Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Ons Blad Rond de dorpskerk en Ons Huis

Category:

Art & Photos

Publish on:

Views: 14 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Ons Blad Rond de dorpskerk en Ons Huis Jaargang 68 nr In dit nummer van Ons Blad o.a. - alles over de diensten op en rond Pasen; - extra deurcollecte voor Giro 555; - 7 april Passieconcert door
Transcript
Ons Blad Rond de dorpskerk en Ons Huis Jaargang 68 nr In dit nummer van Ons Blad o.a. - alles over de diensten op en rond Pasen; - extra deurcollecte voor Giro 555; - 7 april Passieconcert door Cantate Domino; - Lenteconcert? Jawel, op 21 april; - 6 april workshop Paas stuk maken; en - nieuws over Ons Huis 2020 2 KERKDIENSTEN Zondag 2 apr uur Voorganger: ds. G.K.M. Smit-de Groot Collecte t.b.v. de diaconie uur Dienst voor doven en slechthorenden in de Scheppingskerk te Leiderdorp Voorganger: dhr.j.a.jongeneel, met tolk Zondag 9 apr uur Voorganger: Mevr. E. Verheul, Benthuizen Palmpasen Collecte t.b.v. de diaconie uur Dienst met mensen met een verstandelijke handicap in de Dorpskerk te Leiderdorp Voorganger: ds. P.J.v.d.Ende Donderdag 13 apr uur Voorganger: ds. G.K.M. Smit-de Groot Witte Donderdag/Avondmaal aan Tafel Dienst in de vorm van een vesper Collecte t.b.v. de diaconie Vrijdag Zaterdag Zondag 14 apr uur Goede Vrijdag Lezing van het lijdensevangelie 15 apr uur Voorganger: ds. G.K.M. Smit-de Groot Feest van het Licht Collecte t.b.v. de diaconie 16 apr uur Voorganger: ds. G.K.M. Smit-de Groot Eerste Paasdag Dienst voor jong en oud Avondmaal in de kring Collecte t.b.v. de instandhouding van de eredienst uur Dienst voor doven en slechthorenden in de Scheppingskerk te Leiderdorp Voorganger: ds. F.C. van Dijke De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via: kerkomroep.nl Vanaf 1 maart: Iedere ochtend in de Veertigdagentijd (behalve op zondag) van tot uur ochtendgebed in de Dorpskerk. Autodienst Swetterhage Zondag 2 april Geen autodienst Zondag 9 april Joop Binnema en Janny Jol Zondag 16 april Erik Rijnsburger en Wim Zonneveld Collectantenrooster Zondag 2 april Kerkenraad Zondag 9 april Amanda Hulsbos en Marijke de Krijger Zondag 16 april Gera Zonneveld en Trude Zonneveld Autorijdienst ouderen Zondag 2 april Ina van der Loo Zondag 9 april Harry de Krijger Zondag 16 april Jan Brückner Koffiedienst Zondag 9 april Aad Knops en Wim Coenders 3 Het wel en wee van de gemeente Hoort of ziet u iets in de gemeente, waarvan u denkt, dat de kerkenraad dat moet weten, bel dan gerust één van de volgende telefoonnummers. Onze predikant, Gea Smit, is werkzaam voor de gemeente op de dagen dinsdag, woensdag en donderdag. Als vast moment in de week is zij elke dinsdagochtend telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en uur op het telefoonnummer: , Ook kunt u contact opnemen met één van de volgende personen: (mevrouw I. Meijer-Bras, ouderling) of (mevr. P. van Kampen-Heijkoop, scriba) Contactpersoon bij overlijden: / (de heer J. Hulsbos, ouderling-kerkrentmeester) Het is beter dat er een dubbel signaal wordt afgegeven dan dat er helemaal geen signaal komt. Dit alles onder het motto: gemeente zijn is ook: omzien naar elkaar. 4 DIENSTEN IN DE PAROCHIE PK = Parochiekoor, JK = Jongerenkoor, EK = Eigentijdskoor KK = Kinderkoor, SZ = Samenzang volp = viering o.l.v. parochianen Zo 2 apr uur Gebedsviering CD kerk PK Voorganger: gebedsleider M. Onderwater Za 8 apr uur Eucharistieviering CD kerk EK Voorganger: Pater v.d. Eijnden Zo 9 apr uur Kinderkerk CD kerk Do 13 apr. (Witte Donderdag) uur Eucharistieviering CD kerk PK Voorganger: Pastoor Broeders Vr 14 apr uur Kruisweg CD kerk EK Za 15 apr uur Paaswake CD kerk EK Voorganger: Pater v.d.eijnden Zo 16 apr. CD kerk: geen viering uur: Goede Herder. Voorganger: Pastoor Broeders uur: Laurentius. Voorgnager: Pater van Ulden UIT DE PASTORIE Waarom gaan we Pasen vieren? Dit jaar luisterde ik voor het eerst de Johannes Passion van Bach. Een hele ervaring. Minder lang dan de Mattheüs Passion, maar minstens zo indrukwekkend. Mij viel de aria op die gezongen wordt, nadat Jezus aan het kruis de woorden spreekt Het is volbracht. De tekst van deze aria is in vertaling als volgt: Het is volbracht! O troost voor de geprangde zielen! De nacht van treurnis laat het laatste uur slaan. De Held uit Juda zegeviert machtig en beslist de strijd. Het is volbracht! Halverwege deze aria slaat de stemming om. Van een droevig, gedragen lied, van Jezus aan het kruis die zijn laatste adem uitblaast, klinken er 5 opeens opgewekte tonen van overwinning, van de verhoging en opwekking van Christus. Ik hoor Goede Vrijdag en Pasen in één lied. Het is moeilijk bij elkaar te brengen, die graftoon en die klanken van overwinning. Waarom vieren wij de kruisiging van Jezus als een overwinning op de dood? Hoe kun je zoiets gruwelijks als zijn lijden zien als iets dat hoop geeft? Het Passieverhaal kun je op een bepaalde manier nog meemaken. Maar dat daarin aan de dood een einde komt, dat is best wel onvoorstelbaar. En toch is het één lied. Een goddelijk mysterie dat zo allesbepalend is, dat we het als allerbelangrijkste christelijke feest van het jaar zijn gaan vieren. In zijn lijden liet Jezus iets zien dat moeilijk navolgbaar is. Hij koos ervoor zichzelf over te geven in plaats van zich te wapenen voor de strijd. Hij werd weerloos en zwak in plaats van een stoere leider van een groep volgelingen. Hij koos een weg die hij als Gods weg van liefde zag, ook al kostte het hem zijn roem als profeet en geleerde, ook al kostte het hem zijn leven. Er is veel meer over te zeggen dan hier op deze plaats makkelijk te verwoorden valt. Maar alleen al deze keuzes van Jezus laten ons met andere ogen kijken naar wat belangrijk is. Het geeft bijvoorbeeld een andere invulling aan wat liefde is: liefde die offers brengt, die ondanks dat het wat kost de moeite waard zijn. Liefde die onvoorwaardelijk is en geen tegenprestaties vraagt. Deze liefde kunnen wij niet alleen aan elkaar geven, maar mag je ook ontvangen. Want Jezus volbrengt wat wij niet kunnen. Hij laat nieuw leven uit de dood opkomen. Een bevrijdende boodschap te midden van droevige klanken. Gea Smit..waarheid in Waarheid Jezus werd verraden en gekruisigd. Je zou denken, dat is het dan: einde verhaal. Dan zullen zijn leerlingen nog een tijdje bedroefd bij elkaar hebben gehangen en ten slotte maar weer in arren moede hun oude beroep hebben opgepakt zoals b.v. uit vissen gaan. Maar het loopt anders. Die zondagochtend na de sabbath, is het graf leeg. Wie er allemaal zijn gaan kijken en hoe het nieuwtje zich verspreid heeft, daarover lezen we verschillende verhalen. Het is ook lastig als verhalen emotioneel worden doorverteld om uiteindelijk nog het ware verhaal te 6 kunnen opschrijven. Kijk nog maar eens wat Marcus (als oudste bron) schrijft. Maar uit alle verhalen blijkt dat het graf leeg is en dat Jezus naderhand een aantal keren verschijnt aan diverse personen, soms aan een hele groep. En dan kunnen wij er met ons westerse rationele verstand niet meer zo goed bij. We zouden met een heel team van rechercheurs aan het werk zijn gegaan om sporenonderzoek te doen met als doel om de dieven en grafschenders te vinden. Maar hoe gaat dat daar toe in het jaar 33? De vrouwen en de leerlingen schrikken, ze zijn verbijsterd maar wat zij waarnemen en onderzoeken zijn juist de belevenissen van de naaste betrokkenen. Zeg maar: getuigenisverklaringen. We lezen niet dat ze de dieven zoeken, maar we lezen van wat ze hadden gezien met hun eigen ogen: Hoe iemand hem in een tuinman had herkend, hoe hij met een paar vrienden opwandelde en aan tafel het brood brak, hoe hij aan het meer voor hun ogen een visje opat.. Hoe hij zijn wonden liet zien Er brak voor hen een heel andere Waarheid door: Hij kan niet dood zijn, want kijk maar, hoor de verhalen: hij werkt nog steeds in ons door. We nemen hem immers waar. We zijn allemaal te goeder trouw en we hebben het eerlijk zo meegemaakt. Maria, Simon, die gasten uit Emmaus En als dit zo waar is dat zelfs Thomas het zeker weet, dan is dus alles wat hij gezegd en gedaan heeft ook waar. Dan is het dus wel degelijk het werk van de Messias: Onze leraar is dus toch de echte Messias. En wij hebben hem leren kennen en hij heeft ons onderwezen. Maar dan gaat zijn koninkrijk ook vast komen, hoera!! (toen riepen ze halleluja). En die Waarheid, die toen in hen post vatte, is later door Paulus opgepakt en wereldwijd uitgedragen. En eeuwen later is die toen beleefde Waarheid ook bij ons gearriveerd via monniken als Willibrord en Liudger. Het is te laat om deze cold case nog te heropenen en als nog daders te vinden. We zullen het moeten doen met de Waarheid zoals de leerlingen van toen deze hebben vastgesteld. En in die Waarheid is zeker nog altijd genoeg echte waarheid voor ons te ontdekken, want wie kan zonder die blijde boodschap van geloof, hoop en liefde met uitzicht op een komend Vredesrijk? Zo kunnen we met Pasen weer van harte meezingen: de Heer is waarlijk opgestaan. En hopelijk weerklinkt in dat lied de echo van toen door. Ben Veldstra 7 VAN DE SCRIBA Wij gedenken Johan Otto van Schravendijk. Job van Schravendijk is op 14 februari overleden, op 87-jarige leeftijd. Na een val in het najaar ging zijn gezondheid achteruit, waardoor hij afwisselend in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum verbleef. De laatste week van zijn leven heeft hij thuis in Benthuizen doorgebracht. Daar is hij, omringd door zijn familie, overleden. Na een dienst in de Dorpskerk, geleid door Henk Boter, is hij begraven op begraafplaats Vrederust in Benthuizen. Wij bidden om Gods troost en nabijheid voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Dat zij mogen ervaren dat ook zij hun ogen mogen opslaan naar de bergen en dat er hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, zoals Psalm 121, die centraal stond in de dienst, zegt. KINDERNEVENDIENST 40-dagenproject Geloof in het Leven! We zijn al een heel eind onderweg naar Pasen. De grote opkomende zon met verhalen van Jezus is al bijna half rond. En op Paasmorgen plakken we het hart erin. In onze nevendienst maken we ondertussen onze eigen krant: Ons Weekblad. Met het verhaal van de week, het nieuws van de week, het weer, een spreuk van de dag en reclame, o.a. voor het hospice in Leiden. Daarvoor collecteren wij met Rainbow in deze 40-dagentijd, samen met de diaconie. Onze rainbowcollecte-fles wordt gelukkig al lekker zwaar. Zondag 2 april 2017 Komende zondag is er nog gewoon een verhaal en maken we weer een krantenpagina voor Ons Weekblad. Zondag 9 april 2017 Palmpasen De zondag erna is het Palmpasen! Dan gaan we tijdens de kerkdienst weer mooie stokken versieren. Om daarna de grote mensen die uit de kerk komen toe te wuiven, net zoals Jezus werd toegewuifd toen hij op een ezel Jeruzalem binnen kwam. We hopen dat er zoveel mogelijk kinderen komen. Neem dus gerust een vriendje of vriendinnetje mee! Maar wel even opgeven bij Caroline, i.v.m. de inkoop van het aantal broodhaantjes voor bovenop de stokken. Mail naar of bel Uiterlijk 2 april, dan heeft de bakker nog even tijd om te bakken;-). Heb je nog stokken thuis, wil je die dan meenemen en 8 inleveren? Zondag 16 april Pasen, dienst voor jong & oud Dan zingen, lezen en horen we het verhaal over de opstanding van Jezus uit de dood. We delen de krant uit en dan is er voor jullie onder de preek genoeg te kleuren en te puzzelen. Na de dienst wordt het dan ook in de pastorietuin Pasen met vrolijke figuren en tekenen van nieuw leven. Hartelijke groetjes van de kindernevendienstleiding, Caroline, Esther, Irene & Janine TWAALFPLUS De eerstvolgende Twaalfplus is weer a.s. zondag 2 april. Hopelijk zijn jullie dan allemaal weer van de partij, want vorige maand hebben we elkaar ook al niet gezien. We bladeren wat in onze Bijbels, leren iets over hoe de kerk in elkaar steekt of iets anders inhoudelijks, ongetwijfeld met Pasen te maken hebbend deze keer, en weer met een filmpje, quizje, knutseltje of zoiets. En uiteraard wat lekkers te drinken en te snaaien (glutenvrij ). Omdat er in Ons Huis op Witte donderdag gewoon allerlei activiteiten zijn en jullie allemaal op vrijdag nog naar school moeten, hebben we toch besloten om niet samen The Passion te kijken. Kijken jullie wel allemaal thuis? Want het is toch een heel bijzonder gebeuren dat elk jaar in Nederland op touw wordt gezet. Dwight (van The Voice) is dit jaar Jezus en Roel van Velzen speelt Judas. Groetjes en graag tot ziens! Janine Bos & Marja Vermeeren KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN Paascollecte Bij dit nummer van Ons Blad is de envelop voor de Paascollecte gevoegd. Met de opbrengst van de Paascollecte betaalt de gemeente rond de Dorpskerk haar aandeel aan de landelijke kerk. Zoals gebruikelijk komen de kerkrentmeesters en notabelen de enveloppen bij u ophalen in de week voor of na Pasen. Wilt u de envelop alvast voor hen klaar zetten? Alvast hartelijk dank. Wij wensen u goede Paasdagen. 9 DIACONIE EN ZENDING 40 dagenproject 2017 De Diaconie heeft voor de 40 dagentijd gekozen voor Hospice Issoria uit Leiden. Een Hospice is een woonhuis voor mensen die binnen korte tijd verwachten te sterven. Een huis met liefde en aandacht voor de kwaliteit van het leven. In Hospice Issoria staat een hecht team van vrijwilligers en professionals dagelijks voor de gasten klaar die er verblijven. Issoria is voor een groot deel afhankelijk van giften en daarom willen wij Issoria steunen in deze veertigdagentijd. Voor meer informatie liggen er folders in de kerk, ook kunt u kijken op Paasgroet Op zaterdag 8 april willen we de Paasgroet brengen bij onze gemeenteleden van 75+. Zijn er mensen die het leuk vinden om wat plantjes rond te brengen, heel graag! Ze kunnen zich melden via een telefoontje Of anders melden op de dag zelf om uur in Ons Huis. Dan kunt u zelf de plantjes uitzoeken voor bezorging! Vele handen maken een betrokken gemeente, die omziet naar elkaar. Extra collecte op 2 april Op zondag 2 april is er een extra deurcollecte voor de aktie van giro 555. Dit in verband met de landelijke aktieweek op radio en televisie, want in Afrika dreigt een humanitaire ramp, miljoenen mensen lijden daar hongersnood. Vandaar dat wij deze aktie willen ondersteunen. Mogen wij op uw medewerking rekenen? Een vriendelijke groet van uw diakenen. BIJ HET AFSCHEID VAN HENK BOTER Namens de kerkenraad wil ik langs deze weg Henk Boter danken voor zijn inzet tijdens het zwangerschapsverlof van Gea Smit. Wij hebben als kerkenraad vernomen dat Henk in deze periode vele leden van onze kerk heeft bezocht en dat hij dat ook op een plezierige wijze heeft gedaan. Daartoe was hij ook in de gelegenheid omdat zijn taakopdracht 10 voornamelijk het pastoraat betrof. Vanaf medio maart is Gea Smit weer in functie. Haar taakopdracht is breder dan die van Henk omdat daarin mede zijn begrepen vergaderingen, predikbeurten, contacten in de classis etc.. Door haar parttime functie zal zij niet zo intensief mensen kunnen bezoeken zoals Henk dat heeft kunnen doen. Dat neemt niet weg dat wanneer u een beroep op haar doet, zij snel met u in contact zal treden voor een pastoraal gesprek. Het leek mij in het kader van het management van verwachtingen goed u dit nog even onder de aandacht te brengen. Henk, indachtig de reclame: het waren vier fantastische maanden! Leo t Hart, voorzitter van de kerkenraad. ONS HUIS 2020 TE UWER VOORBEREIDING EN INFORMATIE Het schilderwerk nadert zijn voltooiing, uitgezonderd de gestucte wanden, die krijgen deze week eerst een beschermlaag van scanbehang. Daarna kunnen de schilders a.s. zaterdag het inmiddels aangebrachte scan van een definitieve kleur voorzien. Deze week zal tevens het tussenwandje met de commissiekamer worden verwijderd. De inmiddels getimmerde en geschilderde omkastingen voor de dartborden komen dan in aanmerking om te worden geplaatst. ELEKTRA Ook zullen zaterdag, onder deskundige leiding van Koen Vreeburg, de voorzieningen voor de aanpassingen van de elektrische installatie plaatsvinden. STOELEN EN TAFELS IN DE AANBIEDING Zoals u op de foto kunt zien heeft onze meubelspecialist stoelen en tafels in de aanbieding voor slechts 10,-- per stuk. Deze meubels zijn uitermate geschikt om op uw terras te genieten van het voorjaarszonnetje. Gezien de gebleken interesse dient u snel te handelen, want op is op. 11 CURSUS STOFFEREN Bij de cursus stofferen zijn nog enige plaatsen vrij. Hierbij nogmaals de eerder geplaatste tekst omtrent deze cursus: deelname aan deze cursus is kosteloos. Cursisten kunnen zich opgeven bij één van de initiatiefnemers. Bij opgave tevens aangeven op welke dagen van de week, behoudens de woensdag, u wilt deelnemen. Tevens kunt u zich ook opgeven om het aangekochte meubilair te reinigen en het houtwerk in de olie te zetten. BAR-INTERIEUR Afgelopen zaterdag zijn Jan en Yvon Hulsbos het land ingetrokken om een goede koop te doen inzake de aanschaf van wandkistjes voor de uitstalling van de wijn. De communicatie met het thuisfront omtrent uitvoering en kleur van de kistjes verliep niet geheel vlekkeloos. Maar zij wisten tenslotte, door de gerichte aanwijzingen de juiste kistjes te bemachtigen. HET BUITENGEBEUREN Zoals Jan Kos dat juist verwoordde: het interieur in Ons Huis mag dan worden opgeknapt, we moeten ook oog hebben voor het buitengebeuren. Daarom hulde aan de buitenploeg die met verve de perken rond Ons Huis ontdoen van onkruid en tot onkruid verklaarde beplanting 12 CLUB VAN 100 De stand van zaken omtrent de club van 100: 9.200,--. Nog 8 te gaan. Uiteraard ook nog een aanbeveling, voor zover u dat nog niet heeft gedaan om deel te nemen aan de club van 100. Namens de initiatiefnemers: Karel van Muijden tel.: ORGELCONCERT VRIJDAGAVOND 31 MAART Voor de vroege lezers hier nog een herinnering aan het concert van vrijdag 31 maart om u. op het Van Damorgel in de Dorpskerk te Zoeterwoude door WILLEM HÖRMANN. Uitgebreide informatie vindt u in Ons Blad nr en op U weet: u bent van harte welkom. Werkgroep Orgelconcerten PASSIECONCERT DOOR CANTATE DOMINO Op vrijdagavond 7 april 2017 geeft Cantate Domino een passieconcert. Vóór de pauze worden drie stukken gezongen, t.w. Ecce lignum crucis (S. Moniuszko), Leiden Christi, deel 2 ( F. Mendelssohn) en Stabat Mater (J. Rheinberger), en na de pauze de St. John s Passion (Chilcott). Aanvang: uur. De toegang bedraagt 12,50, incl. een kopje koffie/thee in de pauze. LEUN(TJE) VAN DEN BERG 90 JAAR! Op vrijdag 16 april hoopt Leun(tje) van den Berg de gezegende leeftijd van 90 jaar te bereiken. Zij wil dat niet ongemerkt voorbij laten gaan. Als u haar wil feliciteren, dan is daartoe de gelegenheid op. zaterdag 8 april a.s. van tot uur in Ons Huis. Leun(tje): ik wil geen cadeaus. Ik heb alles al. Maar als ze me toch iets willen geven, dan geven ze maar wat voor het orgelfonds. Nico (Minnaard red.-) zet wel een doos neer. U bent van harte uitgenodigd! 13 LENTE CONCERT EN CAFÉ IN DE DORPSKERK Op vrijdag 21 april is er een lente concert in de Dorpskerk. Het professionele duo Bello Classico (piano/dwarsfluit) speelt dan hun programma Histoires met o.a. stukjes uit L histore du tango. Het octet Blossom Vocals wisselt dit af met aangenaam klassiek en wat (lentegevoel) zangstukken. Aanvang uur. Het programma duurt ongeveer 5 kwartier. Na afloop is er een café in het koor van de kerk. Kaarten zijn te bestellen via zoeterwoude of via De toegang bedraagt 6,-- per persoon inclusief 2 drankjes. De opbrengst is voor het interieur van de Dorpskerk. Namens de organisatie Anneke van Teijlingen en Leo t Hart JEUGDRAADNIEUWS Donderdag 23 maart was er weer een KLAVERJASMARATHON! Ook dit keer was het weer een groot succes. Er deden maar liefst 76 dames en heren mee en natuurlijk hadden Aad en Joke Beereboom weer voor de mooie prijzen gezorgd. De eerste prijs ging naar Jacqueline Slingerland met punten. Er waren dit keer 2 dames die de 2de prijs wonnen: Joke van Duin en Joke Beereboom met punten. De 3de prijs ging dit keer naar Jan van der Zwan met punten. Natuurlijk was er ook weer een poedelprijs en die ging naar Ria Schreuder met punten. Allemaal van harte gefeliciteerd en ook willen we iedereen bedanken voor het helpen...voor en achter de schermen! Donderdagavond 6 april gaan we creatief zijn met bloembollen en eitjes en groen...er is dan een workshop PAAS STUK maken! Het begint om uur. De kosten zijn 27,50. En alles onder leiding van Ingrid en Elly Verboon. U kunt u opgeven bij Sanne van Vliet of bij Carola Vreeburg We hopen dat het weer net zo gezellig wor
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks