Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Peygamber ve Beşer Olarak Hz. Muhammed

Category:

Automobiles

Publish on:

Views: 71 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Sıddık KORKMAZ 1191 Peygamber ve Beşer Olarak Hz. Muhammed Sıddık KORKMAZ* Hz. Peygamber, Allah'ın önce Müslümanlara sonra da insanlığa hayadarını dengeli, huzurlu, hem bu dünya hem de öteki dünyada mutlu
Transcript
Sıddık KORKMAZ 1191 Peygamber ve Beşer Olarak Hz. Muhammed Sıddık KORKMAZ* Hz. Peygamber, Allah'ın önce Müslümanlara sonra da insanlığa hayadarını dengeli, huzurlu, hem bu dünya hem de öteki dünyada mutlu ve düzgün bir biçimde sürdürmelerini temin etmek üzere gönderdiği örnek bir şahsiyettir Onun şahsiyeti, sahip olduğu peygamberlik görevi haldeında kanaat edinmemize yardımcı olacak niteliktedir. Tarihi bütün kaynakların ittifakla belirttiği üzere o elemin yani güvenilir iris/m olma vasfına sahiptir. Mesela o, Cahiliye döneminde Mekke'ye gelen hacıların haksızlığa uğrarnalarını engellemek üzere kurulmuş olan hılfu'l-fudul yani erdem anlaş ması nın bir üyesidir. Aynı şekilde Cahiliye döneminde bir sel baskını sebebiyle yıkılan Ka'be'nin yeniden inşası sürecinde Hacerü'l Esved' i kimin yerine kayacağı tartışmasında, bu iş i yapmaya en layık kişinin o oldu ğ u konusunda ittif:ık edilmiştir. Keza ilk vahiy geldiğinde eşi Hz. Hatice, onun güvenilir ve dürüst bir kişiliğe sahip olduğunu ifade etmiş ve onu tasdik etmekte bir sakınca görmemiştir. Risaletin Mekke döneminde ona inanınayan Mekkeli müşrilder, kendisine her türlü ithaını yapmı şlar ancak onun yalancı veya sahtekar olduğunu dile getirıneınişlerdir. Hz. Peygamber'in bütün bu vasıfları, onun Allah'tan Prof. Dr., N ecmet6n Erbakan Üniversitesi Tlahiyac Fakültesi, İslam Tarihi Anahilim Dalı, Mezhepleri Hz. Peygamber'in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı almış olduğu vahyi insanlığa duyurma görevine yansımış ve aldığı eminete ihanet etmemiştir. Böyle bir ihtimal de vahyin korunmuşluğu açısından söz konusu değildir. 1 Çünkü vahyin korunmasını evrensel bir mesaj olması sebebiyle bizzat Allah Te5Ja kendi üzerine almıştır. 2 Hz. Peygamber'in şahsiyeri bu eminetin korunmasına müsait bir zemin olmuştur. Hz. Peygamber'in nübüvveti şüphesiz kendisine verilen vahyi insanlığa duyurmalda ilişkilidir. Bununla birlikte kendisine bu kutsal görevin verilişi onun şahsiyeri hakkında bazı yanılgılara yol açmıştır. O vahiy almalda birlikte hala bir beşer, kelime-i şehadetre ifade edildiği gibi (abduh(ı ve resuluh(ı) önce Allah'ın bir kulu, sonra da O'nun elçisidir. Hz. Peygamber, ölümsüz değildir, ebediliği yoktur. Her canlı gibi o da ölümü tatmıştır. 3 Bununla birlikte o, duyguları olan bir beşerdir. Korkulu, endişeli ve hüzünlü günleri ve yılları olmuştur. Sevdiği, sevildiği, 1 gözyaşları döktüğü, ümitsizliğe düştüğü ve hata yaptığı günleri olmuştur. Sahabeden Abdullah b. Mektı1m'a yaptığı muamele sebebiyle ikaz edilmiştir. 5 K1fırler müşrilder veya münafıldar karşısında çekindiği ya da tereddüt ettiği dönemlerde, ona Allah'ın kendisinden korkulmaya daha layık olduğu gerçeği hatırlatılmıştır. (; Eğer Peygamber bize atfen bazı sözler uydurma ya kalkışsaydı, elbette onu bundan dolayı kıskıvrak yakalardık; sonra da onun şah daınarını keser atardık. Hiçbiriniz buna engel de olamazdınız. el-hakka 69/46 Şüphesiz o Kur'an'ı bizintürdik ve onun kuruyucusu da elbette biziz. el-hicr ı 5/9. (Ey Muhammed!) Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vcrmedik; sen öleceksin de onlar temelli mi kalacaklar? Her nefıs ölümü tadacakrır... , (Ey Muhammed) ~üphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler. el-enbiya 21 /34-35; Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler. ez-zümer 39/30. Ailah'ııı ralınıeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandııı. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah 'tan bağışlama dile. Al-i İnıran bk. Kendisine o ama geldi diye (Peygamber) yüzünü ekşitti ve öteye diindü. (Ey Muhammed!) Ne bilirsin, belki de o arınacak Yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fıyda verecek... abese 80/1-12. lık. Ey Peygamber! Allah'tan kork, ldfırlere ve nıünafıklara boyun eğnıe. Elbette Allal1 her şeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır. el-ahzib 33/1; el-kasa.' Sıddık KORKMAZ 1193 Hz. Zeyneb'le evliliği konusunda, bir beşer olması sebebiyle duygularını dışa vuramamış, çaresizlik içinde kalmış, vahyin kendisine yetişmesi yardımıyla bu sorunun üstesinden gelebilmiştir.l Hasımlarının gönlünü alabilmek için muhtemelen tavizler vermeyi ve onlara karşı şirin görünmeyi aklından geçirmiş, ancak üstlenmiş olduğu görevin böyle bir tavize imkan vermediği gerçeği ile karşılaşmıştır. 8 Hz. Peygamber'in bir beşer oluşu onun arkadaşları (ashabı) ile ilişkisinde daha belirgindir. Mesela Bedir Savaşı'nda ordusunun karargahını belirleme konusunda kendi fikrinden vazgeçmiş ve daha doğru bir karar olan arkadaşlarının görüşünü beninısenıekte bir sakınca görememıştır. Uhud Savaşı'nın nerede yapılacağı konusunda çevresindeki ashabı ile istişare etmiş ve o toplantıda alınan karara uymuştur. Hendek Savaşı'nda müşriklerin ittifakını dağıtmak amacıyla Medine gelirinin 113'ünü Beni Gatafan'a verme teklifıne, Sa' d b. Muaz ve Sa' d b. Ubade gibi isimler in karşı çıkması üzerine onların görüşlerini benimsemiş ve onların teldif ettiği şekilde davranmıştır. Bazen yanlış kararlar almış, ancal . bunlar Allah T eala tarafından düzeltilmiştir. 9 İnsan olması sebebiyle bazen kendisini yalnız hissetmiş, hastalanmış, yorulmuş, acıkmış, susamış, yemiş, içmiş, evlenmiş, baba olmuş, hanımlarının nazım çekmiş, çocuğunun ölümüne üzülmüş ve böylesi 28/86-88; Hlıd 1 1/12; el- En'am 6/35, 52-55; el- Kehf 18/6, 28; ei-enfal 8/67-68; Al-i İnıran 31128; en-nisa 4/105- ı 13; el- Kalem 68/48; er-tevbe 9/43. hk. (Resfılüm!) Hani Allah'ın nimet verdiği, senin de kentlisine iyilik ettiğin kimseye: Eşini yamnda tut, Allah'tan kork! diyordun. Allah' m açığa vuracağı şeyi, insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl korkırdna layık olan Allah' tır.... ei-ahzab 33/ hk. MüFikler, sana vahyetriğimizden ba~ka bir şeyi yalan yere bize isnid ermen için seni, neredeyse, sana vahyettiğimizden saptıracaklar ve ancak o takelirde seni candan dost kab u! cdeceklerdi. Eğer seni se batkir kılınasa ydık, gerçekten, nerdeyse onlara birazcık nıeyledecekrin. O zaman, hiç şüphesiz sana hayarın ve ölümün sıkıntılarını kar kar rattırırdık; sonra bize karşı kendin için bir yardımcı da hulamazdın. el-lsd 17/73-75,86-87; Yfınus 10/ bk. Abese 80/1-12; d-alızab 33/1, 37-39; d- Kasas 28/86-88; d-isra 17/73-75, 86-87; Yunus 10/94-95; Hud 11/ 12; cl- En' im 6/35, 52-55; d -Kchf 18/ 6; cl-kehf 18/28; en-nahl 16/126; ei-f.nfftl8/67-68; Al-i İnıran 31128; en- Nisa ; Kalem 68/48; et- Tevhe 9/43. Hz. Peygamber'in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı durumlarda teselli edilıniştir. 10 Allah' ın ortağı olmadığından gelecekte olanları bilmemektedir. Sadece kendisi hayatta iken olacak bazı şeyleri, vahyin kendisine haber vermesi sebebiyle öğrenmiştir. Her şeyi bilmiş olsa idi hayatı boyunca büyük sıkıntılara maruz kalmaz, önlem alır ve çektiği acıları çekmezdi. ı ı Uhud Savaşı' nda dişini kıran kılıç darbesini almaz, Hendek Savaşı ' nda açlıkran karnma taş bağlayacak kadar açlığa kadanmaz ve o eziyetleri çekmezdi. Kur ' an-ı Kerim müşriklerin sahip olduğu beşer üstü peygamber anlayışını düzelmek için birçok defa bu konuya değinmiştir.ı 2 10 hk. İnkar edenler müstesni, hiç kimse Allah'ın iyederi hakkında tarnşmaz. Onların şehirlerde (rahatlıkla) gezip dola~ması seni aldatmasın. el-mü'min 40/4; cl-müzzcmınil 73/10-11; cd- Duha 93/1-11; cl-inşid.h 94/1-4; cl-kevscr 108/1-3; Sad 38/1 7; Yasin 36/76;el- Fatır 35/4, 25; Taha 20/ ; en-nenıl 27/70, 78-81; el- Hicr 15/87-89, 97; el- En'anı 6/33-35; T.okınan, 31 /23; el-mü' min 40, 77; ed-duh:in 44/58-59; el- Ahkif 46/3 5; ez- Ziriyat 51/52-54; en-nalıl16/ ; ct-tt!r 52/48-49; cr- Rum 30/60; Mulıaınmcd 47/13; cl- İnsan 76/ bk. Sönmez Kutlu, Hz. Pcygambcr'i Anlayabilmcdc Tarihsel Mulıaınmcd ilc Menkabevi Mulıammcd ' i Birbirinden Ayırmanın Önemi , ( ). 12 hk.: De ki Allalı dilemecükçe ben kendime bir fayda ve zarar verecek değilim. Eğer gaybı bilseydim, dalıa çok iyilik yapardım ve bana kötülük de dokunmazdı. Ben ancak, inanan insanlar için bir uyarıcı ve müjdeciyim. cl-a'raf 7/188; (Ey Muhammed!) De ki; Size Allah'ın hazineleri elimdedir demiyorum; gaybı da bilmiyorum; size: Ben bir meleğiın de demiyorum. Ben, ancak bana vahyolunana uyuyorum. De ki: Kör ile giiren bir midir? Hiç düşünmüyor musumız? cl- En ' iın 6/ 50; Hud, 11/31; (Ey Muhammed!) De ki: Ben (diğer) elçilerden farklı birisi değilim; ne benim, ne de sizin başınıza gelecekleri bilirim; ben ancak bana vahyolunana uyınakrayım; ben apaçık bir uyarıcıyım. el-ahlcaf 46/9; ''(Resulüm!) Bunlar, bizim sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayh haherlerindemür. İçlerinden hangisi Meryem'i himiyesine alacak cüye kur'a çekmek üzere kalemlerini aradarken sen onların yanında değildin; onlar (bu yüzden) çekişirken de yanlarında değildin. Al-i Tmran 3/44, 179; Allah, müıninleri (şu) bulunduğunuz durunıda bırakacak değildir; sonunda mıırdarı temizden ayıracaktır. Bununla beraber Allalı, size gaybı da hileürecek değildir. Fakat Allah, elçilerinden dilediğini ayırdcdcr. O halde Allah' a ve pcygaınbcrlerinc İman edin. Eğer iman eder, takva sahibi olursanız sizin için de çok büyük bir ecir vardır. Al-i Tınran.'311 79; Tşre bu (Wısuf k ı ssası) gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyorıız. Onlar hile yaparak işlerine karar verdikleri zaman sen onların Sıddık KORKMAZ 1195 Hz. Peygamber, insanlan İslam ' a davet etmek için en güçlü mucize olaral( elindeki Kur'an'a sarılmıştır. Onun bu tavrı çevresindeki inanmayan kesimleri rahatsız etmiş, ancak Kur'an onların beklentilerinin doğru olmadığını ifade etmiştir. u Kur' an- Kerim bir vahiy kitabı olarak insanlığı doğru yola iletmek için gelmiş, bir irşad görevi üstlenmiş, bu irşaddan başta Hz. Muhammed olmak üzere, çevresindeki insanlar da yararlanmışlardır. Onlar bu kitabı kendi dönemleri açısından doğru yorumlamı şlar ve bu kitabın nasıl yorumlanması gerektiğine dair de bir örneklik bırakarak gitmişlerdir. Hz. Muhaınmed, peygamberlik zincirinin son halkasını oluşturmaktadır. Ondan sonra peygamberlik iddiasında bulunan bazı yalancı kişiler ortaya çıkmışlardır. Bu yalancı kişiler ortaya çıkmaya da devam edeceklerdir. İslam kültürüne bakıldığında en çok peygamberlik inancının istismar edildiği görülmektedir. İstisınar kapısı çoğu zaman iyi niyetle olmakla birlikte en çok gaybi bilgi veya keşf, ilham ve rüya alanından açılmaya çalışılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in açıkça ifade ettiği gibi gayb bilgisi Allah'tan başka kimseye açık değildir. Keşf, ilham ve rüyd gibi alanlar ise bireyseldir, kişiye özeldir ve bu alana dayanarak, inanç, hukuk, ahlak, siyaset veya ticaret geliştirilemez. Keşf ve ilham alanı öznel olup, sanatın alanıdır ve bütün müzisyenler, ressamlar, edipler, şair ve yazarlar bu alanın temsilcileridir. Bu alana dayanarak vahiy veya vahye denk bilgi edindiğini iddia etmek doğru değildir. yanında değildin (ki bunları bilesin). Yusuf 12/102; Gaybın analıtarları Allalı'ın yanın dadır; onları O ' ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O'nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitapradır. el-en':lln 6/ 59; (Resfılüm!) l~te bunlar sana vahyertiğimiz gayb haberlerindendir. llundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavınin. O halde sabret. Çünkü iyi sonuç (sabredip) sakınanlarındır. H lıd ll /49; De ki: Cöklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ve onlar ne 7~ıınan diriltileceklerini de bilınezler. en-neml 27/65; Görülmeyeni bilen Allalı, görülmeyene kimseyi ınuttali kılmaz. el-cin 72/26. n Ona Rabbinden (başkaca) mucizeler indirilmcli değil miydi? derler. De ki: Mucizeler ancak Allalı 'm katmdadır. Ben ise sadeec apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerine okunmakra olan Kira b 'ı sana indirmemiz onlara yetmemiş mi? El ben e İm:ll1 eden bir kavim için onda ral1met ve ibrer vardır. el-ankebiıt 29/ Hz. Peygamber'in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı Hz. Peygamber'in kendi döneminden sonra yaşayan kişilerle inibat kurması veya onlara bilgi aktarması türünden iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddiada bulunan kimseler İslirn'a ve Hz. Peygamber'e yalan izafe etmekte ve iftira etmektedirler. Dini hassasiyetinin yüksek olduğunu ileri süren bu kişilerin kendi görüşlerini, Hz. Peygamber' e izafe etmelerine gerek ve ihtiyaç da yoktur. Kendi görüşlerini kendilerine ait fikirler olarak ileri süre bilirler. Buna bir engel ve mani de yoktur. Özellilde günümüz açısından bakıldığında, maalesef tasavvuf veya s{ıfı: kültürden beslendiğini öne süren kişilerden bazılarının İslam'ın temel esası olan nübüvvet inancının istismarcıları olduldarı söylenebilir. Hz. Peygamber'i istismar eden düşünceler, daha sonra taraftar kesimleri edinerek mezheplere dönüşmüştür. Bunlara Kadiyaniler, Babiler-Bahailer ve Selefı:-Vehhabiler örnek olarak verilebilir. Bu gru plann ortak özelliği, kendi görüşlerini Hz. Peygamber' e dayandıratak bizzat kendilerinin olan görüşlerini ilahi emir ve yasaldar gibi insanlara dayatmalarıdır. Bir başka ortak özelliideri de alda, yani test edilebilir, denetlenebilir, doğrulanabilir veya yanlışlanabilir bilgiye karşı çıkmalarıdır. İslam kelanıcılarının ortak kanaati ise 11klı olmayilnın dininin de olmayacağı şeklindedir. İslam dinini doğru anlamak, İslam ' ı M uhammedl:zm e dönüştürmemek, Hz. Peygamber'i taklit etmek yerine, Hz. Peygamber'i örnek almal Müslümanların temel şiarı olmalıdır. Beşer olması sebebiyle Hz. Peygamber ölümsüz değildir, her canlı gibi o da ölümü tatmıştır. Onun ölümünden sonra Müslümanlara ve insanlığa evrensel mesaj olarak Allah ' ın kitabı yani Kur'an-ı Kerim kalmıştır. İslam adına Allah'ın onu Bizindirdik ve onu koruyacak olan da Biziz'H diye kast ettiği şey bizzat Kur ' an'ın kendisidir. Dünyanın dört bir bucağına yayılmış olan İslam coğrafyasının neresine gidilirse gidilsin, karşımıza çıkan, Fatiha' dan, N as S litesine kadar, hiçbir harfı dahi değişmeyen, tek şey Kur'an-ı Kerim nüshalarıdır. Bu durum da Allah'ın muradının gerçeldeşmesinin örneğini oluşturmal tadır. 14 el-hicr 15/9. Sıddık KORKMAZ 1197 islam' ın temel hedefi salih, akil, dengeli ve bilgili insan yetiştirmektir. Bu hedefın gerçeldeşmesi için temel kaynaldardan biri Kur'an-ı Ker!m' dir. Hz. Peygamber'in tebliğ ettiği dinin evrensel oluşunun sebebi getirmiş olduğu dinin evrensel ilkeler taşımasıdır. Bu ilkeler inanç alamnda tevhid, nübüvvet ve mead, eylem alanında da makasıdu 'ş-şeria olarak bilinen; din, ınal, can, akıl ve nesil emniyetinin tesis ve temin edilmesi olarak özetlenebilir. Günümüzde inanç ilkelerine getirilen yorumların içi boşalmış ve sorunlara cevap veremeyecek duruma gelmiştir. İslam aydınlan bu temel kavramlan yeniden tanımlamak ve içeriğini doldurmak durumundadırlar. Dinin temel hedefi olan emniyetierin temini konusunda da ileri sürülen görüşler güncel hayatın ihtiyaçlarına cevap vereıneınektedir. Bu sorun din adına konuşan kesimlerin, dini taklit mercii olarak algılamalanndan bynaldanmaktadır. Fıkıh, İslam' ın yorumlanndan sadece biridir. Tek başma fıkhın, hadisin veya tasavvufı: kültürün bütünüyle İslam' ı temsil ettiğini düşünmek büyük bir yanılgıdır. Din, hayatın dengeli bir biçimde kurulması için, Hz. Peygamber'in de ifade ettıgı gibi, sadece bir nasihattir. Müslümanlar, dinin temel kaynaklarından ilham alarak hayatlarını inşa etmek zorundadırlar. Bu durumun en somut örneği Hz. Peygamber'in bizatihi kendi şahsıdır. O, bu yönüyle üınınetine örnektir. Ehl-i Sünnet olmak da Hz. Peygamber'in bu vasfını esas alabilmektir. Hz. Peygamber dönemini taldit etmeye çalışmak, Müslümanların zihinlerini belli rivayet veya naldilere mahkum etmek, Ehl-i Sünnet olmaktan ya da Hz. Peygamber'in yolunu takip etmekten fersah fersalı uzaldara düşmek demektir. Peygamberlik düşüncesi İslam inancının olmazsa olınazlarındandır. M üslüınanların bu düşünceyi titizlikle koruınaları gerekınektedir. Hz. Peygamber'in bize bıraktığı sünneti, Kur'an-ı Kedm ile uyumlu olan evrensel ilkelerden oluşmaktadır. Bu ilkeleri hiçbir kimsenin gelenekçiliğe, kültürcülüğe, rivayetçiliğe, rüya veya keşfçiliğe kurban etmeye hak ve yetldsi yoktur. İslam' ı, peygamberlik düşüncesi üzerinden sulandırarak, ortaya birçok peygamber çıkarınaya çalışmak da doğru değildir. İslam' ın peygamberlik düşüncesinin Hz. Peygamber'in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı evrenselliği Kur'an-ı Kerim ile sınırlı olduğu sürece evrensel kalacaktır. Hz. Peygamber, vahiy ve hayattan edindiği bilgi ile kendisini yetiştiren bir insan modelidir. Onun sünnetine uymak, onu taldit etmek değil, onun metodunu benimsemektir.
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks