Please download to get full document.

View again

of 42
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Omgekeerd Inzamelen. Implementatie: Do s en Don ts

Category:

Leadership & Management

Publish on:

Views: 6 | Pages: 42

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Omgekeerd Inzamelen Implementatie: Do s en Don ts 19 januari Wie? Jochem Uithoven Adviseur Omgevingszaken en duurzaamheid Gemeente Giessenlanden 2 Jaarstukken 2014 Wie? Waardlanden Reinigingsdienst
Transcript
Omgekeerd Inzamelen Implementatie: Do s en Don ts 19 januari Wie? Jochem Uithoven Adviseur Omgevingszaken en duurzaamheid Gemeente Giessenlanden 2 Jaarstukken 2014 Wie? Waardlanden Reinigingsdienst Waardlanden 3 Implementatie op dit moment (nov 2014 t/m dec 2016) Leerdam en Giessenlanden inmiddels gereed 4 Kennismaking Achtergronden: Functies? Waar? 5 Vragen vooraf Wie heeft begin december de eerste training omgekeerd inzamelen meegedaan? Wie weet niet wat VANG is? Wie heeft al een beleidsplan VANG? Wie heeft papiercontainers ingevoerd? Wie heeft PMD-containers ingevoerd? Wie werkt met een traditioneel inzamelingssysteem? Wie werkt met een diftar systeem? 6 Vragen vooraf Wie denkt dat omgekeerd inzamelen meer geld kost dan: Wie denkt dat omgekeerd inzamelen betere scheidingsresultaten oplevert dan: Traditionele inzameling? Diftar? 7 Vanmorgen 1. Achtergronden invoering omgekeerd inzamelen Waardlanden/Giessenlanden 2. Proces implementatie 3. Do s en Don ts samengevat 8 Achtergrond Betere bronscheiding mogelijk Veel grondstoffen in restafval Metaal en drankenkartons werden nog niet gescheiden Bijdragen aan landelijke afvalscheidingsdoelstelling (VANG) Reductie CO 2 -uitstoot 9 Inzamelresultaat 2012 Afvalstroom Kilogram per inwoner in 2012 GFT 101 Oud Papier en Karton 57 Verpakkingsglas 18 Textiel 2,6 Kunststofverpakkingen 6,8 Restafval 227 Scheidingspercentage 59% 10 In restafval aanwezig Afvalstroom Giessenlanden (kilo per inwoner) Gemiddeld Waardlanden (kilo per inwoner) GFT Oud Papier en Karton Verpakkingsglas Textiel Kunststofverpakkingen Doelen Giessenlanden 50% reductie grondstoffen in restafval Afvalstroom Kilogram per inwoner in 2015 GFT 132 (+32) Oud Papier en Karton 71 (+14) Verpakkingsglas 24 (+6) Textiel 8 (+5) Kunststofverpakkingen 23 (+16) Restafval van naar 227 naar 153 (-73) Scheidingspercentage van - naar 59% naar 72% 12 CO 2 reductie Giessenlanden kg = jaarlijkse uitstoot 158 huishoudens 13 Drie richtingen 1. Blijven doen wat we doen en dat verder verbeteren 2. Financiële prikkels introduceren 3. Fysieke sturing toepassen 14 Fysieke sturing toepassen Automatisch gedrag beïnvloeden door wijziging in inzamelmodel De voorzieningen worden anders, grondstoffen aanbieden wordt makkelijker, restafval weggooien wordt moeilijker Inzamelmiddelen beschikbaar stellen Financiering naar verwachting mogelijk binnen het totaal van afvalbeheer 15 Traditionele inzameling Laagbouw Restafval, GFT en oud papier in mini s Glas, textiel en plastic in verzamelcontainers (bovengronds) Geen drankenkartons of metalen aan huis Overig: ABS 16 Traditionele inzameling Hoogbouw Restafval, Glas, textiel en plastic in verzamelcontainers (bovengronds) Oud papier los (of soms in verzamelcontainer) Geen GFT, drankenkartons of metalen aan huis Grof afval, KCA, elektrische apparaten etc.: ABS 17 Omgekeerd inzamelen Laagbouw (onderscheid binnen of buiten bebouwde kom) Grondstoffen hoog frequent aan huis ophalen Restafval wegbrengen of inzamelfrequentie aan huis verlagen Hoogbouw Mini milieuparkjes bij de flats 18 Visualisatie naar Gemeente Arnhem Oud Nieuw Laagbouw Binnen bebouwde kom Hoogbouw Buiten bebouwde kom 19 Fysieke sturing toepassen Leidt dit tot bereiken van onze doelstelling? Naar verwachting wel Automatisch gedrag wordt beïnvloed door wijziging in inzamelmodel Afvalaanbod wordt gestuurd Fysieke sturing kan vrijwel kostenneutraal, afhankelijk van: de opbrengsten van de grondstoffen de tarieven voor verwerking restafval het aanbod van grondstoffen door bewoners 20 Proces implementatie Update bestaande situatie voorjaar 2014 Alle bestaande bovengrondse verzamelcontainers ondergronds geplaatst (glas, textiel en plastic). Randvoorwaarden Hoogbouw locaties geschapen voor overgang. 21 22 Proces implementatie Najaar 2014: PMD bakken buitengebied uitgezet Huis-aan-huis brieven verspreid: - Vooraf: informatie over nieuwe methode en uitzetten containers - Achteraf: gebruik containers en nieuwe afvalkalender 23 Groeneweg 33 Postbus ZG Hoornaar Tel: Proces implementatie Voorjaar 2015: Locatieplannen per kern voorbereiden Bureauwerk Buiten verifiëren Opdrachtgever : Gemeente Giessenlanden Project : Ondergrondse containers Arkel Onderdeel : soort containers 24 Opp. ca. Getekend : J vd Berg Tek. Nr : 1 Datum : Schaal : 1:1500 blad 1 in 1 bladen Formaat : A1 Gemeente Giessenlanden Eisen locaties Elke huisaansluiting max. 200m van container; Max huishoudens per container; Aansluiten bij bestaande locaties (grondstoffen); Voldoende ruimte bovengronds: Geen bouwwerken, geen (overhangende) bomen; Niet in parkeervak of waardevol groen; Voldoende ruimte ondergronds: Klic melding; Bereikbaarheid, geen doodlopende weg of smalle doorgang, verkeersveiligheid, eenrichtingsverkeer; Niet recht bij iemand voor de deur/raam; Toekomstige ontwikkelingen (nieuwe wegen, woningbouw). 25 Proces implementatie Vaststellen locatieplannen college B&W Publicatie locatieplannen op internet Huis-aan-huis brieven locatieplannen Reacties binnen 4 weken; In die periode inloopavond op centrale locatie in kern; N.a.v. reacties wijziging? nieuwe brief buurt; Definitieve locaties: bodemonderzoek en/of proefsleuf. 26 -geen face-to-face mogelijkheid bieden; -spreken over bezwaar/beroep mogelijkheden; -meegaan in NIMBY argumenten/te veel ter wille willen zijn; -reacties niet serieus nemen, reageer altijd! -gewijzigde locaties niet communiceren -huis-aan-huisbrief; -inloopavonden; -reactietermijn; -wijzigingen n.a.v. goede argumenten; -communiceer! belangrijkste periode om inwoners mee te krijgen 27 Proces implementatie Plaatsen ondergrondse containers (kern voor kern), werkzaamheden vooraf bekend maken via publicatie; Direct na plaatsing in gebruik nemen; Tweede huis-aan-huis brief inwoners: In week x wordt uw restafvalcontainer voor het laatst geleegd. Deze wordt dan direct gewassen en omgestickerd tot HBA container. Vanaf dat moment mag er geen restafval meer in de minicontainer worden gedaan. 28 Proces implementatie Wassen restafval minicontainers, stickers plakken en overgang naar omgekeerd inzamelen via minicontainers; Eind publicatie in de krant (persbericht). Nazorg: Vragen beantwoorden, Klachten afhandelen, Monitoren: Ledigingsfrequentie aanpassen naar vulgraad; Maatwerk. 29 -Handel klachten/vragen efficiënt en snel af; -Monitor de vulgraden van OCs en voer ledigingsfrequentie indien nodig op; -Lever maatwerk, ben flexibel 30 Proces implementatie Controles op aanbiedgedrag HBA-containers Restafval aanwezig? Waarschuwing; Niet legen; Zelf sorteren; Eerstvolgende ronde mee. 31 Do s en Don ts Communicatie Overig Ook niet eerder genoemde punten 32 Do s: communicatie Communiceer! Voortdurend, in alle fasen; Volledig, Goed en positief, Maar ook strategisch. Straal positiviteit uit: omgekeerd inzamelen biedt kansen! 33 Do s: communicatie Betrek dorps/wijkraden vroegtijdig bij implementatie; Verzend huis-aan-huisbrieven op cruciale momenten in proces; Organiseer inloopavonden; Geef een reactietermijn van een paar weken op locatieplannen (geen zienswijze/bezwaar) Handel klachten/vragen efficiënt en snel af (social-media!); Creëer een speciaal adres voor klachten/vragen; Communicatie ter plaatse bij inzamelvoorzieningen. 34 Do s Zet een professionele (ervaren) projectleider op het project; Denk vooruit in je acties; Zorg dat het voorzieningenniveau vooraf up-to-date is; Zet nieuwe minicontainers overal uit, ook bij mensen die ze niet willen; Stel extra minicontainers gratis beschikbaar (behalve rest); Controles in beginfase op aanbiedgedrag; 37 Do s Stel een checklist op met eisen aan OC-locaties; Bij vertraging van plaatsing OCs, plaats tijdelijk bovengronds; Monitor de vulgraden van OCs en voer ledigingsfrequentie indien nodig op; Evalueer achteraf; Lever maatwerk, ben flexibel! 38 Don ts Communicatiefouten: te laat informeren, verkeerd informeren, niet informeren (!), te veel informeren; Geen inloopavond organiseren/face-to-face mogelijkheid bieden; Meegaan in NIMBY argumenten Iedereen ter wille proberen te zijn; Klagers/vragenstellers niet beantwoorden; Er vanuit gaan dat iedereen het nu wel begrepen heeft; 39 Don ts Wijk/dorpsambassadeurs opleiden en inzetten (kwam niet van de grond). Combinatie maken met diftar: slot of inlogsysteem op OCs; Omgekeerd inzamelen invoeren met oude bovengrondse verzamelcontainers; Nieuwe OCs ongebruikt laten; Geen nazorg verlenen. 40 Sleutelwoorden Communicatie; Planning; Goede voorbereiding; Doortastendheid: sta voor je beleid positief! Nazorg. 41 Vragen? 42
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks