Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Park Mavera III Gayrimenkul Sertifikası. Yatırımcı Sunumu

Category:

Crafts

Publish on:

Views: 13 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Park Mavera III Gayrimenkul Sertifikası Yatırımcı Sunumu Mart 2017 GİZLİDİR Yasal Uyarı İşbu sunum içerisindeki bilgiler, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( İdare veya TOKİ ) ve Makro İnşaat Ticaret A.Ş.
Transcript
Park Mavera III Gayrimenkul Sertifikası Yatırımcı Sunumu Mart 2017 GİZLİDİR Yasal Uyarı İşbu sunum içerisindeki bilgiler, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( İdare veya TOKİ ) ve Makro İnşaat Ticaret A.Ş. ( Yüklenici veya Makro ) tarafından, TOKİ nin Park Mavera III projesindeki belirlenmiş bağımsız bölümleri adına çıkartılan Gayrimenkul Sertifikalarının ( Sertifika ) Borsa İstanbul A.Ş de ( Borsa İstanbul ) işlem görme ve Sertifikaların yurt içinde halka arz edilmesi planlanması ( Halka Arz ) ile ilgili olarak yapılacak bir sunumda kullanılmak üzere hazırlanmıştır. İşbu sunum ve içeriğinin, kesinlikle gizli bilgi teşkil etmekte olup, katılımcılar tarafından bilgi amaçlı kullanılması ve herhangi bir formda çoğaltılmaması veya diğer kişilere dağıtım yapılmaması veya kısmen ya da tamamen herhangi bir amaç için yayınlanmaması gerekmektedir. İşbu sınırlama ile aşağıda bahsedilen diğer sınırlamalara uyulmaması, ilgili menkul kıymetler mevzuatına aykırılık teşkil edecektir. İşbu sunum, kısmen veya tamamen, TOKİ nin herhangi bir menkul kıymetine ilişkin bir satış teklifi veya diğer bir arza veya iştirak taahhüdün veya devralmaya ilişkin olarak davet veya bir yatırım yapılması ilişkin bir teşvik teşkil etmemektedir. İşbu sunumun hiçbir bölümü ile sunum dağıtılmış olması gerçeği, herhangi bir sözleşmenin, taahhüdün veya yatırım kararının temelini oluşturamaz ve bu kapsamda dikkate alınamaz. Halka Arz kapsamında arz edilecek Sertifikalar ın satın alınması kararı; Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde gerçekleştirilecek Halka Arz a ilişkin olarak Türkiye de bulunan bireysel ve kurumsal yatırımcılar için hazırlanmış olan izahnamede ( İzahname ) bulunan bilgiler esas alınarak verilmelidir. İzahname nin örnekleri ilan edilmesi takiben TOKİ ve Yüklenici merkezlerinde hazır bulundurulacak olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve TOKİ internet sitelerinde (http://www.toki.gov.tr) yayınlanacaktır. İşbu sunum, yalnızca TOKİ ve Yüklenici nin sorumluluğu altındadır. Bu sunum içeriğindeki bilgilerin geniş kapsamlı olması amaçlanmadığı gibi, bu bilgiler bağımsız olarak da doğrulanamamıştır. Sunumda kullanılan bilgiler tartışma amaçlı olup, sunumun TOKİ ve Yüklenici yi veya onların faaliyetlerini, finansal durumlarını veya gelecek performanslarını değerlendirebilmek adına gerekli tüm bilgilerin kullanılması amaçlanmamıştır. İşbu belge kapsamında verilen bilgi ve görüşler, sunumun tarihi itibariyle sağlanmakta olup, bilgi ve görüşlerde değişiklikler bildirme konu edilmeyeceklerdir. Bilgilerden bir kısmı hala taslak halinde olup Halka Arz a ilişkin olarak İzahname nin Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından onaylanıp ilan edilmesi ile tamamlanacak ve nihai hale gelecektir. TOKİ ve Yüklenici, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( Vakıf Yatırım ) ya da bunların ilgili şirketleri, danışmanları, temsilcileri veya ilgili diğer kişiler tarafından bu sunumunda yer alan bilgi veya görüşlerin tarafsızlığı, yeterliliği, doğruluğu ve tamlığı (veya herhangi bir bilginin bu sunuma girmesini ihmal edilip edilmediği) konusuna açık ve zımni herhangi bir beyan ve taahhüt bulunulmamış veya bulunulmayacak olup, böyle bir varsayımda da bulunulmamaktadır. Mevzuatın izin verdiği ölçüde, TOKİ, Yüklenici, Vakıf Yatırım ya da Vakıf Yatırım ın ilgili şirketleri danışmanları, temsilcileri veya ilgili diğer kişiler bu sunum ile ilgili olarak başka bir şekilde ortaya çıkan doğrudan veya dolaylı, doğacak herhangi bir zarardan dolayı, ihmal veya başka bir şekilde, hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. İşbu sunumda yer alan sektör ve rekabet ortamı ile ilgili veriler mümkün olduğunca resmi veya bağımsız kaynaklardan sağlanmıştır. Bağımsız sektör yayınları, çalışma ve araştırmaları genellikle, söz konusu kaynaklarda yer alan verilerin güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan temin edildiğini, ancak bu verilerin doğruluğu ve tamlığı hususunda herhangi bir taahhüt söz konusu olmadığını belirtmektedirler. TOKİ nin, her bir yayının, çalışmanın ve araştırmanının güvenilir kaynaklar tarafından hazırlandığına inanıyor olsa da, söz konusu bilgilerin doğruluğunu bağımsız olarak teyit etmemiştir. Buna ek olarak, bu sunumdaki sektör ve rekabet ortamı ile ilgili veriler TOKİ ve Yüklenici nin faaliyet gösterdiği sektörlerde TOKİ ve Yüklenici yönetimlerinin bilgi ve tecrübesi temelinde TOKİ ve Yüklenici tarafından yapılan araştırma ve tahminlere dayanmaktadır. TOKİ ve Yüklenici, bu araştırma ve tahminlerin uygun ve güvenilir olduğuna inanmakla birlikte, bu araştırma ve tahminler ve bunların yapılmasına ilişkin temel metodolojiler ile varsayımların doğruluğu ve tamlığı herhangi bir bağımsız kaynaktan tasdik edilmemişlerdir ve bunlardaki değişiklikler bildirime konu edilmeyecektir. Dolayısıyla, bu sunumda yer alan hiçbir sektör veya rekabet ortamı ilgili veriye gereğinden fazla anlam atfedilmemelidir. Bu sunum veya sunuma ilişkin dağıtılan herhangi bir materyal, götürülmesi, dağıtılması, yayımlanması, varlığı veya kullanımı yasadışı olan veya kayıt veya lisanslama işlemi gerektiren yargı alanlarının vatandaşı veya mukimi olan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye götürülemez, dağıtılamaz ve iletilemez. İşbu sunum, yalnızca kendisi ile yasal olarak iletişime geçilebilecek sınırlı sayıdaki davetli için yapılmış olup ( İlgili Kişiler ), bu davetlileri hedeflemektedir. Bu sunumda yer alan hiçbir bilgi, yatırım tavsiyesi içermemekte olup, burada yer alan herhangi bir tavsiye belirli alıcıların yatırım amaçları, finansal durum veya belirli ihtiyaçları değerlendirmesi esas alınarak oluşturulmamıştır. İlgili Kişiler dışındaki kişiler, işbu sunum veya içeriğe dayanmamalı veya bunlara göre hareket etmemeli ve de bunları TOKİ ve Yüklenici ye derhal iade etmelidir. İşbu sunum kapsamında herhangi bir yatırım veya yatırım faaliyeti, yalnızca İlgili Kişilere uygundur ve bu faaliyetler ile yalnızca İlgili Kişiler iştigal edilebilir. İşbu sunum ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu ifadeler öngörmek, olacak, inanmak, amaçlamak, tahmin etmek, beklemek ve benzer terimler içermektedir. Geçmişe dönük bilgiler dışındaki, TOKİ ve Yüklenici nin finansal konumları, beklentileri, büyümeleri, iş stratejileri, planları ve yöntemin gelecekteki operasyonlar ile ilgili hedefleri de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, ilgili tüm ifadeler ileriye dönük ifadedir. İşbu ifadeler, İzahname de belirtilen ve TOKİ ve Yüklenici nin gerçek sonuçlarının, performansının veya başarılarının, bu ileriye dönük ifadelerde belirtilen veya ima edilen sonuç, performans veya başarılardan önemli derecede farklı olmasına sebep olacak riskler ve belirsizlikler de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve diğer önemli faktörleri de içerir. İşbu ifadeler, TOKİ ve Yüklenici nin mevcut ve ileriye dönük iş stratejilerine ve TOKİ ve Yüklenici nin ileride faaliyet göstereceği iş çevresine ilişkin çok sayıda varsayıma dayanmaktadır. Bu ileriye dönük ifadeler, yalnızca işbu sunumun yapıldığı tarih itibariyle dikkate alınmalıdır. TOKİ ve Yüklenici, ileriye dönük ifadelerin TOKİ ve Yüklenici nin gelecekteki performansına ilişkin bir taahhüt teşkil etmediğini ve TOKİ ve Yüklenici nin asıl finansal konumları, beklentileri, büyümeleri, iş stratejileri, planları ve gelecek operasyonlara ilişkin yönetimin hedeflerinin, işbu sunumda yer alan ileriye dönük ifadelerde belirtilen ve açıklananlar ile esaslı olarak farklılık gösterebileceği hususunda bu sunumun muhataplarını uyarmaktadır. Bunlara ek olarak, TOKİ ve Yüklenici nin finansal konumları, beklentileri, büyümeleri, iş stratejileri, planları ve yönetimin gelecekteki operasyonları ile ilgili hedefleri, sunumda yer alan ileriye dönük ifadeler ile tutarlı dahi olsa, bu sonuçlar veya gelişmeler gelecekteki herhangi bir dönemde elde edilecek sonuçlar veya gelişmeler için bir gösterge teşkil etmez. TOKİ ve Yüklenici, beklentilerinde meydana gelen değişikliklerin yansıtılması amacıyla veya sunum tarihinden itibaren gerçekleştirilecek bir olay veya meydana gelecek şartlar veya koşullar sebebiyle, işbu sunumda yer alan herhangi bir ileriye dönük ifadeyi inceleme veya teyit etme veya bu ifadelere ilişkin güncellemeleri veya tadilleri İlgili Kişilere veya kamuya açıklamayı taahhüt etmemekte olup, böyle bir yükümlülüğü açıkça reddetmektedir. İşbu sunumun tarihi itibarıyla İzahname henüz 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca onaylanmamıştır. İzahname veya Halka Arz, Türkiye Cumhuriyeti dışındaki herhangi bir yetkili makam tarafından onaylanmamış; bu makamlara bildirilmemiş veya bu makamlar tahtında kayda alınmamıştır. Vakıf Yatırım, münhasıran TOKİ ve Yüklenici adına hareket etmekte olup Halka Arz ile bağlantısı bulunan başka kimse adına hareket etmemektedir ve TOKİ, Yüklenici dışında hiç kimseye karşı müvekkillerine sundukları korumadan veya Halka Arz a ilişkin verdiği tavsiyelerden dolayı sorumlu tutulamaz. İşbu sunuma katılarak veya sunum sayfalarını okuyarak, yukarıda yer alan kısıtlama ve sınırlamaları kabul ettiğinizi, ve özellikle: (i) yukarıda yer verilen yasal uyarıyı okuduğunuzu ve sunumu ve içeriğini gizli tutma yükümlülüğü de dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla yasal uyarının içeriğine uygun davranacağınızı, (ii) (yukarıda tanımladığı şekliyle) İlgili Kişi olduğunuzu, (iii) TOKİ ve Yüklenici ye, işlerine, finansal konumlarına ve gelecekteki performanslarına ilişkin değerlendirmelerinizden yalnızca sizin sorumlu olacağınızı ve herhangi bir yatırım kararını yalnızca SPK tarafından onaylanmış İzahnmaye ye dayanarak yapacağınızı beyan, tekeffül ve taahhüt ettiğiniz addolunulur. 2 Geleceğin Türkiye sini İnşa Ediyoruz TOKİ Konut ve Arsa Üretiminde Öncü Dar ve orta gelir grubuna yönelik konut Gecekondu dönüşümü Alt-yoksul gelir grubuna yönelik konut Faaliyet Özeti ( ) Afet konut uygulaması adına konut Tarım köy uygulaması adına konut Kaynak geliştirme İhale süreci devam eden konut Toplam Konut 4 TOKİ Organizasyon Yapısı 5 TOKİ Neden TOKİ? Hazine ve kamu arazilerinden yararlanması Arsa stokunun bulunması İmar planı yapma yetkisi İstimlak kararı alabilmesi Ülkenin her yöresinde konut üretebilmesi ve satabilmesi Hasılat Paylaşımı modelini kamuya örnek bir model olarak sunması ve uygulaması Mevzuatın sağladığı yetkiler Mali kaynak üretebilme kabiliyeti Konut üretme bilgi ve tecrübesi Kamu güvencesinin bulunması 6 TOKİ Gayrimenkul Sertifikası İhracında Sağlanan Muafiyetler Bina ve Blokların bölünmezliğinden Daha önce benzer proje tamamlama gerekliliğinden Derecelendirme alma, Fizibilite raporlarının ve inşaat ilerleme raporlarının yapı denetim kuruluşlarınca hazırlanmasından Asli edimin yerine getirilmesi amacıyla gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ya da alım hakkı sözleşmesi imzalanması halinde tapu kütüğüne şerh zorunluluğundan muafiyet Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinde, mülkiyet devrinin gecikmesi veya gerçekleşmemesi durumlarına ilişkin olarak, gayrimenkul sertifikalarına ilişkin öngörülen cezai şart belirtme hususunda muafiyet Yetkili kuruluş yerine tali edime konu bağımsız bölüm satış gelirlerinin nemalandırılmasında serbesti Tali edim ifa süresi bitiş tarihine kadar ihraççının bağımsız bölümleri ilişkili taraflara satamaması hususunda muafiyet İhraçtan elde edilen fonun kulanım şekilleri hükümlerinden muafiyet SPK, BİAŞ, MKK ücretlerinden muafiyet Tali edimde ifa süresince satılamayan bağımsız bölümlerin ihraççı tarafından itfa edilmesi zorunluluğundan muafiyet 7 Yüklenici Makro İnşaat Genel Bakış / Kilometre Taşları Kuruluş Taahhüt işleri ve arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı Arsa satış karşılığı gelir paylaşımı ve arsa geliştirme 2004 Taahhüt İşleri Arsa satış karşılığı gelir paylaşımı Sanayi yatırımı 845 Hasılat (milyon TL) Mart 9 Proje: Park Mavera III Başakşehir Bölgenin Önemi İstanbul un Avrupa Yakasında kentsel yapılaşmaya uygun kalan en önemli alanlardan birisi olması, İkinci ve üçüncü köprü bağlantı yollarının yanında metro ve hava-ray gibi imkanlarla kent merkeziyle ulaşım bağlantılarının sağlanacak olması Kayaşehir Bölgeye önemli hareketlilik getirmesi beklenen İbn-i Haldun Üniversitesi, Şehir Hastanesi (789 bin m 2 arsa üzerine, 975 bin m 2 inşaat ile 8 farklı hastane, yatak kapasitesi ile İstanbul un mevcut yatak kapasitesini %15,6 artıracak ) ve Botanik Park gibi projelerin bölge içinde planlanması ve yapımı devam eden 3. Havalimanının bölgeye yakın olması, gibi nedenlerle her geçen gün cazibesi artan bir bölgedir ve bu anlamda pek çok inşaat şirketinin markalı konut geliştirmek üzere hedef olarak seçtiği bir bölge halini almıştır 11 Başakşehir Bölge Ulaşım Problemleri Plansız ve Çarpık Yerleşme Güvenlik Endişesi Deprem Tehlikesi Yeni Konutlar için Yetersiz Alan Yerleşime Uygun Son Alanlardan Biri 12 Başakşehir Bölge Botanik Şehir Parkı Hayvanat Bahçesi Otel Ofisler Nikah Sarayı Gölet Başakşehir Yeni merkez İbni Haldun Üniversitesi İkitelli Şehir Hastaneleri 789 bin m 2 arsa üzerine 975 bin m 2 inşaat 8 farklı hastane yatak İstanbul un mevcut kapasitesine etkisi +%15,6 İbni Haldun Üniversitesi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 7 milyon m çalışan iş yeri Atatük Olimpiyat Parkı İSTOÇ Başakşehir Kayaşehir Kent Meydanı Özel Hastane Kişilik Cami Otel ve Kongre Merkezi AVM Botanik Şehir Parkı Kamu Kurumları 14 Başakşehir Kayaşehir ULAŞIM AĞI ALTERNATİF ULAŞIM ARAÇLARI Hava-ray Metro Tramvay KUZEY MARMARA OTOYOLU BAĞLANTI YOLLARI HASDAL BAĞLANTISI Başakşehir Park Mavera III I TOKİ ile arsa karşılığı gelir paylaşımı A1 C1 C2 D1 D2 II 11 Blok, 723 daire, 31 ticari ünite A2 B1 B2 B3 III 6 tip daire 1+0 / 1+1 / 2+1 / 3+1 / 4+1 / 5+1 IV V İhraç : B2 / C2 / D2 Daire Sayısı : 218 Pay Sayısı : Toplam Tutar : TL Ek Satış : C1 / D1 Daire Sayısı : 135 Pay Sayısı : Toplam Tutar : TL 16 Gayrimenkul Sertifikası Gayrimenkul Sertifikası Tanım Nedir İnşa edilecek veya edilmekte olan bir projenin finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen menkul kıymetlerdir. Ne İşe Yarar Nasıl Alınır Avantajları Riskleri Yatırımcılara sertifika biriktirerek konut sahibi olma veya gayrimenkul değer artışından sertifika aracılığıyla faydalanarak yatırım yapma fırsatı verir. Sertifikalar Borsa İstanbul da işlem görecek ve yatırımcılar ikinci elden alarak sertifikalarını istedikleri kadar artırma, isterlerse de borsada satıp getiri elde etme imkanına sahip olacaktır. Faizsiz kazanç sağlayan bir sermaye piyasası aracıdır. Küçük yatırımcılara değerli gayrimenkul projelerine topraktan girerek ortak olma imkanı sağlar. Konut sahibi olma veya konut satın almadan gayrimenkul projelerine metrekare bazında katılım imkanı sunar. Borsada işlem görür ve kolaylıkla nakde dönüştürülebilir. Güvenilir, şeffaf ve serbest piyasa ortamında işlemler gerçekleştirilir. Gayrimenkul sertifikası aracılığıyla gayrimenkul yatırımı yapmak, gayrimenkul fiyat değişim riskini, inşaatçıya ve projeye ilişkin riskleri ortadan kaldıramaz. Ancak sistem, ihraççının uygun görmesi halinde yukarıdaki bazı risklere karşı yatırımcılara koruma sağlayacak şekilde dizayn edilebilmektedir. Örneğin ihracın TOKİ tarafından gerçekleştirilmesi inşaatın tamamlanamama riskini ortadan kaldırmaktadır. Gayrimenkul Sertifikasında herhangi bir getiri garantisi bulunmamaktadır. Getiriler sertifikaların temsil ettiği gayrimenkul projesine bağlıdır. Üzerine sertifika ihraç edilen bağımsız bölümlerin asli ediminde başvuru önceliği uygulanmaktadır. Asli edimde tercih edilen gayrimenkulü alamama riski vardır. 18 Gayrimenkul Sertifikası Güvenceler İnşaatın Tamamlanma İhraçtan Elde Edilen Fon Tali Edimde Satış Gayrimenkul sertifikasına konu projenin tamamlanma garantisi Toplu Konut İdaresi Başkanlığındadır. Son yapılan mevzuat değişikliği Gayrimenkul sertifikası ihracına konu bağımsız bölümler ve Gayrimenkul sertifikası ihracı karşılığında elde edilen fon, ihraççının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi hâlinde dahi amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez. Proje bitiminden sonra hala satılmayan gayrimenkuller varsa ihraççı proje bitimini takiben daha önce izahnamede belirtilen süre ve yöntemler dahilinde (Örn: açık arttırma, ihale vs) gayrimenkulleri satarak sertifika sahiplerine payları nispetinde ödemeleri gerçekleştirilir. Gene de satılamayan bağımsız bölümler varsa, borsada son 3 aylık ortalama fiyat veya söz konusu fiyatın sağlıksız olduğu SPK tarafından da kabul edilirse yapılacak olan ekspertiz sonrası oluşacak fiyat üzerinden ihraççı tarafından geri satın alınır. TOKİ bu maddeden muaf tutulmuştur. 19 Gayrimenkul Sertifikası Sistemin İşleyişi Vade & Borsada İşlem Görme Periyodu (36 Ay) Asli Edim Kullanım Süresi (30 Ay) Tali Edim İfa Süresi (6 Ay) 2 Ay Asli Edim İfa Süresi 25 2 AY Ocak 2017 İnşaat Başlangıç Günü 05 Nisan 2017 Borsada İlk İşlem Günü 06 Aralık 2019 Proje Bitiş 06 Şubat 2020 Asli Edim İtfa İçin Son Günü 06 Nisan 2020 Tali Edim İtfa İçin Son Gün I Projede gayrimenkul sertifikası çıkarılacak bölümler seçilir II Hangi daire için kaç adet sertifika toplanması gerektiği belirlenir III Sertifikalar halka arz edilerek fon toplanır ve fonun yetkili kurumda blokajı yapılır IV Halka arz sonrası sertifikalar borsada işlem görmeye başlar ve aynı zamanda inşaat ilerlemesine göre fon parça parça inşaatçıya aktarılır V İnşaata ilişkin satışlar ve gelişmeler düzenli şekilde KAP aracılığıyla yatırımcılara duyurulur VI Yatırımcılar borsadan ek sertifika alarak ev/ofis mülkiyetini alır (satış sözleşmesi veya tapu tahsisi yolu ile) - ASLİ EDİM VII Yeterli sertifikası olmayan veya ev/ofis almak istemeyen yatırımcılara sertifikalarının karşılığı, ilgili ev/ofislerin açık artırma yöntemiyle satılmasıyla ödenir. Açık artırmada da alıcı olmaması durumunda ihraççı son 3 ayda oluşan ortalama fiyattan veya söz konusu fiyatın sağlıklı olmadığı görüşü oluşursa yapılacak ekspertiz değerinden ihraççı tarafından satın alınır. (TOKİ bu maddeden muafiyet talep etmiştir) - TALİ EDİM 20 Gayrimenkul Sertifikası Asli Edim Süreci Aracı Kuruma Başvuru Yatırımcı, hedeflediği bağımsız bölüm için gerekli sertifika adedine ulaşınca, yatırım kuruluşuna hangi bağımsız bölümü istediğini belirterek başvuruda bulunur Başvurunun TOKİ ye İletilmesi Asli Edim İfası Aracı kuruma yapılan başvuru ile müşterisinin ilgili bağımsız bölüm için yeterli sertifikası olup olmadığını kontrol eder. Olması durumunda, sertifikalar yatırımcı hesabında bloke edilerek TOKİ ye bildirim yapılır. Başvuru önceliğinde yatırımcının aracı kuruma başvuru zamanı esas alınır. Zaman konusunda ihtilaf olması durumunda aracı kurumdan başvuru zamanını belgelemeleri istenebilir. Asli Edim talebini alan TOKİ, bağımsız bölümün daha önce satılıp satılmadığını kontrol eder. Eğer satılmış ise, en geç 2 iş günü içinde yatırımcı kuruluşu bilgilendirerek talebi reddeder. Eğer satılmamış ise, yatırımcıya sözleşme imzalamak üzere davet gönderir. Yatırımcı en geç 10 iş günü içinde sözleşmeyi imzalayarak asli edimi gerçekleştirmesi gerekir. İlgili sürede başvurmayan, sözleşme imzalamayan, süreci tamamlamayan yatırımcıların başvuruları iptal edilir ve TOKİ nin aracı kurumu bilgilendirmesi ile yatırımcı hesabındaki blokaj kaldırılır. Sertifika İptali ve Duyuru TOKİ asli edimler ile ilgili KAP duyurusunu her bir asli edimi takiben yapar veya aylık olarak toplulaştırarak yapabilir. 21 Gayrimenkul Sertifikası Tali Edim Süreci Kimler Tali Edime Kaldı? Asli edim kullanım süresi içinde asli edim talebini bildirmeyen (başka bir ifadeyle ev alacak kadar sertifikası olmayan veya yeterli sertifikası olduğu halde ev almak istemeyen) tüm yatırımcıların Tali Edim istedikleri kabul edilir. Açık Artırma Süreci Tali Edime kalan dairelerin satışı konusunda en az 1 açık artırma yapılır ve ilk açık artırmada ekspertiz değerinin altında satış yapılması mümkün değildir. Açık artırmada da alıcı olmaması durumunda ihraççı son 3 ayda oluşan ortalama fiyattan veya söz konusu fiyatın sağlıklı olmadığı görüşü oluşursa yapılacak ekspertiz değerinden ihraççı tarafından satın alınır.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks