Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

Category:

Fan Fiction

Publish on:

Views: 3 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN FUNCTIE: HALFTIJDS CONTRACTUEEL ARBEIDSTRAJECTBEGELEIDER NIVEAU B1-B3 CONTRACT BEPAALDE DUUR VAN
Transcript
PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN FUNCTIE: HALFTIJDS CONTRACTUEEL ARBEIDSTRAJECTBEGELEIDER NIVEAU B1-B3 CONTRACT BEPAALDE DUUR VAN 2 JAAR (19/38) INHOUD: 1. FUNCTIEBESCHRIJVING 2. EXAMENPROGRAMMA 3. HOE SOLLICITEREN? 4. ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN 1. FUNCTIEBESCHRIJVING Arbeidstrajectbegeleider 1.1 Functieomschrijving: - Salarisschaal: niveau B, salarisschaal B1 B3 - Dienst/Cluster: welzijn en gezin 1.2 Plaats in het organogram: Hoewel de arbeidstrajectbegeleider wordt aangeworven door de gemeente Kapellen, werk je bij het OCMW van Kapellen. Daar werk je onder leiding van het diensthoofd welzijn en gezin. 1.3 Hoofddoel functie: Als arbeidstrajectbegeleider begeleid je nieuwkomers en anderstaligen naar opleiding en tewerkstelling. 1.4 Functie-inhoud: - je werkt individuele trajecten voor de maatschappelijke integratie van cliënten uit - je begeleidt op een intensieve manier cliënten met het oog op tewerkstelling, hierbij maak je o.a. een diagnose van factoren die belemmerd werken voor intrede op de arbeidsmarkt en zoek je naar oplossingen hiervoor (kinderopvang, vervoer ) - je onderzoekt het aanbod aan tewerkstelling, dit omvat o.m.: het contacteren van potentiële werkgevers, het onderhandelen over tewerkstellingsmogelijkheden van de cliënten - je bent de contactpersoon vanuit het OCMW met werkgevers - je werkt nauw samen met en je bent contactpersoon voor de werkwinkel, VDAB en andere lokale werkgelegenheidsactoren. 1.5 Functie-eisen: Specifieke functie-gebonden competenties: - een basiskennis van de sociale en arbeidswetgeving is een pluspunt: wetgeving over maatschappelijke integratie, steunverlening en vluchtelingen. Je bent in staat om op korte termijn deze kennis eigen te maken - kennis over specifieke tewerkstellingsmaatregelen en tewerkstellingsinitiatieven voor cliënten van het OCMW is een pluspunt, je bent in staat om je dit op een korte termijn eigen te maken - vlot met technologie en nieuwe media overweg kunnen en een zeer goede kennis hebben van de courante office-toepassingen Persoonlijke competenties: - Coachen: het behalen van resultaten met cliënten door hen aan te sturen en op te volgen door middel van coaching, begeleiding, persoonlijke ontwikkeling en motivatie van de cliënten - Communicatief vermogen: zich zowel verbaal als non-verbaal vlot en genuanceerd kunnen uitdrukken; informatie op een correcte en begrijpelijke manier overbrengen. - Stressbestendigheid: efficiënt gedrag vertonen in situaties met hoge complexiteit, tijds- of werkdruk en/of bij tegenslag, teleurstelling of kritiek - Overtuigingskracht: instemming verkrijgen voor een idee, mening, aanpak of visie door het gepast aanwenden van goed onderbouwde argumenten en de nodige autoriteit - Samenwerken: samen met andere actoren een bijdrage leveren aan opleidings- en tewerkstellingsprojecten voor nieuwkomers en anderstaligen - Probleemoplossend vermogen: zelfstandig kunnen analyseren, het oplossen en formuleren van voorstellen n.a.v. problemen die naar boven komen bij de begeleiding van de cliënten. Crisis- en conflictsituaties kunnen aanpakken en oplossen op diplomatische wijze - Initiatief en pro-activiteit: kansen zien en uit eigen beweging acties voorstellen en/of ondernemen. Anticiperen op toekomstige problemen. Organisatietalent, planningsvaardigheid en zelfstandigheid bezitten Wat verwachten we verder van je: Je bent bereid om in flexibele uren te werken en om sporadisch avondwerk te doen in het kader van overleg, initiatieven etc. 2. EXAMENPROGRAMMA De selectieprocedure bestaat uit: - een CV-screening waaruit maximum 7 kandidaten geselecteerd worden - een schriftelijke case (deze wordt per mail bezorgd en dien je thuis voor te bereiden) - een mondeling gedeelte De beschreven competenties uit de functiebeschrijving zullen hierin getoetst worden. Je dient ten minste 50% te behalen op elk gedeelte afzonderlijk en ten minste 60% op het totaal om te slagen. 3. HOE SOLLICITEREN? Gelieve je gegevens in te vullen in het inschrijvingsformulier via het e-loket. Je dient hier ook je CV, motivatiebrief en diploma op te laden. Het inschrijvingsformulier kan je terugvinden via volgende link: Je kandidatuur kan alleen aanvaard worden indien deze volledig is (inschrijvingsformulier, CV, motivatiebrief en diploma). Je kandidatuur moet ten laatste op maandag 2 januari 2017 verstuurd worden. Laattijdig of onvolledig ingediende kandidaturen worden niet aanvaard. Je krijgt een ontvangstmelding van je kandidatuur. 4. ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN De algemene aanwervingsvoorwaarden zijn opgenomen in de rechtspositieregeling van toepassing op het gemeentepersoneel. Om toegang te hebben tot een functie bij het gemeentebestuur, moeten de kandidaten: 1. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, dan mag de kandidaat een schriftelijke toelichting voorleggen; 2. Voor een contractuele functie: Belg zijn als de uit te oefenen functie een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvat die strekken tot de bescherming van de belangen van het bestuur, of in de andere gevallen, is er geen nationaliteitsvereiste; 3. De burgerlijke en politieke rechten genieten; 4. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk; Taalkennis: Om in aanmerking te komen voor de aanwerving, moeten de kandidaten voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; Diplomavereiste: In het bezit zijn van een bachelordiploma Ten slotte moet de kandidaat uiteraard slagen voor de selectieprocedure.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks