Please download to get full document.

View again

of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

pl Wibrator płytowy DPU 4045H. Instrukcja obsługi

Category:

Slides

Publish on:

Views: 6 | Pages: 44

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
pl Wibrator płytowy DPU 4045H Instrukcja obsługi Producent Wacker Neuson SE Preußenstraße München Tel.: +49-(0) Fax: +49-(0) Tłumaczenie
Transcript
pl Wibrator płytowy DPU 4045H Instrukcja obsługi Producent Wacker Neuson SE Preußenstraße München Tel.: +49-(0) Fax: +49-(0) Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi w języku niemieckim Wstęp 1 Wstęp Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji i konserwacji urządzenia marki Wacker Neuson. Dla własnego bezpieczeństwa i celem zapobieżenia wypadkom należy uważnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i zawsze ich przestrzegać. Niniejsza instrukcja obsługi nie opisuje kompleksowych prac remontowonaprawczych. Prace te muszą być wykonane przez serwis firmy Wacker Neuson lub autoryzowany wykwalifikowany personel. Podczas budowy urządzenia położono szczególny nacisk na bezpieczeństwo obsługujących. Nieprawidłowa obsługa lub konserwacja mogą jednak spowodować zagrożenia. Obsługę i konserwację urządzenia marki Wacker Neuson należy przeprowadzać zgodnie z informacjami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Zapewnia to bezawaryjną pracę i wysoką wydajność urządzenia. Uszkodzone części urządzenia należy niezwłocznie wymienić! W razie pytań dotyczących obsługi lub konserwacji prosimy zwrócić się do właściwego konsultanta firmy Wacker Neuson. Wszystkie prawa zastrzeżone, szczególnie prawo do powielania i rozpowszechniania. Copyright 2009 Wacker Neuson SE Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie lub rozpowszechnianie niniejszej instrukcji obsługi - również jej fragmentów - dozwolone jest tylko za wyraźną, pisemną zgodą firmy Wacker Neuson. Wszelkie formy powielania, rozpowszechniania lub zapisu na nośnikach danych bez zezwolenia firmy Wacker Neuson stanowią naruszenie obowiązującej ustawy o prawach autorskich i powodują podjęcie kroków sądowych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszej zapowiedzi, które służą ulepszeniu naszych urządzeń lub podniesieniu standardu bezpieczeństwa. 3 Spis treści 1. Dane techniczne Opis Wymiary Maks. dopuszczalne pochylenie Opis działania Transport do miejsca pracy/zalecenie dotyczące zagęszczania Transport do miejsca pracy Zalecenie dotyczące zagęszczania Obsługa Rozruch Mechaniczna kontrola ciśnienia oleju Jazda naprzód i wstecz Wyłączanie Zagęszczanie bez poszerzeń bocznych Dodatkowe wskazówki dot. uruchamiania przy bardzo niskich temperaturach! Konserwacja Plan konserwacji Olej silnikowy Sterowanie hydrauliczne Wibrator Pasek klinowy wibratora Usterka Za mała prędkość ruchu naprzód Za mała prędkość ruchu wstecz Brak ruchu wstecznego Ubytki oleju hydraulicznego Silnik nie daje się uruchomić DPU 2 Bezpieczeństwo 2 Bezpieczeństwo 2.1 Zasada Stan techniki Urządzenie zostało wykonane zgodnie z najnowszym stanem techniki i ogólnie uznanymi zasadami bezpieczeństwa technicznego. Mimo to, w razie nieprawidłowego wykorzystania, mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia i życia użytkownika lub osób trzecich oraz groźba uszkodzenia urządzenia i szkód w innych wartościach materialnych. Użycie zgodne z przeznaczeniem Urządzenie może być stosowane tylko do następujących celów: Zagęszczanie gruntu. Zagęszczanie asfaltu. Układanie kostki brukowej. Urządzenie nie może być stosowane do następujących celów: Zagęszczanie gruntu o dużej spoistości. Zagęszczanie zamarzniętego gruntu. Zagęszczanie twardego, nie dającego się zagęścić podłoża. Zagęszczanie gruntu bez właściwości nośnych. Definicja użycia zgodnego z przeznaczeniem obejmuje także przestrzeganie wszystkich wskazówek zawartych w instrukcji obsługi oraz zaleceń dotyczących pielęgnacji i konserwacji. Każde inne lub wykraczające poza tę definicję użycie uważa się za niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności cywilnej ani gwarancyjnej za wynikłe stąd szkody. Całe ryzyko obciąża operatora. Instrukcja obsługi 5 2 Bezpieczeństwo DPU Zmiany konstrukcyjne Nie wolno wprowadzać zmian konstrukcyjnych bez pisemnej zgody producenta. Mogą one spowodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika i innych osób! Ponadto spowodują utratę praw z tytułu odpowiedzialności cywilnej i gwarancyjnej producenta. Przez zmiany konstrukcyjne rozumie się w szczególności następujące przypadki: Otwarcie urządzenia i trwałe usunięcie części, pochodzących od firmy Wacker Neuson. Montaż nowych części, nie pochodzących od firmy Wacker Neuson lub nie stanowiących równoważników części oryginalnych pod względem konstrukcji i jakości. Montaż osprzętu nie pochodzącego od firmy Wacker Neuson. Części zamienne, pochodzące od firmy Wacker Neuson można montować bez zastrzeżeń. Osprzęt, oferowany do danego urządzenia przez firmę Wacker Neuson, można montować bez zastrzeżeń. Należy przy tym przestrzegać wskazówek montażowych zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Warunki pracy Niezawodna i bezpieczna praca urządzenia wymaga spełnienia następujących warunków: Należyty transport, składowanie, ustawienie. Staranna obsługa. Staranna pielęgnacja i konserwacja. Praca Nadzór Używaj urządzenia tylko zgodnie z przeznaczeniem i tylko wtedy, gdy znajduje się w nienagannym stanie technicznym. Używaj urządzenia, mając na uwadze bezpieczeństwo i uwzględniając zagrożenia a także korzystając ze wszystkich urządzeń ochronnych. Nie zmieniaj ani nie wyłączaj działania urządzeń zabezpieczających. Przed przystąpieniem do pracy sprawdzaj sprawność elementów sterujących i urządzeń zabezpieczających. Nie używaj urządzenia w środowisku z zagrożeniem wybuchowym. Pracującego urządzenia nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru! 6 Instrukcja obsługi DPU 2 Bezpieczeństwo Konserwacja Nienaganne i długotrwałe działanie urządzenia wymaga regularnego przeprowadzania konserwacji. Zaniedbania w zakresie konserwacji wpływają negatywnie na bezpieczeństwo urządzenia. Przestrzegaj ściśle zalecanych terminów konserwacji. Nie używaj urządzenia, jeżeli wymaga ono konserwacji lub naprawy. Usterki W razie zakłóceń/usterek urządzenie należy niezwłocznie wyłączyć i zabezpieczyć. Niezwłocznie usuwaj usterki, które mogą pogorszyć stan bezpieczeństwa! Jak najszybciej spowoduj wymianę uszkodzonych lub wadliwych części! Dalsze informacje patrz w rozdziale Usuwanie usterek. Części zamienne, akcesoria Używaj wyłącznie części zamiennych firmy Wacker Neuson lub takich, które pod względem konstrukcji i jakości w pełni odpowiadają częściom oryginalnym. Używaj wyłącznie akcesoriów firmy Wacker Neuson. Nieprzestrzeganie tych zaleceń powoduje wygaśnięcie wszelkiej odpowiedzialności cywilnej. Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej W razie wymienionych niżej naruszeń firma Wacker Neuson wyklucza wszelką odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych i materialnych: Zmiany konstrukcyjne. Użycie niezgodne z przeznaczeniem. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi. Nieprawidłowa obsługa. Użycie części zamiennych nie pochodzących od firmy Wacker Neuson lub takich, które pod względem konstrukcji i jakości nie odpowiadają w pełni częściom oryginalnym. Użycie akcesoriów nie pochodzących od firmy Wacker Neuson. Instrukcja obsługi Instrukcję obsługi należy przechowywać stale pod ręką przy urządzeniu lub w miejscu jego pracy. W razie utraty instrukcji obsługi lub jeżeli potrzebny jest dodatkowy egzemplarz, prosimy o kontakt z wyznaczoną do kontaktów osobą w firmie Wacker Neuson lub o pobranie instrukcji z Internetu (www.wackerneuson.com). Wydawaj instrukcję obsługi każdemu następnemu operatorowi lub kolejnemu właścicielowi urządzenia. Instrukcja obsługi 7 2 Bezpieczeństwo DPU Przepisy krajowe Przestrzegaj także krajowych przepisów, norm i dyrektyw w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, np. postępowania z materiałami niebezpiecznymi, noszenia środków ochrony osobistej. Uzupełnij instrukcję obsługi dodatkowym instrukcjami, aby uwzględnić zakładowe, urzędowe, narodowe lub ogólne dyrektywy w zakresie bezpieczeństwa. Elementy obsługowe Elementy obsługowe urządzenia należy utrzymywać stale w stanie suchym i czystym, nie zanieczyszczone olejami lub smarami. Elementy obsługowe takie, jak np. włączniki/wyłączniki, pokrętła gazu itp. nie mogą być w niedozwolony sposób blokowane, manipulowane lub zmieniane. Czyszczenie Utrzymuj urządzenie stale w czystości i czyść je po każdym użyciu. Nie używaj paliwa ani rozpuszczalnika. Niebezpieczeństwo wybuchu! Nie stosuj myjek wysokociśnieniowych. Przedostająca się woda może spowodować uszkodzenie urządzenia. W przypadku urządzeń elektrycznych istnieje poważne niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowanych porażeniem prądem. Sprawdzenie pod kątem uszkodzeń Przynajmniej raz na zmianę roboczą sprawdzaj na wyłączonym urządzeniu, czy nie ma widocznych od zewnątrz uszkodzeń lub braków. Nie należy korzystać z urządzenia w razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń lub braków. Spowoduj niezwłoczne usunięcie uszkodzeń i braków. 8 Instrukcja obsługi DPU 2 Bezpieczeństwo 2.2 Kwalifikacje personelu obsługi Kwalifikacje operatora Urządzenie może być uruchamiane i obsługiwane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny. Ponadto muszą oni: Mieć ukończone do najmniej 18 lat. Spełniać wymagania fizyczne i umysłowe. Być przeszkoleni w zakresie samodzielnego użytkowania urządzenia. Być przeszkoleni w zakresie użycia urządzenia zgodnie z przeznaczeniem. Być zapoznani z wymaganymi urządzeniami zabezpieczającymi. Posiadać uprawnienia do samodzielnego uruchamiania urządzeń i systemów zgodnie ze standardami bezpieczeństwa technicznego. Być wyznaczeni przez przedsiębiorcę lub użytkownika do samodzielnego wykonywania pracy za pomocą urządzenia. Nieprawidłowa obsługa Nieprawidłowa obsługa, użycie niezgodne z przeznaczeniem lub obsługiwanie przez nieprzeszkolony personel zagraża zdrowiu operatora lub osób trzecich a także grozi uszkodzeniami urządzenia i innych wartości materialnych. Obowiązki użytkownika Użytkownik musi udostępnić operatorowi instrukcję obsługi i upewnić się, czy operator ją przeczytał i zrozumiał. Zalecenia dotyczące pracy Przestrzegaj następujących zaleceń: Wykonuj pracę tylko, będąc w dobrej kondycji fizycznej. Podczas pracy bądź skoncentrowany, zwłaszcza pod koniec dnia roboczego. Nie pracuj za pomocą urządzenia, jeżeli jesteś zmęczony. Wszystkie czynności wykonuj spokojnie, rozważnie i ostrożnie. Nigdy nie pracuj, będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków. Mogą one pogarszać wzrok, zdolność reakcji i zdolność oceny sytuacji. Pracuj w taki sposób, aby nie zagrażać innym. Upewnij się, że w strefie niebezpiecznej nie znajdują się osoby postronne ani zwierzęta. Instrukcja obsługi 9 2 Bezpieczeństwo DPU 2.3 Środki ochrony Odzież robocza Ubranie musi być odpowiednie, tzn. ściśle przylegające, ale nie przeszkadzające w pracy. Generalnie przebywając na placu budowy nie noś luźnych długich włosów, luźnej odzieży ani biżuterii, w tym także pierścionków. Grozi to obrażeniami np. w razie zaczepienia lub wciągnięcia przez ruchome części urządzenia. Noś wyłącznie trudnopalne ubrania robocze. Indywidualne środki ochrony Używaj następujących środków ochrony osobistej, aby uniknąć obrażeń i uszczerbku na zdrowiu: Obuwie ochronne. Rękawice robocze z mocnego materiału. Kombinezon roboczy z mocnego materiału. Kask ochronny. Środki ochrony słuchu. Środki ochrony słuchu W przypadku tego urządzenia może dojść do przekroczenia dopuszczalnej w danym kraju granicy poziomu hałasu (szacowanego dla osób). Z tego powodu należy zakładać nauszniki ochronne. Dokładną wartość podano w rozdziale Dane techniczne. Pracując z założonymi nausznikami ochronnymi bądź uważny i ostrożny, ponieważ tylko w ograniczony sposób będą do ciebie docierały dźwięki, np. krzyki, sygnały dźwiękowe. Wacker Neuson zaleca noszenie nauszników ochronnych. 2.4 Transport Wyłączanie urządzenia Przed transportem urządzenia wyłącz je i odczekaj, aż ostygnie silnik. Dyszel w pozycji transportowej Przed transportem ustaw dyszel w pozycji transportowej. Przesuń dyszel w ten sposób, aż wzębienie zapadki ustanowi blokadę. Przestrzeganie przepisów o materiałach niebezpiecznych Przestrzegaj przepisów o materiałach niebezpiecznych dla danego środka transportu oraz krajowych dyrektyw bezpieczeństwa. 10 Instrukcja obsługi DPU 2 Bezpieczeństwo Podnoszenie urządzenia Podczas podnoszenia urządzenia należy przestrzegać następujących wskazówek: Wyznacz kompetentnego hakowego do przeprowadzenia podnoszenia. Hakowego musisz widzieć i słyszeć. Używaj wyłącznie odpowiednich i sprawdzonych dźwignic, zawiesi oraz urządzeń podnośnikowych o wystarczającym udźwigu. Używaj wyłącznie punktów zawieszenia zgodnych z niniejszą instrukcją obsługi. Zamocuj urządzenie na dźwignicy w bezpieczny sposób. Upewnij się, że w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia nie znajdują się osoby postronne. Nie wchodź na urządzenie. Przeładunek Rampy przeładunkowe muszą charakteryzować się odpowiednią nośnością i statecznością. Dopilnuj, aby nie powstało zagrożenie dla ludzi w wyniku wywrócenia lub ześlizgnięcia się urządzeń lub w wyniku odbicia elementów urządzenia w górę lub w dół. Ustaw elementy obsługowe oraz ruchome części w pozycji transportowej. Zabezpiecz urządzenie pasami przed przewróceniem, upadkiem lub zsunięciem. Do tego celu wykorzystaj punkty zawieszenia zgodne z niniejszą instrukcją obsługi. Pojazd transportowy Używaj wyłącznie przewidzianych do tego pojazdów transportowych o wystarczającym udźwigu oraz odpowiednich punktach mocowania. Transportowanie urządzenia Zabezpiecz urządzenie na środku transportu przez wywróceniem, spadnięciem lub ześlizgnięciem. Używaj wyłącznie punktów mocowania określonych w niniejszej instrukcji obsługi. Przestrzegaj również krajowych przepisów, norm i dyrektyw. Ponowne uruchomienie Przed ponownym uruchomieniem zmontuj i zamocuj urządzenia, części, akcesoria i narzędzia, które zostały zdemontowane do transportu. Postępuj zawsze zgodnie z instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi 11 2 Bezpieczeństwo DPU 2.5 Bezpieczeństwo pracy Otoczenie zagrożone wybuchem Nie używaj urządzenia w środowisku z zagrożeniem wybuchowym. Środowisko pracy Przed przystąpieniem do pracy zapoznaj się ze środowiskiem pracy. Ta czynność obejmuje m. in. następujące elementy: Przeszkody w strefie roboczej i komunikacyjnej. Nośność gruntu. Niezbędne odgrodzenie placu budowy, w szczególności od terenu komunikacji publicznej. Niezbędne zabezpieczenie ścian i stropów. Możliwości uzyskania pomocy w razie wypadku. Bezpieczeństwo w rejonie pracy Pracując za pomocą urządzenia, należy zwracać uwagę na następujące elementy: Przewody elektryczne lub rury w rejonie pracy. Przewody gazowe lub wodociągowe w rejonie pracy. Uruchamianie urządzenia Przestrzegaj informacji dotyczących bezpieczeństwa i ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu i w instrukcji obsługi. Nigdy nie uruchamiaj urządzenia wymagającego konserwacji lub naprawy. Uruchamiaj urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi. Bezpieczna postawa Zawsze zwracaj uwagę, aby urządzenie było stabilne i nie mogło w czasie obsługiwania wywrócić się, stoczyć, poślizgnąć lub upaść. Stanowisko pracy operatora zgodne z przeznaczeniem Nie opuszczaj zgodnego z przeznaczeniem stanowiska pracy operatora podczas eksploatacji urządzenia. Stanowisko pracy operatora zgodne z przeznaczeniem to stanowisko za dyszlem urządzenia. Opuszczenie strefy niebezpiecznej Niebezpieczeństwo obrażeń w wyniku ruchomego urządzenia lub wyrzucanych materiałów. Upewnij się, że osoby postronne zachowały minimalną bezpieczną odległość 2 m od urządzenia. 12 Instrukcja obsługi DPU 2 Bezpieczeństwo Uwaga na ruchome części Ręce, stopy i luźną odzież trzymaj z dala od ruchomych lub obracających się części urządzenia. Niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń w wyniku wciągnięcia lub zgniecenia. Wyłączanie urządzenia W następujących sytuacjach wyłącz silnik: Przed przerwą w pracy. Gdy urządzenie nie będzie używane. Odstaw urządzenie tak, aby nie mogło się wywrócić, spaść lub ześlizgnąć. Miejsce przechowywania Schłodzone urządzenie odkładaj po użyciu w odgrodzone, czyste, zabezpieczone przed działaniem mrozu i suche miejsce, niedostępne dla dzieci. Nie wolno używać sprayów wspomagających rozruch zimnego silnika Niebezpieczeństwo powstania pożaru z powodu użycia łatwopalnych sprayów wspomagających rozruch silnika. Nie używać sprayów wspomagających rozruch silnika. Spraye wspomagające rozruch silnika są skrajnie łatwopalne i mogą powodować przerwy w zapłonie lub uszkodzić silnik. Obciążenie wibracyjne Podczas intensywnej eksploatacji urządzeń prowadzonych ręcznie nie można całkowicie wykluczyć trwałych uszkodzeń uwarunkowanych działaniem wibracji. Aby utrzymać obciążenie wibracyjne na możliwie niskim poziomie, należy przestrzegać obowiązujących regulacji prawnych oraz norm. Informacje dotyczące obciążenia wibracyjnego tego urządzenia zawiera rozdział Dane techniczne. 2.6 Bezpieczeństwo podczas pracy wibratorów płytowych Osłona paska klinowego Nie używaj urządzenia bez osłony paska klinowego! Nieosłonięty pasek klinowy oraz koło pasowe są niebezpieczne oraz mogą spowodować ciężkie obrażenia, np. w wyniku wciągnięcia lub wyrzucania elementów. Niebezpieczeństwo przewrócenia Urządzenie należy eksploatować w sposób wykluczający niebezpieczeństwo spadku lub przewrócenia, np. na krawędziach i osadach. Instrukcja obsługi 13 2 Bezpieczeństwo DPU Nośność gruntu Weź pod uwagę, że działanie wibracji może znacznie zredukować nośność zagęszczanego gruntu lub podbudowy, np. w pobliżu zboczy. Ochrona przed przygnieceniem Steruj urządzeniem w sposób wykluczający przygniecenie pomiędzy urządzeniem oraz przeszkodą. Patrz zawsze w kierunku jazdy! Wskazówki dotyczące zagęszczania na zboczach Zagęszczając powierzchnie pochyłe (zbocza, skarpy) należy przestrzegać następujących zasad: Na zboczu zajmuj zawsze miejsce powyżej urządzenia. Wjeżdżaj na wzniesienia wyłącznie od dołu (wzniesienie, które można bez problemu pokonać w górę, można bezpiecznie przejechać także w dół). Nie stój po stronie opadowej urządzenia. Niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń w wyniku zsunięcia się lub przewrócenia urządzenia. Przekroczenie maksymalnie dopuszczalnego pochylenia Nie przekraczaj maksymalnie dopuszczalnego pochylenia (proszę zob. rozdział Dane techniczne). W maksymalnie dopuszczalnym pochyleniu urządzenie można eksploatować tylko przez krótki okres czasu. Przekroczenie tego pochylenia prowadzi do zaprzestania działania smarowania silnika, co w konsekwencji powoduje nieuniknione uszkodzenia ważnych części silnika. 14 Instrukcja obsługi DPU 2 Bezpieczeństwo Sprawdzenie następstw wibracji Zagęszczanie gruntu w pobliżu zabudowy może prowadzić do uszkodzeń budynków. Z tego powodu przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić potencjalne następstwa wibracji dotyczących pobliskich budynków. W ocenie następstw wibracji należy uwzględnić w szczególności następujące punkty: Obraz drgań, czułość oraz częstotliwość drgań własnych pobliskich budynków. Odstęp budynków od centrum wstrząsów (= miejsca stosowania urządzenia). Właściwości gruntu. W razie potrzeby trzeba wykonać pomiary w celu ustalenia prędkości drgań. Przestrzegaj również właściwych przepisów oraz regulacji, w szczególności DIN Ponadto podłoże musi mieć nośność wystarczającą do przyjęcia energii zagęszczania. W przypadku wątpliwości na potrzeby oceny zasięgnij rady rzeczoznawcy (ze specjalizacją mechanika gruntu). Za szkody powstałe na budynkach firma Wacker Neuson nie odpowiada. 2.7 Bezpieczeństwo przy eksploatacji silników spalinowych Sprawdzenie pod kątem uszkodzeń Przynajmniej jeden raz podczas zmiany sprawdź wyłączony silnik pod kątem nieszczelności oraz pęknięć przewodów paliwowych, zbiornika oraz pokrywy zbiornika. Nie należy korzystać z urządzenia w razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń lub braków. Spowoduj niezwłoczne usunięcie uszkodzeń i braków. Niebezpieczeństwa podczas eksploatacji Przy silnikach spalinowych niebezpieczeństwa powstają w szczególności w czasie ich pracy oraz podczas tankowania. Przeczytaj dokładnie wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. W przeciwnym razie może dojść do zranienia i szkód rzeczowych! Nie wolno uruchamiać silnika w pobliżu rozlanego paliwa oraz gdy wyczuwalny jest zapach paliwa zagrożenie wybuchem! Usuń urządzenie z takich miejsc. Natychmiast usuń rozlane paliwo! Nie zmieniaj obrotów silnik
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks