Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

(ONTWERP)BESCHIKKING WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING. Akzo Nobel (AUB/SU) te Delfzijl

Category:

Fashion & Beauty

Publish on:

Views: 17 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
(ONTWERP)BESCHIKKING WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Akzo Nobel (AUB/SU) te Delfzijl ten behoeve van een wijziging van de geluidvoorschriften (Locatie: Oosterhorn 4, Farmsum) Groningen, Nr.
Transcript
(ONTWERP)BESCHIKKING WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Akzo Nobel (AUB/SU) te Delfzijl ten behoeve van een wijziging van de geluidvoorschriften (Locatie: Oosterhorn 4, Farmsum) Groningen, Nr. Procedure nr. Inhoudsopgave 1. OMGEVINGSVERGUNNING WIJZIGING OP AANVRAAG Onderwerp Besluit Procedure Ondertekening en verzending 4 2. OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL Gegevens aanvrager Wijziging vergunning Huidige vergunningsituatie Bevoegd gezag Procedure (uitgebreid) en zienswijze Adviezen OVERWEGINGEN EN TOETSING MILIEU Inleiding Omschrijving van de aanvraag Beoordeling van de aanvraag tot wijziging van de geluidsvoorschriften 8 4. BEOORDELING GELUIDVOORSCHRIFTEN Inleiding Geluid VOORSCHRIFTEN...11 BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN...12 GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN ONTWERP Groningen, Nr. Verzonden: Beschikken hierbij op de aanvraag van vergunninghoudster tot het wijzigen van de aan Akzo Nobel (AUB/SU) te Delfzijl verleende vergunning op grond van de Wet milieubeheer (thans omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) voor het in werking hebben van een inrichting bedoeld voor het ter beschikking stellen van utilities en ondersteunende diensten aan productiebedrijven te Oosterhorn 4, Farmsum. 1. OMGEVINGSVERGUNNING WIJZIGING OP AANVRAAG 1.1 Onderwerp Gedeputeerde Staten hebben op 25 maart 2011 een aanvraag ontvangen voor het wijzigen van de vigerende omgevingsvergunning van 13 juni 2000, nr. 00/8.294/24, RMM van Akzo Nobel (AUB/SU), conform artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 3.15, tweede en derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag betreft een wijziging van de geluidvoorschriften van de van kracht zijnde vergunning. 1.2 Besluit Gedeputeerde Staten zijn voornemens om, gelet op artikel 2.31, tweede lid, onder b jo artikel 3.15, tweede lid van de Wabo en de hierna genoemde overwegingen, tot wijziging van de bij besluit van 13 juni 2000, nr. 00/8.294/24, RMM aan Akzo Nobel (AUB/SU), verleende omgevingsvergunning, waarbij op verzoek van vergunninghoudster de aan deze vergunning verbonden geluidvoorschriften worden vervangen. Het bestaande geluidsvoorschrift J.1, zoals verbonden aan de in 1.1 omschreven vergunning, wordt ingetrokken en wordt vervangen door een nieuw voorschrift, zoals hieronder, onder 5, weergegeven. 1.3 Procedure De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). 1.4 Ondertekening en verzending Gedeputeerde Staten van Groningen, Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het hoofd van de afdeling Milieuvergunningen van de provincie Groningen. H. Bloupot pagina 4 van 12 Verzonden: Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan: - Akzo Nobel (AUB/SU); - het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delfzijl. 2. OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL 2.1 Gegevens aanvrager Akzo Nobel (AUB/SU) stelt de productiebedrijven op het Chemie Park Delfzijl utilities en een aantal ondersteunende diensten ter beschikking. De utilities betreffen stroom, electriciteit, aardgas, water (koelwater, industriewater, condensaat, Waprog-water, brandwater) en lucht (instrumentenlucht en werklucht). De ondersteunende diensten omvatten technische diensten, veiligheid, milieu, brandweer, bewaking, laboratoria, personeelszaken, public relations en inkoop. De levering van de utilities valt onder de verantwoordelijkheid van het AUB. De levering van de ondersteunende diensten is een service van de SU. 2.2 Wijziging vergunning Op basis van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2.31, tweede lid, onder b jo artikel 3.15 tweede lid van de Wabo kunnen wij als bevoegd gezag, op aanvraag van de vergunninghoudster, voorschriften van een omgevingsvergunning voor het in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo) wijzigen voor zover dit in het belang van het milieu is. Bij brief van 25 maart 2011 hebben wij een dergelijke aanvraag van Akzo Nobel (AUB/SU) ontvangen. Akzo Nobel (AUB/SU) vraagt ons om het aan de vigerende vergunning van 13 juni 2000 verbonden geluidvoorschriften te wijzigen, in casu te verruimen. 2.3 Huidige vergunningsituatie Voor de inrichting is bij besluit van 13 juni 2000, nr. 00/8.294/24, RMM, een revisievergunning op basis van artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (Wm) verleend welke op grond van artikel 1.2 lid 1 sub e van de Overgangsrechtelijke bepalingen van de Wabo wordt gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de Wabo. 2.4 Bevoegd gezag Gelet op bovenstaande beschrijving van de wijziging van de vigerende omgevingsvergunning, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij behorende bijlage, zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te wijzigen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot milieu. 2.5 Procedure (uitgebreid) en zienswijze Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag. Tussen datum start terinzagelegging en datum einde terinzagelegging heeft een ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen in het gemeentehuis van de gemeente Delfzijl en in het provinciehuis en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is wel/geen gebruik gemaakt. Daarnaast zijn de adviseurs in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het ontwerpbesluit. Van deze gelegenheid is wel/ geen gebruik gemaakt. Samengevat betreft het de volgende zienswijze(n): samenvatting zienswijzen . Over deze zienswijzen merken wij het volgende op: reactie op zienswijze(n) . Het ontwerpbesluit is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van.. en op de provinciale website. Daarnaast is het ontwerpbesluit bij brief van.. toegezonden aan de aanvrager en belanghebbenden. pagina 5 van 12 Tussen datum start terinzagelegging en datum einde terinzagelegging heeft de beschikking ter inzage gelegen in het gemeentehuis van de gemeente Delfzijl en in het provinciehuis. Het besluit is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van.. en op de provinciale website. Daarnaast is het besluit bij brief van.. toegezonden aan de aanvrager en aan degenen die een zienswijze hebben ingediend en aan de adviseurs. 2.6 Adviezen In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij het verzoek tot wijziging van de vergunning ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden: - het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delfzijl; - VROM-inspectie. Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende adviezen ontvangen 3. OVERWEGINGEN EN TOETSING MILIEU 3.1 Inleiding In artikel 2.14 van de Wabo worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling moeten worden betrokken of in acht worden genomen, of waarmee rekening moet worden gehouden. De relevante aspecten voor deze beschikking komen in de hierna volgende hoofdstukken aan de orde. 3.2 Omschrijving van de aanvraag De tekst van de bestaande geluidsvoorschriften waarvan wijziging, in casu verruiming, wordt verzocht. De geluiduitstraling van Akzo Nobel Chemicals (Akzo Utility Bedrijf/Service Unit) naar de omgeving is voor het beheer en bewaking van de geluidzone inzichtelijk gemaakt door Akzo Nobel Engineering (AE). De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in het rapport Saneringsonderzoek fase 3 industrieterrein Oosterhorn Akzo Nobel Delfzijl met kenmerk d.d. 19 augustus In het besluit d.d. 13 juni 2000 zijn op basis van dit onderzoek de onderstaande geluidvoorschriften opgesteld. J.1 Het equivalente geluidsniveau (L Aeq ), veroorzaakt door apparatuur en handelingen die behoren bij respectievelijk worden uitgevoerd aan het door de onderhavige vergunning bestreken deel van de inrichting (het AUB/SU), mag, bepaald en beoordeeld op een hoogte van 5 meter volgens de in het ICG-rapport IL-HR gestelde regels, de hierna genoemde waarden niet overschrijden: Referentiepunt L Aeq Referentiepunt L Aeq Farmsum ,8 AZD-04 26,4 Farmsum AZD-19 26,7 AZD-05 27,4 Farmsum ,9 AZD-06 33,3 Pekelbassin AZD-18 23,3 AZD-07 30,0 Weiwerd AZD-17 32,3 AZD-08 32,1 N-Zeehavensluis AZD-32 34,6 AZD-25 50,0 Zeehavenkanaal 49,3 AZD-27 54,0 AZD-01 41,8 AZD-29 51,0 AZD-02 31,1 AZD-31 45,0 AZD-03 26,4 De locatie van de referentiepunten is aangegeven in de bij dit voorschrift behorende bijlage, getiteld AKZO NOBEL. Delfzijl referentiepunten geluid , d.d De aard en inhoud van de verzochte wijzigingen. pagina 6 van 12 Het voorstel met betrekking tot de nieuwe geluidvoorschriften is opgenomen in onderstaande tabel. Dit voorstel komt overeen met tabel 4 van de memo zonetoets Akzo Nobel Chemicals (AUB/SU) aan de Oosterhorn 4, van Stroop raadgevende ingenieurs d.d. 25 maart Voorstel geluidvoorschriften Akzo Nobel Chemicals (AUB/SU) Beoordelingspunt (ho=5,0m) Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L Ar,LT [db(a)] Dagperiode Avondperiode Nachtperiode MTG-056_Farmsum Waarman MTG-102_Geefsweersterweg MTG-103_Geefsweersterweg Z-003_Zonepunt Z-063_Zonepunt GRN-07_Grens Duitsland AZD-01_Controlemeetpunt AKZO AZD-02_Controlemeetpunt AKZO AZD-03_Controlemeetpunt AKZO AZD-04_Controlemeetpunt AKZO AZD-05_Controlemeetpunt AKZO AZD-06_Controlemeetpunt AKZO AZD-07_Controlemeetpunt AKZO AZD-08_Controlemeetpunt AKZO AZD-17_Akzo Weiwerd AZD-18_Akzo Pekelbassin AZD-19_Akzo Farmsum AZD-25_Controlemeetpunt AKZO AZD-27_Controlemeetpunt AKZO AZD-29_Controlemeetpunt AKZO AZD-31_Controlemeetpunt AKZO AZD-32_Akzo N-Zeehavensluis AZD-33_Akzo Zeehavenkanaal (overzijde) Coördinaten: MTG-056_Farmsum Waarman 2 x=258272, y= MTG-102_Geefsweersterweg 4 x=258268, y= MTG-103_Geefsweersterweg 6 x=258207, y= Z-003_Zonepunt 03 x=259507, y= Z-063_Zonepunt 63 x=257761, y= GRN-07_Grens Duitsland x=261996, y= AZD-01_Controlemeetpunt AKZO x=258772, y= AZD-02_Controlemeetpunt AKZO x=258660, y= AZD-03_Controlemeetpunt AKZO x=258569, y= AZD-04_Controlemeetpunt AKZO x=258769, y= AZD-05_Controlemeetpunt AKZO x=258850, y= AZD-06_Controlemeetpunt AKZO x=258910, y= AZD-07_Controlemeetpunt AKZO x=259016, y= AZD-08_Controlemeetpunt AKZO x=259179, y= AZD-17_Akzo Weiwerd x=259300, y= AZD-18_Akzo Pekelbassin x=258600, y= AZD-19_Akzo Farmsum x=258230, y= AZD-25_Controlemeetpunt AKZO x=259385, y= AZD-27_Controlemeetpunt AKZO x=259223, y= AZD-29_Controlemeetpunt AKZO x=259071, y= AZD-31_Controlemeetpunt AKZO x=258875, y= pagina 7 van 12 AZD-32_Akzo N-Zeehavensluis x=258450, y= AZD-33_Akzo Zeehavenkanaal (overzijde) x=259250, y= Beoordeling van de aanvraag tot wijziging van de geluidsvoorschriften Op grond van artikel 1.3 van de Awb en artikel 2.31 lid 2 sub b van de Wabo kan het bevoegd gezag op aanvraag van de vergunninghouder beperkingen waaronder een vergunning is verleend, en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen aanbrengen of voorschriften aan een vergunning verbinden in het belang van de bescherming van het milieu. Bij de beoordeling van de aanvraag tot wijziging van de aan de bovengenoemde omgevingsvergunning verbonden geluidsvoorschriften moeten de hierna uiteen te zetten omstandigheden en ontwikkelingen in aanmerking worden genomen. De ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijven op de industrieterreinen enerzijds en die voor het realiseren van geluidsgevoelige bestemmingen in Delfzijl en Farmsum anderzijds worden door de vigerende geluidszones beperkt. Vanuit deze constatering hebben de Gemeente Delfzijl, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) en Groningen Seaports (GSP) te Delfzijl op 9 oktober 2007 de intentie uitgesproken om vanuit een gemeenschappelijke ruimtelijke- en economische ontwikkelingsvisie tot een bevredigende oplossing van de geluidsproblematiek te komen. De maatregelen die nodig zijn om de doelstellingen van de hiervoor genoemde intentieovereenkomst te bereiken zijn in opdracht van de Stuurgroep geluidsproblematiek Delfzijl vastgelegd in de Nota Stad, haven en industrie in harmonie, naar een gedragen evenwicht tussen industriële en stedelijke ontwikkelingen op en rond de industrieterreinen te Delfzijl van 2 maart Ten behoeve van de vaststelling van deze Nota, hebben de Gemeente Delfzijl, Groningen Seaports, de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en de Provincie Groningen, in 2008 en 2009, ter uitwerking van de in de intentieovereenkomst van 9 oktober 2007 genoemde gemeenschappelijke visie een akoestisch onderzoek laten uitvoeren. Fase I van dit onderzoek had tot doel om het akoestisch rekenmodel van het industrieterrein Oosterhorn c.a. op orde te brengen, en informatie te vergaren voor fase II van het onderzoek. Hierbij is het rekenmodel alleen modelmatig aangepast, waarbij met name hoogtegegevens, bodemvlakken en ligging van ontvangerpunten in overeenstemming met de werkelijkheid zijn gebracht en er een nieuwe versie van de rekensoftware is gebruikt. Uitgangspunt voor deze actualisatie was het basiszonemodel van 1 januari De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in een rapport van DGMR d.d. 25 november Het aldus verkregen model, is aangemerkt als het NUL-model. In fase II van het onderzoek zijn op basis van dit NUL-model varianten uitgewerkt voor een toekomstbestendige geluidzone, binnen welke de stad, de haven en de industrie zich in harmonie kunnen ontwikkelen. De resultaten van het onderzoek fase II zijn neergelegd in het DGMR geluidrapport I R002 van 15 december Alles afwegende heeft de Stuurgroep gezamenlijk gekozen voor variant 5B2, welke het best recht doet aan de belangen van zowel de industrie als de woonomgeving. De uitwerking van variant 5B2 houdt in dat: b. De geluidszone moet worden aangepast waarbij waar nodig bestemmingsplannen voor de ligging van gezoneerde industrieterreinen moeten worden bijgesteld c.q. samengevoegd. c. Voor een aantal woningen hogere waarden moeten worden vastgesteld. d. Gevelisolatie van diverse woningen moet worden onderzocht en mogelijk moet worden uitgebreid. e. Een zonebeheerplan wordt opgesteld, waarin onder andere de verdeling van geluidruimte overeenkomstig de gekozen variant wordt geregeld. Deze geluidruimte zal voortvloeien uit het (/de) voor de industrieterreinen vast te stellen nieuwe bestemmingsplan(/nen) en uit de met dit nieuwe bestemmingsplan corresponderende en in beginsel gelijktijdig vast te stellen geluidszone. Hiertoe is op 2 pagina 8 van 12 maart 2010 door het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Delfzijl, SBE te Delfzijl, GSP te Delfzijl, en het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen het document Afspraken Zonebeheer industrieterreinen Delfzijl ondertekend. f. Alvorens de nieuwe bestemmingsplannen voor het industrieterrein en de zone definitief kunnen worden vastgesteld, moet de voor de individuele bedrijven vergunde geluidruimte in overeenstemming worden gebracht met de geluidruimte zoals die in het onderzoek fase I is (her)berekend, en ten grondslag heeft gelegen aan de in de bestemmingsplannen uit te werken variant. Dit houdt in dat voor in totaal 37 bedrijven in het gebied de vergunning (administratief) moet worden aangepast aan de rekenresultaten van het NUL-model: In aanvulling op vorenstaande overwegingen moet ten slotte nog het volgende in aanmerking worden genomen. Met artikel 3.18 van de op 31 maart 2010 in werking getreden Crisis- en herstelwet wordt aan de Wet geluidhinder (Wgh) een nieuw artikel 67 toegevoegd, betrekking hebbende op het vaststellen van een geluidreductieplan ingeval buiten een bestaande zone vanwege een industrieterrein de waarde van 50 db(a) wordt overschreden of op een of meer plaatsen binnen de zone of op de zonegrens de geluidsbelasting hoger is dan de ten hoogste toegestane geluidsbelasting. Burgemeester en wethouders hebben voor de betreffende industrieterreinen op 12 oktober 2010 een geluidreductieplan vastgesteld teneinde te bewerkstelligen dat, zoals in de toelichting bij de Chw is aangegeven, vergunningverlening doorgang kan blijven vinden. In de aan het document Afspraken Zonebeheer industrieterreinen Delfzijl ten grondslag liggende stukken, waaronder onderzoeksrapportages, is uitvoerig beschreven welke maatregelen kunnen worden getroffen om de geluidsbelasting als gevolg van de industrieterreinen te minimaliseren en tevens welke maatregelen nodig zijn om ook de ontwikkelingsmogelijkheden voor de industrie te kunnen faciliteren. Voor de hierin beschreven maatregelen geldt tevens dat deze invulling geven aan en strekken tot uitvoering van het bepaalde in artikel 67, tweede lid, onder b, van de Wgh. Het uitvoeren van deze maatregelen - binnen het kader waarvan ook de onderhavige beschikking moet worden geplaatst - zal ruimschoots zijn beslag krijgen binnen de in artikel 67, tweede lid, onder b, genoemde termijn van vijf jaar. Met behulp van de in vorenstaande overwegingen omschreven plannen en maatregelen kan worden bewerkstelligd dat de ten aanzien van de thans gevestigde en vergunde inrichtingen door te voeren aanpassing van de geluidruimte en de daaruit resulterende door te voeren aanpassing van de geluidsvoorschriften in elk van de voor de onderscheidene individuele inrichtingen van kracht zijnde vergunningen ingevolge de Wm, nagenoeg naadloos past binnen zowel de huidige als de thans voorzienbare toekomstige geluidszone. 4. BEOORDELING GELUIDVOORSCHRIFTEN 4.1 Inleiding Uit hetgeen hierboven, onder 3, is overwogen vloeit voort dat met betrekking tot de bij ons besluit van 13 juni 2000, nr. 00/8.294/24, RMM, voor de onderhavige inrichting verleende revisievergunning op basis van artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (Wm) welke op grond van artikel 1.2 lid 1 sub e van de Overgangsrechtelijke bepalingen van de Wabo wordt gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de Wabo, dient te worden nagegaan of en in hoeverre er reden is om deze geluidsvoorschriften te wijzigen zodat dat de voor de inrichting vergunde geluidsbelasting in overeenstemming zal zijn met de met het model waarop de vergunning is gebaseerd berekende geluidsbelasting Uit het in 3 bedoelde onderzoek is met betrekking tot de onderhavige inrichting gebleken dat de met het geactualiseerde model berekende geluidsbelasting op bepaalde punten, in bepaalde etmaalperioden hoger is dan de getalswaarden in de vigerende vergunning De in de aanhef en onder 1.1 omschreven aanvraag tot wijziging van de aan de voor de onderhavige inrichting van kracht zijnde omgevingsvergunning verbonden geluidsvoorschriften heeft tot strekking de toegestane geluidbelasting volgens de aan de vergunning verbonden geluidvoorschriften in overeenstemming te brengen met de geluidruimte die aan de onderhavige inrichting blijkens de in 3 genoemde onderzoeksresultaten, dient te worden toegekend. pagina 9 van 12 4.2 Geluid Aan de bij ons besluit van 13 juni 2000, nr. 00/8.294/24, RMM voor de onderhavige inrichting op basis van de Wet milieubeheer (Wm) verleende vergunning is met betrekking tot geluid onder andere het voorschrift vastgesteld zoals weergegeven in Uit de in 3 genoemde onderzoeksresultaten in samenhang met de in verwoorde constatering kan worden afgeleid dat op de in de aanhef en onder 1.1 omschreven aanvraag tot wijziging van de aan de voor de onderhavige inrichting van kracht zijnde geluidsvoorschriften zodanig dient te worden beschikt dat de waarden van de geluidsbelasting volgens de vergunn
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks