakması yoluyla yaptığı hizmet edimleri destek sayılmasını gerektirir. Davacı, ölen annesinin, çocuğuna baktığını, onun ölmesi üzerine hizmetçi tutulması zorunluğu doğduğunu ileri sürmüştür. Davacının bu iddiası yönünden BK.m.45/II ile öngörülen destekten yoksunluk tazminatı söz konusu olabilir. Öyle ki, ölen annenin, davacının çocuğuna bakması yoluyla yaptığı hizmet edimleri, destek sayılmasını gerektirebilir. Ölümle, davacı, desteğinin bu hizmet ediminden yoksun kaldığına göre, uzman bilirkişi seçilip bunun karşılığı olan paranın saptanmasından sonra, iddia ile bağlı kalınarak uygun sonuç çerçevesinde karar verilmesi gerekir. (15.HD , ) (YKD.1976/9-1346) Davacı, davalı sürücünün kusurlu eylemiyle, diğer davalıya ait araca ve annesine çarparak ölümüne yol açtığını belirtmek suretiyle destekten yoksun kalma isteminde bulunmuştur. Yerel mahkemece, davacının emekli öğretmen ve emekli eşi olması, desteğin ise hiçbir işte çalışmayıp dul maaşı ile geçimini sağlayan bir kimse olması nedeniyle, davacının desteğe ihtiyacı bulunmadığı gerekçesiyle destekten yoksun kalma tazminatı istemi reddedilmiş, karar taraflarca temyiz edilmiştir. 5 6 Yerel mahkemece hükme dayanak alınan ve olay tarihinde altmış yaşında bulunan annenin davacıya destek olamayacağına ilişkin bilirkişi raporu gerçeğe uygun bulunmamaktadır. Desteğin yaşı itibariyle, bir ev kadını olarak elde edebileceği geliri belirlenmeli, bunun mümkün olamaması halinde ise, desteğin asgari ücret düzeyinde geliri olabileceği benimsenerek, bu miktar üzerinden destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanmalı, varılacak sonuca göre bir karar verilmelidir. Yerel mahkemece, anılan yönler gözetilmeden, somut olaya uygun düşmeyen bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı şekilde, destekten yoksun kalma tazminatının reddedilmiş olması usul ve yasaya uygun görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. (4.HD , ) Yukardaki kararlara bakarak bir hususu anımsatmak gereğini duyuyoruz. Şöyle ki: Kural olarak (erkek ise 18 yaşını, kız ise 22 yaşını geçmiş) yetişkin evlâtlar, anne ve babalarının ölümünden dolayı destek tazminatı isteyemezler. Yukardaki kararlarda, küçük çocuğuna bakan annesinin ölümünden dolayı, yetişkin evlâdın destek tazminatı isteğinin kabûl edilmesi ayrık bir durum oluşturmaktadır. Gene yukardaki kararlardan birinde ev işlerini yapan annenin destekliğinin de kabûl olunduğu gözlerden kaçmamış olsa gerektir. O halde Yargıtay, aynı çatı altında yaşayan ve ev işlerini üstlenen kişinin ölümünden dolayı, dul eş dışında, diğer aile bireylerinin de, ev hizmetlerinden yoksunluk nedeniyle destek tazminatı isteyebileceklerini kabûl etmektedir. Örnekleri şöyle çoğaltabiliriz: Evlenmemiş kız kardeş, aynı evde yaşadığı bekâr erkek kardeşine ev hizmetleriyle destek olabilmektedir. Gene aynı kız kardeş, evli ağabeyinin ve çalışan yengesinin çocuklarının bakımını üstlenerek onlara bu yoldan destek olabilmektedir. Amcasıyla, halasıyla, dayısıyla veya teyzesiyle oturan yeğen, onların ev hizmetlerinden yararlanabileceği gibi, kendisi çalışıp evin geçimini sağlıyorsa, anılan kişiler de onun ölümüyle desteğinden yoksun kalmış olacaklardır. Aynı çatı altında yaşayan bütün bu kişilerin, birbirlerine yardım ve hizmet yoluyla yaşam boyu destek olabileceklerinin dayanağı Yargıtay ın bu yöndeki yerleşik kararlarıdır. Özetlersek: Desteğin yardımının yalnızca parasal nitelikte bulunmasında zorunluk yoktur. Eylemli ve düzenli olarak yapılan hizmet edimleri de bir kimsenin destek sayılması için yeterlidir. (15. HD , ) (YKD.1976/7-1029) Yalnızca maddi yardım değil, aynı zamanda hizmet etmek suretiyle de destek olunabilir. (4.HD , ) (Yasa HD.1989/1-79, no:33) Desteğin yardımının yalnız parasal nitelikte olmasında zorunluk yoktur. Çünkü ölenin hizmet edebilme güç ve yeteneği de para ile ifadesi mümkün olan bir mali imkan teşkil eder. (4.HD , ) (YKD.1986/7-959) Destekten yoksunluk, yalnız parasal yardım olarak düşünülemez. (19.H.D , ) (YKD.1993/2-249) Destekten yoksun kalındığının kabul edilebilmesi için, ölüm gerçekleşmemiş olsa idi herhangi bir karşılık beklemeksizin eşya, hizmet, para yoluyla yardım ve bakımın devam edeceğinin güçlü olasılık içinde ve yardımın sürekli ve düzenli olması gerekir. (19.HD , )(YKD.1994/ ) 16 H.Tahsin Gökcan, age, sf.250 6 7 Yukardaki karar örnekleri ile ev kadınlarının ev hizmetlerini yaşam boyu yapacaklarına ve ev kadınının ölümüyle bu destekten yoksun kalınmış olacağına ilişkin başka kararları birlikte ve topluca değerlendirirsek, aynı çatı altında yaşayan tüm kişilerin birbirlerine yardım ve hizmet ederek yaşam boyu destek olabilecekleri gerçeğine ulaşmış oluruz. Ancak, hukukta her ileri sürülenin kesinlikle kanıtlanması gerektiğini anımsatalım. Eğer ortada bir yaşam gerçeği yoksa, boş yere inandırıcı olmayan savlarla dava açılıp yargının iş yükü artırılmamalıdır. 17 Kuşkusuz, yardım ve hizmet ederek desteklik söz konusu olduğunda, tazminat hesabının ölçüsü yasal asgari ücretler olacaktır Yarg.4.HD gün E.1996/7182 K. 1997/2106 sayılı kararına göre: Trafik kazasından doğan tazminat davasını anne, baba ve kardeşlerin yanısıra hala, teyze, dayı gibi yakınlar da açabilir. (Yasa H.D.1997/4-400, no:169) Ancak, bu kararın altındaki Karşıoy Yazısı nda, haklı olarak şu görüşlere yer verilmiştir. Olayımızda ölenin halası, teyzeleri ve dayıları davacı olmuşlar ve mahkemece hiçbir kanıt ve gerekçeye dayanılmadan istemleri kısmen kabul edilmiştir. Bu derecede akrabalık, tek başına istem haklılığı vermez. Anılan kişilerle ölenin arasında ve akrabalığın yanı sıra eylemli, gerçek bir bağ ve ilişkinin varlığı kanıtlanmadan davalarının kısmen de olsa kabulü doğru değildir. (Üye: Osman Cengiz Yüksel) 7
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks