Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

OpenPhone 21. Gebruiksaanwijzing

Category:

Fan Fiction

Publish on:

Views: 6 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
OpenPhone 21 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Welkom bij DeTeWe Hartelijk bedankt dat u voor een product van DeTeWe hebt gekozen. Ons product staat voor zeer hoge kwaliteit, gecombineerd met een hoogwaardig
Transcript
OpenPhone 21 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Welkom bij DeTeWe Hartelijk bedankt dat u voor een product van DeTeWe hebt gekozen. Ons product staat voor zeer hoge kwaliteit, gecombineerd met een hoogwaardig design. Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u tijdens het gebruik van uw Open- Phone 21 en beantwoordt daarbij alle belangrijke vragen. Mocht u nog meer ondersteuning of informatie nodig hebben, wendt u zich dan a.u.b. eerst tot uw systeembeheerder of uw leverancier. Uw systeembeheerder is: Naam:... Telefoon:... Wij wensen u veel plezier met uw OpenPhone 21. OpenPhone 21op het communicatiesysteem OpenCom Algemeen 3 De verklarende woordenlijst 3 Uitrusting van uw telefoon 5 Omgang met de telefoon 5 Veiligheidstips 5 Elektrische voeding 5 Gebruik 5 Algemeen 5 DECT en GAP 6 Installatie 7 Plaats van opstelling 7 Accu plaatsen/verwijderen 7 Laadstation installeren 8 Belangrijke informatie over de accu 8 Laden en ontladen 9 Accu laden 9 Eerste keer in gebruik nemen 9 Laad- en gebruikstijden 9 Laadindicatie 10 Laadwaarschuwing 10 In gebruik nemen 10 Handset aanmelden 10 Weergaven en toetsen 11 Indeling van het display 12 Symboolregel 12 Tekstregels 12 Functietoetsregel 12 Verlichting 13 Functietoetsen en toetsen 13 Functietoets: pijltjestoetsen 13 Functietoets: OK 14 Functietoets: Esc 14 Annuleertoets 14 R-toets 14 Voorbeeld menu 14 Voorbeeld telefoonboek 14 Voorbeeld invoer oproepnummer 15 Invoer van teksten 15 Snel omschakelen 16 Automatisch uitschakelen 16 Telefoneren 17 Algemeen 17 Afbeelding van de bedieningsstappen 17 Toestel uit-/ inschakelen 17 Toetsenblokkering in-/ uitschakelen 17 Volume van de luidspreker instellen 17 Microfoon uitschakelen 17 Optische weergave gesprek 17 Interne en externe oproepnummers 18 Meerdere verbindingen 18 Nakiezen multifrequentiemethode/toonkiezen 18 Kostenweergave, weergave gespreksduur 18 Nummerherhaling 18 Geblokkeerde/vrije oproepnummers 19 Keypad-keuze 19 Least Cost Routing (LCR) 19 Doorgeven van uw oproepnummers 19 Eigenschap van de voorziening CLIP 19 Eigenschap van de voorziening CLIR 20 Menu vóór en tijdens een verbinding 20 1 Inhoudsopgave Menu Selectie in de ruststatus 20 Extern/Intern opbellen 23 Verbindingsopbouw 23 Opbellen vanuit de nummerherhalingslijst 23 Opbellen vanuit het telefoonboek 24 Opbellen vanuit de oproeplijst 24 Gesprek beëindigen 24 Menu In gesprek 25 Menu Bezet 25 Gesprek aannemen 26 Normaal gesprek 26 VIP-oproepen 26 Oproepen tijdens een gesprek 27 Menu Inkomend gesprek 27 Menu Aankloppen 27 Ruggespraak houden, makelen, doorverbinden en conferentie 28 Ruggespraak/makelen via de R-toets 28 Doorverbinden van een intern/ extern gesprek naar een interne deelnemer 28 Doorverbinden van een extern gesprek naar een externe deelnemer 29 Menu Deelnemer in de wacht 29 Interne/externe conferentie met drie 29 Menu Conferentie 30 Bijzondere oproepen/gesprekken31 Babyoproep 31 Deurbel, deurgesprek, deuropener 31 Melding 32 Terugbellen beantwoorden 32 Vanuit het telefoonboek opbellen 32 Het telefoonboek van uw communicatiesysteem 32 Menu Gids 33 Verkort kiezen 33 Eigenschappen en menu's Instelvarianten voor eigenschappen 34 Menu's gebruiken 34 Sterretje- en hekje-toets gebruiken 34 Menu Overzichtsmenu 35 Menu Oproepen 36 Menu Oproepomleidingen 37 Menu Meldingen 38 Menu Telefooninstellingen 39 Menu Blokkeerfuncties 42 Menu Verbindingen 43 Menu Telefoonboek 44 Menu Voic box 45 Menu Centrale inst. 45 Instelvarianten op andere communicatiesystemen 46 Algemeen 46 Menu Toetsenblokkering 46 Menu Bellerslijst 46 Menu Belinstellingen 46 Menu Telefoonboek 47 Menu Systeem 48 Menu Telefoonopties 49 Menu Blokkering 50 Bijlage 51 Onderhoud 51 Service en garantie 51 Technische gegevens 52 Verklaring van overeenstemming 57 OpenPhone 21 op het communicatiesysteem OpenCom 100 Algemeen OpenPhone 21 is een telecommunicatie-eindtoestel dat u op uw communicatiesysteem OpenCom 100 gebruikt. De nieuw vormgegeven menu's maken een eenvoudig gebruik en snelle toegang tot de veelzijdige functies en eigenschappen van uw systeem mogelijk. Maakt u zich met de uitrusting van uw telefoon vertrouwd. U zult veel nieuwe functies leren kennen die uw communicatie en organisatie vergemakkelijken. De verklarende woordenlijst In deze gebruiksaanwijzing worden alle basisfuncties van uw telefoon beschreven. Mocht u over de systeemeigenschappen meer informatie nodig hebben, lees dan a.u.b. de met uw communicatiesysteem meegeleverde verklarende woordenlijst. 2 3 Uitrusting van uw telefoon Uitrusting van uw telefoon Omgang met de telefoon Veiligheidstips Gebruik dit product alleen in landen waarin het bevoegd gezag de overeenkomstige vergunning heeft verleend. Het CE-merkteken op het product bevestigt de overeenstemming ervan met de technische richtlijnen inzake gebruikersveiligheid en elektromagnetische compatibiliteit, geldig op het moment van de goedkeuring. Gebruik a.u.b. ook de andere documentatie die bij de onderdelen van uw telefoonsysteem werd meegeleverd. Elektrische voeding Dit product heeft een 230-V-wisselstroomvoeding nodig*. De stroom kan bij dit product alleen worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te trekken. * In sommige landen bedraagt de netspanning 110 V. De adapter is dienovereenkomstig uitgevoerd. Gebruik Net als elke draadloze telefoon gebruikt deze handset radiosignalen, die niet altijd onder alle omstandigheden een verbindingsopbouw garanderen. Daarom dient u bij onmisbare communicatie (bv. medische noodgevallen) nooit uitsluitend op draadloze telefoons te vertrouwen. Algemeen Met de OpenPhone 21 hebt u een draadloze telefoon voor gebruik op het communicatiesysteem Open- Com 100 gekocht. Naast de comfortabele bediening met functietoetsen ter ondersteuning van de systeemeigenschappen, biedt de telefoon een groot aantal eigenschappen die het telefoneren vergemakkelijken. U kunt uw handset ook op andere communicatiesystemen gebruiken en dus dezelfde handset op verschillende plaatsen gebruiken. Verder is het gebruik op communicatiesystemen van andere merken mogelijk als deze aan de GAP-norm voldoen. 4 Omgang met de telefoon 5 Uitrusting van uw telefoon Uitrusting van uw telefoon DECT en GAP Uw handset gebruikt tussen basisstation en handset een digitale draadloze verbinding conform de DECT (Digital Enhanced Cordless Telephone)-norm. Het digitale kanaal garandeert een uitstekende spraakkwaliteit zonder ruis en bijgeluiden. Voor de melding tussen communicatiesysteem en handset gebruikt OpenPhone 21 het Generic Access Profile (GAP). Het Generic Access Profile (GAP) en de DECT-norm leggen methoden vast, volgens welke digitale draadloze telefoons verbindingen tot stand kunnen brengen. De GAPnorm is niet merkgebonden, daardoor is het mogelijk communicatiesystemen en handsets van verschillende aanbieders met elkaar te combineren. De basisfuncties (telefoneren, gesprekken aannemen) zijn bij deze combinaties altijd mogelijk, andere functies (weergave van het oproepnummer op het display, weergave van verbindingskosten) die uw communicatiesysteem OpenCom 100 in combinatie met uw handset aanbiedt, zijn eventueel met toestellen van andere merken niet beschikbaar. Installatie Plaats van opstelling Plaats het laadstation op een vlak, glad oppervlak. Stel het laadstation en de accessoires niet op in de buurt van: water, vocht of vochtige plaatsen warmtebronnen, direct zonlicht of ongeventileerde plaatsen toestellen die sterke, magnetische velden opwekken, elektrische apparaten, TL-lampen, computers, radiotoestellen, televisies of telefax- en telefoontoestellen plaatsen waar het toestel afgedekt kan worden, de ventilatie ervan wordt gehinderd, vloeistof binnen kan dringen stoffige plaatsen en plaatsen die aan trillingen, schokken of extreme temperatuurschommelingen zijn blootgesteld Handset en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen opstellen of bewaren. Accu plaatsen/verwijderen Ga voor het plaatsen / verwijderen van de accu te werk zoals in de tekening afgebeeld: Schuif de achterkant van de handset naar boven en haal de accu eruit of zet hem in. Let er daarbij op dat u de polen juist aansluit, aangezien het apparaat anders kan worden beschadigd. 6 Omgang met de telefoon Omgang met de telefoon 7 Uitrusting van uw telefoon Uitrusting van uw telefoon Laadstation installeren Voor het gebruik van het laadstation hebt u een netaansluiting met 230 V wisselstroom nodig. Laden en ontladen De accu kan honderden malen geladen en ontladen worden, maar op een keer is hij op. Als de gebruikstijd (d.w.z. gespreks- en stand-bytijd) aanzienlijk korter dan normaal wordt, is het tijd om de accu te vervangen. Een volledig opgeladen, maar niet gebruikte accu loopt bij kamertemperatuur in ca. een week leeg. Om een lange gebruikstijd te bereiken, moet u de accu van tijd tot tijd ontladen door de handset niet op het laadstation te leggen en zo lang ingeschakeld te laten tot de handset automatisch uitschakelt. Gebruik alleen deze methode om de accu te ontladen. Extreme temperaturen beïnvloeden het laadvermogen van uw accu. Verbind het snoer van de adapter met de aansluiting aan de zijkant van het laadstation en steek de adapter in het stopcontact. Belangrijke informatie over de accu Gebruik de accu alleen voor de doeleinden waarvoor hij bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde of lege accu. Hitte of kou verminderen de prestatie en verkorten de levensduur van de accu. Een handset met een hete of koude accu kan tijdelijk niet goed functioneren, ook als de accu volledig geladen is. Lever lege accu's in volgens de plaatselijke voorschriften. Breng ze naar een inzamelpunt voor KGA! Gooi accu's niet in het vuur. Accu laden Eerste keer in gebruik nemen Voordat u de handset de eerste keer gebruikt, laadt u de accu gedurende 6 à 7 uur op. Deze veiligheidsmaatregel dient ter verlenging van de levensduur van de accu. Het maximale accuvermogen wordt pas na drie tot vijf laad- en ontlaadcycli bereikt. Leg de handset regelmatig op het laadstation om zodoende de optimale acculading te bereiken. Let er bij het vervangen van de accu op dat u de polen juist aansluit. Er moet uiterst nauwgezet op worden gelet dat alleen accutypen worden gebruikt die door de fabrikant zijn goedgekeurd. Bij gebruik van andere accutypen of normale batterijen stelt de fabrikant zich niet aansprakelijk voor optredende storingen of schaden. Laad- en gebruikstijden Laadtijd: (lege accu) tot volle capaciteit 6-7 uur. Spreektijd: maximaal 8 uur (met volle lading). Stand-bytijd: maximaal 80 uur (met volle lading). 8 Omgang met de telefoon Omgang met de telefoon 9 Uitrusting van uw telefoon Uitrusting van uw telefoon Laadindicatie De accucapaciteit van de accu wordt op het display met [ weergegeven. Dit betekent: [ accucapaciteit % ] accucapaciteit % accucapaciteit % { accucapaciteit 0-25 % { (kader knippert) accu bijna leeg, er is een waarschuwingssignaal gegeven. Na het vervangen van de accu wordt de toestand van de accu pas weergegeven nadat een volledige laadcyclus werd doorlopen, in plaats daarvan knipperen gedurende deze tijd de segmenten van het accusym- bool. Deze geven aan dat de accu geladen wordt. Hebt u de optie Optische laadindicatie (LED-ring rond de luidspreker) geactiveerd, dan brandt deze ring tijdens het laden. Laadwaarschuwing Als de accucapaciteit bijna op is, hoort u als akoestische waarschuwing elke minuut 3 korte beep - signalen. Bent u net in gesprek, dan hebt u nog maximaal 5 minuten gespreksduur voordat de handset uitschakelt. Weergaven en toetsen Lichtgevende ring brandt bij inkomend gesprek Luidspreker Display Softkeys voor het bedienen van de functies en eigenschappen Verbinding aannemen / verbreken Annuleer-, wis- of doorschakeltoets Kiestoetsen voor het invoeren van cijfers en letters G } [ Station 1 Peters 1 TelBoek Menu C H I P Q R S A J T B 2 K 5 U 8 C L V D M R E 3 N 6 F O W X Y Z 9 Pijltjestoetsen voor het selecteren van de menu's Signaaltoets voor functies van de telefooncentrale In gebruik nemen 0 Handset aanmelden Uw handset kan op maximaal 10 verschillende communicatiesystemen worden gebruikt. Daarvoor moet de handset bij elk systeem worden aangemeld. Voor communicatiesystemen van andere merken geldt: Meld uw handset bij het communicatiesysteem aan zoals beschreven op pagina 40. Microfoon Bij gebruik op het communicatiesysteem OpenCom 100 voert uw systeembeheerder de aanmelding uit. 10 Omgang met de telefoon Display en menu's 11 Uitrusting van uw telefoon Uitrusting van uw telefoon Indeling van het display } [ Station 1 Peters 1 Gids Menu Symboolregel } Belsignaal uitgeschakeld Goede draadloze verbinding bij minimaal 2 balken Slechte draadloze verbinding: de linker balk knippert o-ō Aan: verbinding Knipperend: oproep Weergave van een ontvangen of kort bericht Weergave van een ontvangen gesproken bericht. Daarvoor moet een voic systeem op uw communicatiesysteem aangesloten zijn. Het symbool is alleen zichtbaar als er geen draadloze verbinding met het communicatiesysteem bestaat. [ Laadtoestand van de accu (zie pagina 10) Symboolregel Tekstregels Functietoetsregel Tekstregels In de tekstregels wordt informatie over de huidige verbindingsstatus weergegeven of verschijnen lijsten en teksten van het menu. In de ruststatus ziet u de systeemnaam, uw geprogrammeerde gebruikersnaam en het oproepnummer van het toestel. Selectielijsten (bijv. telefoonboek) en het menu voor de eigenschappen worden op drie regels weergegeven. Met de pijltjestoetsen worden de regels naar boven of beneden doorgeschoven. Selecteerbare items hebben een donkere achtergrond. [ Oproep Oproepomleiding. Meldingen OK Terug Functietoetsregel Verlichting Het display wordt automatisch verlicht, als gesprekken binnenkomen of als u een toets indrukt en het Functietoetsen en toetsen [ Müller, Hans Neumann, Erwin Peters, Max OK Terug De beide toetsen onder het display en de pijltjestoetsen worden functietoetsen genoemd. De aan de toetsen toegewezen functies worden in de onderste displayregel weergegeven. De functie van de toetsen verandert automatisch al naargelang de modus van de handset. Functietoets: pijltjestoetsen Boven de pijltjestoetsen staan symbolen die de desbetreffende functie van de pijltjestoetsen aangeven: schakelt dan automatisch na 10 seconden uit, als er geen toets wordt ingedrukt. Á ˇ Maakt selectie uit de nummerherhalingslijst mogelijk. Tijdens de invoer van oproepnummers of namen kunt u wijzigingen aanbrengen door een cursor te verschuiven. De pijltjestoetsen verschuiven de cursor daarbij naar het begin of het einde van het item. Als er een doorlopende tekst verschijnt (bijv. een bericht), kunt u de tekst met de pijltjestoetsen naar boven of naar beneden schuiven (scrollen). Tijdens het gesprek kunt u het volume van de luidspreker in 6 standen instellen. Í U hebt de toetsenblokkering geactiveerd. De teksten en symbolen in deze regel hebben betrekking op de onderliggende toetsen. De inhoud van de regels verandert al naargelang de modus. Bij weergave van een selectielijst (bijv. telefoonboek of menu) verschuift u de cursorbalk met de pijltjestoetsen op het gewenste item. 12 Display en menu's Display en menu's 13 Uitrusting van uw telefoon Uitrusting van uw telefoon Functietoets: OK Met OK bevestigt u de geselecteerde functie; menu's worden gesloten of er worden nog meer menu's weergegeven. Functietoets: Esc Met functietoets Esc (kort ingedrukt) verlaat u het op dat moment weergegeven menugedeelte. Het display toont vervolgens de selectie van de vorige tak van het menu of het huidige rust- of verbindingsdisplay. Annuleertoets c annuleert uw menuselectie zonder opslaan van de laatste invoer. Tijdens het invoeren van cijfers/letters wist u steeds het laatste teken. R-toets Start ruggespraak. Voorbeeld menu De telefoon staat in de ruststatus. Druk de functietoets Menu langer dan 2 sec. in. [ Oproep Oproepomleiding. Meldingen OK Esc Met de pijltjestoetsen bladert u deze lijst door en bevestigt u de gewenste functie met OK. Voorbeeld telefoonboek [ Müller, Hans Neumann, Erwin Peters, Max OK Esc Hebt u het telefoonboek geopend (functietoets Gids) of menupunt Telefoonboek dan kunt u met de pijltjestoetsen een naam selecteren en met G kiezen. Voorbeeld invoer oproepnummer [ Nummer: 1234_ OK Terug Met OK bevestigt u uw invoer, c wist steeds één teken. Invoer van teksten Een korte druk op de toets c wist steeds één cijfer/teken. Met Esc wordt de gehele procedure geannuleerd. De volgende tekens kunt u invoeren door meerdere keren op de cijfertoetsen te drukken. De invoerpositie wordt automatisch doorgeschoven als u een tijdje niets invoert of een nieuw teken invoert. Toets Teken 1 1?!,.:; 2 ABC2ÄÅÀÁÃÆÇ 3 DEF3ÈÉÊË 4 GHI4Ì Í Î Ï 5 JKL5 6 MNO6ÑÖÒÓÔÕØ 7 PQRS7ß 8 TUV8ÜÙÚÛ 9 WXYZ9 0 0 * *-+=~ ^% # #(){}[]/ \ r schakelt op kleine letters om. De kleine letters blijven behouden tot de toets r een volgende keer wordt ingedrukt. Bij teksten die uit meerdere regels bestaan, wordt de tekst aan het einde van de regel automatisch afgebroken. 14 Display en menu's Display en menu's 15 Uitrusting van uw telefoon Telefoneren Snel omschakelen Een + vóór de naam van een eigenschap geeft de Aan- en een - de Uitstand aan. Drukt u op OK dan verschijnt een omschakelvenster. Automatisch uitschakelen Menu's worden onder de volgende voorwaarden automatisch uitgeschakeld: In de verbindingsstatus, als u gegevens invoert waardoor een functie wordt uitgevoerd (bijv. start van een conferentie, zie Telefoneren met meerdere personen, pagina 40). Na het indrukken van een functietoets die andere menu's oproept dan het weergegeven menu. Bevindt u zich in een menu en een beller probeert u te bereiken dan hoort hij de ingesprektoon. U verlaat het menu automatisch als u gedurende langere tijd niets invoert. Reeds opgeslagen gegevens in menu's blijven na het verlaten van de menu's opgeslagen. Telefoneren Algemeen Afbeelding van de bedieningsstappen In de volgende afbeeldingen vindt u onder het display alle functies van de linker en rechter toets opgesomd die u door indrukken van de pijltjestoetsen of met functietoets OK kunt activeren. Toestel uit-/ inschakelen U kunt de handset uitschakelen, als u in de ruststatus G ca. 2 seconden indrukt. Voor het inschakelen drukt u opnieuw op G of plaatst u de handset in het laadstation. Is de handset uitgeschakeld, dan wordt er geen oproep- en ook geen alarmsignaal afgegeven. Toetsenblokkering in-/uitschakelen U kunt het toetsenbord tegen per ongeluk indrukken blokkeren: druk c ca. 2 seconden in. Voor het deblokkeren drukt u (zoals op het display is weergegeven), eerst op en dan op. Met een geactiveerde toetsenblokkering kunt u gesprekken zoals gebruikelijk aannemen en tijdens het gesprek alle toetsen gebruiken. Na afloop van het gesprek is de toetsenblokkering weer actief. Volume van de luidspreker instellen Tijdens een gesprek kunt u het volume van de luidspreker in 6 standen met de pijltjestoetsen veranderen. Het huidige volume wordt in het midden van de onderste displayregel door een symbool weergegeven. Microfoon uitschakelen Wordt er tijdens een verbinding de functietoets dempen weergegeven, dan kunt u daarmee de microfoon van uw handset uitschakelen. Optische weergave gesprek Bij een inkomend gesprek knippert de lichtgevende ring rond de luidspreker. 16 Display en menu's Algemeen 17 Telefoneren Telefoneren Interne en externe oproepnummers De interne en externe oproepnummers waaronder u bereikbaar bent, worden tijdens het installeren van uw communicatiesysteem (Open- Com 100) ingesteld. Meerdere verbindingen Op uw toestel kunnen gelijktijdig twee verbindingen bestaan, andere bellers krijgen dan de in-gesprektoon te horen. Nakiezen multifrequentiemethode/toonkiezen In de verbindingsstatus is uw telefoon automatisch op toonkiezen omgeschakeld. U kunt met het toonkiezen bijv. een antwoordapparaat of een voic box beluisteren. Nummerherhaling Druk in de ruststatus op één van de pijltjestoetsen (eventueel meerdere keren). U krijgt de laatste 10 gekozen oproepnummers. Is een oproepnummer ook in het tel
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks