Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

PATOLOJİ UZMANLARININ ADLİ TIBBİ SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DR. GÖKHAN ERSOY

Category:

Essays & Theses

Publish on:

Views: 44 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü PATOLOJİ UZMANLARININ ADLİ TIBBİ SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DR. GÖKHAN ERSOY o Genel sorumluluk ve yükümlülükler o Patoloji uzmanı olmaktan kaynaklanan yükümlülükler
Transcript
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü PATOLOJİ UZMANLARININ ADLİ TIBBİ SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DR. GÖKHAN ERSOY o Genel sorumluluk ve yükümlülükler o Patoloji uzmanı olmaktan kaynaklanan yükümlülükler Genel olanlar, herhangi bir hekimin de üstlendikleridir. o Muayene o Suçu bildirme (TCK 280) o Yardım etme (TCK 98) MADDE 280- (1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır. MADDE 98- (1) Yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye hal ve koşulların elverdiği ölçüde yardım etmeyen ya da durumu derhal ilgili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla kişinin ölmesi durumunda, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Otopside; Sadece histopatolojik inceleme yapma olasılığımız, adli otopsi yapma olasılığından fazladır. . Yükümlülüklerimizde CMK yasal çerçeveyi belirler. Madde 87 (1) Otopsi, Cumhuriyet savcısının huzurunda biri adlî tıp, diğeri patoloji uzmanı veya diğer dallardan birisinin mensubu veya biri pratisyen iki hekim tarafından yapılır. Müdafi veya vekil tarafından getirilen hekim de otopside hazır bulunabilir. Zorunluluk bulunduğunda otopsi işlemi bir hekim tarafından da yapılabilir; bu durum otopsi raporunda açıkça belirtilir. (2) Otopsi, cesedin durumu olanak verdiği takdirde, mutlaka baş, göğüs ve karnın açılmasını gerektirir. (3) Ölümünden hemen önceki hastalığında öleni tedavi etmiş olan tabibe, otopsi yapma görevi verilemez. Ancak, bu tabibin otopsi sırasında hazır bulunması ve hastalığın seyri hakkında bilgi vermesi istenebilir. (2) Ölünün adlî muayenesinde tıbbî belirtiler, ölüm zamanı ve ölüm nedenini belirlemek için tüm bulgular saptanır. Bu muayene, Cumhuriyet savcısının huzurunda ve bir hekim görevlendirilerek yapılır. Moleküler inceleme için örnek alınması (4) Gömülmüş bulunan bir ceset, incelenmesi veya otopsi yapılması için mezardan çıkarılabilir (5) Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen işlemler yapılırken, cesedin görüntüleri kayda alınır. Yeni doğanın cesedinin adlî muayenesi veya otopsi Madde 88 (1) Yeni doğanın cesedi üzerinde adlî muayene veya otopside, doğum sırasında veya doğumdan sonra yaşam bulgularının varlığı ve olağan süresinde doğup doğmadığı ve biyolojik olarak yaşamını rahim dışında sürdürebilecek kadar olgunlaşmış olup olmadığı veya yaşama yeteneği bulunup bulunmadığı saptanır. Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem Madde 89 (1) Zehirlenme şüphesi olan hâllerde organlardan parça alınırken, görünen şekli ile organın tahribatı tanımlanır. Ölüde veya başka yerlerde bulunmuş şüpheli maddeler, görevlendirilen uzman tarafından incelenerek tahlil edilir. (2) Cumhuriyet savcısı veya mahkeme, bu incelemenin, hekimin katılmasıyla veya onun yönetiminde yapılmasına karar verebilir. AYRINTILAR Adli otopsinin kendine özgü prosedürleri Travma tarifi Yara seyir tarifi Vücuttan elde edilenler Delil zinciri Travmanın makroskopik tarifi, mikroskopisinden önemlidir. Laboratuvarınızda bile! 110 gr ağırlığında, 12X8X4 cm ölçülerinde dalak materyali. Dış yüzeyinde birbirine paralel 8 ve 5 cm. uzunluklarında paralel iki adet yırtık hattı mevcuttur. Laserasyon derinlikleri 0,9 cm olup, dalak dokusu kesit yüzeylerine doğru kabarma göstermektedir. Kesit derinliğinde ve kapsül altında kanama alanları mevcuttur. Vücuttan elde edilen kanıtlar, usulune uygun alınmalı ve paketlenmelidir. Biyolojik materyaller Mermiler Fiziki deliller Delil Zinciri Zarfın hiç açılmayacağı bir biçimde kapatılması önemlidir. Depolama ve taşıma koşulları uygun olmalıdır. Teslimatın her aşaması bir formla imza altına alınmalıdır. FARKLI OLGU TÜRLERİ Cezaevi Ve Gözaltı Ölümleri Minnesota Otopsi Protokolünün uygulanması zorunludur. Hastane otopsilerimize benzer standart Organ Nakilleri Adli olgularda organ alımı yapılacaksa Operasyona katılıp alınan organı Tarif etmek, kayıt altına alınmak gerekir. Çocuk Otopsileri Açıklanamayan Ani İnfant Ölümü (SUDI) ve SIDS Sarsılmış Bebek Sendromu İstismar Ani kalp ölümleri Tıbbi uygulama hatası iddialarında; Meslektaşlarımızı değerlendirmemiz gerekebilir. Bunu bilirkişi ya da mütalaa veren olarak yapabiliriz. Yükümlülüklerimizde CMK yasal çerçeveyi belirler. Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına re'sen,. karar verilebilir. Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgi ile çözülmesi olanaklı konularda bilirkişi dinlenemez. Bilirkişi olarak atananın kabul mecburiyeti vardır. Madde 65 (1) Aşağıda belirtilen kişi veya kurumlar, bilirkişilik görevini kabul etmekle yükümlüdürler: a) Resmî bilirkişilikle görevlendirilmiş olanlar ve 64 üncü maddede belirtilen listelerde yer almış bulunanlar. b) İncelemenin yapılması için bilinmesi gerekli fen ve sanatları meslek edinenler. c) İncelemenin yapılması için gerekli mesleği yapmaya resmen yetkili olanlar. Tanıklıktan çekinme kriterleri, bilirkişilikten çekinmede de geçerlidir. Öz ya da kayın akrabalık Eş Nişanlı Bütün tıp meslek veya sanatları mensupları (bu sıfatları dolayısıyla hastaları ve bunların yakınları hakkında öğrendikleri bilgiler hakkında) Bilirkişi iseniz, o Resmi bir göreviniz vardır o Bilirkişi Raporu yazarsınız. Uzman Mütalaası ve Çapraz Sorgu Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Çapraz Sorgu Mahkemede sözlü aydınlatma Saldırabilir Durum Uzmanlık alanı dışına çekmeye çalışabilir Evet hayır demenizi isteyip kısıtlayabilir Hangi textbooku doğru ve standart olarak kabul ettiğinizi sorabilir Mütalaa için kaç lira aldığınızı sorabilir Sakin kalın Çözüm Alan dışında olduğu için bu soruyu cevaplayamayacağınızı söyleyin Hakime dönüp, durumun açıklamaya ihtiyaç gösteren bir durum olduğunu söyleyin Hiç birini otorite olarak tanımanın doğru olmadığını, hastalıkların özgün tablolar olabileceğini söyleyin Mütalaa için değil, harcadığınız mesai ve profesyonel bilginiz için ücret aldığınızı söyleyin *: Davis, Gregory G. Pathology and law: a practical guide for the pathologist. Springer Science & Business Media, 2004. Durum Başkasına konsülte edip etmediğinizi, mahkemede ne söyleyeceğinizi konuşup konuşmadığınızı sorabilir Notlarınıza bakmadan cevap vermenizi dayatmaya çalışabilir İki bölümlü sorular sorup, cevabınızı karıştırmaya çalışabilir Meslektaşınızla birbirinize düşürmeye çalışabilir Çözüm Tıbbi durumu konuştuğunuzu, mahkeme ifadesi ile ilgili bir danışma olmadığını vurgulayın. Bakmayı tercih ettiğinizi söyleyin, hakkınız vardır. Hakime dönüp soruların ayrılması gerektiğini söyleyin Meslektaşınızı kötülemeyin. *: Museu de Arte de Sao Paulo, Brasil Teşekkür Ederim.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks