Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ

Category:

Business & Finance

Publish on:

Views: 0 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak AMAÇ MADDE I- Bu yönergenin amacı, Ordu Üniversitesi öğretim üyeliği
Transcript
ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak AMAÇ MADDE I- Bu yönergenin amacı, Ordu Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına yapılacak başvuru ve atanmalarda aranacak asgari koşulları belirlemektir. KAPSAM MADDE 2- Bu yönerge, Ordu Üniversitesinde öğretim üyeliği kadrolarına başvuracak ve atanacak öğretim üyelerinde, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan yönetmeliklerdeki koşulların yanı sıra aranan koşullar ile puanlama değerlendirmesi ve uygulama esasları için istenilen kriterleri kapsamaktadır. DAYANAK MADDE 3- Bu Uygulama Esasları, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 23 ve 25 inci maddelerinin c fıkrası ile 26 ıncı maddesinin (a) fıkrası ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. İKİNCİ BÖLÜM YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA MADDE 4- Ordu Üniversitesi birimlerinde yardımcı doçent olarak ilk kez atanmak üzere başvuracak adaylarda, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nde belirtilen asgari koşullar yanında, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik aşağıdaki koşullar aranır. a) Ek-1 de yer alan akademik etkinlik puanlama tablosundan, başvurulan bilim alanıyla ilgili temel alanlardan; -Fen ve Sağlık Bilimleri alanı için, en az biri A.l.1 kapsamındaki dergilerde yayımlanmış bir araştırma makalesi ve A puan grubundan toplam iki adet bilimsel makalesi bulunmak koşuluyla akademik etkinliklerden en az 0 puan toplamış olmak. -Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanı için, en az biri A.1 kapsamındaki dergilerde yayınlanmış ve A, B ve C puan grubu kapsamında iki adet yayın yapmış olmak koşuluyla akademik etkinliklerden en az 0 puan toplamış olmak. -Güzel Sanatlar alanı için, A, B, C, L ve M puanlama gruplarında yer alan akademik etkinliklerden en az 0 puan toplamış olmak, -Spor Bilimleri alanı için A, B, C ve K puanlama gruplarında yer alan akademik etkinliklerden en az 0 puan toplamış olmak, b) Yardımcı doçent kadrosuna ilk defa atanmak üzere yapılan başvurularda adayın, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav ından (YDS) en az 55 puan veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan ve üniversite tarafından yapılan yabancı dil sınavından en az 70 puan alması gerekmektedir. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olan adayların, dil alanıyla ilgili yapılan YDS den en az 80 puan ve farklı bir yabancı dilden ise en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gerekir. Ayrıca bilim alanı bir yabancı dille ilgili başvuru yapan adayların, üniversite tarafından yapılan başka bir yabancı dil sınavından da en az 70 puan almaları gerekir. MADDE 5- Yardımcı doçent kadrosuna atanmış olanların 2. ve müteakip her bir yeniden atanma sürecinde bir önceki atama tarihinden itibaren yapmış olduğu faaliyetlerden a) Ek-1 de yer alan akademik puanlama tablosundan - Fen ve Sağlık Bilimleri alanı için, A puan grubu kapsamında en az bir adet yayın yapmış olmak koşuluyla tüm puanlama grubundaki akademik etkinliklerden en az 0 puan, -Eğitim ve Sosyal Bilimleri alanı için A, B ve C puan grubu kapsamında en az bir adet yayın yapmış olmak koşuluyla tüm puanlama grubundaki akademik etkinliklerden en az 0 puan, -Güzel Sanatlar alanı için A, B, C, L ve M puan grubu kapsamında en az bir adet akademik etkinlik yapmış olmak koşuluyla tüm puanlama grubu kapsamında yer alan akademik etkinliklerden en az 0 puan, -Spor Bilimleri alanı için A, B, C ve K puan grubu kapsamında en az bir adet akademik etkinlik yapmış olmak koşuluyla tüm puanlama grubu kapsamında yer alan akademik etkinliklerden en az 0 puan almış olmak koşulunu yerine getirmeleri gerekir. b) Yardımcı doçent kadrosuna 2 yıl süre ile atanmış olan öğretim üyeleri için tüm bilim alanları için alınması gerekli asgari puan şartında Madde 5/a bendinde yer alan puanların en az %80 ninin alınması yeterlidir. MADDE 6- Birden fazla yazarın yer aldığı makale, kitap ve bölüm yazarlığı ile kongre bildirilerinde puanların hesaplanmasında Ek-2 deki tablo dikkate alınır. MADDE 7- Görev süresi içinde askerlik, hamilelik, hastalık nedenlerinden dolayı görevinden uzun süreli (6 ay ve üzeri) ayrılmış olanların mazeretlerini belgelemeleri durumunda yeniden atama işlemlerinde puan hesaplamaları; görevlerinden uzak kaldığı sürelerin toplamı, toplam uzatma süresi için koşullandırılan puana oranlandırılarak değerlendirilir. Bunun dışında bu maddede tanımlanan mazeretler için ilave süre verilmez. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DOÇENT KADROSUNA ATANMA MADDE 8- Ordu Üniversitesi birimlerinde doçent olarak atanmak üzere başvuracak adayların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekir sayılı Kanun un 25. maddesinde ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilen asgari koşulları yerine getirmiş olmak -Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 3. maddesinde yer alan doçentlik temel alanlarından başvurdukları alana ilişkin koşulları taşımak, - Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan Doçentlik Sınavını başarmış olmak. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM PROFESÖR KADROSUNA ATANMA MADDE 9- Ordu Üniversitesi birimlerinde profesör olarak atanmak üzere başvuracak adaylarda, 2547 sayılı Kanunun 26/a maddesinde ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilen asgari koşullar yanında, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik aşağıdaki koşullar aranır. a) Ek-1 de yer alan akademik etkinlikler puanlamasından, tüm temel alanlar için adayın Doçent unvanı aldıktan sonraki dönemde yapmış olduğu çalışma ve yayınlardan olmak koşuluyla; Fen Bilimleri (Biyoloji, Fizik, Kimya), Sağlık Bilimleri ve Ziraat, Orman ve Su Ürünleri temel alanları için başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde, adayın yaptığı lisansüstü ve/veya uzmanlık tezlerinden (yan dal uzmanlık tezleri bu kapsam dışındadır) üretilmemiş, en az biri adayın birinci isim olduğu özgün araştırma makalesi niteliğinde olmak koşuluyla en az üç makale yayınlamış olması, diğer doçentlik temel alanları için Üniversitelerarası Kurulun 01 yılından itibaren yürürlüğe koyduğu doçentliğe yükseltilmek için gerekli kriterlerin öngördüğü yayın koşullarını tekrar yerine getirmesi şartıyla; en az 250 puanı doçentlik sonrası bilimsel yayın ve araştırma faaliyetlerinden karşılanmak üzere toplamda en az 500 puan toplamış olması gerekir. b) Profesör kadrosu başvurusu için sunulacak başlıca eserin; adayın tek isimli veya birinci isimli olarak yer aldığı ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale olması veya ISBN numarası alınarak basılı kitap veya kitap bölümü olması gerekir. BEŞİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER Uygulama ve Yürütme MADDE a) Yardımcı Doçent kadrolarına ilk kez atanmak üzere başvuran adayların dosyaları Dekan/Müdür teklifi ve Rektör onayı ile oluşturulan birim komisyonu tarafından ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme sonucunda gerekli kriterleri sağlayamayan adayın başvuru dosyası jüri incelemesine tabi tutulmadan değerlendirme dışı kabul edilerek adaya gerekçeli kararla iade edilir. b) Yardımcı Doçent kadrolarına yeniden atamalarda adayın asgari puan koşullarını sağlayıp sağlamadığı ilgili birim komisyonu tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonucu yazılı olarak ilgili birime bildirilir. MADDE 11- Profesör ve doçent kadrolarına başvuran adayların dosyaları Rektör tarafından görevlendirilen Ordu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Komisyonu tarafından ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme sonucunda yeterli kriterleri sağlayamayan adayın dosyası jüri incelemesine tabi tutulmaz ve değerlendirme dışı kabul edilir. Adaya gerekçeli kararla başvuru dosyası iade edilir. MADDE 12- Tüm Temel Alanlarda Ek-1 de yer alan kriterlerden yardımcı doçent, doçent ve profesör kadrosuna atanmada gerekli asgari koşulları sağlamak için gerekli puanın kazanılmasında, başvuru koşulunu sağlayan eserler için yayımlanmış olmak koşulu aranır ve yayın kabul yazıları kabul edilmez (Elektronik ortamda basılmış görülen makaleler için DOI numarası almış olmak yeterlidir). Makale olarak sunulan eserin yayınlandığı derginin indeks kapsamında veya hakemli olup olmadığı aday tarafından belgelenmelidir. MADDE 13- Bu ilkeler Ordu Üniversitesi Senatosunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayını takiben tarihinden itibaren yürürlüğe girer. MADDE 14- Bu ilkelerin uygulanmasını Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür. YÜRÜRLÜLÜKTEN KALDIRMA MADDE - Bu yönergenin yürürlüğe girmesiyle halen yürürlükte olan Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atama Koşulları ve Uygulama Yönergesi yürürlükten kalkar. GEÇİCİ MADDE- Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ataması yapılmış üniversitemizde görev yapan yardımcı doçentlerden görev süresi bir yıldan az kalanlar için, bu ilkelerin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk görev süresi uzatımının yapılmasında, 5. MADDE de öngörülen asgari puan şartının %50 sinin sağlanmış olması yeterlidir. Ek-1: AKADEMİK ETKİNLİK PUANLAMA TABLOSU A MAKALELER PUAN A.l. Uluslararası Makaleler A.1.1 SCI (ScienceCitation Index), SCI-Expanded (ScienceCitation Index- Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citations Index)indekslerince taranan dergilerde yayınlanan A.l.1.1 Tam metin makale 60 A.l.1.2 Derleme makale 35 A.l.1.3 Kısa rapor, Kısa not 30 A.l.1.4 Olgu sunumu, Editöre mektup. Teknik not 25 A.l.1.5 Özet, Kitap değerlendirme (bookreview) A.1.2. Diğer indekslerce taranan dergilerde yayınlanan A Tam metin makale 50 A Derleme makalesi 25 A Kısa rapor, Kısa not 25 A.l.2.4 Olgu sunumu, Editöre mektup, Teknik not A.l.2.5 Özet, Kitap değerlendirme (bookreview) A.2. Ulusal Makaleler A.2.1 Hakemli ulusal dergilerde yayınlanmış tam metin ve derleme makale 30 A.2.2 Hakemli Ulusal dergilerde yayınlanmış olgu sunumu, teknik not vb makaleler B Bildiriler B.l. Uluslararası Bildiriler B.l.l Uluslararası kongre veya sempozyuma ait kongre/sempozyum kitapçığında yayınlanmış sözlü bildiriler. B.l.2 Uluslararası kongre veya sempozyuma ait kongre/sempozyum kitapçığında yayınlanmış poster bildiriler B.2. Ulusal Bildiriler B.2.1 Ulusal kongre veya sempozyuma ait kongre/sempozyum kitapçığında yayınlanmış tam metin sözlü bildiriler B.2.2 Ulusal kongre veya sempozyuma ait kongre/sempozyum kitapçığında yayınlanmış poster bildiriler C Kitap / Kitap Bölümleri C.1. Alanında yabancı dilde yazılmış ve yurt dışında basılmış kitap (ISBN olması zorunludur) C.2. Alanında yabancı dilde yazılmış ve yurt dışında basılmış kitap bölümü veya editörlük C.3 Alanında Türkçe yazılmış ulusal yayınevlerinde basılmış kitap (kongre derleme ve ders notu kitapları hariç ) ISBN olması zorunludur /Bölüm 80 C.4 Alanında Türkçe yazılmış ulusal yayınevlerinde basılmış kitap bölümü 40/Bölüm editörlük (ders notu hariç) C.5 Alanında uluslararası ansiklopedi bölüm/ maddesi (derleme dâhil) C.6 Alanında uluslar ansiklopedi bölüm/ maddesi (derleme dâhil) C.7 Uluslar arası kitaplar ve çağrılı derleme dergilerinde yer almış olan ve 40 adayın adı ile alınan kişiye özgü denklem, şema, şekil, resim, sendrom ve tablolar D Atıflar D.l SCI, SCI- Expanded SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi atıfları /atıf D.2 SCI, SCI- Expanded SSCI ve AHCI kapsamı dışındaki dergi atıfları 2/atıf D.3 Uluslararası bilimsel kitapta yapılmış atıflar /atıf D.4 Ulusal bilimsel kitapta yapılmış atıflar 4/atıf E Ödüller E.l Uluslararası bilimsel, sanatsal kuruluşlarca verilen jürili bilim, sanat ve hizmet ödülleri 50 E.2 Uluslararası bilimsel, sanatsal kuruluşlarca verilen jürili teşvik ödülleri (yayın teşvik ödülleri hariç) 35 E.3 Ulusal bilimsel, sanatsal kuruluşlarca verilen bilim, sanat, hizmet ve teşvik 30 ödülleri (yayın teşvik hariç) E.4 Uluslararası kuruluşlarca verilen proje ödülleri 35 E.5 Ulusal kuruluşlarca verilen proje ödülleri 30 E.6 Uluslararası patentler 0 E.7 Ulusal patentler 60 F Dergilerde Editörlük / Kurul Üyeliği / Hakemlik F.l SCI, SCI- Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve yayın kurulu üyeliği 75 F.2 SCI, SCI- Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayın kurulu üyeliği F.3 Diğer uluslararası indekslere kayıtlı dergilerde editörlük 40 F.4 Diğer uluslararası indekslere kayıtlı dergilerde yayın kurulu üyeliği 30 F.5 Ulusal hakemli dergilerde editörlük F.6 Ulusal hakemli dergilerde yayın kurulu üyeliği F.7 SCI, SCI- Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik / F.8 Ulusal hakemli branş dergilerinde editörlük, yayın kurulu üyeliği ve makale hakemlik F.9 Yardımcı / konuk editörlüğü G Projeler G.l Uluslararası kuruluşlarca desteklenen NATO-SFS, AT (COST, 0 AVICENNE, EUREKA, FP6, FP7, VB) UN, NFS, UNDP, UNESCO. MED-CAMPUS British Council vb araştırma projesi yürütücülüğü G.2 Uluslararası kuruluşlarca desteklenen, NATO-SFS, AT (COST, 75 AVICENNE, EUREKA, FP6, FP7, VB) UN, NFS, UNDP, UNESCO. MED - CAMPUS British Council vb. projesinde görev alma G.3 Ulusal kuruluşlarca (TUBITAK, TUBA, DPT vb.) desteklenen araştırma projesi yürütücülüğü 50 75 G.4 Ulusal kuruluşlarca (TUBITAK, DPT vb.) desteklenen araştırma projesinde görev alma G.5 Üniversite BAP projesi yürütücülüğü 30 G.6 Üniversite BAP projesinde görev alma H Bilimsel Toplantı Düzenleme H.l Uluslar arası sempozyum, kongre, kolokyum ve sanatsal etkinlik 25 düzenlemede yöneticilik yapmak H.2 Uluslar arası sempozyum, kongre, kolokyum ve sanatsal etkinlik düzenlemede üye (düzenleme kurulu, sekretarya, bilim kurulu, oturum başkanlığı, panelist) olarak görev almak H.3 Ulusal sempozyum, kongre, kolokyum ve sanatsal etkinlik düzenlemede yöneticilik yapmak H.4 Ulusal sempozyum, kongre, kolokyum ve sanatsal etkinlik düzenlemede üye (düzenleme kurulu, sekretarya. bilim kurulu, oturum başkanlığı, panelist) olarak görev almak I Eğitim-Oğretim Faaliyetleri I.1 Doktora ve tıpta uzmanlık tez yönetimi (sonuçlanmış) 30 I.2 Doktora ve tıpta uzmanlık tez yönetimi (devam eden) I.3. Yüksek lisans tez yönetimi (sonuçlanmış) I.4 Yüksek lisans tez yönetimi (devam eden) 5 I.5 Verilen ders başına (en çok beş ders için) 2 J İdari Görevler (en az 6 ay belgelendirilmiş olmak şartıyla) J.1l Rektörlük xyıl J.2 Rektör Yardımcılığı, Dekanlık, Enstitü Müdürlüğü xyıl J.3 Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul Müdürlüğü, xyıl J.4 Dekan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı 8xyıl J.5 Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul ve Enstitü Müdür Yardımcılığı 5xyıl K Sportif faaliyetler (belgelendirilmiş) K.l Uluslararası turnuvalarda (Olimpiyat oyunları, Üniversite Oyunları, 25 Akdeniz Oyunları, Dünya, Avrupa ve Balkan Şampiyonaları) ilk üçe giren oyuncuların bulunduğu takımın teknik kadrosunda yer almak K.2 Yurt içindeki ulusal nitelikteki müsabakalarda (özel müsabakalar hariç) ilk üçe giren oyuncuların bulunduğu takımın teknik kadrosu içerisinde yer almak K.3 Ulusal nitelikteki turnuvalara katılan bir takımın teknik kadrosunda yer almak K.4 Milli takımlarda antrenörlük yapmak xyıl K.5 Milli takıma sporcu yetiştirmek xyıl K.6 Profesyonel, amatör, üniversite takımlarında antrenörlük yapmak xyıl K.7 Uluslararası müsabakalarda hakemlik yapmak K.8 Ulusal müsabakalarda hakemlik yapmak L Müzik ve Görsel-işitsel (Audio-Vısual) Tasarımlar ve Kompozisyonlar 40 L.1 Çalgı tasarımı, film, video, TV senaryosu ve radyo programı multivizyon sunumu hazırlamak L.2 Sahne yapıtları (halk oyunları ), senfonik, oda ve koro müziği, slide gösterimi, film, video, radyo-tv yapıtların yapım-yönetimi yardımcılığı ve görüntü yönetmenliği L.3 Film, video, radyo- televizyon, vb yapıtlarının yapımcılığı, yönetmenliği, görüntü yönetmenliği M Sanatsal Etkinlikler M.l Üniversiteler, müzik okulları ve festivallerde bireysel olarak icra edilen sanatsal etkinlikler M.2 Üniversiteler, müzik okulları ve festivallerde grup olarak icra edilen sanatsal etkinlikler M.3 Özgün sanat eserlerinin, bestelerin, tasarımların ya da yorum çalışmalarının yurt içi sanat, eğitim ve kültür kurumlarca ve seçkin kuruluşlarca satın alınması, uygulatılması, proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş ve sanat eserinin alımı yapılmış veya uygulatılmış olmak kaydıyla, sinema, televizyon, radyo gibi yayım organlarında yer alması veya gösterime girmesi ve tasarım projelerinin uygulanmış olması M.4 Özgün sanat eserleri, besteleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurtdışında kişisel etkinliklerde bulunmak (sergi, vb.) M.5 Özgün sanat eserleri, besteleri, tasarımları ya da yorum çalışmaları ile yurt içi kişisel etkinliklerde bulunmak. M.6 Özgün sanat eserleri, besteleri, tasarımları ya da yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat /tasarım etkinliklerine kişi olarak katılmak. M.7 Özgün sanat eserleri, besteleri, tasarımları ya da yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat /tasarım etkinliklerine grup olarak katılmak. M.8 Özgün sanat eserleri, besteleri, tasarımları ya da yorum çalışmaları ile uluslararası karma sanat /tasarım etkinliklerine kişi olarak katılmak. M.9 Özgün sanat eserleri, besteleri, tasarımları ya da yorum çalışmaları ile uluslararası karma sanat /tasarım etkinliklerine grup olarak katılmak. M. Özgün sanat eserleri, besteleri, tasarımları ya da yorum çalışmaları ile ulusal jürili karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine kişi veya grup olarak katılmak. M.l 1 Özgün sanat eserleri, besteleri, tasarımları ya da yorum çalışmaları ile ulusal karma sanat /tasarım etkinliklerine kişi veya grup olarak katılmak. M.12 Yurt dışında uygulamalı sanat sempozyumu, çalıştay (workshop), bienal, trienal, yaz okulu vb. gibi sanat/tasarım etkinliklerine kişi olarak eserleri ve/veya yorumlarıyla katılmak. M.13 Yurt dışında uygulamalı sanat sempozyumu, çalıştay) (workshop), bienal, trienal, yaz okulu vb. gibi sanat/tasarım etkinliklerine grup olarak eserleri ve/veya yorumlarıyla katılmak. M.14 Yurt içinde uygulamalı sanat sempozyumu çalıştay (workshop), bienal, trienal, yaz okulu vb. gibi sanat ve/tasarım etkinliklerine kişisel olarak eserleri ve/veya yorumlarıyla katılmak. M. Yurt içinde uygulamalı sanat sempozyumu çalıştay (workshop), bienal, trienal, yaz okulu vb. gibi sanat ve/tasarım etkinliklerine grup olarak eserleri ve/veya yorumlarıyla katılmak M.16 M.17 Uluslararası jürili sanat / tasarım etkinliklerinde eserleri ve/veya yorumlarıyla ödül almak: Uluslararası jürili Sanat, Tasarım, Konser, Beste, Yorum ve Proje Yarışmasında Alınmış 1. Derece Uluslararası jürili Sanat, Tasarım Konser, Beste, Yorum ve Proje Yarışmasında Alınmış 2. Derece Uluslararası jürili Sanat, Tasarım Konser, Beste. Yorum ve Proje Yarışmasında Alınmış 3. Derece Uluslararası jürili Sanat, Tasarım Konser, Beste, Yorum ve Proje Yarışmasında Alınmış Diğer Ödüller Ulusal jürili sanat / tasarım etkinliklerinde eserleri ve/veya yorumlarıyla ödül almak: Ulusal jürili Sanat, Tasarım Konser, Beste. Yorum ve Proje Yarışmasında Alınmış 1. Derece Ulusal jürili Sanat, Tasarım Konser, Beste. Yorum ve Proje Yarışmasında Alınmış 2. Derece Ulusal jürili Sanat, Tasarım Konser, Beste, Yorum ve Proje Yarışmasında Alınmış 3. Derece Ulusal jürili Sanat, Tasarım Konser, Beste, Yorum ve Proje Yarışmasında Alınmış Diğer Ödüller M.18 Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, yaz okulu, bienal, trienal gibi sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde veya yarışma jürilerinde başkanlık yapmak M.19 Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, yaz okulu, bienal, trienal gibi sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde veya yarışma jürilerinde görev almak M. Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, yaz okulu, bienal, trienal gibi sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde veya yarışma jürilerinde başkanlık yapmak M.21 Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, yaz okulu, bienal, trienal 5 gibi sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde veya yarışma jürilerinde görev almak M.22 Başvuru kaynağı olarak kullanılabilen katalog veya kitaplarda eserleriyle 5 yer almak M.23 Stüdyo ortamında alanıyla ilgili CD vb. ses kaydı hazırlamış olmak EK-2 ORTAK ÇALIŞMALAR İÇİN PUANLAMA ORANLARI TA
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks