Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Pozvánka na therapy camp

Category:

Books - Non-fiction

Publish on:

Views: 14 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Pozvánka na therapy camp Pozývame Vás na Therapycamp Terapie: Kraniosakrálna osteopatia Neurologopédia EEG Biofeedback + HRV Spinal touch Vývinová psychológia Aplikovaná behaviorálna analýza
Transcript
Pozvánka na therapy camp Pozývame Vás na Therapycamp Terapie: Kraniosakrálna osteopatia Neurologopédia EEG Biofeedback + HRV Spinal touch Vývinová psychológia Aplikovaná behaviorálna analýza THERAPY CAMP je camp zameraný na rozvoj kognitívnych a rečových predpokladov vašeho dieťaťa. Kombinácia terapii, ktoré sme zvolili je tou najlepšou možnosťou rozvoja primárnych a sekundárnych funkcii reči a porozumenia reči. Postupujeme krok po kroku od najprimárnejších vývinových štruktúr až po tie najzložitejšie. Sledujeme špecifické potreby dieťaťa a venujeme sa im. Ide o súbor aktivít zameraných na podporu rozvoja a postupné dosahovanie maximálneho potenciálu vašich detí, ktoré z rozličných dôvodov zaostávajú vo svojom kognitívnom, rečovom a psychomotorickom vývine, alebo majú problémy s učením, či správaním. Ako to prebieha: Prvý de si terapeuti rozdelia deti. Ktorému terapeutovi dieťa odovzdáte prvý deň od toho terapeuta si ho každý deň budete vyberať, každé ráno mu ho budete odovzdávať a jemu podáte všetky dôležité informácie týkajúce sa dieťaťa. Terapeut, ktorému odovzdáte dieťa vám bude podávať podrobné informácie o postupe vášho dieťaťa. Na začiatku campu si každý terapeut urobí podrobnú diagnostiku každého dieťaťa, jeho silných a slabých stránok (v oblasti kognitívnej, motorickej, komunikačnej a sociálnej). Večer si terapeuti urobia konzílium a vytvoria si vývinový profil dieťaťa a dohodnú sa ako sa s dieťaťom bude celých 10 dní pracovať. Na čo sa, ktorý terapeut zamerá a čo bude rozvíjať. Terapie sa kombinujú aktívna /logopedia, vývinovka, biofeedback, tréning jemnej a hrubej motoriky/ s neaktívnou /kraniosakrálna terapie, reflexná stimulace, bazalna stimulace/. Po obede majú deti skupinovú muzikoterapiu. Každé dieťa absolvuje počas dna všetky terapie. Čo potrebujeme od Vás my: Pred campom, zaslať na mailovu adresu zaväznú prihlášku spolu s vyšetreniami, ktoré dieťa absolvovalo. /EEG, CT, NMR/. Čo bude dieťa potrebovat na camp: 1. Náhradné oblečenie 2. Desiatu, obed, olovrant 3. Plienky /ak je plienkované/ 4. Hračku, ktorú ma rado Organizácia therapy campu: 1. Ráno pred 9.00 odovzdáte die a terapeutovi, ť který vám bude na začiatku pridelený. 2. Večer o si po dieťa prídete a možete konzultovat s terapeutmi. Informácie o platbách za camp: Po obdržení Vami zaslanej prihlášky obdržíte faktúru, ktorú treba uhradit 2 týždne pred začatím campu. Cena campu 1050 eur Teší sa na Vás celý profesionálny tým terapeutov, který urobí všetko pre pohodu a rozvoj Vašeho dieťaťa. Bibiana Naďová klinický neurologopéd, eeg terapeut, kraniosakrálny osteopat, eeg laborant, ABA terapeut Jarda Dobrovolný kraniosakrálny osteopat, spinal touch terapeut, Dorn-terapeut, HRV laborant Tomáš Olejník Klinický neuropsychológ, eeg terapeut, Rogerian terapeut, vývinový terapeut Lucka Liprtová ABA terapeut, eeg terapeut, psychoterapeut terapeut Iveta Izraelová Klinický vývinový psychoterapeut a diagnostik, eeg terapeut Magda Kašparová Vývinový terapeut, predškolský špeciálny pedagóg Popis terapií Kraniosakrálna osteopatia Ide o nenásilnú, ve ľ mi jemnú metódu, ktorá vedie k uvolneniu tenzií mozgomiešnych obalov. Tým obnovuje normálnu cirkuláciu mozgomiešneho moku. Správna a neobmedzená cirkulácia mozgomiešneho moku zaistuje optimálnu výživu mozgu a miechy a umožnuje tak jej optimálnu funkciu. CST pracuje s vyrovnávaním energetických tokov v celom tele. Táto jemná a neinvazívna liečebná metóda uvolňuje obmedzenia kraniálnych kostí a obnovuje prirodzenú rovnováhu a pohyb tekutín, nachádza miesta, kde sa hromadí zablokovaná energia a pracuje na uvolnení blokov. Povzbudzuje uvolnenie celého tela a pomáha odstranovať staré fyzické a emocionálne traumy tým, že naštartuje a dá smer sebauzdravujúcemu procesu ludského organizmu. Viac na Neurologopédia Neurologopédia sa venuje neurologickým podstatám oslabenej alebo narušenej schopnosti artikulovať a funkčne používať reč na komunikáciu. Používa princípi aplikovanej behavioralnej analýzy a učí prirodzeným a hravým spôsobom komunikačné zručnosti. Metóda funguje na motivácii dieťaťa komunikovať zo svojím okolím, dorozumievať sa a učiť sa nové veci. Je nenásilná a kopíruje schopnosti a zručnosti dieťaťa, ktoré postupne rozširuje a stavia základy na dalšie nové zručnosti. EEG biofeedback Tréning na EEG Biofeedbacku je nenásilný, bezbolestný a hravý. Ak je poskytovaný odborníkom, nepredstavuje riziko, pretože nemá vedľajšie účinky. Neni návykovýa jeho efekt je dlhodobý. Technika používa snímaciu elektródu, priloženú na temeno hlavy a dve ušné elektródy pripevnené na uši. EEG snímač zachytáva mozgové vlny a prevedie ich do počítača. Počíťač analyzuje signál a zaisťuje feedback zpätnú väzbu Zpätná väzba je informácia o tom, ako fungujú mozgové vlny v konkrétnom okamžiku. Priebeh svojich mozgový vĺn pred sebou vidíte na obrazovke preložený do podoby video hry, ktorú hrajete len silou svojej myšlienky. Hru ovládáte len činnostou svojho mozgu. Inými slovami: mozog riadi sám seba. Keď narastie aktivita mozku v žiadoucom pásme mozkových vĺn, je hráč odmenený úspešnými výsledkami. Ak, vzrastie aktivita v nežáducom pásme, úspech v hre zmyzne. Mozog postupne reaguje na motivačné vodítka, které mu počítač poskytne tím, že ho odme uje za dobré výsledky v hre. Tak mozog sám rozvíja ň proces učenia nových, vhodnejších frekvencií mozkových vln. Frekvencie elektrickej aktivity mozgu, ktorou se mozog biofeedbackom učí, sú stanovené podla vedeckých poznatkov o fungovaní mozgu v určitých stavoch alebo pri výkonoch. Boli odvodené z výzkumu jednicov, ktorí majú optimálne fungujúcí mozog. Viac na Spinal touch Táto metóda patrí medzi jemné, neinvazívne dotykové terapie. Patrí medzi holistické metódy, ktoré pôsobia na telo celkovo. Ako taká nerieši čiastkové problémy organizmu, ale tým, že harmonizuje celok, aktivizuje vlastné regeneračné procesy organizmu, ktoré čiastkové problémy riešia tým najoptimálnejším spôsobom. Pri aplikácii metódy sa napravuje ťažisko tela, dochádza k uvoľneniu panvovej oblasti krížopanvovobederného skĺbenia, všetkých častí chrbtice a okolitých svalových skupín.dochádza k vyrovnaniu chrbtice do vzpriamenej polohy, k zlepšeniu prietoku energií v tele a tým k stimulácii prakticky všetkých telesných orgánov, hlavne tráviacich a vylučovacích. Vzhľadom k previazanosti fyzického a psychického stavu organizmu dochádza k priaznivému pôsobeniu na fyzický stav tela. Vývinová psychológia Zdiagnostikuje dieťa v akom vývinovom štádiu sa nachádza a podľa toho postupne rozvýja všetky zložky vývinu osobnosti. DIEŤA PREDŠKOLSKÉHO VEKU - je to vek od 3-4 rokov do 6-7 roku. Je to obdobie, kde dominuje hra hlavná činnosť = rolové hry, pozerajú rozprávky, konštrukčné hry, hry pravidlami. Telesný vývin : zrastá funkcia nervovej sústavy, keď si dieťa vie samo vystačiť samoobsluha. Rozhoduje sa, ktorá ruka bude, či pravá alebo ľavá. Sú ľudia, ktorí vedia pekne písať aj ľavou rukou aj pravou rukou. Niekto robí iba ľavou rukou niektoré činnosti a ostatné pravou rukou. Vzrastá citlivosť analyzátorov. Pre toto dieťa je najdôležitejšia farba a tvar predmetov. Sú to tie predmety, ktoré najviac používa. Začína sa rozvíjať úmysel má pozornosť, pamätá si úmyselne. Zapamätá si na základe farebnosti, pod a tvarov, polohy, ľ vzrastá rozsah zapamätá si viac predmetov. Keď je citovo podfarbené, zapamätá si viac. Fantázia je bohatá, myslenie je konkrétne názorné a je podmienené činnosťou dieťaťa = nastáva opytovacie obdobie prečo?, načo? Rozvíja sa príčinné myslenie /otázky sú úžasné/ - musíme odpovedať!!! Rastie záujem o hovorenú reč dieťa vie básničky, pesničky. Reč slúži k regulácii správania. Dieťa rozpráva, čo robí. Začína pomáhať doma, má vzťahy už aj v materskej škôlke, čiže vzťahy aj mimo domova. Narastá slovná zásoba, zo začiatku vie slov. Koncom obdobia nastáva zásoba slov a viac. Dievčatá sú ukecanejšie. Koncom obdobia sa treba započúvať, a ak je potrebná pomoc, tak treba ísť za logopédom /poruchy reči/. Dieťa si rozvíja reč, často je tam úplný monológ, nielenže si komentuje, ale rozpráva sa napr. s bábikou, priateľom, ktorý tam nie je. Intenzívny rozvoj rozumových schopností rozvíja sa z predpojmovej úrovni do názorného myslenia. Usudzovanie detí usudzuje, čo vníma a z čoho si predstavuje. Myslenie detí je viazané na činnosť a je veľmi egocentrické. Dieťa všetko poľudčuje /bábika je živá/ - dáva ľudské vlastnosti. Citový vývin : rozvíja sa sociálna aktivita dieťaťa vzťahy k ľuďom sa začínajú. Vyvíja sa sociálna kontrola a a vnútorná orientácia, ktorá sa preberá od rodičov, učí sa podľa uznávaných noriem spoločnosti. Dokáže sa správať podľa príkazov a zákazov. Dieťa so osvojuje sociálne role vzorce správania, postoj k rodičom, od malých detí zo škôlky /od pani učiteľky/. Kontrolovanie citových prejavov dieťa už nie je impulzívne, dokáže aj čakať, vie sa riadiť aj vlastnými inštrukciami a vraví si to nahlas. Nepodľahne prvotnému impulzu /začína rozmýšľať nad dôsledkami/, ku koncu obdobia nastáva hovorenie nahlas a začína sa riadiť myslením. Sociálny vývin : ide pomaličky a závisí od množstva kontaktov. Od vzájomných vzťahov závisí citový vývin, či bude dieťa sociálne alebo prosociálne závisí od skúseností
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks