Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Piotr Szkutnik Regionalny poradnik genealogiczny treść oraz przydatność do badań

Category:

Politics

Publish on:

Views: 14 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Piotr Szkutnik Regionalny poradnik genealogiczny treść oraz przydatność do badań metryk i akt stanu cywilnego parafii rzymskokatolickich w gminie Uniejów Biuletyn Uniejowski nr 2, b iu l e
Transcript
Piotr Szkutnik Regionalny poradnik genealogiczny treść oraz przydatność do badań metryk i akt stanu cywilnego parafii rzymskokatolickich w gminie Uniejów Biuletyn Uniejowski nr 2, b iu l e t y n u n ie jo w s k i Tom Piotr SZKUTNIK* REGIONALNY PORADNIK GENEALOGICZNY - TREŚĆ ORAZ PRZYDATNOŚĆ DO BADAŃ METRYK I AKT STANU CYWILNEGO PARAFII RZYMSKOKATOLICKICH W GMINIE UNIEJÓW Treści zapisów metryk staropolskich (XVI-XVIII w.) prowadzonych w języku łacińskim, początkowo była zwięzła1. Była to rejestracja udzielanych wiernym sakramentów. Z czasem metryki, prowadzone bardziej starannie i systematycznie (szczególnie pod koniec XVIII w.), zawierały coraz więcej danych przydatnych zwłaszcza w badaniach genealogicznych*12. Metryki z terenu gminy Uniejów mają standardowy zapis, zwykle stosowany też w innych regionach kraju. Metryki staropolskie zapisywano najczęściej w postaci krótkich notatek3. Zaprowadzone w 1808 r. akta stanu cywilnego zawierają więcej danych. Były one sporządzane po polsku, a w latach w języku rosyjskim. W przypadku akt stanu cywilnego urzędnicy zapisując wymagane informacje musieli stosować się do obowiązujących przepisów. Skuteczniejszy nadzór administracji nad poprawnością prowadzenia akt stanu cywilnego spowodował, że są one bardziej wiarygodnym źródłem (szczególnie pod względem kompletności zapisów) od metryk staropolskich4. * Piotr Szkutnik, dr, adiunkt, Katedra Historii Historiografii i Nauk pomocniczych Historii, Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ul. Kamińskiego 27a. 1Przepisy prawa kościelnego oraz świeckiego regulujące prowadzenie metryk i akt stanu cywilnego omówiono w poprzednim artykule, zob. P Szkutnik, Regionalny poradnik genealogiczny stan zachowania ksiąg metrykalnych parafii rzymskokatolickich w gminie Uniejów, Biuletyn Uniejowski 2012, 1, s Treść metryk szczegółowo omawia m.in.: I. Gieysztorowa, Wstęp do demografii staropolskiej, Warszawa 1976, s W niektórych regionach kraju stosowano zapis tabelaryczny. Zob. np.: P. Szkutnik, Długowieczni mieszkańcy parafii Opole Lubelskie w końcu XVIII -wieku w świetle metryk pochówków (pogrzebów), [w:] Społeczno-gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje wydłużania życia ludzkiego w Europie Środkowej w czasach nowożytnych. Zielonogórskie spotkania z demografią 2, red. H. Kurowska, Zielona Góra 2011, s Szczegółowe regulacje zob. m.in.: Przepisy tyczące się aktów stanu cywilnego w Królestwie Polskiem to iest: wypis z księgi I. Kodexu cywilnego, postanowienie xięcia namiestnika królewskiego i wzory do zapisywania aktów, Warszawa 1826; O aktach stanu cywilnego pismo z polecenia jaśnie wielmożnego radcy tajnego P. Muchanow dyrektora głównego prezydującego w kommissyi 126 Piotr Szkutnik Prezentując strukturę zapisów metrykalnych w niniejszym artykule rozbito ją na poszczególne, dające się wyróżnić elementy. TREŚĆ METRYK KOŚCIELNYCH Kościelne metryki łacińskie w parafiach gminy Uniejów mają postać krótkich narracyjnych zapisów zamieszczanych w księdze w układzie chronologicznym z numeracją ciągłą w obrębie roku5. Zawierają zwykle następujące dane: Metryka chrztu: 1) data chrztu (od XVIII w. czasem także urodzenia), miejsce urodzenia, 2) imię (imiona), płeć dziecka, 3) imiona, nazwiska, status (czasem zawód, funkcja), stwierdzenie o zgodności z prawem związku, [miejsce zamieszkania]6 rodziców, 4) imiona, nazwiska, status (czasem zawód, funkcja), (rzadko stan cywilny, np. chrzestnej - panny), miejsce zamieszkania rodziców chrzestnych, 5) imię (imiona), nazwisko, funkcja celebrującego obrzęd duchownego. Przykład: Ad 1) 6 stycznia 1781 r., Spycimierz, Ad 2) Kacper, Ad 3) Józef i Katarzyna Więckowscy, pracowici (chłopi), w związku małżeńskim zgodnym z prawem, [Spycimierz], Ad 4) Wacław Modrzeiowski, sławetny (średniozamożny rzemieślnik - mieszczanin) i Salomea Wesołoska, oboje z miasta Uniejowa, Ad 5) Wawrzyniec Wieczorkiewicz, mansjonarz kolegiaty uniejowskiej7 (zob. ryc. 1)8. rządowej spraw wewnętrznych i duchownych dla użytku osób utrzymujących akta stanu cywilnego ułożone, Warszawa 1858; Podręcznik dla użytku osób utrzymujących akta stanu cywilnego, Płock 1894; A. Rzewski, I. Szwarcman, Przewodnik dla urzędów stanu cywilnego uzupełniony tekstami obowiązujących na wszystkich ziemiach polskich ustaw, rozporządzeń i okólników oraz wzorami aktów i formularzy, Łódź 1923; J. J. Litauer, W. Przedpełski, Prawo cywilne obowiązujące na obszarze b. kongresowego Królestwa Polskiego, Warszawa 1930; S. Nowakowski, Przepisy o aktach stanu cywilnego na terenie b. Królestwa Kongresowego dla wyznań chrześcijańskich, Zduńska Wola Numeracje metryk staropolskich zwykle wprowadzano dopiero w XIX w. 6 Znajdująca się na początku metryki chrztu nazwa miejscowości oznacza miejsce zamieszkania rodziców i jednocześnie miejsce urodzenia dziecka. 7 Mansjonarze kolegiaty uniejowskiej stanowili kolegium niższego duchowieństwa. Zajmowali się duszpasterstwem w Uniejowie. W kolegiacie opiekowali się ołtarzem różańcowym. Uposażenie mansjonarzy stanowiło m.in. probostwo w Spycimierzu. Zob.: W. Kujawski, Rola instytucji kościelnych w życiu miasta, [w:] Uniejów. Dzieje miasta, J. Szymczak, Łódź-Uniejów 1995, s Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna [dalej: WMBP] im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Dział zbiorów specjalnych, Akta Urzędnika Stanu Cywilnego. Księga 3 aktów: urodzeń, zaślubin i zejścia parafii w Spicimierzu, pow. turecki , chrzty, 1781, nr 1, rkps LXXV/5, k. 34. Regionalny poradnik genealogiczny Ryc. 1. Metryka chrztu Kacpra Więckowskiego z 1781 r. Źródło: WMBP im. MJP w Łodzi, Dział zbiorów specjalnych, Akta USC. Księga 3 aktów: urodzeń, zaślubin i zejścia parafii w Spicimierzu, pow. turecki , chrzty, 1781, nr 1, rps LXXV/5, k. 34 Metryka ślubu: 1) data ślubu, [miejsce]9 oraz (od XVIII w.) daty zapowiedzi, 2) imiona, nazwiska, status (czasem zawód, funkcja), stan cywilny (np. kawaler, wdowa), miejsca zamieszkania nowożeńców, 3) imiona, nazwiska, status (czasem zawód, funkcja), miejsca zamieszkania świadków, 4) imię (imiona), nazwisko, funkcja celebrującego obrzęd duchownego. Na początku XIX w. dane w metrykach ślubu są poszerzane (choć nie wszędzie10 1) o wiek nowożeńców i imiona ich rodziców. Przykład: Ad 1) 26 listopada 1696 r. [Uniejów], Ad 2) Albert Mazio, sławetny, krawiec, mieszczanin uniejowski i Konstancja Żełcząnka, sławetna z miasteczka Uniejów, Ad 3) Jan Kosczyński vice wójt uniejowski i Antoni Głowacki11, Kazimierz Lutomirski sławetni mieszczanie uniejowscy, Ad 4) Tomasz Węgrowski wielebny (prałat)12 (zob. ryc. 2). 9 Miejscem ślubu był kościół parafialny, dla którego prowadzono księgę metrykalną, w tym przypadku w Uniejowie. 10 Informacje o wieku i rodzicach nowożeńców podaje na początku XIX w. księga ślubów parafii Wielenin, natomiast księga z parafii Uniejów nie zawiera tych danych. Zob.: Archiwum Diecezjalne we Włocławku [dalej: ADWł], Księgi Metrykalne [dalej: KM] par. Wielenin, Księga ślubów , sygn. 7; ADWł, KM par. Uniejów, Księga urodzonych, ślubów i zgonów , sygn Jan Kosczyński to jeden z dłużej urzędujących wójtów uniejowskich ( z przerwami), Antoni Głowacki był następnie burmistrzem Uniejowa ( i ). Zob.: H. Żerek-Kleszcz, Dzieje miasta w XVII i XVIII wieku, [w:] Uniejów. Dzieje miasta..., s ADWł, KM par. Uniejów, Księga ślubów , 1696, nr 9, sygn. 73, s. 41. 128 Piotr Szkutnik Ryc. 2. Metryka ślubu Alberta Mazio i Konstancji Żełcząnki z 1696 r. Źródło: ADWł, KM par. Uniejów, Księga ślubów , 1696, nr 9, sygn. 73, s. 41 Metryka zgonu: 1) data, miejsce zgonu (zamieszkania) i pochówku, 2) imię, nazwisko, status (zawód), stan cywilny, przyj ęte sakramenty, (od XVIII w. przyczyna zgonu), wiek zmarłego, 3) w przypadku osób stanu wolnego (dzieci, młodzież) imiona, nazwiska, status rodziców (w XVIII w. zwykle ojca)13. Przykład: Ad 1) 3 stycznia 1800 r., Orzeszków, cmentarz kolegiaty uniejowskiej, Ad 2) Kacper Ocholewa, pracowity, żonaty, otrzymał wszystkie sakramenty, gruźlica płuc (suchoty), żył 25 lat (zob. ryc. 3), Ad 3) brak C. Kuklo, DemografiaRzeczypospolitejprzedrozbiorowej, Warszawa 2009, s ADWł, KM par. Uniejów, Księga chrztów, ślubów, zgonów , 1800, zgony, nr 1, sygn. 80, s. 641. Regionalny poradnik genealogiczny Ryc. 3. Metryka zgonu Kacpra Ocholewy z 1800 r. Źródło: ADWł, KM par. Uniejów, Księga chrztów, ślubów, zgonów , 1800, zgony, nr 1, sygn. 80, s. 641 Liczba danych zawartych w metrykachjest zmienna w przeciągu kilku wieków. Wymienione wyżej informacje nie zawsze znajdują się w metrykach, czego dowodzą chociażby przytoczone przykłady. Zróżnicowane podejście twórców metryk rzutowało na ich ciągłość i objętość. Księgi parafialne wyposażone są czasem w sumariusze (np. Uniejów i Wielenin). Rejestry te ułatwiają wyszukiwanie metryk, a nawet stanowią, ze względu na szczegółowość, satysfakcjonujący genealoga ekwiwalent oryginału. TREŚĆ AKT STANU CYWIUNEGO Akta stanu cywilnego, podobnie jak metryki kościelne są zapisywane i numerowane w układzie chronologicznym. Dla danego roku mają zwykle indeksy alfabetyczne. Na omawianym obszarze akta te rejestrowano w postaci zapisów narracyjnych, choć bardziej rozbudowanych od kościelnych, o następującej treści: Akt urodzenia: 1) godzina, data i miejsce urodzenia oraz zgłoszenia narodzin, ponadto ceremonii chrztu (od 1826 r.) zwykle przeprowadzanej w dniu zgłoszenia, 2) imię (imiona), płeć dziecka, 3) imiona, nazwiska, wiek, zawód (status), miejsce zamieszkania rodziców, dane ojcajako zgłaszającego (choć nie zawsze) narodziny były opisane dokładniej niż matki, dla której podawano zwykle jedynie wiek), 130 Piotr Szkutnik 4) imiona, nazwiska, wiek, zawód (status), miejsce zamieszkania świadków, 5) imię, nazwisko, funkcja urzędnika stanu cywilnego oraz jego podpis wraz z podpisami wymienionych w akcie, o ile umieli pisać (bardzo rzadko), 6) imiona i nazwiska rodziców chrzestnych (od 1826 r.). Przykład: Ad 1) godz. 4 popołudniu, 13 maja 1821 r., Wielenin; godz. 10 rano, 14 maja 1821 r., Wielenin, Ad 2) Jan Nepomucen, płci męskiej, Ad 3) Paweł Karaś lat 19, komornik zamieszkały w Wieleninie pod nr 42, Anastazja Bednarkowna lat 36 [sic!], Ad 4) Jan Wroński, gospodarz w Wieleninie, lat 30 i Piotr Mrożewicz, sługa kościelny, lat 60. Ad 5) Marcin Hawełkiewicz, zastępca urzędnika stanu cywilnego gminy Wielenin, który podpisał akt informując o niepiśmienności wymienionych w akcie (zob. ryc. 4), Ad 6) brak w tym okresie15. Ryc. 4. Akt urodzenia Jana Nepomucena Karasia z 1821 r. Źródło: APPoK, USC Wielenin, 1821, urodzenia, nr 36 Akt ślubu: 1) godzina, data, miejsce ślubu i zapowiedzi, 2) imiona, nazwiska, wiek, zawód (status, funkcja, źródło utrzymania), stan cywilny (czasem imię, nazwisko, miejsce i data zgonu poprzedniego małżonka), miejsca urodzenia i zamieszkania nowożeńców, 15 Archiwum Państwowe Poznań oddział Konin [dalej: APPoK], Urząd Stanu Cywilnego [dalej: USC] Wielenin, 1821, urodzenia, nr 36. Regionalny poradnik genealogiczny ) imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania, zawód (status) rodziców nowożeńców, z informacją o obecności i zezwoleniu na ślub lub ich ewentualnym wcześniejszym zgonie, 4) imiona, nazwiska, wiek, zawód (status), miejsce zamieszkania świadków, z ewentualnym podaniem związków rodzinnych z nowożeńcami (informacja zamieszczana głównie w aktach z lat r.), 5) informacja o zawartej lub nie zawartej umowie przedślubnej (intercyzie), 6) imię, nazwisko, funkcja urzędnika stanu cywilnego oraz jego podpis wraz z podpisami wymienionych w akcie, o ile umieli pisać (bardzo rzadko). Przykład: Ad 1) godz. 10 rano, 12 maja 1857 r., Wilamów; 26 kwietnia, 3 i 10 maja 1857 r., Wilamów, Ad 2) Błażej Zięba, lat 43, wdowiec po zmarłej w grudniu 1856 r. Anastazji z Murajów, urodzony w Głowach, zamieszkały w Kozubowie; Marianna Kaczmarkowa, lat 40, wdowa po zmarłym w maju 1856 r. w wojsku cesarsko- -rosyjskim Antonim Kaczmarku, urodzona i zamieszkała w Kuźnicy, Ad 3) zmarli Szymon i Apolonia Ziębowie; żyjący wówczas Franciszek i zmarła Antonina małżonkowie Calakowie, Ad 4) Wincenty Opas lat 35 i Michał Włodarczyk lat 23, gospodarze z Kozubowa, Ad 5) nie została zawarta, Ad 6) ks. Wiktor Krąkowski, utrzymujący akta stanu cywilnego, który podpisał akt informując o niepiśmienności wymienionych w akcie16 (zob. ryc. 5). Ryc. 5. Akt ślubu Błażeja Zięby i Marianny Kaczmarkowej z 1857 r. Źródło: APŁ, USC Wilamów, 1857, śluby, nr Archiwum Państwowe w Łodzi [dalej: APŁ], USC Wilamów, 1857, śluby, nr 12. 132 Piotr Szkutnik Akt zgonu: 1) godzina, data, miejsce zgonu oraz zgłoszenia zgonu [domyślnie data pochówku], 2) imię, nazwisko, wiek, status (zawód), stan cywilny (czasem imię, nazwisko małżonka i imiona dzieci), miejsce urodzenia (w pierwszej połowie XIX w. podawane rzadko w przypadku osób sędziwych) i zamieszkania zmarłego, 3) imiona, nazwiska, status (zawód), miejsce zamieszkania, rodziców zmarłego (w pierwszej połowie XIX w. podawane rzadko w przypadku osób sędziwych), z informacją czy żyją, 4) imiona, nazwiska, wiek, zawód (status), miejsce zamieszkania świadków, z ewentualnym podaniem związków rodzinnych ze zmarłym (w zależności od wieku zmarłego zgon zgłaszał ojciec lub inny krewny), 5) imię, nazwisko, funkcja urzędnika stanu cywilnego oraz jego podpis wraz z podpisami wymienionych w akcie, o ile umieli pisać (bardzo rzadko). Przykład: Ad 1) godz. 4 po południu, 3/15 kwietnia 1871 r., Gąsiory; godz. 1 po południu, 7/19 kwietnia 1871 r. Wielenin, Ad 2) Mikołaj Wieczorek, lat 89, wdowiec, urodzony we wsi Dąbrowie, zamieszkały przy synu w Gąsiorach, Ad 3) Szymon i Zuzanna Wieczorkowie, zmarli, Ad 4) Józef Wieczorek lat 30, właściciel wsi Gąsiory, Tomasz Siekacz lat 38, służący, zamieszkali w Gąsiorach, Ad 5) ks. Słodkowski, utrzymujący akta stanu cywilnego, który podpisał akt zgonu wraz ze świadczącym Józefem Wieczorkiem, na marginesie aktu znajdują się adnotacje dokonane przez duchownego-urzędnika uzupełniające (wiek pierwszego świadka) i korygujące (jego podpis pod aktem) treść dokumentu17 (zob. ryc. 6). Ryc. 6. Akt zgonumikołaja Wieczorka z 1871 r. Źródło: APŁ, USC Wielenin, 1871, zgony, nr APŁ, USC Wielenin, 1871,zgony, nr 16. Regionalny poradnik genealogiczny Nie wszystkie akty w księgach stanu cywilnego w XIX w. zawierają wyżej wymienione informacje, co wiązało się z brakiem wiedzy świadków oraz samego urzędnika. PRZYDATNOŚĆ METRYK I AKT STANU CYWILNEGO DO BADAŃ Zapisy metrykalne należą do podstawowych źródeł genealogicznych, które pozwalają na ustalenie relacji pokrewieństwa i powinowactwa. Dzięki nim możemy odtworzyć filiację (pochodzeniajednej osoby od drugiej) i koicję (związki między osobami zawierane w celu wydania potomstwa). Ustalenia genealogiczne zwykle są prezentowane w postaci graficznej, tj. tablic potomków i wywodów przodków18. Zestawienia te są potocznie określane jako drzewa genealogiczne. Kompletność ksiąg parafialnych, tj. zachowanie wszystkich trzech serii (chrztów/urodzeń, ślubów i zgonów/pochówków)jest czynnikiem decydującym w poszukiwaniach genealogicznych. Dla powodzenia tych poszukiwań stan zachowania ksiąg jest znacznie ważniejszy od statusu naszych przodków. Pochodzenie chłopskie paradoksalnie (ze względu na mniejszą mobilność tej grupy społeczeństwa - szczególnie chłopów pańszczyźnianych) może ułatwić poszukiwania genealogiczne19. Ciągłość chronologiczna zachowanych zapisów jest równie ważna. Brak wpisów chrztów, z nawet kilku lat, może uniemożliwić nam odnalezienie metryki chrztu naszego przodka, który rodził się akurat w okresie, dla którego istnieje luka w aktach. Powoduje to, iż mimo zachowanych wcześniejszych metryk nie jesteśmy w stanie połączyć genealogicznie osób w nich zapisanych z postaciami występującymi w okresie późniejszym, zidentyfikowanymijuż jako nasi przodkowie. Bogactwo danych jednostkowych zawartych w metrykach umożliwia ich analizę pod różnym kątem. Na szeroką skalę realizowane są projekty indeksacji ksiąg metrykalnych umożliwiające szybkie odnalezienie podstawowych danych o przodkach20. Księgi metrykalne są także przedmiotem edycji źródłowych21. Ułatwia to badaczom amatorom odczytanie i zrozumienie ich treści, szczególnie w przypadku metryk staropolskich, tworzonych wjęzyku łacińskim. Metryki sta 18 W. Dworzaczek, Genealogia, Warszawa 1959; J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa P. Szkutnik, Podstawowe źródła do genealogii chłopskiej (XIX i XX wiek), Studencki Biuletyn Historyczny 2001, nr 4, s ; tenże, Rodzina chłopska w XIX w. w okolicach Szadku, Biuletyn Szadkowski 2004, 4, s Zob. np.: P. Szkutnik, Genealogia w Internecie. Przykłady polskich stron internetowych, baz i źródeł dostępnych w sieci, [w:] Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, Lublin [w druku]. 21 Zob. np.: Metryki parafii św. Marii Magdaleny w Łęcznej, t. 12, Liber mortuorum , oprać. R. Jop, Łęczna 2006; Księgi metrykalne parafii świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie, t. 1. Liber baptisatorum, copulatorum et mortuorum parochialis in Dmenin , oprać. A. Kaczmarek, Dmenin Czasem publikowane są wybrane metryki, zwłaszcza gdy dokumentują ważne wydarzenia dziejowe, np. wymieniają poległych powstańców. Zob.: Zgierz. Źródła do dziejów miasta wxixixxw., oprać. M. Bandurka, Łódź 1976, s 134 Piotr Szkutnik nowią bazę źródłową nie tylko dla genealogów. Struktura zapisów metrykalnych umożliwia ich badanie pod kątem statystycznym. Stąd byłyjuż w XIX w. źródłem tego typu danych dla administracji państwowej22, a obecnie są przedmiotem badań demograficznych23. Zawarte w metrykach dane dotyczące nazewnictwa pozwalają na analizy o charakterze toponomastycznym (nazwy miejscowości, ich ewolucja oraz chronologia funkcjonowania) i, szczególnie, antroponomastycznym (imiona, nazwiska, przezwiska, przydomki)24. Treść metryk stanowi również źródło do historii medycyny. Zapisy przyczyn zgonu informują o epidemiach, ówczesnej wiedzy medycznej, znanych jednostkach chorobowych, jak również o tragicznych, śmiertelnych wypadkach25. Wybór daty ślubu (w tym dnia tygodnia), chrztu i pogrzebu (w stosunku do daty urodzenia czy śmierci), imienia dziecka, świadczą o ówczesnych obyczajach. Dane te uzupełniają badania etnograficzne dotyczące obrzędowości ludowej26. Nazwiska świadków, poza krewnymi, wyznaczają zwykle krąg najbliższych znajomych, przyjaciół, sąsiadów czy osób wpływowych, co czasem wyjaśnia powiązania personalne w środowisku lokalnym. Analiza tego typu związków jest np. przydatna w badaniach prozopograficznych (wzajemnych powiązań i dróg awansu w ramach poszczególnych grup społeczeństwa, np. zawodowych)27. Metryki są często jedynym źródłem pozwalającym na odtworzenie nazwisk poszczególnych rządców, duchowieństwa parafii, pozwalającym doprecyzować czas pracy w danym probostwie. Są zatem cennym materiałem o charakterze biograficznym28. Świadczą również o funkcjonowaniu kancelarii parafialnej, informując ojej personelu, staranności i systematyczności dokonywania zapisów. Księgi metrykalne są przykładem księgi wpisów,jaka funkcjonowała w okresie staropolskim, a więc są również źródłem do badań nad historią kancelarii29. Funkcjonujące następnie akta stanu cywilnego również zachowały postać księgi wpisów. 22 P. Szkutnik, Wartość źródłowa akt dziekańskich z XIX w. na przykładzie akt dziekana brzeźnickiego, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2010, t. 94, s Przedmiotem analiz może być np. długość życia. Zob.: P. Szkutnik, Długowieczni mieszkańcy parafii Opołe... czy wiek, w którym zawierano małżeństwa, zob. np.: tenże, Wczesna żeniaczka, czyłi związki do 18 r.ż. na ziemiach połskich (przełom XVIII/XIX w.). Egzempłifikacje na podstawie metryk parafialnych, [w:] Antropologia miłości, t. 5, Miłość ideałna.milość dziecka, red. B. Płonka-Syroka, Wrocław [w druku], 24 Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, P. Szkutnik, Genealogia Szkutników, Łódź 2002 [mps]; tenże, Źródła kościelne do dziejów Szadku, Biuletyn Szadkowski 2005, 5, s Zob. np.: P Szkutnik, Przyczyny zgonów w świetle metryk parafii Opole Lubelskie w końcu XVIII w., Krakowskie Studia Małopolskie 2011, nr 16, s Zob. np.: K. Górna, Narodziny, śluby i zgony na Górnym Śląsku w XVIII wieku, [w:] Wesela, chrzciny i pogrzeby w X
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks