Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Parça İle İlgili Kelimeler

Category:

Gadgets

Publish on:

Views: 76 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
The Human Brain The Human Brain The human brain is a very powerful organ.it controls all parts of the body and allows you to think, feel, move your arms and legs and it helps you stay healthy.the brain
Transcript
The Human Brain The Human Brain The human brain is a very powerful organ.it controls all parts of the body and allows you to think, feel, move your arms and legs and it helps you stay healthy.the brain is made up of millions and millions of nerve cells called neurons.almost all of them are there when you are born but they are not connected with each other.when you learn things as a child the brain starts to create pathways between the neurons.as time goes on things become easier for you to do and you don't have to think about them because you do them automatically.injuries, illnesses and other diseases that you may inherit from your parents or grandparents can damage your brain.disorders that destroy brain cells are very serious because the body cannot replace lost cells.a stroke occurs when the brain cells do not get enough oxygen, which is transported throughout your body by blood.if this happens the brain can no longer work in the damaged area.many stroke victims are not able to use a certain side of their body and, very often, they lose the ability to speak clearly.strokes are often caused by high blood pressure or when arteries become harder.some stroke victims die, others recover partly. Parçanın Çevirisi İnsan beyni çok güçlü bir organdır.vücudun tüm bölümlerini kontrol eder ve sizin düşünmenizi, hissetmenizi, kollarınızı ve bacaklarınızı hareket ettirmenizi sağlar ve sağlıklı kalmanıza katkı sağlar.beyin nöron adı verilen milyarlarca sinir hücresinden oluşmaktadır.neredeyse hepsi doğduğunuzda oradadırlar fakat birbirleriyle bağlantılı değillerdir.bir çocuk beyni olarak bir şeyler öğrendiğinizde, beyin nöronlar arasında yollar oluşturmaya başlar.zaman geçtikçe, bir şeyleri yapmak sizin için daha kolay olur ve onları düşünmek zorunda kalmazsınız çünkü onları otomatik olarak yaparsınız.ebeveynlerinizden ya da büyük ebeveynlerinizden size geçebilen zedelenmeler, hastalıklar ve diğer rahatsızlıklar beyninize zarar verebilir.beyin hücrelerine zarar veren bozuklular çok ciddidir çünkü vücut kayıp hücreleri yenisiyle değiştiremez.felç, beyin hücreleri vücudunuzun her yerine kanla taşınan oksijeni yeterli ölçüde alamadığında meydana gelir.eğer bu olursa, beyin hasarlı bölgede daha fazla işlev göremez.birçok felçli hasta vücutlarının belli bir tarafını kullanamazlar ve çok sıklıkla anlaşılır biçimde konuşma yeteneklerini kaybederler.felçler çoğunlukla yüksek kan basıncından ya da beyin arterlerinin sertleşmesinden kaynaklanır.bazı felçli hastalar ölür, diğerleri ise kısmen iyileşir. Parça İle İlgili Kelimeler Kelime Tür Türkçe human İsim insan brain İsim beyin powerful Sıfat güçlü organ İsim araç, organ control Fiil kontrol etmek, denetlemek part İsim kısım, parça body İsim beden, gövde, ceset allow Fiil izin vermek, olanak tanımak feel Fiil hissetmek, duymak move Fiil hareket etmek, taşınmak arm İsim kol;silah leg İsim bacak stay Fiil kalmak, harcamak healthy Sıfat sağlıklı, güçlü make up of P. Verb oluşturmak nerve İsim sinir, çaba, cesaret cell İsim hücre neuron İsim sinir hücresi, nöron almost Zarf hemen hemen, yaklaşık connected Sıfat bağlantılı each other Zamir birbirlerine create Fiil yaratmak pathway İsim patika, yaya geçidi go on P. Verb become Fiil olmak meydana gelmek, devam etmek, çalışmak Kelime Tür Türkçe lost Sıfat kayıp, kaybolmuş stroke İsim felç, vuruş occur Fiil meydana gelmek, olmak enough Sıfat yeterli transport Fiil taşımak, nakletmek throughout Preposition boyunca blood İsim kan happen Fiil olmak, meydana gelmek no longer Zarf artık damaged sıfat bozuk, hasarlı, zarar görmüş area İsim alan, bölge victim İsim kurban able to Modal yapabilmek certain Sıfat belli, bazı, kesin, emin lose Fiil kaybetmek ability İsim yetenek, kabiliyet side İsim yan, taraf, kenar clearly Zarf açıkça cause Fiil sebep olmak high Sıfat yüksek, çok, fazla blood pressure İsim kan basıncı artery İsim ana yol, atardamar harder sıfat daha zor, daha zorlu recover Fiil iyileşmek partly Zarf kısmen have to Modal -mek zorunda olmak automatically Zarf otamatik olarak, kendiliğinden injury İsim yaralanma, zarar illness İsim hastalık disease İsim hastalık, rahatsızlık inherit Fiil mirasa konmak, aileden gelmek damage Fiil zarar vermek disorder İsim bozukluk destroy Fiil yıkmak serious Sıfat ciddi, ağırbaşlı replace Fiil yerini almak, değiştirmek
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks