Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

Category:

Travel

Publish on:

Views: 160 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : RAFET AKTAŞ 2. Doğum Tarihi : Unvanı : PROF.DR. 4. Öğrenim Durumu : DOKTORA 5. Çalıştığı Kurum :YBU İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans
Transcript
ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : RAFET AKTAŞ 2. Doğum Tarihi : Unvanı : PROF.DR. 4. Öğrenim Durumu : DOKTORA 5. Çalıştığı Kurum :YBU İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme - Muhasebe Gazi Üniversitesi 1997 Y. Lisans İşletme - Muhasebe Finansman Dumlupınar Üniversitesi 2000 Doktora İşletme - Muhasebe Finansman Gazi Üniversitesi Akademik Unvanlar Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2006 Doçentlik Tarihi : 2010 Profesörlük Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri Dönmez, E., Sigorta Şirketlerinde Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Oranlarının Yıllar İtibariyle Karşılaştırmalı Analizi Dumlupınar Üniversitesi, Bağdatlı, E., Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi: Bütünleşik Sistem İçerisinde Uygulanması Dumlupınar Üniversitesi, Köse, T., Şirket Birleşmelerine İlişkin Yasal Düzenlemeler ile Muhasebe Uygulamalarının TFRS Kapsamında Şirket Birleşmesi Örneği Üzerinde İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi, Yılmaz, Ş., Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi ve Özel Öğretim Kurumunda Uygulanması, Dumlupınar Üniversitesi, Mostafa Ahmed Ali Mohammed, Suggested Framework for Internal Control Techniques to Achive Total Quality: A Case Study on a Turkish Company, YBU Social Science Institution Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities) 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Aktaş R., Elayan F., Brown K., Pacharn P., Volcker Rule: Liquidity, Systemic Risk, and Financial Reporting Quality, Journal of Money, Credit and Banking, (Under Review) Aktaş R.,Akdoğan N., Unal S. Effects of Inflation Accounting on Financial Ratios: An Empirical Analysis of Non-Financial Firms Listed on Istanbul Stock Exchange Icfai University Journal of Accounting Research, Volume:8, No:2, (2009). Aktaş R., Açikalin S., Unal S., Relationships Between Stock Markets and Macroeconomic Variables: an Empirical Analysis of the Istanbul Stock Exchange, Investment Management and Financial Innovations,Volume:5, Issue:1, 8-16 (2008). Aktaş R., Unal S., Açikalin S., A Comparative Profitability and Operating Efficiency Analysis of State and Private Banks in Turkey, Banks and Bank Systems, Volume:2, Issue:, (2007). Aktaş R., Agca A., First Time Application of IFRS and Its Impact on Financial Ratios:A Study on Turkish Listed Firms Problems and Perspectives in Management, Volume:5, Issue: 2, (2007). 7.. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Aktaş R., Elayan F., Brown K., Pacharn P., Volcker Rule: Liquidity, Systemic Risk, and Financial Reporting Quality, Diversity of Accounting Research, The Canadian Academic Accounting Association (CAAA), Toronto, Ontario, 28-1 May Aktaş R., Açıkalın S., Regulations and Accounting Applications in Insurance Sector of Turkey, 2nd International Symposium on Sustainable Development, , Sarajevo, June Aktaş R., Ağca A., First Time Application of IFRS and Its Impact on Financial Ratios: A Study on Turkish Listed Firms, The Balkan Countries 1 st International Conference on Accounting and Auditing (BCCA) , Edirne, Aktaş R., Tanrıöven C., Başcı S., Determination of the Current Conditions of Turkish SMEs Within The EU Harmonization Process and Research of the Effectiveness of the KOSGEB Subsidy Model for Dissipating the Financial Demands of the SMEs, The Changes and Transformations in the Economic and Political Structure of Turkey Within the EU Negotiations, 87-40, Kütahya, Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Aktaş R., Unal S., The Relationship between Financial Efficiency Ratios and Stock Prices: An Investigation on Turkish Insurance Companies Listed in Borsa Istanbul, Marmara Universitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt 7, Sayı 12, Aktaş R., Köroğlu Ç., Turizm Sektöründe Kurumsal Yönetim Anlayışı ve İç Denetim İlişkisi: Marmaris Bölgesinde Bir Uygulama, İşletme Araştırmaları Dergisi, Journal of Business Research- Turk, Vol:6, Issue:, Aktaş R., Acar V., Üretim İşlevi ve Maliyet Muhasebesi Etkileşiminde Maliyet Muhasebesi Eğitiminden Beklentiler: Uygulama Eğitimi Model Önerisi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, , Sayı: 27, Ağustos (2010). Aktaş R., Enflasyon Muhasebesi Uygulamasının KOBİ ler İle SPK ya Tabi İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerindeki Etkisi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:2, (2009). Aktaş R., Acar V., Muhasebe Eğitiminde Bilgisayarlı Muhasebeden Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamalarına Geçiş ERP Eğitim Modül Önerisi, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:8 Sayı:27, 4-68 (2009). Aktaş R., Ağca A., Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama (IAS/IFRS) Standartları İMKB de Yer Alan Firmaların Finansal Tablolarını Nasıl Etkiledi? Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:18, (2007). Aktaş R., Başcı E.S., Elektronik Ortamda Finansal Raporlamada Genişleyebilir Finansal Raporlama Dilinin (XBRL) Kullanılması, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:9, Sayı:1, 9-60 (2007). Aktaş R., Deran A., Fair Value Karşılığı Olarak Gerçeğe Uygun Değer Kavramı ve Tespit Hiyerarşisi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Cilt:8, Sayı:2, (2006). Aktaş R., Sermaye Piyasası Kurulu nun Belirlediği Finansal Tablo Formatlarının Aracı Kurumlar Açısından İncelenmesi, Mali Çözüm Dergisi, İSMMMO, Yıl:15, Sayı:7, (2005). Aktaş R., Tokay H., Deran A., Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarında Gerçeğe Uygun Değer Yaklaşımı ve Muhasebe Uygulamalarına Etkisi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi,Cilt:7, Sayı:4, (2005). Aktaş R., Enflasyon Muhasebesi Uygulamasında Özellikli Bir Husus: Sermayeye İlave Edilen Maliyet Artış Fonu, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:2, (2004). Aktaş R., Deran A., Konsolide Mali Tablolarla İlgili, IFRS Çerçevesinde Hazırlanan Ulusal Düzenlemelerin İncelenmesi,Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü E-Dergisi, Sayı:2, (2004). Aktaş R., Sistem Yaklaşımı Çerçevesinde Hedef Maliyet Sistemi, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:1, (200). Aktaş R., Akdoğan N., Akpınar Y., Türk Bankacılık Sektöründe Enflasyon Muhasebesi Uygulaması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 1-2 (200). Aktaş R., TMS-6 İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi, Ankara Meslekte Birlik Dergisi, Yıl:4, Sayı:20, 6-7 (2000) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 7.7. Diğer yayınlar Aktaş Rafet vd., Status of Volunteering Activities in Turkey and EU: A Comparative Perspective, Yildirim Beyazit University Press 2016, Ankara. Aktas R., Lojistik Maliyetlerin Planlaması ve Bütçeleme, Lojistik Maliyetleri ve Raporlama -II-, (Editörler: S.H.Tokay, E.Kaya), Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Yayınları, Eskişehir, Aktas R., Acar, V. ve Koçak, A., Kurumsal Kaynak Planlaması, Teori ve Uygulama Senaryosu Örnekleri, Gazi Yayınevi, Ankara Aktas R., Akdoğan N., Deran A., Acar V., Erhan D. U., Türkiye Muhasebe Standartları İle Uyumlu Sektörel Muhasebe, Gazi Yayınevi, Ankara 2011. Aktaş R., Bütünleşik Sistemler ve Muhasebe Etkileşimi, Detay Yayıncılık, Ankara Aktaş R., Demiray M., İnaç H., Çetinoğlu T., Kurnaz N., (Editors), The Changes and Transformations in the Economic and Political Structure of Turkey Within the EU Negotiations, Ekin Kitabevi, Bursa Aktaş R., Unal S., Muhasebe Finansman, İşletmecilik Kuram ve Uygulama, Editör: M.Kemal Demirci, , Detay Yayıncılık, Ankara, Nalan AKDOĞAN, Enflasyon Muhasebesi kitabında sayfalar arasındaki İlk Uygulama Yılı ve İzleyen Geçici Vergi Dönemlerindeki Düzeltme İşlemlerine İlişkin Örnek Uygulama (Yakup Akpınar ile birlikte.) 7.8. Uluslararası atıflar 8. Projeler Zafer Kalkınma Ajansı - TR Bölgesi OSB Bilgi Sistemi, Eylül-Aralık 2011 (Proje Uzmanı) Turkish National Agency, TR01 European System for Recognition and Validation Non Formal&informal Youth Learning Deriving From Voluntary Civil Service Researcher İdari Görevler Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Senatosu Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Dekan Vekili Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Dekan Yrd. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi Dumlupınar Üniversitesi İşletme Bölümü Bölüm Başkan Yrd. Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksek Okulu Müdür Yrd. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kur.Üyeliği 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) TURMOB ASMMMO 11. Ödüller 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Güz ISL Introduction to Accounting UFRD Denetim İlkbahar UFRD- Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları ISL Cost Accounting SBF- Cost Accounting Güz ISL Introduction to Accounting UFRD Denetim İlkbahar UFRD- Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları 18 Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks