Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Overeenkomst. Eerstelijns huidtherapie PDF

Category:

Homework

Publish on:

Views: 13 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Overeenkomst Eerstelijns huidtherapie Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Zorg... 3 Artikel 3. Weigering zorgverlening... 4 Artikel 4. Praktijkruimte... 4 Artikel 5. Verwijzing en
Transcript
Overeenkomst Eerstelijns huidtherapie Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Zorg... 3 Artikel 3. Weigering zorgverlening... 4 Artikel 4. Praktijkruimte... 4 Artikel 5. Verwijzing en akkoordverklaring... 4 Artikel 6. Informatie... 5 Artikel 7. Achterafcontrole... 5 Artikel 8. Declaratie en betaling... 6 Artikel 9. Vrijwaring... 6 Artikel 10. Fraude... 6 Artikel 11. Duur en einde van de overeenkomst... 7 Artikel 12. Geschillen... 8 Artikel 13. Slotbepalingen... 8 Bijlage 1 - Kwaliteit... 9 Bijlage 2 - Praktijkinrichting Bijlage 3 - Administratie DEEL II: Algemeen Deel Artikel 1. Definities In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. Akkoordverklaring de schriftelijke toestemming van de Zorgverzekeraar voor Huidtherapie als bedoeld onder c. van dit artikel ten behoeve van de met name te noemen Verzekerde; b. Huidtherapeut de persoon (m/v), die rechtsgeldig de titel Huidtherapeut mag voeren op grond van artikel 34 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en het daarop gebaseerde Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied Huidtherapeut , en die tevens de status kwaliteitsgeregistreerd heeft in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP); c. Huidtherapie de door de Zorgaanbieder te verlenen lymfe-oedeemtherapie en littekenmassage conform het beroepsprofiel, waarop de Verzekerde op grond van de Zorgverzekeringswet of de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekeringen van de Zorgverzekeraar een natura- of restitutie-aanspraak kan doen gelden (verzekerde zorg); d. Medische dienst de afdeling Innovatie en Advies van de Zorgverzekeraar waartoe naast de medisch adviseur tevens gerekend wordt de adviserend paramedicus van de Zorgverzekeraar; e. Partijen de Partijen die deze overeenkomst zijn aangegaan; f. Praktijkadres(sen) het (de) bij Vektis geregistreerde en door de Zorgverzekeraar beoordeelde en goedgekeurde adres(sen) waar de Huidtherapie bedoeld onder c. van dit artikel aan de Verzekerden wordt verleend; g. Praktijkmedewerker de Huidtherapeut, die als zodanig rechtsgeldig de titel Huidtherapeut mag voeren op grond van artikel 34 van de Wet BIG en tevens de status kwaliteitsgeregistreerd heeft in het KP, die Huidtherapie verleent, en die voor de Zorgaanbieder werkzaam is op diens Praktijkadres(sen) op basis van een schriftelijke civielrechtelijke (arbeids)overeenkomst. Deze (arbeids)overeenkomst bevat geen bepalingen die strijdig zijn met deze overeenkomst eerstelijns huidtherapie; h. Verzekerde de persoon die een overeenkomst van zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet en / of een aanvullende verzekeringsovereenkomst heeft gesloten met de Zorgverzekeraar, en die recht heeft op hetzij de Huidtherapie in natura hetzij op gehele of gedeeltelijke restitutie van de kosten van de Huidtherapie; i. Zorgaanbieder ingeval de Zorgaanbieder een natuurlijk persoon is, dan betreft het de Huidtherapeut die voor eigen rekening en risico Huidtherapie verleent als bedoeld onder c. van dit artikel, en die deze overeenkomst is aangegaan; ingeval de Zorgaanbieder een rechtspersoon is, dan betreft het de instelling met rechtspersoonlijkheid die Huidtherapie als bedoeld onder c. van dit artikel aanbiedt, en die deze overeenkomst is aangegaan; j. Zorgverzekeraar de Zorgverzekeraar als bedoeld in rubriek A van het Individueel Deel (Deel I) van deze overeenkomst; Artikel 2. Zorg 1. De Zorgaanbieder verbindt zich de Huidtherapie te verlenen aan de Verzekerde die als zodanig recht heeft op de Huidtherapie en zich tot hem wendt. De Zorgaanbieder verleent de Huidtherapie met inachtneming van de relevante bepalingen die bij of krachtens de Zorgverzekeringswet, de vigerende NZa Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie en de prestatiebeschrijvingbeschikking fysiotherapie en de verzekeringsvoorwaarden van de Zorgverzekeraar aan de Huidtherapie worden gesteld, alsmede met hetgeen Partijen hieromtrent bij of krachtens deze overeenkomst zijn overeengekomen. 2. Tenzij de Zorgaanbieder een rechtspersoon is, verleent de Zorgaanbieder de Huidtherapie persoonlijk, 3 met uitzondering van het bepaalde in lid 3 van dit artikel, alsmede het bepaalde onder F. waarneming en student in bijlage 1 Kwaliteit. 3. De Zorgaanbieder mag de Huidtherapie laten verlenen door (een) Praktijkmedewerker(s). De Praktijkmedewerker heeft met betrekking tot de beroepsinhoudelijke aspecten jegens de Zorgverzekeraar en de verwijzer een eigen verantwoordelijkheid conform de bepalingen in de Wet BIG. Desgewenst kunnen Praktijkmedewerker en Zorgverzekeraar ten aanzien van vorenbedoelde aspecten elkaar rechtstreeks aanspreken. 4. Onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Praktijkmedewerker is de Zorgaanbieder ten volle verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Huidtherapie die de Praktijkmedewerker aan de Verzekerde verleent. 5. De Zorgaanbieder behandelt de Verzekerde op individuele basis. 6. De Zorgaanbieder verplicht zich tegenover de Zorgverzekeraar om kwalitatief verantwoorde Huidtherapie te leveren. Hieronder wordt verstaan: Huidtherapie die cliëntgericht, doeltreffend en doelmatig wordt verleend naar de stand van wetenschap en praktijk, en die naar redelijkheid is afgestemd op de behoefte van de Verzekerde. 7. Ten aanzien van de door Partijen overeengekomen kwaliteitsbepalingen wordt verwezen naar bijlage 1 Kwaliteit van deze overeenkomst, die onlosmakelijk deel uitmaakt van deze overeenkomst. De Zorgverzekeraar heeft het recht te controleren of aan de vereisten met betrekking tot de overeengekomen kwaliteitsbepalingen is voldaan. Deze toetsing geschiedt op het geleide van het bepaalde in artikel 7 Achterafcontrole. 8. De Zorgaanbieder streeft ernaar om eventuele wachttijden voor de behandeling tot een minimum te beperken. In het geval dat er toch sprake is van een wachttijd bedraagt de tijd tussen het maken van de afspraak en de behandeling maximaal vijf werkdagen, indien en voor zover dit niet conflicteert met de van toepassing zijnde zorginhoudelijke richtlijn(en) en / of wens van de Verzekerde. Artikel 3. Weigering zorgverlening De Zorgaanbieder kan de Zorg weigeren of de aangevangen Zorg voortijdig beëindigen indien er gewichtige redenen bestaan op grond waarvan (voortgezette) verlening van de Huidtherapie redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd, ondanks het (voort)bestaan van een indicatie en op voorwaarde dat er geen sprake is van een spoedeisende situatie of een noodsituatie. In geval van weigering of beëindiging van de verlening van Huidtherapie doet de Zorgaanbieder schriftelijk - zo mogelijk vooraf - mededeling aan de Verzekerde van de weigering c.q. beëindiging en de redenen die daaraan ten grondslag liggen. De Zorgaanbieder neemt waar nodig tevens contact op met de Zorgverzekeraar teneinde gezamenlijk te trachten (de continuïteit van) de verlening van de Huidtherapie te waarborgen. Artikel 4. Praktijkruimte 1. De Zorgaanbieder verleent de Huidtherapie in een adequaat ingerichte en geoutilleerde praktijkruimte, die voor de Verzekerde goed bereikbaar en toegankelijk is. De praktijkruimte(n) van de Zorgaanbieder voldoet(n) aan de door de Zorgverzekeraar gestelde eisen aan een praktijkruimte, zoals vastgelegd in bijlage 2 Praktijkinrichting van deze overeenkomst. 2. Deze overeenkomst is Praktijkadres gebonden. De Zorgaanbieder verleent de Huidtherapie op het (de) in het Individueel Deel (deel I) van deze overeenkomst genoemde Praktijkadres(sen). De Zorgaanbieder zal dit Praktijkadres slechts wijzigen na vooraf verkregen goedkeuring van de Zorgverzekeraar. De Zorgverzekeraar verleent alleen goedkeuring als de praktijkinrichting voldoet aan de inrichtingseisen waarnaar in het eerste lid van dit artikel wordt verwezen. Artikel 5. Verwijzing en akkoordverklaring 1. De Zorgaanbieder verleent de Huidtherapie voor rekening van de Zorgverzekeraar, indien voor de 4 Huidtherapie een indicatie bestaat. Deze indicatie dient te blijken uit een schriftelijke, van datum voorziene, en voorafgaand aan de Huidtherapie verstrekte verwijzing van de huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, jeugdarts of medisch specialist. 2. Iedere verwijzing dient minimaal de volgende gegevens te bevatten: naam, functie, vestigingsplaats en handtekening van de verwijzer; naam, adres, geboortedatum en inschrijfnummer van de Verzekerde; de datum waarop de verwijzing wordt verstrekt; de medische diagnose; voorschrift soort behandeling (therapie); indien van toepassing voorschrift behandeling aan huis of in instelling . 3. Indien bij de Zorgaanbieder twijfel rijst ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de verwijzing of onderdelen daarvan, dan zal de Zorgaanbieder zich in verbinding stellen met de verwijzer om hem te verzoeken om een aanvulling op de verwijzing. 4. Met betrekking tot de geldigheidsduur van de verwijzing geldt als uitgangspunt dat de verwijzing maximaal drie maanden geldig blijft totdat de verlening van Huidtherapie een aanvang neemt; bij doorlopende verlening van Huidtherapie gedurende een aaneengesloten periode van maximaal twaalf maanden geldig blijft, met dien verstande dat een op de verwijzing vermelde behandelduur dan wel het maximum aantal behandelingseenheden niet mag worden overschreden. 5. Wanneer in het licht van de verwijzing en indicatiestelling meerdere behandelingen geacht kunnen worden adequaat te zijn, kiest de Zorgaanbieder te allen tijde voor de meest doelmatige behandeling. 6. Een Akkoordverklaring van de Zorgverzekeraar is vereist voor Huidtherapie ter behandeling van een in bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering genoemde aandoening. 7. Een verzoek tot een Akkoordverklaring bestaat uit een schriftelijk verzoek inclusief (eventueel kopie van) de verwijzing, en een SMART geformuleerd behandelplan (inclusief alle relevante informatie zoals recente foto's, metingen, indien aanwezig medische informatie, etc.) welke vóór aanvang van de behandeling bij de Zorgverzekeraar moet worden ingediend door de Verzekerde of de Zorgaanbieder namens de Verzekerde, met inachtneming van de voorwaarden die zijn opgenomen in dit artikel. 8. De Zorgverzekeraar doet binnen tien werkdagen schriftelijk uitspraak over het verzoek tot een Akkoordverklaring. 9. Een Akkoordverklaring van de Zorgverzekeraar is niet vereist voor Huidtherapie ter behandeling van een aandoening die niet voorkomt op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering. In dit geval dient de verwijzing op het Praktijkadres te worden gearchiveerd. Artikel 6. Informatie 1. Partijen doen elkaar schriftelijk mededeling van alle voor de uitvoering van deze overeenkomst relevante informatie, zoals bijvoorbeeld organisatiewijzigingen en personeelsmutaties 2. Partijen verschaffen elkaar desgevraagd de inlichtingen die zij redelijkerwijs behoeven voor een inzicht in de nakoming van de in deze overeenkomst aangegane verplichtingen. 3. Partijen behandelen de gegevens die zij uitwisselen en onderling ter beschikking stellen vertrouwelijk en met inachtneming van de regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken Verzekerde(n), de Zorgaanbieder(s) en de Huidtherapeut(en) op wie die gegevens betrekking hebben. 4. De Zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het vullen en daarna het actueel, correct en volledig houden van zijn of haar eigen persoons- en praktijkgegevens op MijnZorgAanbod (https://mijnzorgaanbod.cz.nl). De gegevens worden gepresenteerd in Vind de beste zorg op de websites van de Zorgverzekeraar. Artikel 7. Achterafcontrole 1. De Zorgverzekeraar controleert periodiek of de Zorgaanbieder zijn verplichtingen uit deze overeenkomst op een juiste wijze nakomt. Deze toetsing geschiedt op geleide van het bepaalde in lid 2 tot en met 8 van dit artikel. 2. De Zorgverzekeraar neemt bij de uitoefening van de controle de bij of krachtens wet gestelde voorschriften ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Verzekerde in acht, alsmede de 5 (nadere) regels die worden gesteld in artikel 87 Zorgverzekeringswet, hoofdstuk 7 van de Regeling zorgverzekering en het Protocol materiële controle van Zorgverzekeraars Nederland. 3. De controle zal niet onnodig belastend zijn en zich niet verder uitstrekken dan voor het doel van de controle noodzakelijk is. 4. De Zorgverzekeraar meldt een voorgenomen controle in de praktijk van de Zorgaanbieder tenminste veertien dagen voor het tijdstip dat de controle zal plaatsvinden, tenzij er reden is van die termijn af te wijken. Indien serieuze vermoedens van malversaties bestaan, zorgt de Zorgaanbieder dat de bevoegde medewerkers van de Zorgverzekeraar onmiddellijk na aankondiging van de controle toegang hebben tot praktijk- en patiëntenregistratie van de Verzekerden, van de Zorgaanbieder. 5. De Zorgaanbieder dient de bevoegde medewerkers van de Zorgverzekeraar ter uitvoering van de controle in de praktijk toe te laten. De Zorgaanbieder is verplicht de bevoegde medewerkers behulpzaam te zijn voor zover dat redelijkerwijs mag worden verwacht, waartoe uitdrukkelijk wordt gerekend dat de Zorgaanbieder desgevraagd actieve medewerking verleent aan het daadwerkelijk toegang verschaffen tot de praktijk- en patiëntenregistratie van de Verzekerden. 6. Indien en voor zover de controle betrekking heeft op de rechtmatigheid van de aanspraken van Verzekerden en doelmatigheid van de Huidtherapie is de Zorgaanbieder gehouden de Medische dienst van de Zorgverzekeraar inzage te geven in de medische dossiers van de Verzekerden. Op verzoek van de Zorgverzekeraar worden deze dossiers middels Cryptshare op beveiligde wijze (versleuteld) door de Zorgaanbieder aan de Zorgverzekeraar beschikbaar gesteld. 7. De Zorgverzekeraar zal de Zorgaanbieder binnen twee maanden na de controledatum schriftelijk in kennis stellen van zijn controlebevindingen en de Zorgaanbieder binnen redelijke termijn de gelegenheid geven daarop schriftelijk te reageren (hoor-wederhoor). 8. De Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om ten onrechte gedane betalingen terug te vorderen of te verrekenen met nieuwe declaraties (inclusief doorberekeningen van de wettelijke rente). Artikel 8. Declaratie en betaling Ten aanzien van de door Partijen overeengekomen declaratie- en betalingsverplichtingen wordt verwezen naar de administratieve paragraaf in bijlage 3 Administratie. Deze bijlage maakt onlosmakelijk deel uit van deze overeenkomst. Artikel 9. Vrijwaring De Zorgaanbieder vrijwaart de Zorgverzekeraar van alle aanspraken van derden (waaronder maar niet uitsluitend de Verzekerde(n) terzake van door hen geleden schade als gevolg van door de Zorgaanbieder verleende Huidtherapie. In dat kader garandeert de Zorgaanbieder de Zorgverzekeraar dat hij een voor huidtherapie gebruikelijk en adequate (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten waaraan de Zorgaanbieder rechten kan ontlenen. Daarnaast garandeert de Zorgaanbieder de Zorgverzekeraar dat eenzelfde soort verzekering is gesloten voor de door of vanwege de Zorgaanbieder ingeschakelde (rechts)perso(o)n(en) die in het kader van deze overeenkomst Huidtherapie verlenen maar niet onder de dekking van eerstgenoemde verzekering vallen. Artikel 10. Fraude 1. Onder fraude wordt verstaan het onder valse voorwendselen of op oneigenlijke grond en / of wijze (trachten te) verkrijgen van een vergoeding van de Zorgverzekeraar. Dit omvat het opzettelijk plegen of trachten te plegen van valsheid in geschrifte, bedrog, benadeling van schuldeisers of rechthebbenden en / of verduistering door de Zorgaanbieder, bij de totstandkoming en / of uitvoering van een deze overeenkomst, gericht op het verkrijgen van een uitkering, vergoeding of prestatie waarop geen recht bestaat. In ieder geval wordt hieronder verstaan et opzettelijk geven van een verkeerde voorstelling van zaken of het opzettelijk doen van een onjuiste of onvolledige weergave van de feiten ten aanzien van de feitelijk verleende Zorg en de ingediende declaratie en / of het verzwijgen van feiten die voor de Zorgverzekeraar van belang kunnen zijn (geweest) bij de beoordeling van de vergoeding van de verleende Zorg. 6 2. De Zorgaanbieder verliest bij door hem gepleegde fraude het recht op vergoeding uit hoofde van deze overeenkomst (betreffende het gedeelte waarop de fraude betrekking heeft), ongeacht de geleverde Huidtherapie. 3. In geval van fraude kan de Zorgverzekeraar naar eigen keuze in ieder geval één of meerdere van de hierna beschreven maatregelen treffen: a. de ten onrechte uitgekeerde betalingen en gemaakte onderzoekskosten terugvorderen; b. deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen; c. registratie van fraude doen in de tussen verzekeringsmaatschappijen erkende signaleringssystemen; d. een klacht indienen bij het een tuchtrechtelijke instantie waarbij de Zorgaanbieder is aangesloten; e. melding c.q. aangifte doen bij de enige opsporingsdienst en / of het Openbaar Ministerie. 4. De in lid 3. van dit artikel beschreven sancties laten het recht van de Zorgverzekeraar om nakoming, beëindiging en / of schadevergoeding te vorderen onverlet. 5. De Zorgverzekeraar spant zich in om onterechte declaraties en fraude in de zorg zoveel mogelijk te bestrijden. Om die reden legt de Zorgverzekeraar (persoons)gegevens vast en kan de Zorgverzekeraar deze gegevens delen met bevoegde derden waarmee de Zorgverzekeraar samenwerkt in het kader van veiligheid en integriteit van de Zorgverzekeraar en de branche. Artikel 11. Duur en einde van de overeenkomst 1. De overeenkomst treedt in werking en eindigt op de in het Individueel Deel (Deel I) onder rubriek D van de overeenkomst genoemde data. 2. De overeenkomst neemt eerder een einde met wederzijds goedvinden. 3. De overeenkomst kan verder al dan niet met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk worden opgezegd: a. door een der Partijen als de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling verkrijgt; b. door een der Partijen als de wederpartij zich in staat van kennelijk onvermogen bevindt of onderwerp is van een procedure tot faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, beslaglegging waardoor de verlening van Huidtherapie (mogelijk) in gevaar komt of van elke andere soortgelijke procedure; c. door de Zorgverzekeraar indien de Zorgaanbieder een natuurlijk persoon is: door faillissement of overlijden van de Zorgaanbieder of indien de persoon is toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp); d. door de Zorgverzekeraar indien de Zorgaanbieder een rechtspersoon is: door faillissement of ontbinding van de rechtspersoon; e. door de Zorgverzekeraar als de onderneming van of de beroepsuitoefening door de Zorgaanbieder beëindigd wordt of aan een derde wordt overgedragen; f. door de Zorgverzekeraar indien de Zorgaanbieder zijn schorsing zoals bedoeld in bijlage 1 onder E lid 2 van deze overeenkomst niet conform de daar opgenomen verplichtingen onmiddellijk heeft gemeld aan de Zorgverzekeraar; g. door een der Partijen als de wederpartij haar verplichtingen uit de zorgovereenkomst na een ingebrekestelling (voor zover vereist), niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, al dan niet blijkend uit de uitkomsten van een achterafcontrole; h. door een der Partijen, als de wederpartij in een situatie van overmacht verkeert en aan te nemen is dat deze langer zal duren dan dertig kalenderdagen; i. indien de Zorgaanbieder en / of één of meerdere Praktijkmedewerker(s) (ingeval deze zelf de Huidtherapie verleent) dan wel een of meerdere aan de Zorgaanbieder verbonden Huidtherapeuten (ingeval de Zorgaanbieder een rechtspersoon is), niet de status kwaliteitsgeregistreerd heeft (hebben) in het Kwaliteitsregister Paramedici j. indien geen Praktijkmedewerker(s) meer in de praktijk werkzaam is (zijn), ingeval de Zorgaanbieder een instelling of rechtspersoon is; k. als een der Partijen zich tegenover de wederpartij schuldig maakt aan (een poging tot) misdrijf, dwang of bedreiging; l. wanneer een der Partijen niet meer voldoet aan de definities in artikel 1 (definities) van de overeenkomst. 4. Als wettelijke wijzigingen of ande
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks