Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Overwegende dat de geselecteerde gronden vastgesteld worden als site 'Woonzone voormalige stortplaats Baron Moyersoen Park' in Aalst.

Category:

Magazines

Publish on:

Views: 284 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van gronden gelegen in Aalst als site 'Woonzone voormalige stortplaats Baron Moyersoen Park' in Aalst. DE OVAM, Gelet
Transcript
Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van gronden gelegen in Aalst als site 'Woonzone voormalige stortplaats Baron Moyersoen Park' in Aalst. DE OVAM, Gelet op het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (verder genoemd 'Bodemdecreet'), artikel 23, artikel 140 tot en met 145 en artikel 158; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, artikel52; Overwegende dat de OVAM een beleid heeft uitgewerkt waarin meerdere (potentieel) verontreinigde gronden behorend tot een woonzone, overeenkomstig artikel 140 van het Bodemdecreet kunnen worden vastgesteld als site om een integrale aanpak van de bodemverontreiniging te kunnen realiseren; Overwegende dat in opdracht van de OVAM een verkennend onderzoek 'Verkennend bodemonderzoek - Terrein Baron Romain Moyersoen Park te Aalst' uitgevoerd werd door erkend bodemsaneringsdeskundige TEC NV dd. 26 februari 2016; dat het doel van deze studie het bepalen van de juiste contouren van de stortplaats aan de hand van uitgebreid historisch onderzoek en de uitvoering van verkennende boringen op de site was; Overwegende dat tijdens dit veldwerk puin op diverse plaatsen werd vastgesteld, gebruikt om het terrein gebruiksklaar te maken voor bebouwing; dat TEC NV in de studie 8 percelen en de Zwembadlaan heeft aangeduid als gronden waar in het verleden huishoudelijk afval werd gestort; dat deze risicopercelen zijn opgelijst in bijlage 1 van dit besluit; dat de andere percelen die in de studie onderzocht zijn, niet beschouwd worden als risicogronden; Overwegende dat een integrale aanpak voor deze percelen aangewezen is, gelet op de aanwezigheid van de voormalige bodemverontreinigende activiteiten en gelet op het feit dat er meerdere eigenaars zijn die (~de eigenaars van de percelenwaarop deze activiteiten plaatsvonden) elk afzonderlijk een onderzoeksplicht hebben voor hun eigen perceel; dat het derhalve aangewezen is om een site vast te stellen voor deze percelen; Overwegende dat een integrale aanpak van de bodemverontreiniging voor deze percelen aangewezen is omwille van milieutechnische redenen, meer bepaald dat met het oog op een efficiënte aanpak en een goede risico-evaluatie het aangewezen is om alle potentieel verontreinigde gronden op te nemen in één overkoepelend bodemonderzoek; Overwegende dat een integrale aanpak van de bodemverontreiniging via sitevaststelling ook noodzakelijk is omwille van administratieve, organisatorische en communicatieinformatieve redenen, meer bepaald dat de gebruikers en eigenaars van de percelen gezamenlijk en gelijktijdig geïnformeerd worden over de verschillende fasen van het 1/7 onderzoek en over de ernst van de verontreiniging; Overwegende dat conform artikel 142 van het Bodemdecreet een site-onderzoek uitgevoerd wordt op een site om de bodemverontreiniging of potentiële bodemverontreiniging afkomstig van de bodemverontreinigende activiteiten (voormalige stortactiviteiten) waarvoor de site is vastgesteld in kaart te brengen en om de ernst ervan vast te stellen. Het site-onderzoek voldoet aan de doelstellingen van een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek voor de bodemverontreinigende activiteiten waarvoor de site is vastgesteld. Een siteonderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van een bodemsaneringsdeskundige conform de standaardprocedure, vermeld in artikel 44, tweede lid, voor de bodemverontreinigende activiteit waarvoor de site is vastgesteld. Bij gebrek aan een dergelijke standaardprocedure wordt het siteonderzoek uitgevoerd volgens een code van goede praktijk; Overwegende dat het site-onderzoek meer duidelijkheid zal geven over de omvang van de bodemverontreiniging in het vaste deel van de aarde en in het grondwater; over de oorsprong van de bodemverontreiniging; over de mogelijkheid tot verspreiding van de bodemverontreiniging; over de ernst van de bodemverontreiniging; over hetgevaar op blootstelling van de bodemverontreiniging voor mensen, planten en dieren en grond- en oppervlaktewateren; over de prognose van de spontane evolutie van de bodemverontreiniging in de toekomst; Overwegende dat de locatie voldoet aan de voorwaarden voor opname in een woonzoneproject; dat de locatie uit 8 percelen bestaat die terug te vinden zijn in de. van bijlage 1; dat een overzichtsplan is opgenomen in bijlage 2. lijst Overwegende dat de geselecteerde gronden vastgesteld worden als site 'Woonzone voormalige stortplaats Baron Moyersoen Park' in Aalst. Overwegende dat conform artikel 141 van het Bodemdecreet de vaststelling als site van rechtswege tot gevolg heeft dat de OVAM een site-onderzoek uitvoert; dat het siteonderzoek wordt uitgevoerd binnen de termijn die in het besluit is bepaald. Overwegende dat het site-onderzoek zich enkel toespitst op de (potentiële) historische verontreiniging afkomstig van de voormalige stortactiviteiten zoals opgenomen in dit sitebesluit; dat de bepalingen van dit. besluit dus geen betrekking hebben op eventuele andere risico-inrichtingen zoals bedoeld in artikel 6 van het Bodemdecreet of andere activiteiten of inrichtingen die de bodem kunnen verontreinigen; dat hiervoor, bij de overdracht van gronden, de bepalingen van artikel 29 tot en met 30 en 101 tot en met 117 van het Bodemdecreet onverkort gelden. Overwegende dat overeenkomstig artikel 158 van het Bodemdecreet de OVAM kan beslissen om ambtshalve een bodemsanering op siteniveau uit te voeren; dat de OVAM zich met toepassing van artikel 159 van het Bodemdecreet kan laten bijstaan door andere overheidsinstellingen, ondernemingen of deskundigen; dat de OVAM in toepassing van artikel 141 en 158 van het Bodemdecreet ambtshalve het site-onderzoek - en indien nodig - de bodemsanering voor de site zal uitvoeren en financieren. 2/7 Overwegende dat overeenkomstig artikel 145 van het Bodemdecreet de OVAM voor de overdracht van de risicogronden die deel uitmaken van de site vrijstelling kan verlenen van de onderzoeksplicht vermeld in artikel 29,30 en 102, 1 van het Bodemdecreet; dat artikel 102, 1 van het Bodemdecreet bepaalt dat risicogronden slechts kunnen worden overgedragen als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek wordt uitgevoerd; dat dat oriënterend bodemonderzoek overeenkomstig artikel 29, 30 en 102, 2 van het Bodemdecreet moet uitgevoerd worden op initiatief en op kosten van de overdrager of de gemandateerde voor de overdracht van de risicogrond; dat het siteonderzoek zal voldoen aan de voorwaarden van een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek; dat het dan ook onredelijk zou zijn de eigenaars van de gronden gelegen binnen deze site die hun grond wensen over te dragen gedurende de uitvoering van het siteonderzoek, zelf een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren; dat de OVAM dan ook op basis van artikel 145, tweede lid van het Bodemdecreet vrijstelling verleent van de onderzoeksplicht, vermeld in artikel 29, 30 en 102 van het Bodemdecreet en dat in afwachting van de conformverklaring van het siteonderzoek gronden mogen overgedragen worden zonder voorafgaand oriënterend bodemonderzoek voor de historische bodemverontreiniging die verband houdt met de voormalige stortáctiviteiten: Overwegende dat overeenkomstig artikel 23 van het Bodemdecreet de OVAM op basis van het dossier van de grond kan oordelen of de eigenaar, exploitant of gebruiker van de grond cumulatief voldoet aan de voorwaarden opgenomen in artikel 23 van het Bodemdecreet en bijgevolg niet verplicht is om het beschrijvend bodemonderzoek of de bodemsanering uit te voeren; dat de voormalige stortactiviteiten plaatsvonden voordat het terrein bebouwd en bewoond werd; dat er dan ook redelijkerwijs kan aangenomen worden dat de huidige eigenaars en gebruikers niet betrokken waren bij de toenmalige stortactiviteiten en zij de potentiële bodemverontreiniging dan ook niet hebben veroorzaakt; dat als de OVAM naar aanleiding van de uitvoering van het site-onderzoek zou vaststellen dat één of meerdere eigenaars of gebruikers toch nog (een deel van) de verontreiniging zelf hebben veroorzaakt, deze eigenaars of gebruikers toch nog gewezen kunnen worden op hun saneringsplicht overeenkomstig artikel 22 van het Bodemdecreet en dat de OVAM die verontreiniging dan ook niet zal meenemen in de desgevallende bodemsanering op siteniveau; dat de OVAM op basis van de huidige gegevens in de dossiers van de verschillende gronden behorende tot de site van oordeel is dat op basis van artikel 23 van het Bodemdecreet vrijstelling kan worden verleend aan de eigenaars en gebruikers van de gronden die behoren tot de site 'Woonzone voormalige stortplaats Baron Moyersoen Park' in Aalst; 3/7 BESLUIT: Hoofdstuk I. Vaststelling site Artikel 1. Er wordt een site vastgesteld 'Woonzone voormalige stortplaats Baron Moyersoen Park' in Aalst voor de gronden opgenomen in de lijst van bijlage 1. Hoofdstuk II. Uitvoering van het site-onderzoek door de OVAM Art. 2. De OVAM voert overeenkomstig artikel 141 van het Bodemdecreet het siteonderzoek uit voor de gronden opgenomen in de site 'Woonzone voormalige stortplaats Baron Moyersoen Park' in Aalst voor de (potentiële) historische bodemverontreiniging afkomstig van de voormalige stortactiviteiten. Het site-onderzoek zal uitgevoerd worden binnen de 24 maanden na de bekendmaking van de vaststelling van de site in het Belgisch Staatsblad. Hoofdstuk III. Vrijstelling saneringsplicht Art. 3. Op basis van het dossier van de gronden opgenomen in dit sitebesluit is de OVAM van oordeel dat, voor wat betreft de eventuele bodemverontreiniging gelinkt aan de voormalige stortactiviteiten op de gronden opgenomen in 'Woonzone voormalige stortplaats Baron Moyersoen Park' in Aalst, de eigenaars, exploitanten en gebruikers van deze gronden voldoen aan de voorwaarden opgenomen in artikel 23, 1 en 2 van het Bodemdecreet. Bijgevolg worden de eigenaars, exploitanten en gebruikers vrijgesteld van de verplichting om tot bodemsanering over te gaan voor de mogelijke historische bodemverontreiniging die tot stand kwam door de voormalige stortactiviteiten op de gronden opgenomen in dit sitebesluit. In toepassing van artikel 158 van het Bodemdecreet zal de OVAM - indien nodig - de bodemsanering ambtshalve op site niveau uitvoeren. Art. 4. Als de OVAM naar aanleiding van de uitvoering van het site-onderzoek op basis van een nieuwelement vaststelt dat één of meerdere eigenaars of gebruikers de verontreiniging zelf hebben veroorzaakt, kan de OVAM deze eigenaars of gebruikers alsnog verplichten om te voldoen aan de bepalingen van de artikels 19 tot en met 23 en 102 tot en met /7 Hoofdstuk IV. Vrijstelling onderzoeksplicht en overdracht van grond Art. 5. De OVAM verleent overeenkomstig artikel 145, tweede lid, van het Bodemdecreet in geval van overdracht van een tot de site behorende grond en in afwachting van het siteonderzoek, de vrijstelling van de onderzoeksplicht vermeld in artikel 102, 1 van het Bodemdecreet, voor zover er geen andere risico-inrichtingen voorkomen of voorkwamen dan de voormalige stortactiviteiten. Gelet op artikel 3 van dit besluit, kunnen de gronden opgenomen in deze site overgedragen worden zonder voorafgaande bodemsanering uit te voeren voor de (potentieel) historische bodemverontreiniging die verband houdt met de voormalige stortactiviteiten, voor zover er geen andere risico-inrichtingen voorkomen of voorkwamen. Hoofdstuk V. Inwerkingtredingsbepaling Art. 6. Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Mechelen, 3 1 MEI 2016 Administrateyr-generaal van de OVAM Henny DE BAETS Bijlage 1: Lijst met de gronden met hun kadastrale gegevens (kadastrale toestand ) die deel uitmaken van de site 'Woonzone voormalige stortplaats Baron Moyersoen Park' in Aalst. Bijlage 2: Kaarten met aanduiding van de percelen (kadastrale toestand ) die deel uitmaken van de site 'Woonzone voormalige stortplaats Baron Moyersoen Park' in Aalst 51?
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks