Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

PELİTLİ MAH.YAKUT SOK. NO: 20, B BLOK KAT 1, DAİRE 12 ORTAHİSAR / TRABZON ZUHAL KÖR

Category:

Leadership & Management

Publish on:

Views: 27 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ŞARTLAR 1-ING Bank A.Ş. (kısaca banka olarak anılacaktır) tarafından PELİTLİ MAH.YAKUT SOK. NO: 20, B BLOK KAT 1, DAİRE 12 ORTAHİSAR / TRABZON adresinde mukim ZUHAL KÖR (kısaca adı geçen olarak anılacaktır)
Transcript
ŞARTLAR 1-ING Bank A.Ş. (kısaca banka olarak anılacaktır) tarafından PELİTLİ MAH.YAKUT SOK. NO: 20, B BLOK KAT 1, DAİRE 12 ORTAHİSAR / TRABZON adresinde mukim ZUHAL KÖR (kısaca adı geçen olarak anılacaktır) ne açılıp kullandırılan Konut kredisi nedeniyle adı geçenin, Bankaya ipotek tesis tarihi itibariyle ,00- TL (Y/SeksenBin Türk Lirası) kayıtsız ve şartsız anapara borcu bulunduğunu, bu borcu kayıtsız ve şartsız gayrikabili rücu suretiyle itirazsız aynen kabul ettiğimi/zi, bu anapara borcumuzu kredi sözleşmesindeki geri ödeme planı çerçevesinde geri ödeme planında yazılı akdi faizi, fon ve gider vergisi ile birlikte geri ödeme planında yazılı miktar ve vadelerde ödemeyi kabul ve taahhüt ettiğimi/zi gayrikabili rücu suretiyle beyan ve kabul ederim/z. İşbu kayıtsız ve şartsız kesin borcumun/zun anaparası, akdi faizleri, gider vergisi, fonu, temerrüt faizi ve diğer tüm ferileriyle birlikte tamamıyla ödeninceye kadar işbu borçlarımın/zın teminatını teşkil etmek üzere maliki bulunduğum/uz taşınmaz malımı/zı (mallarımızı) bütünleyici parçaları ve eklentilerini de kapsamak üzere ve fekki bankadan bildirinceye kadar Bankaya alacak miktarı üzerinden 2.derecede, önceki boş olmayan dereceler atlanarak boş ve serbest dereceden istifade etmek kaydı ile KESİN BORÇ İKRARINA HAVİ ANAPARA İPOTEĞİ İLE İPOTEK ettiğimi/zi kabul ederim/z. 2-İpoteğin önceki boş olmayan dereceler atlanarak boş ve serbest kalan dereceye çıkarılması işleminin yazılı beyan ve talebe gerek olmaksızın res en yapılmasını kabul ve beyan ederim/z. Bankanın da tek başına ipoteğin boşalan üst derecelere yükseltilmesini talep edebileceğini kabul ve beyan ederim/z 3-Her ay ödenecek taksitin, ne kadarının anapara, ne kadarının akdi faiz, ne kadarının gider vergisi ve ne kadarının da fon kesintisi olduğu GERİ ÖDEME PLANINDA dökümlü ve ayrıntılı olarak belirlenmiş olup, bunlardan her hangi birisinin ödenmemesi durumunda, tarafıma/za HER HANGİ BİR İHBAR VEYA İHTARA gerek kalmaksızın, AKSAYAN TAKSİT MİKTARI ile BAKİYE ANAPARALARIN TOPLAMININ, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve buna dair mevzuat hükümler ayrık olmak üzere, kendiliğinden muaccel hale geleceğini ve AKSAYAN TAKSİT TARİHİNDEN itibaren MUACCEL BORCUMA/ZA TEMERRÜT FAİZİNİN işlemeye başlayacağını, temerrüt durumunun tespitinde adı geçenin (kredi müşterisinin) isteği üzerine geri ödeme planı yenilenmiş ise en son ödeme planının esas alınmasını / alınacağını, temerrüt halinde her hangi bir ihtara veya ihbara gerek olmaksızın Bankanın doğrudan ipoteğin paraya çevrilmesi cihetine gidebileceğini ve tarafıma/ıza ipoteğin paraya çevrilmesine dair icra emri tebliğ ettirebileceğini kabul ve beyan ederim/z. 4-Temerrüt halinde, geri ödeme planındaki yazılı akdi faiz oranına bu oranın % 30 nun ilavesi suretiyle bulunacak oran üzerinden temerrüt faizi ödemeyi kabul, taahhüt ve beyan ederim/z. Bugünkü akdi faiz oranı yıllık %14,28 dir. 5-Sözleşme ve taahhütnamelerle ödemeyi kabul ettiğimiz gider vergisini, bankanın vergi dairesine yatırıp yatırmadığına bakılmaksızın Bankanın bizden talep ve tahsil etmeye hakkının bulunduğunu, keza mevzuat değişikliği veya her hangi bir nedenle işbu ipotek konusu kredi ve işbu ipotek sözleşmesi sebebiyle doğmuş veya doğacak her türlü vergi, resim, harç, faiz farkı faiz fonu ve bunlara ait ceza ve gecikme zamlarının da tarafıma/mıza ait olduğunu, bunları gününde ilgili yerlere ödeyeceğimi/zi, bunların banka tarafından tarafımdan/ızdan talep edilmesi halinde Bankaya depo etmeyi, Bankaca ödenmesi halinde ise ödeme tarihinden itibaren işbu ipotek akit tablosunda belirtilen oranda temerrüt faizi ve ekleri ile birlikte bankaya ödeyeceğim/iz. 6-İpotek edilen taşınmaz mallardan biri veya bir bölümü ve/veya tamamının üçüncü kişilere devir edilmesi halinde veya taksim vuku bulduğunda, durumu alıcı adı ve adresi ile birlikte devir tarihinden itibaren 3 gün içerisinde Bankaya yazılı olarak bildireceğimi/zi, bildirimin yapılmamasının sözleşmeye aykırılık olarak kabul edileceğini ve bankanın dilerse işbu devir nedeniyle tüm borcu muaccel kılma hakkına sahip olacağını yeni malik borcun tamamını kabul etse dahi, Medeni Kanunun 888. ve 889.maddeleri gereğince, tarafımıza herhangi bir ihbar ve ihtar yapılmasına gerek kalmaksızın borçluluğumun/zun devam edeceğini gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim/z. 7-İş bu ipotek ile temin edilen borçlardan herhangi birinin vadesi gelip de vadesi gelen borcumu/zu anaparası, masraf, komisyon ve sair masrafları ile birlikte herhangi bir neden ile ödenmemesi durumunda, o tarihte mevcut bütün borçların muacceliyet kesbedeceğini, 8-Bu ipoteğin teminat teşkil ettiği kredi/krediler herhangi bir nedenle başka tür krediye dönüştürüldüğü takdirde veya başka bir kredi açıldığı takdirde, ipoteğin aynı koşullarda ve miktarda dönüştürülen kredinin teminatını teşkil edeceğini, bu ipotekten sonra taşınmaz/lar üzerine tesis edilen her türlü takyidat, lehdarlarının da bu hükmü peşinen kabul etmiş sayılacağını beyan ve kabul ederim/z. 9-Özendirilmiş kredilerin (teşvikli krediler, vergi veya bsmv indirimi uygulanmış krediler gibi avantajlı kredilerin), normal krediye dönüşmesi sebebiyle veya herhangi bir sebepten dolayı ödenmesi gereken tüm vergi, resim, harç, faiz farkı, faiz fonu ve bunlara ait cezaların da ipoteğin kapsamında bulunduğunu kabul ederim/z. 10-Birden fazla taşınmazın ve/veya hissenin ipotek verilmesi halinde, ipotek edilen taşınmaz mallardan her birinin ve/veya her bir hissenin tümünün borcun tamamından sorumlu olacağını, taşınmazın herhangi bir sebeple ifraza uğraması durumunda da, her bir parçasının ipotekle yükümlü olacağını ve borcun tamamından sorumlu olacağını; borcun kısmen ödenmesi halinde bankanın muvafakati olmaksızın ipoteklerden herhangi birinin fekkedilmesinin istenemeyeceğini, bankanın dilediğini fek etmekte muhtar olduğunu, Bankanın iş bu ipotekle teminat altına alınan kredilerden veya sair hukuki ilişkilerden dolayı bir alacağı bulunmasa dahi, kullandırılan kredilerle ilgili olarak T.C Merkez Bankası veya sair ilgili merciilerden cezai faiz, fark faizi, ihracat taahhüdü, döviz taahhüdü, yatırım taahhüdü vesair müeyyidelerden dolayı bir borcumun/zun bulunmadığına ve bankanın bu konuda ibra edildiğine dair bir yazı ibraz edilmeden ipoteğin fekkini talep etmeyeceğimi/zi sözleşmeden ve/veya mevzuattan doğan bu türden borçlarımızın ve taahhütlerimizi ödeyeceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederim/z. 11-Bankaya ipotek edilen taşınmazımızı kısmen veya tamamen kamulaştırılması halinde, kamulaştırma bedellerinin banka tarafından alınmasına muvafakat ettiğimizi, kamulaştırma bedeli ile kamulaştırmadan doğan her türlü hak ve menfaatlerin bankaya ait olacağını, bedel borcu karşılamadığı taktirde, kalan miktar için talep edilen tarihten itibaren 3 gün içerisinde başka taşınmazların ipotek edileceği veya bu miktarı aynı süre içerisinde def aten ödeneceğimi/zi kabul, beyan ve taahhüt ederim/z. 12-İpotek edilen taşınmazın sigortasının bulunmaması durumunda, bankanın taşınmazımızı tüm eklentileri ve bütünleyici parçaları ile birlikte, dilediği bedel ve dilediği rizikolara karşı,gider ve primleri tarafıma/za ait olmak üzere dain ve mürtehin sıfatıyla sigorta ettirebileceğini, müddeti biten sigortaları yenileyebileceğini; taşınmazın sigortalı olması halinde sigorta poliçesini Bankanın rehinli alacaklısı (dain mürtehin) bulunduğunu ifade eden zeyilname ile birlikte ipoteğin tesisi gününden itibaren 3 gün içerisinde bankaya ciro ederek devredeceğimi/zi, bu yükümlülüğü yerine getirmediğim/miz takdirde bu hususun sözleşmeye aykırılık olarak kabul edilebileceğini ve bankanın kredi ilişkisini sona erdirerek borcu muaccel kılabileceğini; Medeni Kanunun 876.maddesinden hareketle, sigorta prim ve giderlerinin Medeni Kanunun 875.maddesi gereğince ipotek alacağından önce geleceğini kabul ve beyan ederim/z. 13-Bankaya olan borcun yukarıda birinci maddede yazılı ipotek miktarını aşması halinde veya her ne şekilde olursa olsun ipotekli taşınmaz mal/mallar ile bunların eklenti ve bütünleyici parçalarında ortaya çıkacak kıymet azalmalarında bankanın talep ettiği tarihten itibaren 3 gün içinde ve talep ettiği miktarda yeni ipotek vermeyi kabul ve taahhüt ederim/z, 14-Bankaya ipotek edilen taşınmazın kıymetinde vuku bulacak düşüşten dolayı Medeni Kanunun 866.madde hükmü saklı kalmak kaydı ile ihtara başkaca talebe ve/veya Mahkemeye gitmeye hacet kalmaksızın Medeni Kanunun 865.ve 867.madde hükümleri gereğince Bankanın lüzumlu gördüğü tedbirleri alabileceğini, bunun için sarf edilen masrafların Medeni Kanunun 875. maddesi ile düzenlenen ipotekle sağlanan güvence kapsamında olacağını Medeni Kanunun 867.maddesi uyarınca ödenecek tazminatı, bankanın bilgi ve muvafakati olmaksızın tahsil edemeyeceğimi/zi, bankanın dilediği takdirde anılan tazminatı, ödeyecek kişi veya kuruluştan bilgimiz dışında isteyebileceği, alabileceği ve vadesi gelmese dahi borcumdan/muzdan mahsup etmek konusunda tam izin ve yetkili olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt ederim/z. 15-Bu ipoteğin varlığının, Rehin Açığı Belgesi alınmadan önce dahi bankanın aleyhime/mize haciz veya iflas yolu ile takibe geçmesine engel olmadığını kabul beyan ve taahhüt ederim/z. 16-İşbu ipotek nedeniyle yapılacak her türlü tebligatta PELİTLİ MAH.YAKUT SOK. NO: 20, B BLOK KAT 1, DAİRE 12 ORTAHİSAR / TRABZON adresimin/zin teblige yarar adres olduğunu, bu adrese veya adres paylaşım sisteminde kayıtlı adresimize yapılacak tebligatların şahsıma/mıza yapılmış sayılacağını, adresimin/zin değişikliğinde değişen adresin noter kanalı ile bankaya bildirilmemesi halinde yazılı adresime/ize veya adres paylaşım sisteminde kayıtlı adresime/ize gönderilecek tebligat tebliğ edilemese dahi tebliğ edilmiş sayılmasını kabul ettiğimizi; adres değişikliğinde yurt dışı adresi gösterilemeyeceğini kabul ve beyan ederim/z. 17-BANKA ya yapılacak tebligatlara esas adresin ING Bank A.Ş. TRABZON DEĞİRMENDERE ŞUBESİ ( açık adresi : Sanayi Mahallesi Devlet Kara Yol Caddesi No: 85 Merkez Trabzon ) olduğunu, Bankanın anılan şubesinin adresinin değişmesi veya başka bir şube ile birleşmesi veya başka bir şubeye devir edilmesi durumunda Ticaret Sicil Memurluğundaki yeni adresinin esas alınacağını kabul ve beyan ederim/z. 18-İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda bankanın kanuni defter, belge ve kayıtlarının (bilgisayar kayıtları dâhil) delil teşkil edeceğini HMK nun 193.maddesi ile öngörülen delil anlaşması niteliği taşıdığını kabul, beyan ve taahhüt ederim/z. 19-Taraflar arasında oluşacak her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkisini şimdiden kabul ve beyan ederim/z. 20-İşbu şartlardan herhangi birisinin herhangi bir nedenle geçersiz olması, diğer şartları geçersiz kılmayacağı gibi, ipotek aktinin de geçerliliğini etkilemeyeceğini kabul ve beyan ederim/z. 21-İşbu ipotek sözleşmesinin şartları içerisinde; ipotek veren üçüncü kişi yönünden 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 581 ila 603 maddeleri kapsamında kefaletine ya da kişisel güvencesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığını, bu hususlara ilişkin tüm hukuki sorumluluğun Bankaya ait olduğunu kabul ve beyan ederim/z. IPOTEK VERİLEN TAŞINMAZ/LARIN BİLGİLERİ İli : TRABZON İlçesi : ORTAHİSAR Mahallesi/Köyü : TOKLU Mevkii : - Ada : 2135 Parsel : 3 Arsa Payı : 3/28 Blok : - Kat No : 2 Bağımsız Bölüm Numarası : 5 Maliki : ZUHAL KÖR Niteliği : MESKEN İPOTEĞİ VERENİN/VERENLERİN ADI-ADRESİ-İMZASI ZUHAL KÖR PELİTLİ MAH.YAKUT SOK. NO: 20, B BLOK KAT 1, DAİRE 12 ORTAHİSAR / TRABZON Tapu siciline göre, mülkiyetten başka leh ve aleyhine mevcut diğer ayni hak ve takyid, bu resmi senedin ilgili sütununda gösterilmiştir. Taraflar, bu... akdinin tapu siciline kayıt ve tescilini talep ettiler. Akdi içeren bu resmi senet tarafımızdan düzenlenmiş ve yazılışı okunup, isteklerine tamamen uygun olduğu anlaşıldıktan sonra İkibin...yılı...ayının......ıncı...günü_saat...de...da hepimiz tarafından imza ve tasdik olundu. Tapu Müdürü Resmi Senedi Düzenleyen Taraf Taraf Görevli Memur
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks