Please download to get full document.

View again

of 41
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Oplegger indicatorset Mammacarcinoom verslagjaar PDF

Category:

Memoirs

Publish on:

Views: 5 | Pages: 41

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt XH Diemen Postbus AH Diemen T +31 (0) Oplegger indicatorset Mammacarcinoom
Transcript
Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt XH Diemen Postbus AH Diemen T +31 (0) Oplegger indicatorset Mammacarcinoom verslagjaar 2016 Datum mei 2016 De indicatorset Mammacarcinoom staat voor verslagjaar 2016 op de Transparantiekalender van Zorginstituut Nederland. Alle instellingen die deze zorg leveren, zijn verplicht gegevens aan te leveren aan Zorginstituut Nederland. In deze oplegger bij de indicatorgids staat welke indicatoren uit de gids aangeleverd moeten worden en voor welke indicatoren de aanleververplichting niet geldt. In de indicatorgids zelf staan de definities. en die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland Nummer naam STRUCTUUR indicatoren Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met invasief borstkanker of DCIS dat op uw ziekenhuislocatie operatief is behandeld in de periode 1 1a oktober 2015 tot en met 30 september 2016? Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met een invasief borstkanker of DCIS dat op uw locatie niet chirurgisch is behandeld, maar wel systemisch is behandeld in de periode 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2016? 1b Hoeveel internisten zijn er werkzaam op uw 2a ziekenhuislocatie? Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen zijn er 2b werkzaam op uw ziekenhuislocatie? Hoeveel internisten behandelen nieuwe patiënten met 2c borstkanker? Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar 2d borstkankerpatiënten behandeld? Hoeveel chirurgen zijn er werkzaam op uw 3a ziekenhuislocatie? Hoeveel oncologisch chirurgen zijn er werkzaam op uw 3b ziekenhuislocatie? Hoeveel chirurgen op uw ziekenhuislocatie behandelen 3c nieuwe patiënten met borstkanker? Hoeveel gecertificeerde oncologisch chirurgen werkzaam 3d op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar Datatype Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Pagina 1 van 4 4a 4b 4c 5a 5b 6 7 borstkankerpatiënten behandeld? Hoeveel plastisch chirurgen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? Hoeveel plastisch chirurgen op uw ziekenhuislocatie behandelen patiënten met borstkanker? Maakt een plastisch chirurg onderdeel uit van het multidisciplinaire mammateam (vast of op afroep)? Hoeveel radiotherapeuten zijn betrokken bij de borstkankerzorg in uw ziekenhuis? Is er deelname van radiotherapeuten aan zowel het preals het postoperatieve MDO? Wordt in uw ziekenhuislocatie gebruik gemaakt van het PALGA-protocol mammacarcinoom? Wordt op uw ziekenhuislocatie bij alle patiënten met borstkanker de behoefte aan psychosociale zorg standaard en bij herhaling in kaart gebracht met een gevalideerd signaleringsinstrument? (bijvoorbeeld met behulp van de LAST-meter) Aantal Aantal Tekst Aantal Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee PROCES en UITKOMST indicatoren Deelname aan de NABON mammaregistratie (norm 1 90%) Percentage Percentage patiënten met een BI-RADS eindcategorie in Percentage 2 de verslaglegging (norm 90%) Percentage patiënten met een MRI-mamma bij neoadjuvante Percentage 3 chemotherapie Percentage patiënten met een MRI-mamma bij primaire Percentage 4 operatie Percentage patiënten bij wie er volledige pathologie Percentage verslaglegging zoals gedefinieerd is vastgelegd (norm 5 90%) 6 Percentage patiënten met een HER2 positieve bepaling Percentage 7 Percentage patiënten met een ER positieve bepaling Percentage 8 Percentage patiënten met een PR positieve bepaling Percentage Percentage patiënten dat pre-behandeling is besproken Percentage 9a in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is (norm 90%) 9b Percentage patiënten dat postoperatief is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is (norm 90%) Percentage 10a 10b 11a 11b Percentage patiënten bij wie DCIS focaal of meer dan focaal aanwezig is in het resectievlak na een eerste lokale excisie (norm 30%) Percentage patiënten bij wie niet bekend is of tumorweefsel aanwezig is in het resectievlak Percentage patiënten bij wie tumorweefsel (invasieve component) meer dan focaal aanwezig is in het resectievlak na een eerste lokale excisie (norm 15%) Percentage patiënten bij wie niet bekend is of tumorweefsel aanwezig is in het resectievlak Percentage Percentage Percentage Percentage Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Datum mei 2016 Pagina 2 van 4 12a 12b 12c Percentage patiënten dat een borstcontour heeft behouden na operatieve behandeling (totaal (b+c+d)) Percentage Percentage patiënten dat een borstcontour heeft behouden na operatieve behandeling (Primair sparend) Percentage Percentage patiënten dat een borstcontour heeft behouden na operatieve behandeling (Primair sparend na neo-adjuvante chemotherapie) Borstcontoursparende chirurgie (invasief mammacarcinoom) (Primair ablatief waarna directe reconstructie) Percentage 12d Percentage Percentage patiënten met een directe reconstructie door 13a plastisch chirurg bij eerste operatie voor DCIS (totaal) Percentage Percentage patiënten met een directe reconstructie met prothese door plastisch chirurg bij eerste operatie voor 13b DCIS (met prothese) Percentage Percentage patiënten met een directe autologe reconstructie door plastisch chirurg bij eerste operatie 13c voor DCIS (autoloog) Percentage Percentage patiënten met een directe reconstructie met prothese en eigen weefsel (autoloog) door plastisch chirurg bij eerste operatie voor DCIS (combinatie van 13d prothese en autoloog) Percentage Percentage patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij eerste operatie voor invasief 14a mammacarcinoom (totaal) Percentage Percentage patiënten met een directe reconstructie met prothese door plastisch chirurg bij eerste operatie voor 14b invasief mammacarcinoom (met prothese) Percentage Percentage patiënten met een directe autologe reconstructie door plastisch chirurg bij eerste operatie 14c voor invasief mammacarcinoom (autoloog) Percentage Percentage patiënten met een directe reconstructie met prothese en eigen weefsel (autoloog) door plastisch chirurg bij eerste operatie voor invasief mammacarcinoom (combinatie van prothese en 14d autoloog) Percentage Percentage verlies na reconstructieve chirurgie met implantaat binnen 60 dagen na implantatie (door 15 koppeling met Breast Implant Registry) Percentage Percentage patiënten met neo-adjuvante chemotherapie dat binnen 4 weken na start van deze behandeling 16 gezien wordt door de radiotherapeut. Percentage Percentage patiënten dat radiotherapie krijgt bij DCIS 17 na borstsparende behandeling Percentage Percentage patiënten dat radiotherapie krijgt bij lokaal uitgebreid mammacarcinoom (exclusief T3N0) waarvoor 18 ablatio mammae Percentage 19a Percentage patiënten met neo-adjuvante chemotherapie Percentage 19b Percentage patiënten met adjuvante chemotherapie Percentage Percentage patiënten met neo-adjuvante of adjuvante 19c chemotherapie (totaal) Percentage Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Datum mei 2016 Pagina 3 van 4 20 21a 21b 22 23a 23b 24a 24b Doorlooptijd tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie (mediaan) Aantal patiënten dat 5 weken na datum biopt waarop diagnose is gesteld, is geopereerd (exclusief directe reconstructie) (norm 90%) Mediane wachttijd tussen diagnose en eerste operatie (exclusief directe reconstructie) Doorlooptijd tussen diagnose en eerste operatie (incl. directe reconstructie) (mediaan) Aantal patiënten dat 5 weken na datum van laatste therapeutische operatie gestart zijn met radiotherapie. Mediane wachttijd van laatste therapeutische operatie tot start radiotherapie. Aantal patiënten dat 5 weken na datum van laatste chemotherapie gestart zijn met radiotherapie. Mediane wachttijd van eerste dag van laatste chemotherapie tot start radiotherapie Doorlooptijd tussen operatie en aanvang adjuvante chemotherapie (mediaan) Doorlooptijd tussen radiotherapie en aanvang adjuvante chemotherapie (mediaan) Getal Percentage Percentage Getal Aantal Getal Aantal Getal Getal Getal Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Datum mei 2016 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar vanaf 1 februari voor leden van de NVZ en NFU): https://extranet.dhd.nl/producten/omniq Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen: Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra: Zelfstandige Klinieken Nederland: Zorginstituut Nederland: Gegevensaanlevering Zorginstellingen leveren vrijwillig en verplichte indicatoren aan via één door de koepelorganisaties gekozen aanleverportaal. Doorlevering vindt plaats in een voor de gebruiker uniform format. Kwaliteitsregistraties uploaden concept indicatoren naar het aanleverportaal, zodat zorginstellingen via één portaal indicatoren kunnen invullen, controleren en accorderen Pagina 4 van 4 NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Algemene definities NBCA-indicatoren 2016 Over periode (NBCA of Kalenderjaar) Inclusiecriteria Per indicator beschreven: 1) Patiënten met een datum eerste positieve biopt van tot en met (NBCA-jaar) òf 2) Patiënten met een datum eerste positieve biopt van tot en met (kalenderjaar). Primaire mammacarcinomen waarbij de volgende tumorsoorten geïncludeerd worden: NBCA Exclusiecriteria NBCA Alle tumorstadia, inclusief DCIS en mammacarcinoom met metastasen op afstand (M1-stadium) Invasief ductaal carcinoom Invasief lobulair carcinoom Ziekte van Paget - Inflammatoir carcinoom LCIS Recidief mammacarcinoom Zeldzame tumorsoorten zoals Phyllodes tumor Niet chirurgisch (conservatief) behandelde patiënt 1 Vervallen NBCA structuurindicatoren a Psych b. Maakt op uw ziekenhuislocatie een klinisch psycholoog onderdeel uit van beëindigen Nr. Specialisme het multidisciplinaire mammateam (vast of op afroep)? Antwoord: Ja/Nee Aanpassing vergadering wet.cie NBCA 10 september a Algemeen Aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met een lokaal, regionaal of afstandsrecidief van hun borstkanker dat op uw ziekenhuislocatie is behandeld door chirurg en/of medisch oncoloog beëindigen 5a RT a. Hoeveel radiotherapeuten zijn betrokken bij uw ziekenhuis? Antwoord: Aantal: beëindigen 5b RT b. Hoeveel radiotherapeuten zijn betrokken bij de behandeling van nieuwe patiënten met borstkanker? Antwoord: Aantal: beëindigen 5c RT c. Hoeveel radiotherapeut en hebben als aandachtsgebied borstkanker? beëindigen 6a PA a. Is de voorziening tot invriezen van tumorweefsel op uw ziekenhuislocatie aanwezig? Antwoord: Ja/Nee beëindigen 6b PA b. Indien Nee, wordt er gebruik gemaakt van faciliteiten elders voor het invriezen van tumorweefsel? Antwoord: Ja, nl../nee beëindigen 2 Structuurindicatoren Nr. Type indicator Jaar 1 Algemeen A. Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met invasief borstkanker of DCIS dat op uw ziekenhuislocatie operatief is behandeld in de periode 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2016? Antwoord: Aantal: CCC Structuur NBCA jaar 2016 Invul B. Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met een invasief borstkanker of DCIS dat op uw locatie niet chirurgisch is behandeld, maar wel systemisch is behandeld in de periode 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2016? Antwoord: Aantal: CCC 2 Internisten A. Hoeveel internisten zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? Antwoord: Aantal: CC Structuur NBCA jaar 2016 Invul B. Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? Antwoord: Aantal: CC C. Hoeveel internisten behandelen nieuwe patiënten met borstkanker? Antwoord: Aantal: CC 4 D. Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar borstkankerpatiënten behandeld? Antwoord: Aantal: CC 3 Chirurgen A. Hoeveel chirurgen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? Antwoord: Aantal: CC B. Hoeveel oncologisch chirurgen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? Antwoord: Aantal: CC C. Hoeveel chirurgen op uw ziekenhuislocatie behandelen nieuwe patiënten met borstkanker? Antwoord: Aantal: CC D. Hoeveel gecertificeerde oncologisch chirurgen werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar borstkankerpatiënten behandeld? Antwoord: Aantal: CC 4 Plastisch chirurgen A. Hoeveel plastisch chirurgen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie?: Antwoord: Aantal: CC B. Hoeveel plastisch chirurgen op uw ziekenhuislocatie behandelen patiënten met borstkanker? Antwoord: Aantal: CC Structuur NBCA jaar 2016 Invul Structuur NBCA jaar 2016 Invul 5 C. Maakt een plastisch chirurg onderdeel uit van het multidisciplinaire mammateam (vast of op afroep)? Antwoord: 1.ja, vast / 2.ja, op afroep/ 3.nee 5 Radiotherapeuten A. Hoeveel radiotherapeuten zijn betrokken bij de borstkankerzorg in uw ziekenhuis? Antwoord: Aantal: CC B. Is er deelname van radiotherapeuten aan zowel het pre- als postoperatieve MDO? Antwoord: Ja/ Nee 6 Pathologie Wordt in uw ziekenhuislocatie gebruik gemaakt van het PALGA protocol mammacarcinoom? Antwoord: Ja/Nee 7 Psychosociale zorg Wordt op uw ziekenhuislocatie bij alle patiënten met borstkanker de behoefte aan psychosociale zorg standaard en bij herhaling in kaart gebracht met een gevalideerd signaleringsinstrument? (bijvoorbeeld met behulp van de LAST-meter) Antwoord: Ja/Nee Structuur NBCA jaar 2016 Invul Structuur NBCA jaar 2016 Invul Structuur NBCA jaar 2016 Invul 6 Proces- en uitkomstindicatoren NBCA Nr Oud nr. Specialisme Type indicator Uitvraag over NBCA-jaar of kalenderjaar Algemeen 1 1 RAD Deelname aan de NABON mammaregistratie (norm 90%) Proces NBCA-jaar Diagnostiek - Radiologie 2 8 RAD Percentage patiënten met een BI-RADS eindcategorie in de verslaglegging (norm 90%) Proces NBCA-jaar 3 9 RAD Percentage patiënten met een MRI-mamma bij neo-adjuvante chemotherapie Proces NBCA-jaar 4 10 RAD Percentage patiënten met een MRI-mamma bij primaire operatie Proces NBCA-jaar Diagnostiek - Pathologie 5 2 PA Percentage patiënten bij wie er volledige pathologie verslaglegging zoals gedefinieerd is vastgelegd (norm 90%) Proces NBCA-jaar 8 6 3 PA Percentage patiënten met een HER2 positieve bepaling Proces NBCA-jaar 7 4 PA Percentage patiënten met een ER positieve bepaling Proces NBCA-jaar 8 5 PA Percentage patiënten met een PR positieve bepaling Proces NBCA-jaar Multidisciplinair overleg 9a 6 ALG Percentage patiënten dat pre-behandeling is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is (norm 90%) Proces NBCA-jaar 9b 7 ALG Percentage patiënten dat postoperatief is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is (norm 90%) Proces NBCA-jaar Behandeling - Operatief CHI Irradicaliteit bij eerste mammasparende operatie voor DCIS Uitkomst NBCA-jaar CHI Irradicaliteit bij primair eerste mammasparende operatie voor invasief mammacarcinoom (zonder neo-adjuvante therapie) (norm 15%) Uitkomst NBCA-jaar 9 Behandeling - Plastische chirurgie CH/PL Nieuw: Borstcontoursparende chirurgie (invasief mammacarcinoom) Proces NBCA-jaar PL (CHI) Percentage patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij eerste operatie voor DCIS Proces NBCA-jaar PL (CHI) Percentage patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij eerste operatie voor invasief mammacarcinoom Proces NBCA-jaar PL Nieuw: Protheseverlies na reconstructieve chirurgie met implantaat binnen 60 dagen na implantatie (door koppeling met Breast Implant Registry) Uitkomst Behandeling Radiotherapie RT Percentage patiënten met neo-adjuvante chemotherapie dat binnen 4 weken na start van deze behandeling gezien wordt door de radiotherapeut. Proces Kalenderjaar RT Percentage patiënten dat radiotherapie krijgt bij DCIS na borstsparende behandeling Proces Kalenderjaar RT Percentage patiënten dat radiotherapie krijgt bij lokaal uitgebreid mammacarcinoom (exclusief T3N0) waarvoor ablatio mamma Proces Kalenderjaar 10 Behandeling- Systemische therapie INT Doorlooptijden ALG/INT ALG/CHI ALG/CHI/PL ALG/RT ALG/RT Percentage patiënten met chemotherapie bij invasief M0 mammacarcinoom Doorlooptijd tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie (mediaan) Doorlooptijd tussen diagnose en eerste operatie (excl. directe reconstructie), (norm 90%), (a. dichotoom + b. mediaan) Doorlooptijd tussen diagnose en eerste operatie (incl. directe reconstructie) (mediaan) Doorlooptijd tussen laatste chirurgische ingreep en start radiotherapie 5 weken (a. dichotoom + b. mediaan) Doorlooptijd tussen laatste dag chemotherapie kuur en start radiotherapie (a. dichotoom + b. mediaan) Proces Kalenderjaar Proces NBCA-jaar Proces NBCA-jaar Proces NBCA-jaar Proces Kalenderjaar Proces Kalenderjaar 11 25 29 ALG/INT Doorlooptijd tussen operatie en aanvang adjuvante chemotherapie (mediaan) Proces Kalenderjaar ALG/INT Doorlooptijd tussen radiotherapie en aanvang adjuvante chemotherapie (mediaan) Proces Kalenderjaar Berekening per indicator I. ALGEMEEN...13 IIa. DIAGNOSTIEK - Radiotherapie IIb. DIAGNOSTIEK - Pathologie...17 III. Multidisciplinair overleg...20 IVa. BEHANDELING Operatief...21 IVb. BEHANDELING Plastische chirurgie...24 IVc. BEHANDELING Radiotherapie...28 IVd. BEHANDELING Systemische therapie...31 V. DOORLOOPTIJDEN...32 I. ALGEMEEN 1. Deelname aan de NABON mammaregistratie (norm 90%) Teller Aantal patiënten van wie de informatie in de registratie volledig is en geaccordeerd is door het mammateam Noemer Aantal geopereerde patiënten met primair invasief mammacarcinoom en/of DCIS 13 Norm 90% Definitie (s) - In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria Uitvraag over periode: t/m IIa. DIAGNOSTIEK - Radiotherapie 2. Percentage patiënten met een BI-RADS eindcategorie in de verslaglegging Teller Aantal patiënten bij wie een gestandaardiseerd mamma radiologieverslag met een BI-RADS eindcategorie voor een aantal foto's (mammografie, echo, MRI) in de diagnostische fase gemaakt is Noemer Aantal geopereerde patiënten met een primair invasief mammacarcinoom en/of DCIS Norm 90% 14 Definitie (s) - In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria Uitvraag over periode: t/m Percentage patiënten met een MRI-mamma bij neo-adjuvante chemotherapie Teller Aantal patiënten die een MRI-mamma vóór start neo-adjuvante chemotherapie hebben ondergaan Noemer Aantal patiënten met invasief M0 mammacarcinoom behandeld met neo-adjuvante chemotherapie Definitie (s) - 15 In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria Uitvraag over periode: t/m Percentage patiënten met een MRI-mamma bij primaire operatie Teller Aantal patiënten die een MRI-mamma vóór de mamma-operatie hebben ondergaan Noemer Aantal patiënten met een primair invasief M0 mammacarcinoom en/of DCIS die primair zijn geopereerd Definitie (s) - In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria 16 Uitvraag over periode: t/m IIb. DIAGNOSTIEK - Pathologie 5. Percentage patiënten bij wie er volledige pathologie verslaglegging zoals gedefinieerd is vastgelegd Teller Aantal patiënten waarbij standaardverslaglegging van de volgende items tenminste in het verslag zijn opgenomen: ER%, PR%, HER2status, gradering, tumorgrootte, resectievlak, aantal positieve lymfeklieren Noemer Aantal patiënten met een PA verslag postoperatief van een invasief carcinoom van tenminste 1 cm doorsnede, zonder neo-adjuvante therapie (waarbij ER, PR, HER2 ook op eerder biopt mag zijn bepaald) Norm 90% Definitie (s) - 17 In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria Uitvraag over periode: t/m Percentage patiënten met een HER2 positieve bepaling Teller Aantal patiënten met een HER2 positieve uitslag Noemer Aantal patiënten met een primair invasieve mammacarcinomen waarvan de HER2 status bekend is Definitie (s) - In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria Uitvraag over periode: t/m 7. Percentage patiënten met een ER positieve bepaling Teller Aantal patiënten met een ER positieve uitslag* Noemer Aantal patiënten met een primair invasieve mammacarcinomen waarvan de ER status bekend is * Definitie (s) positief: 10% van de tumorcellen positief In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria Uitvraa
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks