Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Orde van dienst voor de laatste zondag van het kerkelijke jaar. Zondag 25 november PDF

Category:

Study Guides, Notes, & Quizzes

Publish on:

Views: 28 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Orde van dienst voor de laatste zondag van het kerkelijke jaar Zondag 25 november 2012 Er bestaat een onveranderlijk licht dat met de ogen van de ziel wordt aanschouwd. Degene die de waarheid kent, weet
Transcript
Orde van dienst voor de laatste zondag van het kerkelijke jaar Zondag 25 november 2012 Er bestaat een onveranderlijk licht dat met de ogen van de ziel wordt aanschouwd. Degene die de waarheid kent, weet wat dat licht is en die dit weet, kent de eeuwigheid. Augustinus In deze dienst herdenken we hen die ons afgelopen jaar ontvielen. Wijk III Predikant: ds. M. P. D. Barth Organist: R. van Middendorp Orgelspel Afkondigingen Psalm 91:5 Ik steun op God, mijn Toeverlaat, dies heb ik niets te vre-zen: wie God vertrouwt, dien deert geen kwaad. Uw tent zal veilig we-zen. Hij zal Zijn engelen gebiên, dat z' u op weg bevrijden: gij zult hen, in gevaren, zien voor uw behoud'nis strijden. Stil gebed Votum en groet Psalm 73:13 Wien heb ik nevens U omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens U toch lusten? Niets is er, waar ik in kan rusten. Bezwijkt dan ooit in bitt're smart of bangen nood mijn vlees en hart, zo zult Gij zijn voor mijn gemoed mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Geloofsbelijdenis Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus Psalm 90:1 en 2 1. Gij zijt, o HEER, van d' allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren! Eer berge en rots uit niet geboren waren, eer d' aarde rustt' op hare grondpilaren van eeuwigheid, o God, Die eeuwig leeft, zijt Gij de God, Die eind noch oorsprong heeft! 2. Uw oppermacht, die wij ootmoedig eren, kan door een wenk den mens zijn broosheid leren. Uw wenk alleen, al schijnt ons niets te deren, verbrijzelt ons, doet ons tot aarde keren! Want in Uw oog zijn duizend jaren, HEER, een enk'le dag, een nachtwaak, en niets meer. Herdenking overledenen Afgelopen jaar zijn de volgende personen gestorven: Hendrik Jan Vink, Wesselseweg 122, 18 november 2011, 70 jaar Gerrit van Winkoop, Valkseweg 63, 31 december 2011, 71 jaar Mark de Kruijff, Roggeakker 4, 25 januari 2012, 23 jaar Everdina Gijsberta Klarenbeek-Klarenbeek, Valksweg 235, 26 januari 2012, 79 jaar Gerritje Blotenburg, Schaapsveld 9, 28 januari 2012, 70 jaar Marinus Johan van de Brink, Valkseweg 114, 27 maart 2012, 80 jaar Albert van Dasselaar, Hofpad 15, 3 april 2012, 82 jaar Gerrit van Dijk, Rulerweg 8, 9 april 2012, 55 jaar Rikje van Beusekom-van Koesveld, Wilhelminastraat 38, 24 april 2012, 75 jaar Hendrik Willem Zoeten, Klaverweide 1, 21 juni 2012, 91 jaar Jeanette Alberta Kuijt-van Ark, Klaverweide 1, 8 oktober 2012, 90 jaar (staande) Psalm 103:8 Gebed Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem, die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teêr; wanneer de wind zich over 't land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren; men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Schriftlezing Openbaring 14: En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. 7 En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. 8 En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken. 9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. 12 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. 13 En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen. Psalm 89:3 en De hemel looft, o HEER, Uw wond'ren dag en nacht! Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht, daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen. Want wie is U gelijk bij al de hemelingen? En, welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten, wie hunner is, o HEER, met U gelijk te schatten? 19. Gedenk, o HEER, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur! Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou 't mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er, die den slaap des doods niet eens zal slapen, wie redt zijn ziel van 't graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk Gij bij Uw trouw aan David hebt gezworen! Verkondiging van het Evangelie N.a.v. vers 12 en 13: Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen. Psalm 97:1 en 6 1. God heerst als Opperheer, dat elk Hem juichend eer'. Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw Heiland. Hem dekt met majesteit der wolken donkerheid. Hij vestigt Zijnen troon op heil'ge rijksgeboôn, vol recht en wijs beleid. 6. Beminnaars van den HEER, verbreiders van Zijn eer, hoopt steeds op Zijn genade en haat altoos het kwade! Hij, Die in tegenspoed Zijn gunstgenoten hoedt, verleent hun onderstand en redt z' uit 's bozen hand, die op hun onschuld woedt. Dankgebed en voorbede Psalm 68:10 Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons dag aan dag met Zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid; wie zou die hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil, Hij schenkt uit goedheid zonder peil ons 't eeuwig, zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naad'ren van den dood, volkomen uitkomst geven. Wegzending en zegen Orgelspel
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks