Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Category:

Healthcare

Publish on:

Views: 5 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/13/276 NL:TZ: :F mr. M.J. Ubbens mr. P Molema Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap met
Transcript
Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/13/276 NL:TZ: :F mr. M.J. Ubbens mr. P Molema Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROEK OPSLAG EN TRANSPORT B.V., statutair gevestigd te Hoogezand, kantoorhoudende te (9601 MA) Hoogezand aan de Produktieweg 12. Activiteiten onderneming Roek Opslag en Transport B.V. houdt zich bezig met het uitvoeren van transporten over de weg. Omzetgegevens 2012: ,-; 2011: ,- Personeel gemiddeld aantal 2012: 34 (ten tijde van faillissement 14) Saldo einde verslagperiode , ,23 (verslag 15). Verslagperiode 1 oktober t/m 31 december januari tot en met 31 maart 2017 (verslag 15). Bestede uren in verslagperiode 4,4 uren. 9,1 uren (verslag 15). Pagina 1 van 16 Bestede uren totaal 615,4 uren. 624,5 uren (verslag 15). Toelichting Inleidende opmerkingen: 1. De informatie in dit verslag is (deels) nog onderwerp van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan. 2. Aan dit verslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in deze verslagen kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht. 3. Dit verslag bevat ook de informatie uit voorgaande verslagen. Wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn cursief weergegeven. 4. Dit digitale verslag is feitelijk verslag 14. Dit digitale verslag is feitelijk verslag Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Bestuurder en enig aandeelhouder van de failliete vennootschap is Roek Beheer B.V. De bestuurder en enig aandeelhouder van Roek Beheer B.V. is D. Roek Holding B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder van D. Roek Holding B.V. is de heer D. Roek. 1.2 Winst en verlies In 2012 beliep het verlies ,- en in , Balanstotaal Het balanstotaal beliep per 31 december ,- en per 31 december , Lopende procedures De failliete vennootschap is eiser in een gerechtelijke procedure tegen de belastingdienst. Deze procedure is door de rechtbank op de rol geplaatst voor oproeping curator. De curator heeft op het moment van het opstellen van dit verslag nog geen oproeping ontvangen (verslag 1). De procedure is geroyeerd (verslag 2). Pagina 2 van 16 1.5 Verzekeringen De verzekeringen zijn voortgezet voor de periode waarin doorgewerkt wordt. Per datum doorstart, 9 augustus 2013, zijn de verzekeringen beëindigd. De boedel heeft recht op de restitutie van de voor de periode 10 augustus t/m 31 augustus 2013 vooruitbetaalde premies. De curator is in overleg met de tussenpersoon om de restitutie van de premies af te wikkelen (verslag 2). Ondanks verzoeken van de curator, heeft de bedoelde tussenpersoon nog geen opgave gedaan van de aan de boedel terug te betalen premierestitutie. De curator tracht op korte termijn tot afwikkeling van deze kwestie te komen (verslag 3). De curator heeft de tussenpersoon herhaaldelijk verzocht om de afrekening toe te zenden De tussenpersoon heeft nu toegezegd op korte termijn de afrekening toe te zullen zenden (verslag 4). De afrekening is onlangs ontvangen. Daaruit volgt dat de boedel geen recht zou hebben op een premierestitutie. De afrekening wordt bestudeerd (verslag 5). De afrekening is akkoord bevonden; er volgt geen restitutie (verslag 6). 1.6 Huur De activiteiten van de failliete vennootschap worden uitgevoerd aan de Produktieweg 12 te Hoogezand. Het bedrijfspand van de failliete vennootschap is eigendom van Roek Beheer B.V. en wordt gehuurd door de failliete vennootschap. Het huurcontract is met wederzijds goedvinden per 10 augustus 2013 geëindigd (verslag 2). 1.7 Oorzaak faillissement Het faillissement is naar zeggen van de heer Roek veroorzaakt door slechte marktomstandigheden en ziekte van de heer Roek. Daarnaast zijn voorafgaand aan het faillissement een groot aantal vrachtwagencombinaties achtergehouden door een schuldeiser, welke schuldeiser naar eigen zeggen haar aan de failliete vennootschap uitgeleende werknemers de vrachtwagencombinaties heeft laten meenemen naar de woonadressen van de werknemers in Oost-Europa. Onderzocht zal nog worden of en in hoeverre deze situatie heeft bijgedragen aan het faillissement. De vrachtwagencombinaties zijn inmiddels teruggebracht door de schuldeiser. De curator onderzoekt of de betreffende schuldeiser kan worden aangesproken voor de door de failliete vennootschap geleden schade als gevolg van het voorgaande (verslag 3 + 4). Het onderzoek is nog gaande (verslag 5). Tijdens het onderzoek is gebleken dat er aanvullend financiële stukken nodig zijn om het onderzoek af te kunnen ronden. De curator heeft deze stukken opgevraagd bij de (middellijk) bestuurder van de failliete vennootschap (verslag 6). De aanvullende stukken zijn van de accountant van de failliete vennootschap ontvangen. Het onderzoek is afgerond. De curator zal de betreffende schuldeiser niet aanspreken omdat onvoldoende is komen vast te staan of de failliete vennootschap daadwerkelijk schade heeft geleden als gevolg van het handelen van de schuldeiser en of en in hoeverre het handelen van de betreffende schuldeiser heeft bijgedragen aan het faillissement (verslag 7). Pagina 3 van 16 2 Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Bij de failliete vennootschap waren op datum faillissement 14 werknemers in dienst. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement In 2012 had de vennootschap circa 34 werknemers in dienst. 2.3 Datum ontslagaanzegging De werknemers van de failliete vennootschap zijn ontslagen op 20 juli 2012 in een gezamenlijke bijeenkomst tussen de curator, het personeel en het UWV. 2.4 Werkzaamheden 3 Activa 3.1 Onroerende zaken: Beschrijving Niet van toepassing. 3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst Niet van toepassing. 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek Niet van toepassing. 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage Niet van toepassing. 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden Niet van toepassing. Pagina 4 van 16 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving De failliete vennootschappen hebben een bedrijfs- en kantoorinventaris en rollend materieel. Het rollend materieel is deels eigendom (ex-lease) en deels financial en operational lease. De betrokken leasemaatschappijen zijn Paccar Financial Nederland B.V., Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V. en ING Lease Nederland B.V. De bedrijfs- en kantoorinventaris is door Nederlands Taxatie- en Adviesbureau B.V. getaxeerd op een executiewaarde ad ,00 (bodemzaken ,00 en niet-bodemzaken ,00). Het eigen rollend materieel is getaxeerd op een executiewaarde van ,00. Het leasematerieel (financial lease) is getaxeerd op , Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst Onderhandelingen met een gegadigde hebben niet geleid tot een bieding waarmee de curator en de betrokken financiers konden instemmen. Op dit moment wordt in overleg met de betrokken financiers bezien of een veiling zal worden georganiseerd. De bodemzaken zijn samen met de voorraden onderhands verkocht voor ,00. Het rollend materieel is geveild dan wel aan de leasemaatschappijen geretourneerd. De veilingopbrengst van het rollend materieel heeft ,00 bedragen. De betreffende opbrengst is de pandhouder (de ABN Amro Bank) en twee leasemaatschappijen (Paccar en ING Lease) toegekomen (verslag 2). 3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage Rollend materieel: Aan de financiers (leasemaatschappijen en ABN Amro Bank) is een boedelbijdrage gevraagd van 5% indien er een veiling georganiseerd gaat worden. Er is een boedelbijdrage overeengekomen van 5% met de ABN Amro Bank en de ING Bank. De boedel heeft een boedelbijdrage van ,68 ontvangen. In verband met de verkoop van de bodemzaken en de voorraden heeft de curator met de bank een verdeling afgesproken van ,00 voor de boedel en 500,00 voor de bank (verslag 2). 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus Zie 3.6. Er is sprake van een forse fiscale schuld, waarvoor het bodemvoorrecht van de fiscus geldt Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden Pagina 5 van 16 3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving De voorraden van de failliete onderneming bestaan uit diverse reserve-onderdelen voor de vrachtwagencombinaties en olie. De voorraden zijn getaxeerd door Nederlands Taxatie- en Adviesbureau B.V. op een executiewaarde van 1.500,00. De voorraden zijn samen met de bodemzaken onderhands verkocht voor ,00 (verslag 2). De curator heeft de werkzaamheden na faillissementsdatum in beperkte mate voortgezet in afwachting van een doorstart. Een deel van de exploitatiekosten is daarbij voorgeschoten door een partij waarmee de failliete vennootschap nauw samenwerkt. De beoogde doorstart heeft inmiddels, zij het in beperkte mate, plaatsgevonden middels een transactie met deze partij. Deze partij heeft de immateriële activa overgenomen en ook het onderhanden werk tegen een vergoeding aan de boedel van 85% van de nominale waarde van het onderhanden werk per 9 augustus 2012 minus de door deze partij tijdens de periode van doorwerken in het faillissement voorgeschoten kosten. Dit komt neer op een opbrengst voor de boedel van , Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst De voorraden zijn samen met de bodemzaken verkocht voor ,00. Het onderhanden werk is verkocht voor ,00 (verslag 2) Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage De opbrengst voor het onderhanden werk komt de boedel volledig toe. Een deel van het verkochte onderhanden werk is weliswaar verpand aan ABN Amro Commercial Finance (factoringmaatschappij), maar waarschijnlijk zal ABN Amro Commercial Finance volledig voldaan worden uit de aan haar verpande debiteurenvorderingen. Medio augustus 2013 is ABN Amro Commercial Finance volledig ingelost uit de debiteurenbetalingen. Als gevolg hiervan zijn de vorderingen van Roek op derden als vrij boedelactief te beschouwen. In verband met de verkoop van de bodemzaken en de voorraden heeft de curator met de bank een verdeling afgesproken van ,00 voor de boedel en 500,00 voor de bank (verslag 2) Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden 3.15 Andere activa: Beschrijving De bedrijfsnamen, het recht om de opdrachten van opdrachtgevers over te nemen, telefoonnummers enz. (de immateriële activa) zijn verkocht (zie verder hoofdstuk 6) Andere activa: Verkoopopbrengst De ontvangen koopsom voor de immateriële activa beloopt 7.500,00. Die opbrengst komt toe aan de boedel Andere activa: Werkzaamheden Pagina 6 van 16 4 Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren De debiteurenvorderingen worden in eerste instantie geïnd door ABN AMRO Commercial Finance N.V. (factoring). Er was per datum faillissement ,00 te vorderen van debiteuren. De vordering van ABN AMRO Commercial Finance N.V. bedroeg per datum faillissement ,00. De curator heeft ABN AMRO Commercial Finance N.V. verzocht de incassowerkzaamheden te staken zodra de vordering van ABN AMRO Commercial Finance N.V. is ingelost. Met de partij die de immateriële activa heeft overgenomen is de curator overeengekomen dat de doorstarter de incassowerkzaamheden ten behoeve van de boedel vervolgens op zich zal nemen tegen een vergoeding van 10% van de opbrengst. Gebleken is dat ABN AMRO Bank geen tweede pandrecht heeft op de debiteurenvorderingen. ABN AMRO Commercial Finance N.V. is inmiddels ingelost. De curator heeft vragen gesteld over de door ABN AMRO Commercial Finance N.V. in rekening gebrachte kosten ad ,80, welke kosten volgens de curator onevenredig hoog zijn (verslag 2). De bank stelt zich op het standpunt gerechtigd te zijn dermate hoge vergoedingen in rekening te brengen nu dit in de factoringovereenkomst zo is opgenomen. Of de in rekening gebrachte kosten ook in werkelijkheid zijn gemaakt doet er volgens de bank niet toe. De curator onderzoekt of het zinvol is dit aan de rechter voor te leggen nu hij het volstrekt onredelijk acht dat de bank hierdoor als gevolg van het faillissement mogelijk sterk wordt bevoordeeld (verslag 3). De curator stelt zich na een nadere beoordeling van de overeenkomst met de bank nog steeds op het standpunt dat de bank niet gerechtigd was de door haar in rekening gebrachte incassokosten in rekening te brengen. De curator heeft de bank hierover op 18 april 2014 aangeschreven met het verzoek de in rekening gebrachte incassokosten aan de boedel terug te betalen. De bank heeft hierop nog niet inhoudelijk gereageerd (verslag 4). De bank heeft inmiddels laten weten niet bereid zijn de incassokosten terug te betalen. De curator beraadt zich omtrent de verder te nemen stappen (verslag 5). De curator is voornemens de voornoemde kwestie aan de rechter voor te leggen. In dit kader worden momenteel de nodige voorbereidingen getroffen en in de komende verslagperiode zal de rechter-commissaris om toestemming worden gevraagd een procedure aan te vangen (verslag 6). De rechter-commissaris heeft toestemming gegeven om ABN AMRO Commercial Finance N.V. te dagvaarden. De dagvaarding is inmiddels uitgebracht. Nadat ABN AMRO Commercial Finance N.V. in eerste instantie verstek heeft laten gaan, heeft zij zich onlangs alsnog gesteld in de procedure (verslag 7). De advocaat van ABN AMRO Commercial Finance N.V. heeft een conclusie van antwoord ingediend. De comparitie van partijen staat gepland op 15 oktober 2015 om 11:00 uur (verslag 8). Na de comparitie van partijen hebben de curator en ABN AMRO Commercial Finance N.V. overeenstemming bereikt omtrent een regeling inhoudende betaling door ABN AMRO Commercial Finance N.V. van een bedrag van ,00. Het gaat hier om een vergoeding van de in rekening gebrachte incassokosten vermeerderd met een tussen partijen overeengekomen bedrag in verband met rente en door de curator gemaakte kosten. De vergoeding is inmiddels ook betaald en de procedure is doorgehaald (verslag 10). Pagina 7 van 16 De failliete vennootschap heeft nog diverse BTW-vorderingen op buitenlandse Belastingdiensten. De curator is voornemens deze vorderingen, die geschat worden op een hoogte van in totaal meer dan ,00, te cederen. Hier zal in het volgende verslag nader op worden ingegaan (verslag 2). Roek kon uit hoofde van betaalde btw in het buitenland nog een bedrag van ,41 terugvorderen. Naast de in het overzicht genoemde btw-bedragen is er ook nog een vordering uit hoofde van Belgische accijns op dieselolie ad ,03. Om de betreffende btw en accijns terug te vragen moeten de nodige werkzaamheden worden verricht. De curator heeft ervoor gekozen deze vorderingen te verkopen voor 85% van de terug te vorderen bedragen. De koopsom ad ,02 is ontvangen op de boedelrekening. Met betrekking tot de terug te vorderen accijns geldt dat het hoogst onzeker is of de accijns ad ,03 terugbetaald zullen worden, mede als gevolg van het uitspreken van het faillissement. De koper van de hiervoor genoemde vorderingen heeft daarom te kennen gegeven deze vordering niet te willen kopen, doch is wel bereid te proberen de vordering te incasseren tegen een fee van 15%. De curator is in afwachting van nadere berichten omtrent deze incasso. Deze baten zijn als vrij boedelactief aan te merken, omdat de vorderingen niet zijn verpand (verslag 3). De curator zal in contact treden met de koper van de vorderingen omtrent de stand van zaken met betrekking tot de niet overgedragen vorderingen inzake de accijnzen (verslag 4). Dit contact zal in de komende periode plaatsvinden (verslag 5). De koper heeft te kennen gegeven een bedrag van ,03 te hebben ontvangen doch heeft zich op het standpunt gesteld een groot deel van dit bedrag te willen verrekenen nu een deel van de door haar gekochte BTW-vorderingen niet incasseerbaar is gebleken. De curator heeft daarop aangegeven dat verkoper geen beroep op verrekening toekomt gelet op hetgeen tussen partijen in dit verband is overeengekomen en heeft de koper verzocht een bedrag van ,66 te voldoen aan de boedel. De koper heeft hieraan nog geen gehoor gegeven. De curator zal de koper een reminder zenden (verslag 6). Met de koper heeft de curator inmiddels een regeling getroffen. De curator is in afwachting van toestemming van de rechter-commissaris en zal in het volgende verslag nader op de getroffen regeling ingaan (verslag 7). Met de koper is een regeling getroffen inhoudende betaling van de helft van het nog verschuldigde bedrag (verslag 8). Met de doorstarter is overeengekomen dat deze de incasso van de resterende debiteurenvorderingen ten behoeve van de boedel zal verzorgen voor een vergoeding van 10% van de geïncasseerde bedragen. In het volgende verslag zal nader ingegaan worden op de omvang van de nog te incasseren debiteurenvorderingen en de vraag welk bedrag naar verwachting nog inbaar zal zijn; de curator bespreekt dit binnenkort met de doorstarter (verslag 2). De curator heeft medio maart 2014 een bespreking over de resterende debiteurenvorderingen. In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van ,00 aan debiteurenvorderingen geïncasseerd. Tevens is de met de doorstarter overeengekomen (eerste) incassovergoeding ad ,00 afgerekend (verslag 3). In de afgelopen verslagperiode heeft wederom een afrekening van de incassovergoeding plaatsgevonden. De doorstarter heeft een bedrag van 3.509,00 betaald gekregen. Pagina 8 van 16 Er zijn geen nadere ontvangsten geweest. De curator heeft van de doorstarter een overzicht van de openstaande posten ontvangen waarin tevens is opgenomen welke acties zijn ondernomen, hoe de betreffende debiteuren hebben gereageerd en eventuele bijzonderheden. Dit overzicht zal worden beoordeeld (verslag 4). De inventarisatie van de posten die mogelijk te incasseren zijn is nog niet afgerond. In de komende verslagperiode zal dit afgerond worden (verslag 5). Gebleken is dat de resterende debiteuren niet tot nauwelijks inbaar zullen zijn. De curator zal de debiteurenportefeuille met de doorstarter gaan bespreken (verslag 6). De bespreking met de doorstarter staat voor eind maart 2015 gepland (verslag 7). De bespreking is niet doorgegaan, omdat de curator geen contact kon krijgen met de behandelende persoon bij de doorstarter. De curator zal nogmaals trachten een bespreking te beleggen (verslag 8). De curator heeft meerdere malen gepoogd contact te krijgen met de behandelaar bij de doorstarter. Dat is nog steeds niet gelukt (verslag 9). De curator heeft de behandelaar bij de doorstarter gesproken. Gebleken is dat een groot aantal posten oninbaar is. Met betrekking tot een aantal openstaande posten is het de bedoeling deze debiteuren nog een keer aan te schrijven. Dit zal in de komende verslagperiode gebeuren (verslag 10). Het is vooralsnog niet gelukt de resterende debiteuren aan te schrijven, omdat niet alle adresgegevens beschikbaar zijn. Deze zijn opgevraagd (verslag 11). Mede door het overlijden van de heer Roek blijkt het moeilijk te zijn om de benodigde gegevens beschikbaar te krijgen. De curator beraadt zich over de te nemen stappen (verslag 12). De komende periode zal de boedel de debiteurenincasso verder ter hand nemen. Hierbij zal in eerste instantie worden gekeken of de toegezegde betalingen door debiteuren inmiddels is ontvangen. Debiteuren die hebben toegezegd te betalen, terwijl de betreffende betaling niet is ontvangen, zullen door de curator worden aangeschreven (verslag 13). De betreffende aanschrijving heeft plaatsgevonden. De curator zal afwachten welke reacties en betalingen naar aanleiding daarvan zullen volgen (verslag 14). Naar aanleiding van de verstuurde incassobrieven hebben een aantal debiteuren bij de curator aangegeven de vordering al in 2013 te hebben voldaan. Na controle in de boekhouding is gebleken dat deze debiteuren inderdaad reeds hebben betaald. Daarnaast hebben de overige debiteuren aangegeven de vordering niet te kennen en/of een kopie factuur wenst te ontvangen. Mede gelet op de ouderdom van de facturen en het ontbreken van de facturen acht de curator de kans klein dat de openstaande facturen nog worden geïncasseerd. Omwille van de kosten is de curator voornemens de debiteurenincasso te staken. Dit zal de curator aan de Rechter-commissaris voorleggen. De curator onderzoekt of de failliete vennootschap mogelijk een cla
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks