Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Category:

Magazines/Newspapers

Publish on:

Views: 20 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 12 juni 2015 van B.K. Ontwikkeling B.V. een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van 2 bedrijfsverzamelgebouwen,
Transcript
Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 12 juni 2015 van B.K. Ontwikkeling B.V. een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van 2 bedrijfsverzamelgebouwen, Manmakerweg 11 t/m 33 (oneven) te Bleskensgraaf. Kadastraal bekend gemeente Bleskensgraaf, sectie E, nummer 745 De aanvraag is geregistreerd onder nummer Beschikking Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, om de omgevingsvergunning te verlenen. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde documenten en bijlage deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit: Bouwen van een bouwwerk De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Vergunningvrij/meldingsplicht De activiteiten Reclame plaatsen en Uitrit aanleggen of veranderen zijn niet vergunningplichtig en daarmee geen onderdeel van deze vergunning. Voor het aanleggen van een uitrit geldt een meldingsplicht. Procedure De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is getoetst aan artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning. Voorschriften Wij verbinden aan dit besluit voorschriften welke vermeld staan in de bijlage. Documenten De volgende documenten maken onderdeel uit van de beschikking: Type document Documentnaam Kenmerk Laatste versie (datum) Aanvraagformulier Aanvraag omgevingsvergunning Tekening Situatietekening 12429/S Tekening Bestektekening plattegronden unit 12429/B t/m 6 Tekening Bestektekening gevels en doorsneden unit 1 t/m /B Tekening Bestektekening plattegronden unit 12429/B Pagina 1 van 6 7 t/m 12 Tekening Bestektekening gevels en 12429/B doorsneden unit 7 t/m 12 Tekening Bestektekening principedetails 12429/D Rapport Energieprestatie en Brandveiligheid R Rapport Vloeroppervlakte & ruimtedifferentiatie, ventilatie en daglicht Bezwaarclausule Tegen de omgevingsvergunning kan binnen 6 weken bezwaar worden aangetekend bij burgemeester en wethouders. De termijn van 6 weken gaat in op de dag nadat de omgevingsvergunning is verzonden aan de vergunninghouder. Tevens treedt op deze dag de omgevingsvergunning in werking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de omgevingsvergunning niet. Heeft u of hebben andere belanghebbenden er veel belang bij dat de omgevingsvergunning niet in werking treedt, dan kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de omgevingsvergunning pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Deze beschikking is digitaal gegenereerd zodat een fysieke handtekening ontbreekt. Namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente Molenwaard De heer C. Putters Teamleider Team Vergunningen Datum besluit: 21 juli 2015 Pagina 2 van 6 BIJLAGE, behorend bij de omgevingsvergunning, nummer De volgende voorschriften en overwegingen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning, verleend op 21 juli 2015 aan B.K. Ontwikkeling B.V. voor het bouwen van 2 bedrijfsverzamelgebouwen, Manmakerweg 11 t/m 33 (oneven) te Bleskensgraaf. Voorschriften Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden: Het bouwen van een bouwwerk 1. Gebruik bouwwerk De bedrijven die zich in deze gebouwen vestigen moeten voldoen aan de functieaanduiding bedrijf tot en met categorie 3.1 en/of 3.2 van het bestemmingsplan Dorpskernen. Dit houdt in dat zij niet mogen vallen in een categorie hoger dan 3.1 en/of respectievelijk 3.2 van de staat van bedrijfsactiviteiten Bedrijventerrein behorende bij dit bestemmingsplan. 2. Aanvang werkzaamheden Met het bouwen mag niet worden begonnen alvorens vanwege burgemeester en wethouders voor zover nodig: het peil van het bouwwerk is aangegeven; de rooilijnen op het bouwterrein zijn uitgezet en gecontroleerd. 3. Schriftelijke kennisgevingen Aan het team Vergunningen moet schriftelijk kennis worden gegeven van: verandering van het adres van degene onder wiens leiding het werk wordt uitgevoerd; de aanvang van de werkzaamheden, ontgravingswerkzaamheden daaronder begrepen, tenminste twee werkdagen tevoren; de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen, tenminste twee werkdagen tevoren; de aanvang van de grondverbeteringswerkzaamheden, tenminste twee werkdagen tevoren; de aanvang van het storten van beton, tenminste één werkdag tevoren; de voltooiing van de grondleidingen en afvoerputten, onmiddellijk na de voltooiing; het gereed zijn voor ingebruikgeving of ingebruikneming van het bouwwerk of een gedeelte daarvan. 4. Constructieve gegevens nog niet gecontroleerd De beoordeling van de door, of namens u, ingediende constructieve gegevens heeft nog niet plaatsgehad. Op korte termijn kunt u van ons hierover bericht verwachten. Wanneer u de betreffende bouwwerkzaamheden eerder wilt uitvoeren verzoeken wij u contact op te nemen met het team Vergunningen. Eventueel benodigde aanvullende gegevens dienen tijdig (drie weken) voor de aanvang van de werkzaamheden ter controle te worden ingediend bij het team Vergunningen. 5. Bouwbesluit artikel 6.18, Aansluiting van de afvoeren afval- en hemelwater De ondergrondse doorvoeren van afval- en hemelwater dient zoveel mogelijk haaks op de scheidingsconstructie te worden aangebracht. 6. Bouwbesluit artikel 6.18, Aansluiting van de afvoeren afval- en hemelwater De gebouwaansluitingen van de afvoeren van afval- en hemelwater zijn zodanig dat bij zetting de dichtheid van de aansluiting en de afvoer gehandhaafd blijft. Met een flexibele aansluiting bij de gevel kan afscheuren voorkomen worden. 7. Bouwbesluit artikel 6.20, Brandmeldinstallatie De overloop, spreekkamer en 1 kantoorruimte op de verdieping van unit 1 en 12 dienen te worden voorzien van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking. Deze moet voldoen aan NEN Bouwbesluit, afdeling 8.2, Afvalscheiding nieuwbouw en bestaande bouw Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de volgende fracties: Pagina 3 van 6 de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de Afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stcr. 17 aug. 2001, nr. 158, blz 9); steenwol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt; glaswol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt; overig afval. 9. Bouwbesluit artikel 8.2, Veiligheid in de omgeving Het terrein waarop wordt gebouwd moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden. 10. Afvalwater Afvalwater van bouwketen en bouwtoiletten mag slechts worden geloosd op de gemeentelijke riolering of worden opgevangen en afgevoerd (mobiele toiletunits). 11. Nader overleg moet plaatsvinden over: de plaats van de bouwkranen/liften; de plaats van de bouwketen; de plaats van het laden, lossen en opslag materiaal; de plaats van de afvalcontainers. Overwegingen Aan de omgevingsvergunning liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag: Direct ontvankelijk Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat er voldoende gegevens bij de aanvraag waren ingediend, volgens artikel 2.8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het bouwen van een bouwwerk Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat: 1. de welstandscommissie Dorp Stad en Land heeft verklaard dat het bouwplan niet strijdig is met redelijke eisen van welstand. Dit standpunt nemen wij over zodat het bouwplan voldoet aan artikel 12, lid 1 van de Woningwet. 2. uw bouwplan voldoet aan de door ons steekproefsgewijze toetsing aan de Bouwverordening uw bouwplan voldoet aan de door ons steekproefsgewijze toetsing aan het Bouwbesluit, mits de voorschriften in deze vergunning worden opgevolgd. 4. de locatie van het bouwplan in het bestemmingsplan Dorpskernen Graafstroom valt en hierin de bestemmingen Bedrijventerrein en Waarde-Archeologie-4 heeft. 5. de locatie van het bouwplan de functieaanduidingen bedrijf t/m categorie 3.1 en bedrijf t/m categorie 3.2 heeft. 6. het bouwplan in overeenstemming is met de bestemming Bedrijventerrein en voldoet aan de daarbij behorende regels. 7. het bouwplan in overeenstemming is met de bestemming Waarde-Archeologie-4 en voldoet aan de daarbij behorende regels. Het terrein is al eerder opgehoogd en hierdoor komt de fundering niet dieper dan 30 cm in de oorspronkelijke bodem en de verstoring van de ondergrond door de heipalen is minder dan 1 % van het bebouwingsoppervlak. 8. het bouwplan in overeenstemming is met de regels behorend bij de functieaanduidingen bedrijf t/m categorie 3.1 en bedrijf t/m categorie 3.2. De mogelijke gebruikscategorieën zijn als voorschrift in deze vergunning opgenomen. Aandachtspunten 1. Watervergunning Wij wijzen u erop dat u wellicht ook een watervergunning nodig heeft of een melding moet doen bij Waterschap Rivierenland te Tiel, bereikbaar via telefoonnummer of via Pagina 4 van 6 2. Bezwaar en beroep Wij wijzen u op het risico dat u loopt bij het starten van uw vergunde activiteit gedurende de bezwaar- of beroepstermijn. De uiterste consequentie van ingesteld bezwaar of beroep kan zijn dat de omgevingsvergunning wordt vernietigd. Wij adviseren u vooraf met degene te overleggen van wie bezwaren verwacht worden en/of te overleggen met de behandelend ambtenaar. Wanneer er door de rechtbank een voorlopige voorziening wordt toegekend heeft u geen keuze en mag u (gedeeltelijk) geen werkzaamheden uitvoeren. 3. Bodem Grond die tijdens de bouwwerkzaamheden vrijkomt kan op de locatie worden hergebruikt. Bij hergebruik van deze grond elders dienen de eisen in acht te worden genomen, zoals gesteld binnen het Besluit bodemkwaliteit of de bodembeheernota regio Zuid-Holland Zuid. In geval de bodem verontreinigd blijkt te zijn en er grond wordt afgevoerd, dient voldaan te worden aan regels uit de Wet Bodembescherming of uit het Besluit bodemkwaliteit. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht dient daarover te worden geraadpleegd. 4. Bronbemaling Indien u gebruik maakt van bronbemaling, moet u over het lozen van het water contact opnemen met de afdeling Buitenruimte van gemeente Molenwaard. Ter plaatse van waterkeringen is tevens toestemming nodig van de dijkbeheerder. 5. Gemeentegrond Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat het volgens de bepalingen van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente verboden is trottoir, rijwegen, plantsoenen of andere gemeentelijke terreinen te gebruiken of te doen gebruiken voor bijvoorbeeld het bereiden van specie of het opslaan van bouwmaterialen, bouwketen en dergelijke. 6. Intrekken omgevingsvergunning De omgevingsvergunning kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken wanneer er gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de omgevingsvergunning. In het geval van bouwen, aanleggen of slopen is deze termijn gesteld op 26 weken of de in de omgevingsvergunning gestelde termijn. Voorafgaand aan een eventuele intrekking zal altijd uw zienswijze worden gevraagd. U of andere belanghebbenden kunnen een verzoek indienen om de omgevingsvergunning in te trekken. 7. Rechthebbende Wanneer de omgevingsvergunning voor een ander gaat gelden meldt de vergunninghouder dat ten minste 1 maand van te voren aan team Vergunningen. De melding dient te bestaan uit: naam en adres vergunninghouder; het zaaknummer van de betreffende omgevingsvergunning; naam, adres en het telefoonnummer van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden; een contactpersoon van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden; het beoogde tijdstip dat de omgevingsvergunning zal gaan gelden voor de andere persoon. 8. Riolering Alvorens tot het aansluiten van de riolering wordt overgegaan, moet contact met de afdeling Buitenruimte van gemeente Molenwaard worden opgenomen. De riolering moet worden uitgevoerd in een gescheiden stelsel. 9. Melding Activiteitenbesluit Wij wijzen u erop dat u wellicht, voor de ingebruikname, een melding moet doen op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer op grond van artikel 8.41a Wet milieubeheer. Voor deze check en ook voor het indienen van de melding wordt verwezen naar de website: Pagina 5 van 6 10.Meldingsplicht inrit Voor het aanleggen of veranderen van een inrit dient u een melding te doen via (zoeken met inrit ). 11.Gebruik perceel Of een gewenst of bestaand gebruik in overeenstemming is met het bestemmingsplan kunt u zelf nagaan via of U kunt ook deze informatie opvragen bij team Vergunningen. Pagina 6 van 6
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks