Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

OPEN THUIS VZW BEGELEID WONEN WESTHOEK

Category:

Film

Publish on:

Views: 7 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
OPEN THUIS VZW BEGELEID WONEN WESTHOEK Jaarverslag JAARVERSLAG Erkend en gesubsidieerd door Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Inhoudstafel Inleiding 3 Inhoudelijke werking 5 Begeleidingsaanbod
Transcript
OPEN THUIS VZW BEGELEID WONEN WESTHOEK Jaarverslag JAARVERSLAG Erkend en gesubsidieerd door Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Inhoudstafel Inleiding 3 Inhoudelijke werking 5 Begeleidingsaanbod 5 Beschrijving van de doelgroep 7 Begeleidingen 7 Kinderen van cliënten 12 Aanmeldingen en afrondingen 15 Inhoudelijke samenwerking met andere diensten 2 Knelpunten en toekomstplannen 23 BIJLAGEN Kaart werkgebied De Westhoek 27 Aantal inwoners per gemeente 28 Samenstelling team Begeleid Wonen Westhoek Inhoudstafel Inleiding Met dit jaarverslag blikken we kort terug op de werkzaamheden binnen onze dienst en onze huidige doelgroep van cliënten We formuleren onze missie als volgt: Personen met een handicap/beperking assisteren en ondersteunen in hun streven naar, respectievelijk het onderhouden van hun maximale kwaliteit van leven via ambulante, vraaggerichte ondersteuning op alle vlakken van het dagelijks leven en dit met veel aandacht voor netwerkontwikkeling en het psychosociaal welzijn. Om hieraan te werken proberen we een stabiele en kwaliteitsvolle ondersteuning op regelmatige basis aan te bieden vanuit de werkvorm begeleid wonen aangevuld met de nevenwerking trajectbegeleiding. We richten ons hierbij in de eerste plaats tot personen die woonachtig zijn in de regio Westhoek binnen West-Vlaanderen. We willen hierbij een dienst zijn die erkend is om zijn deskundigheid en professionalisme in het begeleiden van de beoogde doelgroep binnen haar beoogde regio en dit in nauwe samenwerking met andere organisaties uit het welzijnslandschap. We wensen een voldoende groot begeleidingsaanbod te creëren om een antwoord te bieden op de lange wachtlijst voor onze hulpverlening en gaan hierbij laagdrempelig tewerk. In permanent overleg met alle betrokkenen in de sector en de regio opteren we ervoor de vinger aan de pols te houden met betrekking tot de vragen van de doelgroep en signaleren we knelpunten aan de bevoegde instanties. Om onze missie ten volle te blijven waarmaken werd in 29 de interne werking verder afgestemd op het opereren vanuit 2 standplaatsen; nl. het hoofdbureel te Veurne en het steunpunt te Ieper. We volgden verder vorming en intervisie rond relevante thema s gerelateerd aan de begeleidingsinhoud. We speelden ook verder in op het besluit zorgregie en deden onder andere een aanbod binnen het protocol noodsituatie. Daarnaast zetten we verdere stappen in het ontwikkelen van een goede vraagverduidelijking en opvolging via de werkvorm trajectbegeleiding. Voor dit laatste verwijs ik graag door naar het provinciaal jaarverslag trajectbegeleiding Inleiding In 29 kon helaas ook de sociale sector niet ontsnappen aan de economische crisis. Niettemin de sterk groeiende lijst kandidaat-cliënten voor onze zorgvorm werden er dit jaar geen extra middelen vrijgemaakt om extra personen met een handicap te kunnen begeleiden. We kunnen alleen maar hopen dat er de komende jaren op alle niveaus sterk werk gemaakt wordt om op deze lange wachtlijst in de sector een passend antwoord te bieden en zo ook personen met een handicap het kwaliteitsvol leven aan te bieden waar ze net zoals iedereen recht op hebben. David Casteleyn Directeur 4 Inleiding Inhoudelijke werking BEGELEIDINGSAANBOD Bij het opstarten van de begeleiding maakt de begeleider samen met de cliënt een begeleidingsplan op. Deze tracht een beeld te vormen van wie de cliënt precies is, vormt de aanzet tot het verder aftasten van mogelijke werkpunten binnen de begeleiding en resulteert na een jaar in een handelingsplan met concrete werkpunten. Deze lijst met werkpunten is een leidraad doorheen de soms jarenlange begeleiding en wordt regelmatig geëvalueerd samen met de cliënt en waar nodig bijgestuurd. Dit zijn de voornaamste levensgebieden of begeleidingsdomeinen waar Begeleid Wonen Westhoek de cliënt in kan ondersteunen en waar mogelijke werkpunten kunnen uit voortvloeien : Wonen Huishouden Gezondheid Administratie Financiën (inkomens-/budgetbegeleiding) Werk Vrije tijd Psychosociale ondersteuning Relaties Kinderen (onder andere opvoedingsondersteuning indien haalbaar binnen de totale ondersteuning) Om onze missie op een kwalitatieve manier te kunnen blijven waarmaken, trachten we ons steeds bij te scholen op tal van aspecten. We deden dit via de klassieke vorm van het volgen van vorming maar in 29 ook veelal via de vorm intervisie. We hebben nl. de ervaring dat veel kennis in het werkveld zelf ligt en deze methodiek ons helpt gerichter ondersteuning te bieden t.a.v. specifieke begeleidingscases. 5 Begeleidingsaanbod In 29 namen één of meerdere teamleden deel aan volgende vorming/intervisie: Intervisie omtrent procesbegeleiding van het team. Teamdag waarin o.a. het uitwerken van een 2-tal visieteksten vervat zat (rond beroepsgeheim en inhoud van de begeleiding; opvolging door het hele team) FDBW-workshopdag bijgewoond door het ganse team rond thema s als rouwverwerking, duplo-poppen, verslavingsproblematieken, armoede en integrale jeugdhulp. Een 3 daagse vorming rond trajectbegeleiding georganiseerd vanuit het SEN en bijgewoon door 2 begeleidsters. Workshops rond sociaal-emotionele ontwikkeling bij personen met een handicap, duplopoppen en familieopstellingen, oudermishandeling. Een vormingsdag rond de gezondheidskoffer. Een vormingsdag rond samenwerken op cliëntniveau. Een kennismakingsbeurs rond de problematiek niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Een 2-daagse vorming rond autisme. Verschillende intervisiegroepen (onder andere via het SEN) werden opgevolgd rond volgende thema s : niet aangeboren hersenletsel (NAH), kinderen van ouders met psychiatrische problemen (KOPP), licentiaten begeleid wonen, interne werkgroepen rond autisme en NAH, provinciaal overleg rond kwaliteitszorg, sociaal-emotionele ontwikkeling bij personen met een handicap en gedragsproblemen, ambulante woonbegeleiding, psychiatrische zorg thuis, emancipatorisch werken en opvoedingsondersteuning. 6 Begeleidingsaanbod BESCHRIJVING VAN DE DOELGROEP BEGELEIDINGEN In 29 kregen in totaal 86 personen met een beperking ondersteuning van onze dienst. We begeleiden vrij veel personen in verhouding met ons erkenningcijfer. Dit is ondermeer mogelijk vanuit het principe van meer-min begeleidingen en het bieden van ondersteuning op maat. Zo vragen een aanzienlijk aantal personen slecht 14-daagse huisbezoeken in plaats van wekelijks huisbezoek; een aantal cliënten hebben zelfs voldoende ondersteuning indien de huisbezoeken slecht maandelijks plaatsvinden. Dit impliceert dus dat we meer cliënten ondersteuning kunnen bieden dan onze officiële erkenning van 58 en dit vanuit het streven naar zorg op maat. Geslacht cliënten 4 43 man vrouw Waar mogelijk trachten we ook bij een aantal cliënten die redelijk goed functioneren en een goed netwerk hebben, de begeleiding af te bouwen. Ze blijven nazorgers (ex-cliënten) recht hebben op een vastgelegd aantal begeleidingsmomenten wanneer deze nood aanwezig is. Indien blijkt dat deze ex-cliënten terug nood hebben aan intensievere begeleiding, trachten we gericht door te verwijzen of schrijven we ze terug in op de officiële wachtlijst voor onze zorgvorm. 7 Beschrijving doelgroep Jaren in begeleiding jaar 1 jaar 2 jaar 3-5 jaar 6-1 jaar + 1 jaar Leeftijd cliënten jaar 18-2 jaar jaar 26-3 jaar 31-4 jaar 41-5 jaar 51-6 jaar + 6 jaar 8 Beschrijving doelgroep De voornaamste beperking van onze cliënten blijft een verstandelijke beperking. We begeleiden ook 3 personen met een motorische beperking, 1 iemand met een visuele problematiek en 1 cliënt met een psychische problematiek. Daarnaast begeleiden we ook 6 personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) en 2 cliënten met een autismespectrum stoornis. Belangrijk op te merken hierbij is dat de tabel enkel het aantal personen vermeldt waarbij autisme de primaire handicap is boven de verstandelijke beperking. Aard handicap verstandelijk motorisch visueel auditief psychisch NAH autisme andere Wanneer we deze rangorde loslaten, tellen we in totaal 11 personen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis. Deze soort beperking heeft haar consequenties naar begeleiding en aanpak toe en impliceert vaak een nauwe samenwerking met andere hulpverleningsinstanties. Via de gegevens van de CRZ (Centrale registratie Zorgvragen) weten we dat deze laatste doelgroep naar de toekomst toe nog verder zal toenemen. 9 Beschrijving doelgroep Wanneer we kijken naar de samenlevingsvorm, merken we op meerderheid van de personen in begeleiding alleenstaand is. Onze ervaring hierbij is dat deze personen het moeilijker blijven hebben om financieel te overleven in onze maatschappij: dit aspect is binnen de begeleiding dan ook vaak een thema. Ook frequente samenwerking met verschillende OCMW s en voorlopig bewindvoerders of schuldbemiddelaars hangt hier mee samen. Samenlevingsvorm 2 3 inw onend bij familie alleenstaand koppel, andere partner niet in begeleiding koppel, beiden in begeleiding 1 Beschrijving doelgroep Verder blijkt een goede en vaak uitgebreide samenwerking met andere diensten en derden aangewezen bij het merendeel van de cliënten bij het streven naar een optimale begeleiding en levenskwaliteit. Een goede verstandhouding met de familie en de huisarts zijn steeds een meerwaarde. Onderstaande tabel geeft een overzicht in hoeveel begeleidingen bijkomende ondersteuning aan de orde is. Bijkomende ondersteuning OCMW vrijwilligers familie kind en gezin GGZ gezinshulp bijzondere jeugdzorg gezondheidsdiensten huisarts sociale dienst justitiële diensten voorlopige bewindvoerder schuldbemiddelaar klusjesdienst andere VAPH andere 11 Beschrijving doelgroep KINDEREN VAN CLIËNTEN Bijna een op vijf van onze cliënten heeft ook kinderen (45 in totaal); het merendeel van deze kinderen verblijft vaak of toch af en toe in de thuissituatie. In veel begeleidingen wordt dan ook (via de cliënt) rond de kinderen gewerkt vnl. in het kader van opvoedingsondersteuning jongen meisje Verblijfpaats Steeds thuis minst. 2 w eekends/maand thuis zelden thuis steeds elders 12 Beschrijving doelgroep Bij de ondersteuning van deze kinderen en ouders is vaak ook een andere dienst (bijzonder onderwijs, bijzondere jeugdbijstand, kinderopvang, CLB, gezinszorg ) betrokken waarmee onze organisatie samenwerkt. Vaak neemt de begeleid(st)er hierin een coördinerende taak op zich. Andere betrokken diensten internaat semi-internaat dagcentrum pleeggezin bijzondere jeugdbijstand - ambulant bijzondere jeudbijstand - residentieel bijzonder onderwijs revalidatiecentra thuisbegeleiding gehandicapten centrum geestelijke gezondheidszorg kinderopvang vertrouwenscentra kindermishandeling centra kinderzorg en gezinsondersteuning centra voor leerlingenbegeleiding gezondheidszorg kind en gezin - ambulant 13 Beschrijving doelgroep Bij een 4-tal kinderen werd hierbij reeds een psychiatrische problematiek of gedragsstoornis vastgesteld. Belangrijk in dit opzicht is dat kinderen met een (vermoeden van) ontwikkelingsachterstand of licht verstandelijke handicap hierin niet meegeteld zijn. Aard handicap 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Psychiatrische problematiek/gedragsstoornis Autisme Ingrijpende medische problematiek 14 Beschrijving doelgroep AANMELDINGEN EN AFRONDINGEN In 29 konden niettemin we geen uitbreiding van capaciteit verkregen- toch 5 nieuwe begeleidingen opgestart worden. Net zoals vorig jaar hadden we ook dit jaar veel aanmeldingen: 59 in totaal. Een groot aantal van deze personen wordt uiteindelijk geregistreerd via de centrale zorgvraagregistratie (CRZ). Aanmeldingen man vrouw Resultaat in begeleiding vanaf dit jaar doorverw ezen aanmelding stopgezet CRZ aanvraag nog in onderzoek 15 Beschrijving doelgroep Bij sommige telefonische aanmeldingen worden niet alle gegevens betreffende de persoon vrijgegeven, waardoor sommige statistieken zoals ondermeer leeftijd een vertekend beeld geven. aantal 8 Leeftijd nieuwe aanmeldingen jaar 18-2 jaar jaar 26-3 jaar 31-4 jaar 41-5 jaar 51-6 jaar + 6 jaar Aard handicap aanmeldingen verstandelijk motorisch visueel auditief psychisch NAH autisme andere 16 Beschrijving doelgroep We kunnen concluderen dat de aanmeldingen vaak gebeuren door andere hulpverleningsinstanties die werkzaam zijn zowel binnen de sector van het VAPH als erbuiten. Ook is er vaak een directe aanmelding via de kandidaat-cliënt of het directe netwerk zoals de ouders; vaak impliceert dit een eerste contact met de hulpverlening. Doorverw ijzer eigen initiatief van de cliënt ouders familieleden erkend multidiciplinair team andere VAPH-voorziening Kind en Gezin geestelijke gezondheidszorg justitieel welzijnswerk algemeen welzijnswerk gezondheidsinstellingen bijzondere jeugdzorg tewerkstellingsdienst andere dienst begeleid wonen andere We stellen tevens vast dat de vraag naar begeleiding door onze dienst hoog blijft en dat we dit niet onmiddellijk kunnen beantwoorden. We blijven dan ook vragende partij naar het VAPH en de overheid toe om meer middelen ter beschikking te stellen om tegemoet te komen aan de ondersteuningsvragen van deze personen met een handicap. 17 Beschrijving doelgroep In 29 werden tevens 3 begeleidingen afgerond om uiteenlopende redenen. Afrondingen 1 2 man vrouw Aard handicap 2,5 2 1,5 1,5 verstandelijk motorisch visueel auditief psychisch NAH autisme andere 18 Beschrijving doelgroep Leeftijd afrondingen 2,5 2 1,5 1,5-18 jaar 18-2 jaar jaar 26-3 jaar 31-4 jaar 41-5 jaar 51-6 jaar + 6 jaar Reden afronding 1,2 1,8,6,4,2 Geen begeleiding meer nodig Cliënt w enst geen begeleiding meer Dienst vindt begeleiding niet meer haalbaar Verhuis Overlijden Andere reden 19 Beschrijving doelgroep INHOUDELIJKE SAMENWERKING MET ANDERE DIENSTEN FORMEEL SAMENWERKINGSVERBAND HET OVERLEG Partners Het Overleg is een samenwerkingsverband tussen verschillende diensten : Open Thuis vzw Pleegzorg Oost-en West-Vlaanderen Open Thuis vzw Begeleid Wonen Westhoek Werkgroep Vorming en Aktie vzw Den Ommeloop vzw Diogenes vzw Matthijs vzw Werking Het Overleg biedt dienstverlening aan personen met een handicap en/of beperkingen. Het Overleg richt zich tot mensen die wonen in de Westhoek. Doelstelling van het samenwerkingsverband is een meerwaarde te bieden naar elkaars werking toe en dit zowel op inhoudelijk, organisatorisch als beleidsmatig vlak. Hierbinnen blijft Begeleid Wonen Westhoek tevens nauw samenwerken met de WVA rond de ontmoetingscentra om drempelverlagend vrije tijd aan te bieden. Zowel onze burelen te Veurne en Ieper en de ontmoetingsruimtes van de WVA zijn ondergebracht in hetzelfde gebouw. 2 Samenwerking andere diensten FORMEEL SAMENWERKINGSVERBAND BEGELEID ZELFSTANDIG WONEN Dit is een samenwerkingsakkoord te Ieper met de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak, VAPH-voorziening Den Ommeloop, beschut wonen Ieper, Psychiatrische Zorg Thuis Ieper. Een gelijkaardig samenwerkingsverband onderhouden we te Veurne met de bouwmaatschappij Ijzer & Zee en de diensten beschut wonen en Psychiatrische Zorg Thuis en Havenzate Beide samenwerkingsverbanden beogen tegemoet te komen aan de belangen van het cliënteel van bovengenoemde diensten waarbij er gestreefd wordt naar een betere integratie binnen een gemengde bevolkingsgroep via het ter beschikking stellen van sociale huurwoningen. SAMENWERKING OP VLAK VAN BELEID Werkgeversplatform: PPG Het Pluralistisch Platform Gehandicaptenzorg Samenwerkingsverband Initiatief Thuiszorg (SIT) Veurne-Diksmuide en Ieper Regionaal Overlegplatform Gehandicaptenzorg West-Vlaanderen (ROG) WAI : Welzijnsraad arrondissement Ieper Regionale Welzijnsraad Veurne-Diksmuide Samenwerkingsverband Kind en Gezin Federatie Diensten Begeleid Wonen (FDBW) 21 Samenwerking andere diensten SAMENWERKING OP NIVEAU VAN DE BEGELEIDINGEN VAN PERSONEN MET EEN BEPERKING (NIET GEFORMALISEERD) OCMW Centra Algemeen Welzijnswerk Centra Geestelijke Gezondheidszorg Sociale Bouwmaatschappij Beschutte Werkplaats Mutualiteit Syndicaat Dienst arbeidstrajectbegeleiding Familiezorg, Familiehulp, Solidariteit voor het Gezin Huurdersbond Minder Mobielen Centrale MPI s en andere scholen Psychiatrische Thuiszorg Psychiatrische instelling of afdeling Vrijetijdsorganisaties Andere diensten Begeleid Wonen Vrijwilligersorganisaties Kind & Gezin Centrum voor Basiseducatie (vorming voor volwassenen) Bijzondere Jeugdzorg Thuisbegeleidingsdiensten voor kinderen (Start West-Vlaanderen, Harmonie, ) CMP: Centrum voor Morele Dienstverlening Ieper Welzijnsschakels (werking via vrijwilligers) Andere voorzieningen binnen het VAPH Deze lijst is niet exhaustief, maar geeft wel aan dat we als organisatie streven naar een optimale samenwerking met andere externe diensten. Zeker in de huidige maatschappij die gekenmerkt wordt door individualisering, informatisering etc. botsen we vaker op complexe situaties die ondersteuning vergen van meer dan onze dienst alleen. Vaak neemt begeleid wonen hier ondermeer een coördinerende rol in op. 22 Knelpunten en toekomstplannen KNELPUNTEN Ondanks het feit dat er in 29 een aantal nieuwe begeleidingen konden worden opgestart, blijft het aantal kandidaat-cliënten met prangende vragen naar onze dienstverlening toe nog ieder jaar stijgen. We blijven er naar streven ook deze mensen in de toekomst een gepast antwoord te bieden op hun hulpvragen, maar kunnen niet om het feit heen dat de toegekende subsidies vanuit de Vlaamse Overheid momenteel ontoereikend zijn om het probleem van de wachtlijsten op te lossen. Ons werkgebied de Westhoek blijft een grote en landelijke regio en houdt bijgevolg grote verplaatsingsonkosten in ondanks onze uitbreiding van burelen te Ieper. Wegens die vele verplaatsingen gaat ook tijd verloren die niet in de begeleiding geïnvesteerd kan worden. We blijven niettemin proberen hier zo efficiënt mogelijk in te handelen. Ondanks de interne inspanningen om de administratieve draaglast voor de begeleiders zo miniem mogelijk te houden, blijken verplichtingen op dit vlak alsnog een relatief grote tijdsinvestering om aan alle wettelijke verwachtingen te voldoen. De doelgroepverruiming blijft zich verder zetten; vooral personen met een autisme-spectrum stoornis worden steeds vaker aangemeld. Ook andere beperkingen zoals ADHD zullen mogelijks naar de toekomst onze dienstverlening bereiken. Dit vergt een toenemende specialisatie van de dienst. Multi-problemgezinnen met complexe hulpvragen of cliënten met een aanzienlijk aantal hulpvragen en problematieken (verslaving, juridische problematieken, etc.) blijven toenemen. Dit vereist een grotere deskundigheid, draagkracht en expertise van de hulpverleners dan voorheen. Veelal is samenwerking met andere diensten noodzakelijk om een antwoord te kunnen bieden op alle hulpvragen die deze cliënten stellen. 23 Knelpunten en toekomstplannen De landelijke context van de Westhoek zorgt voor haar typische knelpunten naar transport en bereikbaarheid van voorzieningen en houdt nog steeds een gevaar van isolement in voor onze doelgroep, ook ondermeer op het vlak van een zinvolle vrijetijdsbesteding. Het wordt voor onze doelgroep steeds moeilijker om financieel te overleven in onze maatschappij, zeker voor alleenstaanden. De stijging van de huurprijzen op de private markt, de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en de dalende koopkracht in combinatie met de financiële crisis dragen hier ondermeer toe bij. Ook de wachtlijsten en werkdruk bij andere diensten bemoeilijkt soms het optimaal ondersteunen/coördineren van bepaalde gezinssituaties. Ook de ligging van de diensten (veelal in de centrumsteden van de Westhoek) en het ontbreken van ambulante werking is voor sommige cliënten in de landelijke gemeenten een drempel om ondersteuning te zoeken. Daarenboven zijn er in onze maatschappij op vlak van inclusie naar personen met een handicap toe nog heel wat uitdagingen (toegankelijkheid, administratieve druk, toenemende informatisering, ontbreken van autismevriendelijke werkomgeving,..). De werkvorm noodsituatie die in het leven werd geroepen, is in theorie een goede manier om tegemoet te komen aan schrijnende en dringende begeleidingssituaties. Onze ervaring leert echte
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks