Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ONKRUIDBESTRIJDING DOOR GEMEENTEN SINDS HET DECREET VAN PDF

Category:

Novels

Publish on:

Views: 18 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
SINDS HET DECREET VAN 001 ir. Jos De Wael VERBOD OP GEBRUIK PESTICIDEN Vanaf 1 januari 015 geldt voor alle openbare diensten (e.a.) een verbod om in de open lucht pesticiden te gebruiken. Vlaanderen loopt
Transcript
SINDS HET DECREET VAN 001 ir. Jos De Wael VERBOD OP GEBRUIK PESTICIDEN Vanaf 1 januari 015 geldt voor alle openbare diensten (e.a.) een verbod om in de open lucht pesticiden te gebruiken. Vlaanderen loopt een stuk voorop t.o.v. Brussel, Wallonië, Nederland.. MELLE 1 APRIL 015 1 LANG VERHAAL Decreet van 1 december 001 Vermindering gebruik pesticiden door openbare besturen Besluit van 14 juli 004 Nadere regels inzake reductieprogramma s ter vermindering Besluit van 19 december 008 Nadere regels inzake reductieprogramma s (ipv B. 14 juli 004) Europese Richtlijn 009/18/EG inzake duurzaam gebruik pesticiden Decreet van 8 februari 013 Duurzaam Gebruik Pesticiden (DGP) Besluit van 15 maart 013 Regels inzake duurzaam gebruik pesticiden MELLE 1 APRIL 015 DECREET VAN 013 DUURZAAM GEBRUIK PESTICIDEN Gebruik pesticiden in de open lucht Bestrijding zonder pesticiden voorkomen alternatieven pesticiden met minste risico Afwijkingen als er geen afdoende niet-chemische bestrijdingswijzen zijn als pesticidenvrij beheer onevenredig hoge kosten meebrengt MELLE 1 APRIL 015 WAAR GELDT VERBOD PESTICIDENGEBRUIK alle terreinen op minder dan 6 m van talud van oppervlaktewater alle bermen langs wegen en spoorwegen alle wegranden, trottoirs e.a. verharde terreinen die deel uitmaken van de openbare weg of er bijhoren (parkeerterreinen, pleinen, ) alle verharde terreinen die 00 m of groter zijn alle terreinen toegankelijk voor brede publiek en kwetsbare groepen -parken, plantsoenen, begraafplaatsen -sport- en recreatiedomeinen, dieren- en pretparken -terreinen bij kinderopvang, scholen (kleuter, basis, secundair,.. -speelplaatsen, speelterreinen, sportterreinen, alle andere terreinen gebruikt voor een openbare dienst MELLE 1 APRIL 015 STOPPEN OF AFBOUWEN: GEMEENTEN HADDEN KEUZE In 004 beslisten 5 gemeenten om het gebruik van pesticiden meteen volledig te stoppen. De andere gemeenten kozen ervoor om een reductieprogramma op te zetten (cfr. bepalingen Besluit van 14 juli 004)(later Besluit van 19 december 008) en ervaring op te bouwen -vijf-sporenbeleid (sensibiliseren medewerkers, burgers, -proefprojecten op bepaald (representatief) deel van het areaal -jaarlijks rapporteren voor 1 april aan VMM -naar 1 januari 015 toe NULGEBRUIK MELLE 1 APRIL 015 3 STOPZETTING GEBRUIK PESTICIDEN DOOR GEMEENTEN SINDS Grobbendonk, Hasselt, Retie, Zelzate, Horebeke Destelbergen, Drogenbos, Eeklo, Herstappe, Schelle Diepenbeek, Gent, Oostkamp, Zoersel 011 Evergem 01 Kraainem, Laakdal, Opglabbeek, Staden, Zwalm 013 Beringen, Kalmthout, Kontich, Stekene, Wijnegem, Zingem 014 Aartselaar, Boom, Brugge, Damme, Machelen, Maldegem, Torhout, Vleteren 015 MELLE 1 APRIL 015 GEBRUIKSGEGEVENS 013 MELLE 1 APRIL 015 4 ACTUEEL MELLE 1 APRIL 015 ACTUEEL 0-GEBRUIK GEBRUIK (MAAR P5 INDIEN NODIG): 34 AFWIJKING P4 of P4+P5 91 AFWIJKING P5 3 GEEN GEGEVENS (witte vlekken op kaart) MELLE 1 APRIL 015 5 AFWIJKINGEN Pesticiden kunnen enkel nog gebruikt worden na het doorlopen van een procedure en enkel om volgende redenen: Er zijn geen afdoende niet-chemische bestrijdingswijzen voorhanden (TYPE1-afwijking) Procedure1: gepubliceerde lijst organismen Procedure: acuut gevaar (melding VMM, 4 u wachten) Procedure3: probleemsoort, veiligheidsprobleem Pesticidenvrij heeft een onevenredig hoge kost (TYPE- afwijking) Procedure4: omvormingsprogramma (3 jaar/ heraanleg) Procedure5: probleemterreinen MELLE 1 APRIL 015 HOE PAKKEN GEMEENTEN ONKRUIDGROEI AAN? Onkruidgroei voorkomen ( PESTICIDENTOETS) in verhardingen: ontwerp/groeiplaatsen vermijden in groenzones: goede start/snelle bedekking Onkruidgroei verwijderen mechanisch thermisch manueel (uitzonderlijk) Onkruidgroei tolereren/beheren beeldbestekken maaibeheer Omvormen MELLE 1 APRIL 015 6 ONKRUID VOORKOMEN OP VERHARDINGEN Beheerbewust ontwerpen aantal obstakels in verhardingen verminderen (bijv. in groenzone) open verhardingen onder straatmeubilair vermijden goten met veel voegen vermijden, afgeronde greppels ipv rechte vlot machinaal onderhoud garanderen (bijv. letten op werkbreedte) MELLE 1 APRIL 015 ONKRUID VOORKOMEN OP VERHARDINGEN Groeiplaatsen voor onkruidgroei vermijden aangepaste voegbreedte en vulling, voegen beperken opstapeling van organisch materiaal vermijden ongunstige groeiomstandigheden creëren verhardingen herstellen nadat ze opgebroken zijn schade aan verhardingen door wortelgroei vermijden MELLE 1 APRIL 015 7 ONKRUID VOORKOMEN OP VERHARDINGEN MELLE 1 APRIL 015 ONKRUID VOORKOMEN IN GROENZONES Aanleg zorgvuldig voorbereiden bodem alleen bewerken als het nodig is starten met kruidvrije grond aanbrengen van een biodegradeerbare folie aanbrengen van een mulchlaag MELLE 1 APRIL 015 8 ONKRUID VOORKOMEN IN GROENZONES Snelle bedekking van de bodem plantensoorten die aangepast zijn aan de standplaats soorten met een bodembedekkende habitus aangepaste plantdichtheid MELLE 1 APRIL 015 ONKRUID VOORKOMEN IN GROENZONES Onbegroeide bodems vermijden MELLE 1 APRIL 015 9 ONKRUID VERWIJDEREN Mechanisch: vegen MELLE 1 APRIL 015 ONKRUID VERWIJDEREN Mechanisch: borstelen MELLE 1 APRIL ONKRUID VERWIJDEREN Mechanisch: schoffelen MELLE 1 APRIL 015 ONKRUID VERWIJDEREN Thermisch open vlam Heet water MELLE 1 APRIL ONKRUID VERWIJDEREN Thermisch open vlam Heet water MELLE 1 APRIL 015 ONKRUID VERWIJDEREN Gecombineerd inzetten van machines MELLE 1 APRIL 015 1 ONKRUID TOLEREREN Onderhoud op basis van beeldbestekken MELLE 1 APRIL 015 ONKRUID BEHEREN Spontane onkruidgroei beheren / selectief maaien MELLE 1 APRIL OMVORMING Opdoeken van verhardingen die niet gebruikt worden MELLE 1 APRIL 015 OMVORMING Vergroenen van begraafplaatsen MELLE 1 APRIL OMVORMING Vergroenen van begraafplaatsen: Sint-Niklaas MELLE 1 APRIL 015 OMVORMING Vergroenen van begraafplaatsen: Roeselare MELLE 1 APRIL OMVORMING Vergroenen van begraafplaatsen: Veurne MELLE 1 APRIL 015 OMVORMING Vergroenen van begraafplaatsen: Veurne MELLE 1 APRIL Dank voor uw aandacht ir. Jos De Wael Vereniging voor Openbaar Groen vzw Predikherenrei 1c 8000 Brugge Meer info Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) MELLE 1 APRIL
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks