Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ÖZET ABSTRACT. Pelin AKSEN CENGİZHAN 1 Mehmet GÜNAY 2

Category:

Homework

Publish on:

Views: 89 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ÇABUK KUVVET VE KUVVETTE DEVAMLILIK ANTRENMAN METODLARININ ERKEK BASKETBOLCULARDAKİ BAI TEKNİK, MOTORİK ÖELLİKLERE VE KAS HASARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ elin AKSEN CENGİHAN 1 Mehmet GÜNAY 2 1 Kırıkkale
Transcript
ÇABUK KUVVET VE KUVVETTE DEVAMLILIK ANTRENMAN METODLARININ ERKEK BASKETBOLCULARDAKİ BAI TEKNİK, MOTORİK ÖELLİKLERE VE KAS HASARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ elin AKSEN CENGİHAN 1 Mehmet GÜNAY 2 1 Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırıkkale. 2 Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara. ÖET Bu araştırma, çabuk kuvvet ve kuvvette devamlılık antrenman metodlarının erkek basketbolculardaki bazı teknik, motorik özelliklere ve kas hasarına etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 32 erkek basketbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Çalışma grupları çabuk kuvvet deney grubu (ÇKD, N=8, 15,12±1,25 yıl), çabuk kuvvet kontrol grubu (ÇKK, N=8, 15,25±0,71 yıl), kuvvette devamlılık deney grubu (KDD, N=8, 16,00±0,92 yıl) ve kuvvette devamlılık kontrol grubu (KDK, N=8, 16,25±0,89 yıl) olmak üzere rastgele yöntemle 4 gruba ayrılmıştır. Başlangıçta tüm gruplardan egzersiz öncesi 5 ml venöz kan örnekleri alınmış, ardından sırasıyla motorik ve teknik testler uygulanmıştır. ÇKD grubuna 3 set, 10 istasyondan oluşan çabuk kuvvet antrenman programı, KDD grubuna 3 set, 10 istasyondan oluşan kuvvette devamlılık antrenman programı uygulanmıştır. Kuvvet antrenmanlarının ardından tekrar tüm gruplardan venöz kan örnekleri alınmıştır. Alınan kan örneklerinden Kreatin Kinaz (CK) enzim aktivitesi değerlendirilmiştir. Çalışmanın istatistiksel analizinde Wilcoxon i ve Kruskal-Wallis testi kullanılmış, 0.05 anlamlılık düzeyinde yorumlanmıştır. Sonuç olarak, bu çalışmada çabuk kuvvet antrenmanının kas hasarını tolere ettiği, kuvvette devamlılık antrenmanının ise kas hasarını önlemede etki göstermediği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kreatin Kinaz, Basketbol, Çabuk Kuvvet, Kuvvette Devamlılık. THE EFFECTS OF EXLOSIVE STRENGTH AND STRENGTH ENDURANCE EXERCISE METHODS ON MALE BASKETBALL LAYERS CERTAIN TECHNICAL, CONDITIONAL CHARACTERISTICS AND MUSCLE DAMAGE ABSTRACT This study aims at analyzing the effects of explosive strength and strength endurance exercise methods on male basketball players muscle damage. 32 male basketball players have volunteered to take part in the study. The subjects have been randomly put into 4 groups, as the experiment group who performed the explosive strength exercise (ESE, N=8, 15,12±1,25 years); control group of the group who performed the explosive strength exercise (ESC, N=8, 15,25±0,71 years); experiment group who performed the strength endurance exercise (SEE, N=8, 16,00±0,92 years) and control group of the group who performed the strength endurance exercise (SEC, N=8, 16,25±0,89 years). In the beginning, 5 ml of venous blood samples have been taken from all groups and motor tests have been performed successively on each group; ESE and ESC groups have been assigned explosive strength exercise program, which consists of 3 sets and 10 stations and the SEE and SEC groups have been assigned strength endurance exercises of 3 sets and 10 stations. After the strength exercises, venous blood samples of all the groups were taken once more. The Creatine Kinase (CK) enzyme activity has been evaluated from these blood samples. In the statistical evaluation of the study, Wilcoxon and Kruskal- Wallis tests have been used and these were evaluated in a 0.05 meaning level. As a result, it has been determined that, explosive strength exercise tolerates muscle damage and the strength sustainability exercise does not have any effects in preventing muscle damage. Key Words: Creatine Kinase, Basketball, Explosive Strength, Strength Endurance. 27 Mayıs 2013 tarihinde Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı nda kabul edilen doktora tezinin yayınlanmış halidir GİRİŞ plazma ve serumda intrasellüler enzim olan azalttığı ve kas tonusunu düşürdüğü ortaya grubu KK,,,, yaş, İnsanın temel motorik özellikleri; CK nın aktivitesi artar. Kas hasarı konmuştur. 22 İster konsantrik ister ekzantrik kuvvette devamlılık deney grubu K, bedenini güç yeteneğini ve karmaşık göstergesi olan kreatin kinaz egzersiz kaynaklı olsun, antrenman hasar önleyici,,, yaş ve kuvvette nitelikteki spor performans derecesini sonrasında da artış gösterir Özellikle bir rol oynamaktadır. Bir kez yapılan devamlılık kontrol grubu K K,, belirleyen öğelerdir. 37 Basketbol, sporcunun kasa doğrudan yapılan yüklenmeler, kasta şiddetli ekzantrik egzersizin daha sonra,, yaş olmak üzere rastgele bireysel beceri ve teknik yeteneklerinin hasara neden olabilmekte ve bu metabolik yapılan şiddetli ekzantrik egzersizin yol yöntemle grubu ayrılmıştır. yanı sıra üstün performansa ulaşmak için değişim hasarın boyutlarını daha da açabileceği kas hasarını bir ay koruduğu Bu çalışma Gazi niversitesi Klinik belirli sayıda fiziksel ve fizyolojik kötüleştirebilmektedir. 6 Araştırmalarda bildirilmiştir. 3 Eğer vücut dikkatlice ve Araştırmalar Etik Kurulu tarafından parametrelere yüksek oranda sahip alışılmamış ekzantrik kasılmaların, ilerlemeci bir anlayışla sürekli bir onaylanmıştır. sporculara ihtiyaç duyan bir spor dalıdır. 44 egzersize bağlı kas hasarına sebep olduğu mücadeleye sokulursa, adaptasyonlar Bu nedenle basketbol antrenmanının temel belirlenmiştir Ekzantrik ve konsantrik meydana gelecek ve vücut daha da alışma grupları hedefi, en yüksek sportif performansa kasılmaların kas hasarına yol açtığı ancak güçlenecektir. 11 üzenli olarak yapılan kan örnekleri alınmadan ve testler ulaşmaktır. Günümüzün basketbol oyunu kas yapısından kaynaklı ekzantrik kuvvet antrenmanlarının genç sporcularda yapılmadan en az saat öncesine kadar öncelikle genel ve basketbola özgü biçimde egzersizin daha fazla kas hasarına neden kassal dayanıklılık, kas kitlesi ve kas dinlenmeleri, egzersiz yapmamaları ve dayanıklılık, kuvvet, sürat, hareketlilik ve olduğu ortaya konmuştur Kasın önceden kuvvetinde artışa neden olduğu, yaralanma herhangi bir ilaç almamaları konusunda koordinasyon gibi temel kondisyonel antrene edilmesi egzersizle hasar ve sakatlanma oranında azalmaya yol açtığı bilgilendirilmiştir. Antrenman programı özelliklerin gelişimini öngörür. Sporcunun oluşumunu engelleyen faktörlerden biridir. görülmektedir. 10 Bu bağlamda çabuk öncesi ve sonrasında tüm gruplardan 5 ml istenilen düzeyde basketbol oynayabilmesi Antrene sporcularda, ilk egzersiz sonrası kuvvet ve kuvvette devamlılık venöz kan örneklerin alınmış, alınan kan için belirli antrenman periyotlarında oluşan yüksek seviyedeki serum CK antrenmanlarının egzersizle oluşan kas örneklerinden Kreatin Kinaz (CK) enzim kademeli olarak temel kuvvetini, çabuk düzeylerinin azaldığı gözlenmektedir. Bu hasarını önleyici etkisi olduğu parametresi incelenmiştir. kuvvetini ve kuvvette devamlılığını da kasların egzersize adaptasyonu olarak düşünülebilir. K, K, KK ve K K geliştirmesi zorunludur. 37 Basketbolda özel yorumlanmakta ve sporcunun fiziksel Bu araştırma da, çabuk kuvvet ve gruplarına, hafta süreyle uygulanan kuvvet antrenmanında öncelikle konsantrik fitness düzeyinin bir göstergesi olarak kuvvette devamlılık antrenman kuvvet antrenmanları öncesinde ve ve eksantrik kuvvet çalışmaları olmalıdır. yorumlanmaktadır. 26 Tekrarlayan egzersiz metodlarının erkek basketbolcuların bazı sonrasında kan örnekleri alındıktan sonra Özellikle sıçrama, kuvveti kol kuvveti ve uygulamalarından sonra kuvvette hızlı teknik, motorik özelliklerine ve kas sırasıyla; sprint kuvveti gelişmesi ön planda yer toparlanma, eklem hareket genişliğinde hasarına etkisinin araştırılması 1. İ Sporcular 5 almalıdır. 37 daha küçük sınırlama, kas ödeminde ve amaçlanmıştır. dk yatar pozisyonda dinlendikten sonra 15 Kas hasarı; alışılmamış ve yoğun ağrısında azalma, MRI ve ultrasonda daha MATERYAL ve YÖNTEM sn süre kalp atım sayısı belirlenip bu sayı egzersiz sonucunda yorgunluk, işlev kaybı, az anormallikler gözlemlenmektedir. 29 G Araştırmaya ile çarpılarak istirahat kalp atım sayısı güç ve kaslarda ağrı kaybına neden olan Ekzantrik antrenmana devam edildiği Ankara İ por ve ekerspor Kulübü nde hesaplanmıştır. 14 akut bir durumdur. 7 Kasta metabolik hasar, takdirde, egzersizin etkisi kas hasarını basketbol oynayan 32 erkek basketbolcu 2. uzun süreli bitkinliğe kadar yapılan azaltmaktadır. 21 Germe egzersizlerinin kas gönüllü olarak katılmıştır. alışma grupları porcuların kan basınçları stadiometre ve submaksimal çalışma sırasında kasılmaları sırasında mikro düzeyde çabuk kuvvet deney grubu K,, steteskop yardımıyla sol koldan oluşmaktadır. 7 Kas hasarı olduğunda görülen kas hasarlarının oluşma ihtimalini,, yaş, çabuk kuvvet kontrol ölçülmüştür 3. Boy uzunluğu ve vücut ağırlığı 9. Sırt Kuvveti i: Sporcuların sırt olmak üzere 6 hafta boyunca dairesel 8. otaya sağlık topu ile top baş üstünde kollar ölçümleri: Sporcuların boy ve vücut kuvveti, Takei hysical Fitness Back- metodla 0 istasyondan oluşan, çalışma gergin sıçrama. ağırlığı ölçümleri Seca marka stadiometre D marka dinamometre ile 2 deneme süresi ilk 2 hafta 25 sn, son 4 hafta 30 sn 9. Sırt üstü yatar pozisyonda, sağlık topu ve baskül ile ölçülmüştür Vücut Kitle İndeksi Ölçümü: Sporcuların vücut kitle indeksleri, vücut ağırlıklarının boy uzunluklarının karesine bölünmesi ile hesaplanmıştır. VKİ (kg/m 2 ) = VA (kg) / Boy 2 (m) Hexagon Çeviklik i: Sporcuların çeviklik değerleri, kaymayan zemin üzerine çizilen altıgenin merkezinden her bir kenarına sıçrayarak 3 tur dönmesi ve başlangıç noktasına gelmesiyle sn cinsinden kaydedilmiştir Dikey Sıçrama ve Anaerobik Güç: Sporcuların dikey sıçrama değeri hesaplandıktan sonra anaerobic güçleri; sonunda en iyi değer kg cinsinden kaydedilmiştir Durarak Uzun Atlama i: Kaymayan bir zemin üzerinde sporcuların başlangıç çizgisinden çift ayak sıçradığı mesafe ölçülerek, 2 atlayıştan en iyi olan değer cm cinsinden kaydedilmiştir Metre Sprint i: Sporcuların maksimal hız ile 10 m koşuları fotoselli kronometre yardımıyla 2 ölçüm alınmış en iyi değer sn cinsinden kaydedilmiştir Metre Sprint i: Sporcuların maksimal hız ile 30 m koşuları fotoselli kronometre yardımıyla 2 ölçüm alınmış en iyi değer sn cinsinden kaydedilmiştir. 31 olan 3 set, orta hızda, akıcı tempo, istasyonlar arası tam olmayan dinlenme ve setler arası 5 dk aktif dinlenme olan kuvvette devamlılık antrenman programı ile beraber teknik antrenman programı uygulanmıştır. ÇKK ve KDK gruplarına ise sadece teknik antrenman programı uygulanmıştır. ÇKD ve KDK gruplarına uygulanan antrenman programındaki alıştırmalar 1. ank üzerinden sırt üstü yerde yatan sporcuya pas alıp verme. 2. Sağlık topu ile s uat 3. Sağlık topu ile mekik hareketi 4. Sağlık topu ile ileri geri topu uzatma ve dizler arasında, dizler bükülü vaziyette dizleri göğse çekip uzaklaştırma 10. elirlenen engeller arasında stance çalışması. Verilerin Analizi: Çalışmada ilk olarak Kolmogorov-Smirnov testi ile verilerin normal dağılıma uyup uymadığı incelenmiştir. Çıkan sonuca göre bağımlı iki grubun karşılaştırılmasında ilco on esti, bağımsız ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında ise Kruskal-Wallis testi (parametrik olmayan AN VA) kullanılmıştır. ğer gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuşsa hangi grupların birbirinden farklı olduğunun tespit edilmesi için çoklu dikey sıçrama ve vücut ağırlık değerleri 13. Mekik i: Sporcuların 30 sn çekme karşılaştırma (multiple comparisons) kullanılarak Lewis Nomogramı ile içerisinde tam ve hatasız mekik sayısı 5. Sağlık topu ile öne adım alma testlerinden Dunn-Sidak testi uygulanmıştır. hesaplanmıştır. kaydedilmiştir Sağlık topu ile ters mekik Çalışmada analizler için elde edilen sonuçlar = ( (Ağırlık) ) = Güç - D n =Dikey Sıçrama Mesafesi (m) ençe Kuvveti i: Sporcuların pençe kuvveti, Takei hysical Fitness Grip-D marka el dinamometresi ile 2 deneme sonucunda en iyi olan değer kg cinsinden kaydedilmiştir Bacak Kuvveti i: Sporcuların bacak kuvveti, Takei hysical Fitness Back- D marka dinamometre ile 2 deneme sonunda en iyi değer kg cinsinden kaydedilmiştir. 14 Antrenman rotokolü: ÇKD grubuna 3 kg lık sağlık topu kullanılarak haftada 3 gün, günde 2 saat olmak üzere 6 hafta boyunca, dairesel metodla 10 istasyondan oluşan, çalışma süresi ilk 2 hafta 25 sn, son 4 hafta 30 sn olan 3 set, yüksek hızda, patlayıcı tempo, istasyonlar arası tam dinlenme ve setler arası 5 dk aktif dinlenme olan çabuk kuvvet antrenman programı ile beraber teknik antrenman programı uygulanmıştır. KDD grubuna 6 hafta boyunca 3 kg lık sağlık topu kullanılarak haftada 3 gün, günde 2 saat 7. Sağlık topu baş üstünden dirsekleri bükmeden 90 o göğse indirip kaldırma 0.05 anlamlılık düzeyinde yorumlanmıştır. Çalışmada yer alan analizler için M S SS 20.0 paket programı kullanılmıştır BEDEN EĞİTİMİ VE SOR BİLİMLERİ DERGİSİ BEDEN EĞİTİMİ VE SOR BİLİMLERİ DERGİSİ BULGULAR Tablo 1. stira at Nabzı, Sistolik ve Diastolik Kan Basıncı Değerlerinin Karşılaştırması Antrenman Sonrası N M SD 2 M SD 2 ÇKD 8 94,13 95,50 9,83 73,88 72,00 8,11-2,52 b 0,01* st ra at ÇKK 8 90,75 87,00 20,23 77,75 78,00 14,24-1,68 b 0,09 a ı 6,72 0,08 7,94 0,06 atım KDD 8 82,75 82,50 10,53 63,88 64,00 5,41-2,52 b 0,01* KDK 8 76,75 71,50 18,38 75,00 74,00 9,97-0,17 b 0,87 Sistolik ÇKD 8 137,50 137,00 14,99 112,50 110,00 17,35-2,52 b 0,01* Kan ÇKK 8 138,13 143,50 29,0 139,75 141,00 14,40-0,56 b 0,58 3,85 0,28 15,47 asın ı KDD 8 137,63 131,00 19,54 118,00 116,00 28,80 0,00* -2,10 b 0,04* (mm Hg) KDK 8 152,38 145,50 15,63 149,25 146,50 11,32-1,02 b 0,31 Diastolik ÇKD 8 80,75 76,50 13,61 60,38 61,50 8,62-2,52 b 0,01* Kan ÇKK 8 76,75 80,50 17,73 76,88 73,50 14,33 0,00 d 1,00 1,94 0,59 9,81 0,02* asın ı KDD 8 86,63 86,00 14,47 67,25 60,50 17,58-2,24 b 0,03* (mm Hg) KDK 8 85,25 87,00 15,55 84,38 86,50 10,45 0,00 d 1,00 (b) ozitif sıra sayılarına göre (c) Negatif sıra sayılarına göre (d) Negatif ve pozitif sıra sayılarının toplamı eşit ÇKD ve KDD gruplarının istira at nabzı, sistolik ve diastolik kan basıncı değerlerinde anlamlı bir azalma olduğu görülmüştür. Tablo 2. Boy Uzunluğu, ücut Ağırlığı ve ücut Kitle ndeksi Değerlerinin Karşılaştırması Antrenman Sonrası N M SD 2 M SD 2 ÇKD 8 178,69 180,25 7,15 179,31 180,50 7,36-2,26 c 0,02* Boy ÇKK 8 184,00 184,90 3,55 185,50 186,50 4,28-2,20 c 0,03* nl ğ 0,19 4,53 0,21 4,72 (cm) KDD 8 185,25 185,00 8,49 185,94 185,00 8,41-2,23 c 0,03* KDK 8 179,73 178,90 7,48 182,06 181,00 7,33-2,52 c 0,01* ÇKD 8 72,38 73,50 13,52 72,75 73,50 12,83-0,76 c 0,45 Vücut ÇKK 8 71,30 71,25 11,66 71,88 71,50 13,02-1,02 c 0,31 Ağırlığı 1,19 0,76 1,38 0,71 (kg) KDD 8 78,19 72,50 13,60 79,06 75,50 12,08-0,63 c 0,53 KDK 8 73,88 72,50 11,87 75,38 73,00 12,14 1,97 c 0,05* Vücut ÇKD 8 22,51 22,80 2,99 22,49 22,70 2,64-0,17 b 0,86 Kitle ÇKK 8 20,99 20,90 3,28 20,85 20,75 3,43 0,00 d 1,00 1,77 0,62 2,02 0,57 n e s KDD 8 22,80 21,60 3,90 22,90 22,20 3,30-0,34 c 0,74 (kgm/m 2 ) KDK 8 23,06 22,65 4,50 22,83 21,85 4,44-0,92 b 0,36 ÇKD 8 11,36 10,66 3,31 9,33 9,23 2,61-2,38 b 0,02* t ağ ÇKK 8 13,11 13,00 3,02 17,40 16,81 4,82-2,10 c 0,04* es 1,61 0,66 8,55 0,04* (%) KDD 8 13,10 10,86 5,61 12,25 10,07 7,18-1,40 b 0,16 KDK 8 14,23 11,20 7,49 14,71 11,60 8,25-0,14 c 0,89 (b) ozitif sıra sayılarına göre (c) Negatif sıra sayılarına göre (d) Negatif ve pozitif sıra sayılarının toplamı eşit Antrenman sonrası tüm grupların boy uzunluklarında, KDK grubunda ise vücut ağırlığında anlamlı bir artış olduğu görülürken, vücut yağ yüzdesi değerlerinde ÇKD grubunda anlamlı bir azalma, ÇKK grubunda ise anlamlı bir artış olduğu görülmüştür. Tablo 3. Sağ ve Sol El ençe Kuvveti, Bacak ve Sırt Kuvveti Değerlerinin Karşılaştırması Antrenman Sonrası N M SD 2 M SD 2 Sağ El ÇKD 8 43,95 47,15 7,10 46,23 47,70 6,20-1,96 c 0,05* ençe ÇKK 8 38,92 41,39 4,97 36,56 37,05 3,87-1,68 b 0,09 4,90 0,18 12,05 0,01* Kuvveti KDD 8 44,68 43,00 5,60 47,18 44,55 7,98-2,38 c 0,02* (kg) KDK 8 42,83 42,80 6,12 41,10 41,20 4,30-0,56 b 0,58 Sol El ÇKD 8 42,75 45,70 6,63 43,59 45,20 5,35-0,51 c 0,61 ençe ÇKK 8 39,05 39,00 5,15 35,28 33,80 5,83-1,96 b 0,05* 3,26 0,35 8,90 0,03* Kuvveti KDD 8 44,26 43,75 7,80 44,36 43,05 7,92-0,56 b 0,57 (kg) KDK 8 41,61 40,11 5,65 38,56 36,90 5,46-1,82 b 0,07 ÇKD 8 116,56 111,00 24,87 161,38 159,50 43,20-2,52 c 0,01* Bacak ÇKK 8 127,69 135,50 29,40 123,63 115,50 39,48-0,42 b 0,67 Kuvveti 0,79 0,85 4,10 0,25 (kg) KDD 8 120,44 118,25 30,48 145,19 141,75 28,40-2,38 c 0,02* KDK 8 43,95 47,15 7,10 131,81 135,00 26,03-0,35 c 0,73 ÇKD 8 108,25 97,75 29,17 139,44 131,50 34,15-2,52 c 0,01* Sırt ÇKK 8 101,13 100,50 25,55 90,81 89,50 21,67-1,19 b 0,23 Kuvveti 2,10 0,55 13,41 0,00* (kg) KDD 8 95,31 96,00 20,45 133,94 113,75 40,18-2,52 c 0,01* KDK 8 110,56 110,75 15,81 101,13 104,75 17,72-1,26 b 0,21 (b) ozitif sıra sayılarına göre (c) Negatif sıra sayılarına göre (d) Negatif ve pozitif sıra sayılarının toplamı eşit ÇKD ve KDD gruplarının antrenman sonrası sağ el pençe kuvveti, bacak kuvveti ve sırt kuvveti değerlerinde anlamlı bir artış olduğu görülürken, ÇKK grubunda antrenman sonrası sol el pençe kuvveti değerinde anlamlı bir azalma olduğu görülmüştür. Tablo 4. Dikey Sıçrama, Anaerobik Güç ve Durarak Uzun Atlama Değerlerinin Karşılaştırması Antrenman Sonrası N M SD 2 M SD 2 ÇKD 8 49,75 45,50 10,94 51,13 47,50 9,60-1,19 c 0,24 Dikey ÇKK 8 41,25 42,00 5,65 39,25 40,50 3,11-1,26 b 0,21 Sıçrama 4,19 0,24 17,79 0,00* (cm) KDD 8 46,75 47,00 6,14 52,13 51,50 8,08-2,20 c 0,03* KDK 8 46,88 46,50 4,36 45,75 44,50 4,80-0,85 b 0,39 ÇKD 8 112,35 113,20 23,30 114,19 117,25 18,66-1,12 c 0,26 Anaerobik ÇKK 8 101,60 100,95 20,49 101,09 102,30 21,21-0,49 b 0,62 Güç 3,26 0,35 5,93 0,12 (kg.m/sn) KDD 8 117,32 117,90 15,83 125,64 124,20 18,31-2,10 c 0,04* KDK 8 111,79 109,25 17,17 112,36 110,45 15,50-0,14 c 0,89 Durarak ÇKD 8 222,25 213,50 27,33 251,38 247,50 35,33-2,37 c 0,02* Uzun ÇKK 8 186,31 187,50 15,17 216,13 218,00 17,67-2,52 c 0,01* 12,79 0,01* 8,35 0,05* Atlama KDD 8 213,38 214,00 15,01 241,00 250,00 26,90-2,38 c 0,02* (cm) KDK 8 197,50 195,00 13,36 243,63 246,50 13,82-2,52 c 0,01* (b) ozitif sıra sayılarına göre (c) Negatif sıra sayılarına göre (d) Negatif ve pozitif sıra sayılarının toplamı eşit KDD grubunun antrenman sonrası dikey sıçrama, anaerobik güç değerlerinde, tüm gruplarının antrenman sonrası durarak uzun atlama değerinde anlamlı bir artış olduğu görülmüştür BEDEN EĞİTİMİ VE SOR BİLİMLERİ DERGİSİ BEDEN EĞİTİMİ VE SOR BİLİMLERİ DERGİSİ Tablo m Sürat, 30 m Sürat, 5x10 m, Hexagon Çeviklik i ve Mekik Hareketi i Değerlerinin Karşılaştırması A N M SD 2 M SD 2 ÇKD 8 1,82 1,84 0,09 1,84 1,84 0,16-0,14 b 0,89 10 m ÇKK 8 1,95 1,90 0,17 2,10 2,07 0,19-1,82 c 0,07 Sürat 4,56 0,21 10,21 0,02* (sn) KDD 8 1,84 1,84 0,06 1,87 1,89 0,09-1,13 c 0,26 KDK 8 1,84 1,81 0,11 1,92 1,89 0,11-2,31 c 0,02* ÇKD 8 4,54 4,58 0,28 4,44 4,47 0,27-1,19 b 0,23 30 m ÇKK 8 4,76 4,73 0,32 4,71 4,65 0,23-0,84 b 0,40 Sürat 3,51 0,32 5,35 0,15 (sn) KDD 8 4,65 4,71 0,30 4,54 4,63 0,28-1,82 b 0,07 KDK 8 4,49 4,50 0,11 4,43 4,38 0,23-0,98 b 0,33 ÇKD 8 1,80 1,83 0,09 1,83 1,86 0,12-1,12 c 0,26 5x10 m ÇKK 8 1,49 1,48 0,09 2,01 1,99 0,32-2,52 c 0,01* 24,49 0,00* 3,68 0,30 (sn) KDD 8 1,85 1,85 0,06 1,88 1,90 0,08-2,32 c 0,02* KDK 8 1,41 1,40 0,05 1,87 1,82 0,10-2,52 c 0,01* ÇKD 8 13,92 13,27 1,76 10,78 10,82 0,86-2,52 b 0,01* Hexagon ÇKK 8 15,16 13,80 4,29 14,24 12,40 3,58-0,56 b 0,58 2,51 0,47 15,70 0,00* (sn) KDD 8 12,68 13,09 1,59 10,93 10,94 1,25-2,52 b 0,01* KDK 8 14,49 14,65 2,30 13,88 13,90 1,54-0,98 b 0,33 ÇKD 8 29,00 29,00 4,21 35,25 36,00 4,23-2,10 c 0,04* Mekik ÇKK 8 23,50 23,00 2,07 24,38 24,50 2,39-1,22 c 0,22 Hareketi 15,65 0,00* 17,89 0,00* (adet) KDD 8 31,25 32,00 2,43 31,63 31,00 5,34-0,34 c 0,73 KDK 8 27,50 27,50 3,16 29,75 30,00 3,33-2,58 c 0,01* (b oziti sıra sayılarına göre (c egati sıra sayılarına göre d egati ve poziti sıra sayılarının toplamı eşit KDK grubunun antrenman sonrası 10 m sürat, 5x10 m sürat ve mekik hareketi değerlerinde anlamlı bir artış görülürken, ÇKK ve KDD grubunun antrenman sonrası 5 1 m sürat değerinde anlamlı bir artış, Tablo 6. Kreatin Kinaz (CK) Değerlerinin Karşılaştırması ÇDK ve KDD grubunun antrenman sonrası hexagon değerlerinde anlamlı azalma, ÇKD grubunun mekik hareketi değerinde anlamlı bir artış olduğu görülmüştür. A N M SD 2 M SD 2 ÇKD 8 191,75 154,0
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks