Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce PDF

Category:

Fan Fiction

Publish on:

Views: 22 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2015 Schváleno Radou města Českých Budějovic dne na základě usnesení č. 131/ Obsah: ÚVOD ZÁKLADNÍ
Transcript
Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2015 Schváleno Radou města Českých Budějovic dne na základě usnesení č. 131/2015 1 Obsah: ÚVOD ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU ZDŮVODNĚNÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU OPATŘENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU CÍLE DOTAČNÍHO PROGRAMU HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE DOTAČNÍHO PROGRAMU FINANČNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU PODPOROVANÉ AKTIVITY DOTAČNÍHO PROGRAMU OPATŘENÍ Č. 1: FASÁDA OPATŘENÍ Č. 2: STŘECHA ZÁVAZNÉ STANOVISKO ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ NÁKLADY PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ ŽÁDOST A DALŠÍ POŽADOVANÁ DOKUMENTACE OSTATNÍ POŽADOVANÁ DOKUMENTACE (PODPŮRNÉ DOKLADY): MÍSTO, TERMÍN A ZPŮSOB DORUČENÍ ŽÁDOSTI ADMINISTRÁTOR HODNOCENÍ A VÝBĚR ŽÁDOSTÍ PROCES HODNOCENÍ ROZHODOVÁNÍ O UDĚLENÍ DOTACE POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O VÝBĚRU ŽÁDOSTÍ SLOŽENÍ HODNOTÍCÍ KOMISE KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ: ZPŮSOB PROPLÁCENÍ A VYÚČTOVÁNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZPŮSOB PROPLÁCENÍ DOTACE Proplácení dotací Vyúčtování ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH DOTACÍ PŘÍLOHY FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O DOTACI TISKOVÁ VERZE ELEKTRONICKÉHO FORMULÁŘE VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O BEZÚHONNOSTI VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O SPOLUFINANCOVÁNÍ VZOR PROHLÁŠENÍ O PARTNERSTVÍ VZOR PROHLÁŠENÍ DE MINIMIS (NEPOVINNÁ PŘÍLOHA ŽÁDOSTI/SMLOUVY) VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE (VČETNĚ PŘÍLOHY ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PROPOJENOSTI S OSTATNÍMI PODNIKY VE SMYSLU DEFINICE JEDNOHO PODNIKU (VIZ POKYN TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Č. 5/2014 POVINNÁ PŘÍLOHA SMLOUVY) FORMULÁŘ KONEČNÉHO VYÚČTOVÁNÍ UZNATELNÝCH NÁKLADŮ PROJEKTU A ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Úvod Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2015 (dále jen Pravidla ) vycházejí ze Směrnice č. 6/2014 ze dne (dále jen Směrnice ). Pravidla jsou platná pro kalendářní rok Základní rámec dotačního programu 1.1 Název dotačního programu Dotační program města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2015 (dále jen Dotační program ). 1.2 Zdůvodnění dotačního programu Podpora oblasti ve městě České Budějovice vychází z předpokladu existence Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek České republiky existence městské památkové rezervace České Budějovice existence ochranného pásma nemovitým kulturním památkám hradebního systému ve městě České Budějovice Účelem dotačního programu je podílení se města České Budějovice na finančních nákladech spojených se zachováním a obnovou kulturních památek vycházející ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a vyhlášky č.66/88, kterou se provádí zákon č.20/87 Sb., o státní památkové péči. Podpora v oblasti památkové péče je poskytována rovněž programy Ministerstva kultury ČR a granty Jihočeského kraje. Dotační program města České Budějovice na podporu památkové péče dává jasná transparentní pravidla poskytování podpory na území města a řídí se Směrnicí. Podkladem pro směřování dotačních prostředků města do této oblasti jsou: aktualizace programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice ze září 2010, Ing. arch. Tadeáš Matoušek, vyhlášení městské památkové rezervace České Budějovice výnosem Ministerstva kultury ČSR č.7096/80 z a vyhlášení ochranného pásma nemovitým kulturním památkám hradebního systému ve městě České Budějovice rozhodnutím Okresního úřadu v Českých Budějovicích, čj. 920/95/411/Val, dne ústřední seznam nemovitých kulturních památek České republiky. Základní vize rozvoje oblasti na území města České Budějovice: Zvýšení podílů městských financí do památkové péče, zajištění zachování podstaty kulturních památek, zvýšení atraktivity města. 3 1.3 Opatření dotačního programu Dotační program je zaměřen na obnovu kulturních památek i nepamátkových objektů na území města, především v centru města: Opatření: 1. Fasáda 2. Střecha Dotace na podporu jednotlivých projektů jsou poskytovány formou grantů. 1.4 Cíle dotačního programu Obecným cílem dotačního programu je přispět ke zvýšení atraktivity města, pomoci vlastníkům kulturních památek na území města při obnově památkově chráněných objektů a zajistit tak zachování jejich podstaty pro budoucí generace. U ostatních objektů, které sice nejsou kulturními památkami, ale jsou neopomenutelnou součástí městské památkové rezervace a dotvářejí celkový kolorit centra města, pomoci jejich vlastníkům při realizaci obnovy. Program směřuje nejen k zachování a obnově, ale také k vhodnému užívání a prezentaci nemovitých kulturních památek, jakožto významné složky našeho hmotného kulturního dědictví. Specifickým cílem opatření č. 1 dotačního programu je zajištění spolufinancování vlastníkům nemovitých kulturních památek, nacházejících se mimo území městské památkové rezervace České Budějovice, ale současně na katastrálním území města České Budějovice, a spolufinancování vlastníkům objektů, které nejsou kulturními památkami a nacházejí se na území městské památkové rezervace, při obnovách fasád především v uličních frontách s ohledem na zlepšení kulturně historického prostředí. Specifickým cílem opatření č. 2 dotačního programu je zajištění spolufinancování vlastníkům při obnovách historicky hodnotných krovů, střešní krytiny a prací s tímto souvisejícími s ohledem na zlepšení kulturně historického prostředí. Kulturní památky se musejí nacházet mimo území městské památkové rezervace České Budějovice, ale současně na katastrálním území města České Budějovice; objekty, které nejsou kulturními památkami musí být na území městské památkové rezervace. 4 2. Harmonogram přípravy a realizace dotačního programu Výzva 1 Opatření č. 1,2 Činnost Datum Zveřejnění záměru poskytnutí dotace Vyhlášení dotačního programu: Příjem Žádostí o dotaci (dále jen Žádost ) od: Uzávěrka příjmu Žádostí do: Rozhodnutí o poskytnutí dotace: Květen 2015 Provedení a schválení rozpočtových opatření: Červen 2015 Realizace projektů od: Ukončení realizace projektů do: Vyúčtování uznatelných nákladů projektu (dále jen Vyúčtování ) a podání závěrečné zprávy o realizaci projektu nejpozději do: 3. Finanční rámec dotačního programu Finanční rámec udává základní přehled finančních možností a podmínek dotačního programu. Struktura financování dotačního programu: Opatření č. Název opatření Celková alokace (v tis. Kč) Min max. výše dotace (v tis. Kč) Minimální spoluúčast žadatele (v %) 1 Fasáda % / 40% 2 Střecha % / 40% Celkem 1000 Minimální spoluúčast financování projektu pro žadatele o dotaci je: 10 % z uznatelných nákladů projektu u nepodnikatelských subjektů; 40 % z uznatelných nákladů projektu u podnikatelských subjektů. Vhodná právní subjektivita žadatele je vymezena v čl. 5. Oprávnění žadatelé o dotaci. 4. Podporované aktivity dotačního programu 4.1 Opatření č. 1: Fasáda V rámci tohoto opatření jsou vhodnými následující aktivity zaměřené na: dodavatelsky provedené obnovy fasád a všech fasádních prvků (omítky, okna, dveře, štuky, kamenické práce, římsy, arkýře, mříže, kování apod.) s přihlédnutím k tradičním materiálům, především průčelí objektů. 4.2 Opatření č. 2: Střecha V rámci tohoto opatření jsou vhodné aktivity zaměřené na: dodavatelsky provedené obnovy krovu, střešní krytiny, střešních prvků a prací s tímto související (komín, oplechování, laťování, okapní žlaby, hromosvody, vikýře, chrliče) s přihlédnutím k tradičním materiálům. Nevztahuje se na střešní okna, izolační materiály, komínové těleso, opravy říms, vyklízení půd apod. 4.3 Závazné stanovisko Odboru památkové péče V rámci dotačního programu jsou podporované pouze aktivity, na které je vydáno Závazné stanovisko Odboru památkové péče magistrátu města České Budějovice dle 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v aktuálním znění. 6 5. Oprávnění žadatelé o dotaci Pro opatření č. 1 a 2 jsou oprávněnými žadateli vlastníci kulturních památek, které se nacházejí v katastrálním území města České Budějovice a zároveň mimo území městské památkové rezervace České Budějovice a vlastníci ostatních nemovitostí na území městské památkové rezervace České Budějovice (nepodnikatelské i podnikatelské subjekty). Všichni žadatelé o dotaci musí splňovat tyto předpoklady: mají přidělené IČ (kromě fyzického nepodnikatelského subjektu) vedou účetnictví či daňovou evidenci, případně jinou evidenci o nakládání s poskytnutou dotací nemají dluh po splatnosti vůči statutárnímu městu České Budějovice Žadatelé nejsou oprávněni k předkládání návrhů ani k získání dotace jestliže nesplňují podmínky či povinnosti, uvedené v Čestném prohlášení o bezúhonnosti, které je přílohou k Žádosti (dále jen Čestné prohlášení ), nebo u nich nastala jakákoli skutečnost, která je uvedena v Čestném prohlášení, ohledně níž jsou žadatelé v Čestném prohlášení povinni prohlásit, že tato skutečnost u nich nenastala. Žadatel je povinen dodržovat pravidla publicity dle příslušného ustanovení ve Smlouvě o poskytnutí dotace (dále jen Smlouva ). Logo města bude k dispozici na webových stránkách města v sekci Dotace. 6. Uznatelné a neuznatelné náklady V rámci realizace projektu lze hradit z dotace pouze tzv. uznatelné náklady. Jedná se o náklady, které je příjemce dotace (dále jen Příjemce ) oprávněn vynaložit na realizaci svého projektu. Uznatelné náklady jsou dále specifikovány takto: byly nezbytné pro realizaci projektu; vynaloženy byly nejdříve dnem podání Žádosti a nejpozději dnem ukončení realizace projektů uvedeném v harmonogramu příslušné výzvy; vynaloženy byly na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli podpořeného projektu; náklad musel skutečně vzniknout a je doložen o průkaznými doklady o nabytí, o průkaznými doklady dle zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů Uznatelné náklady v případě opatření: Fasáda náklady spojené s provedením obnovy fasád průčelí na základě fakturace a uzavřené smlouvy o dílo, součástí fakturace bude podrobný položkový rozpočet nárokovaných prací související s předmětem dotačního opatření. 7 Uznatelné náklady v případě opatření: Střecha náklady spojené s provedením obnovy střechy na základě fakturace a uzavřené smlouvy o dílo, součástí fakturace bude podrobný položkový rozpočet nárokovaných prací související s předmětem dotačního opatření. Pro všechna opatření dotačního programu platí: Jeden projekt může být financován jen jedním dotačním programem z rozpočtu města České Budějovice; Dotace je poskytována v souladu s Pokynem tajemníka Magistrátu města České Budějovice č. 5/2014 v platném znění, případně jiným vnitřním předpisem Poskytovatele, upravujícím postup při poskytování peněžitých a jiných plnění s ohledem na pravidla zákazu veřejné podpory; Náklady, které nejsou výslovně uvedeny ve výčtu uznatelných nákladů, jsou neuznatelné; Skutečné náklady projektu jsou uznatelné pouze do výše rozpočtu schváleného ve Smlouvě; Podíl spolufinancování projektu příjemcem dotace, uvedený ve Smlouvě, je minimální a nemůže být v důsledku případných změn v rozpočtu snížen; Výše dotace uvedená ve Smlouvě je maximální a nemůže být překročena; Náklady Příjemce budou hrazeny v souladu s rozpočtem projektu: včetně DPH, pokud žadatel není plátcem DPH nebo je-li příjemce plátcem DPH, ale nemůže v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění; snížené o nárokovanou DPH vůči finančnímu úřadu, pokud je příjemce plátcem DPH a má nárok v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu; Hodnotící komise si vyhrazuje právo krátit rozpočet u vybraných projektů. 7. Předkládání Žádostí 7.1. Žádost a další požadovaná dokumentace Žádost musí být předložena elektronicky na předepsaném elektronickém formuláři (prostřednictvím elektronického systému podávání žádostí na v sekci Dotace), Formulář žádosti je přílohou č.1 Pravidel a je žadatelům, po provedení registrace, k dispozici rámci elektronického systému podávání žádostí na adrese v sekci Dotace, pod odkazem Aplikace edotace. 8 7.2 Ostatní požadovaná dokumentace (podpůrné doklady): Vedle vyplněné Žádosti budou vyžadovány tyto přílohy v jednom vyhotovení: 1. Statut, resp. stanovy žadatele a doklad prokazující oprávnění jednat jménem žadatele, 2. Doklad o přidělení IČ (kromě fyzického nepodnikatelského subjektu), 3. Prohlášení o partnerství, (je-li předmětné, tzn. pokud je partner projektu) 4. Čestné prohlášení žadatele o zajištěném spolufinancování projektu, 5. Čestné prohlášení žadatele o bezúhonnosti, 6. Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis) (nepovinná příloha žádosti) 7. Závazné stanovisko vydané orgánem státní památkové péče v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn, vydané k projektu, který je předmětem Žádosti, 8. Smlouva o dílo na provedení prací, jichž se Žádost týká, 9. Podrobný položkový rozpočet prací, včetně výkazu výměr, jichž se Žádost týká, 10. Fotodokumentace současného stavu objektu a jeho částí, kterých se Žádost týká. Přílohy jsou žadatelem předkládány pouze formou neověřených kopií. Při podpisu Smlouvy předloží vybraní žadatelé originály těchto příloh k nahlédnutí. V případě, že žadatel podává více žádostí v rámci jednoho dotačního programu, je možné doložit požadovanou dokumentaci k jedné žádosti s tím, že u všech ostatních bude písemně uveden odkaz, s názvem žádosti a výčtem již doložených příloh. 7.3 Místo, termín a způsob doručení Žádosti Žádosti musí být podány: Elektronicky žádost je podána elektronicky v okamžiku uvedení elektronického formuláře do stavu Kompletní v elektronickém systému podávání žádostí na v sekci Dotace. Termín podání: Konečný termín pro přijímání Žádostí je uveden v čl. 2 Pravidel. Žádost je přijata elektronicky v okamžiku uvedení do stavu Kompletní. Datum a čas uvedení do stavu Kompletní je automaticky zaznamenán v systému. Po stanoveném termínu pro přijetí žádostí (uvedeném v čl. 2 Pravidel) systém elektronickou žádost nepřijme. Žádosti zaslané jiným způsobem (např. faxem nebo em) nebo doručené pouze fyzicky nebudou akceptovány. 7.4 Administrátor Bližší informace o vyhlášeném dotačním programu podá zájemcům Administrátor dotačního programu, tj. pracovník odboru památkové péče. 9 Kontaktní údaje na Administrátora: Administrátor programu Příjmení, jméno, titul Adresa pracoviště adresa Kadlecová Jana Magistrát města České Budějovice, Odbor památkové péče Kněžská 19, České Budějovice Úspěšní žadatelé mají za povinnost dodržovat závazné pokyny a termíny dané v následné ové komunikaci po schválení dotace s administrátorkou dotačního programu a to především termíny případné úpravy rozpočtu, podpisu smluv o poskytnutí dotace a závěrečného vyúčtování. Možnost konzultace Žádostí bude v období od vyhlášení výzvy až do termínu uzávěrky příjmu Žádostí v dané výzvě Proces hodnocení 8. Hodnocení a výběr Žádostí Vyhodnocovací proces začíná podáním žádosti v řádném termínu a končí rozhodnutím příslušného orgánu (dle čl. 2, odst. 2 Směrnice) udělit dotace vybraným žadatelům. Všechny řádně došlé a zaevidované Žádosti budou vyhodnocovány ve dvou fázích: 1. Formální a prvotní věcná kontrola První fáze posouzení Žádostí, kterou provádí Administrátor, spočívá v ověření formální a věcné správnosti žádosti: zda je Žádost úplná a v souladu s požadovanými náležitostmi (dle čl. 7 Pravidel); předložená Žádost a žadatel vyhovují podmínkám daného programu (dle čl. 5 Pravidel) Pokud Žádost vykazuje formální a věcné nedostatky, administrátor vyzve žadatele k jejich odstranění. Pokud žadatel do 5 kalendářních dnů od vyzvání nedostatky neodstraní, administrátor žádost vyřadí z dalšího hodnocení. Výsledky kontroly společně s Žádostmi budou předány Administrátorem hodnotící komisi. 10 2. Hodnocení finanční a obsahové kvality Druhou fázi hodnocení provádí a je za ni zodpovědná hodnotící komise. Hodnotící komise se při hodnocení řídí Směrnicí, Pravidly a Jednacím řádem komisí rady města v aktuálním znění. Hodnotící komise: vyhodnotí Administrátorem předložené Žádosti má právo krátit rozpočet vybraných projektů, s ohledem na účelnost a hospodárnost rozpočtu a dodržení procentuálního rozdělení zdrojů financování dle původního rozpočtu; v případě krácení rozpočtu a s tím spojené poměrné snížení dotace, komise zajistí souhlas žadatele se snížením rozpočtu a předložení upraveného rozpočtu projektu; změna bude následně zaznamenána do hodnotící tabulky a do zápisu z jednání komise; při hodnocení Žádostí musí přihlédnout k tomu, zda žadatelé v uplynulých 3 letech před podáním Žádosti neporušili povinnosti vyplývající ze Smlouvy či jiné podpory města České Budějovice; pokud tyto povinnosti porušili, je poskytovatel dotace oprávněn jejich Žádosti vyloučit v následujících 3 letech. Výstupem z hodnocení Žádostí hodnotící komisí bude: Protokol hodnocení s uvedením způsobu hodnocení jednotlivých Žádostí; protokol bude podepsán všemi členy hodnotící komise; z protokolu musí být patrné pořadí Žádostí. Protokol hodnocení bude obsahovat minimálně: - Název žadatele, název projektu, výši požadované dotace, vyjádření členů hodnotící komise, návrh komise (vybrán / nevybrán), doporučená výše poskytnuté dotace, příp. důvod zamítnutí nebo krácení rozpočtu projektu (včetně upravené výše rozpočtu), Seznam vybraných Žádostí včetně výše navržených dotací doporučených k udělení dotace. Důvody, vedoucí k vyřazení, neschválení Žádosti jsou následující: Žádost byla podána až po datu uzávěrky, Žádost je neúplná, neobsahuje požadované přílohy nebo jinak neodpovídá stanoveným administrativním podmínkám, Navrhovaný projekt není dostatečně připraven k realizaci, Žadatel není oprávněn žádat o dotaci podle podmínek programu, Navržený projekt je nevhodný (např. navrhované činnosti nejsou kryty programem, návrh přesahuje maximální povolené trvání, požadovaná dotace je vyšší než maximálně povolená atd.), Význam navrženého projektu, případně jeho technická kvalita byla shledána nižší než u vybraných návrhů. Administrátor poté předloží výsledný seznam vybraných Žádostí doporučených k rozhodnutí o udělení dotace podle kompetencí uvedených v čl. 2, odst. 2 Směrnice. 11 8.2. Rozhodování o udělení dotace Rozhodování o poskytnutí dotace se řídí Směrnicí. Administrátor do 10 pracovních dnů od data usnesení Rady nebo Zastupitelstva k rozhodnutí informuje všechny žadatele o přidělení nebo nepřidělení dotace. Úspěšní žadatelé budou zároveň vyzváni k podpisu Smlouvy. Důvody odmítnutí Žádosti Administrátor žadateli neuvádí. Na přidělení dotace není právní nárok. Administrátor předá na finanční odbor seznam poskytnutých dotací v souladu s Pokynem tajemníka Magistrátu města České Budějovice č. 1/2013 v platném znění, případně jiným vnitřním předpisem Poskytovatele, upravujícím postup při poskytování peněžitých a jiných plnění s ohledem na pravidla zákazu veřejné podpory;.dotazy a následné konzultace žadatelů: na formální vyřazení žádosti vyřizuje administrátor, k nevybraným žádostem, které byly formálně správné, vyřizuje předseda komise Poskytování informací o výběru Žádostí Zaměstnanci Magistrátu města České Budějovice, Administrátor ani členové hodnotících komisí nejsou oprávněni poskytovat informace o skutečnostech souvisejících s procesem hodnocení Žádostí před usnesením, které rozhodne o udělení dotace Složení hodnotící komise Hodnotící komise pro dotace jsou zřizovány radou města, která rovněž jmenuje členy komise (viz Směrnice, čl. 2, odst. 10). Z důvodu předejití střetu zájmu nesmí být člen hodnotící komise zaměstnancem nebo členem statutárních orgánů organizace, která se bude ucházet o dotaci v rámci tohoto dotačního programu. Hodnotící komise pro poskytování grantů: Mgr. Karel Beneš Jaroslava Sýkorová Ing. Vítězslav Velát Ing. arch. Naděžda Pálková Tomáš Beck Komise má k dispozici Administrátora, který zajišťuje nezbytnou administrativní podporu pro posouzení předložených Žádostí. 12 8.5. Kritéria pro hodnocení: Předmětem hodnocení je posouzení obsahové a ekonomické kvality projektu. Způsob hodnocení je uveden v čl. 8., odst. 8.1, bod 2. Hodnotící ukazatel pro opatření: Fasáda Poloha nemovitosti v katastru města České Budějovice Maximální
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks