Please download to get full document.

View again

of 53
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Příloha 2: Podrobný přehled jednotlivých opatření

Category:

Homework

Publish on:

Views: 7 | Pages: 53

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Příloha 2: Podrobný přehled jednotlivých opatření Kapitola 3.1 Daňový systém a daňová zátěž 3.1 Daňový systém a daňová zátěž MF Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (reverse-charge) 3.1 Daňový
Transcript
Příloha 2: Podrobný přehled jednotlivých opatření Kapitola 3.1 Daňový systém a daňová zátěž 3.1 Daňový systém a daňová zátěž MF Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (reverse-charge) 3.1 Daňový systém a daňová zátěž MF Kontrolní hlášení k DPH (novela zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty a nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti), specifikace položek dle nařízení vlády. (novela zákona 235/2014 S., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 360/2014 Sb.) Rozšíření používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů, použití mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH. Jedná se povinnost všech plátců DPH spočívající v elektronickém zasílání kontrolního hlášení spolu s daňovým přiznáním Finanční správě. Kontrolní hlášení obsahuje výčet zdanitelných plnění spolu s poskytovatelem a odběratelem plnění. Na základě párování těchto hlášení Finanční správou je docíleno vyšší kontroly oprávněnosti nadměrných odpočtů i vlastní daňové povinnosti. Opatření pro snížení míry daňových úniků na DPH. Snížení míry daňových úniků a vyšší elektronizace daňových dokumentů. Pozitivní dopady na výnos DPH, nelze explicitně vyčíslit. Při plošném zavedení režimu přenesení daňové povinnosti by v prvním roce došlo ke zlepšení cash flow plátců o zhruba 19 mld. Kč. Tento prvotní negativní efekt pro veřejné rozpočty je spjat se změnou způsobu výběru DPH. V dalších letech je odhadován už pouze pozitivní efekt plynoucí ze snížení míry daňových úniků ve výši až 11 mld. Kč ročně. V prvních letech zavedení zvýšení výnosu daňových příjmů o cca mld. Kč, ve střednědobém horizontu se předpokládá vyšší nárůst - odhad až cca 15 mld. Kč, který však na základě skutečných dopadů za první rok fungování tohoto institutu (2016), může být v konečné fázi znatelně vyšší. Postupná účinnost opatření přijatá v průběhu roku 2015 a v roce Účinnost opatření od S účinností od srpna 2016 dochází ke korekci případné sankce u kontrolního hlášení. Jedná se konkrétně o pokuty ve výši 10, 30 a 50 tisíc korun, které bude nově možné v ospravedlnitelných případech prominout. Pokuta ve výši 1000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení bude plátci jedenkrát ročně prominuta automaticky bez nutnosti podávat žádost na finanční úřad. Součástí novely je rovněž ČR spolupracuje v rámci Rady EU na úpravě návrhu na změnu Směrnice 2006/112/ES ohledně dočasného zavedení plošného mechanismu přenesení daňové povinnosti na dodání zboží a služeb nad stanovenou prahovou hodnotu tak, aby mohla získat dočasnou výjimku na široké uplatnění tohoto mechanismu. Na základě předběžných údajů za první rok fungování odhadujeme, že opatření mělo ještě vyšší než očekávaný rozpočtový dopad (na základě předběžných výsledků byl rozpočtový dopad za rok 2016 až o cca 3 mld. Kč vyšší). Předpokládáme, že tento pozitivní vývoj bude pokračovat i v budoucnu 1 3.1 Daňový systém a daňová zátěž 3.1 Daňový systém a daňová zátěž 3.1 Daňový systém a daňová zátěž 3.1 Daňový systém a MF Elektronická evidence tržeb MF (MV) Daňová Kobra MF MF Neuplatnění osvobození podílů na zisku plynoucích do ČR Rozšíření a zatraktivnění institutu paušální (vládní návrh zákona, sněmovní tisk č. 513) / nelegislativní On-line vykazování tržeb, které jsou ihned elektronickou formou reportovány Finanční správě, avšak s důrazem na co nejnižší možnou dodatečnou míru zatížení povinných subjektů. V souvislosti se zavedením EET se uplatňuje kompenzační opatření, které spočívá v jednorázové slevě na dani z příjmů pro podnikající fyzické osoby. Současně v sektoru pohostinství a ubytování došlo k přeřazení restauračních služeb ze základní sazby do snížené sazby DPH, což odstranilo nesystémovou distorzi spočívající v rozdílných sazbách u potravin. Nové mechanismy v kontrolní a metodické činnosti. Posiluje se spolupráce mezi útvary finanční správy, celní správy a policií a mezinárodní spolupráce a výměna informací. Jako jedno z opatření proti agresivnímu daňovému plánování se do zákona o daních z příjmů nově doplnilo pravidlo spočívající v neuplatnění osvobození podílů na zisku plynoucích do ČR, pokud v členském státě plátce jsou související částky odečitatelné od základu daně. Bude umožněno stanovení daně z příjmů paušální částkou nově i u poplatníka Snížení míry daňových úniků, vyšší efektivita daňových kontrol a vysoká úroveň elektronizace finanční správy. Snížení míry daňových úniků. Zamezení agresivnímu daňovému plánování. Snížení administrativní zátěže na straně OSVČ. Zvýšení výnosu daňových příjmů vládního sektoru o cca 12,5 mld. Kč v prvních dvou fázích a dalších cca 5,5 mld. Kč ve třetí a čtvrté fázi. Pozitivní dopady na výnos daní, primárně DPH, nelze explicitně vyčíslit. Nulový nebo mírně pozitivní dopad. Nelze přesně vyčíslit. prodloužení lhůty pro reakci na výzvu k odstranění nesrovnalostí v kontrolním hlášení z 5 kalendářních na 5 pracovních dnů. Zákon nabyl platnosti a účinnosti v prosinci Projekt EET byl spuštěn v prosinci 2016 pro služby stravování a ubytování. K startuje druhá fáze elektronické evidence tržeb, kdy se povinnost evidence vztahuje na podnikatele provozující maloobchod a velkoobchod. Opatření je aktivní. Dosavadní prací týmu Kobra bylo zabráněno daňovým únikům v kumulativním vyjádření přes 6 mld. Kč Novela zákona o daních z příjmů včetně tohoto opatření nabyla účinnosti v květnu Opatření se realizuje v rámci novely zákona o daních z příjmů. Dne 10. Předpokládá se náběh dalších fází projektu dle schváleného zákona. Projekt bude průběžně vyhodnocován. Pro všechny fáze projektu platí, že podnikající fyzické osoby mají možnost jednorázově uplatnit související slevu na dani ve výši až Kč. Pokračování v práci týmu Kobra. Dokončení legislativního procesu. 2 daňová zátěž 3.1 Daňový systém a daňová zátěž MF daně pro podnikatele Příprava nového zákona o daních z příjmů daně z příjmů fyzických osob, který má vedle příjmů ze samostatné činnosti také příjmy ze závislé činnosti. Bude odstraněna podmínka, kdy tuto samostatnou činnost musí poplatník vykonávat bez zaměstnanců. Stávající zákon o dani z příjmů byl více než 150 krát novelizován a svou složitostí zvyšuje administrativní náročnost kladenou na správce daně i daňové subjekty. Nový návrh zákona by měl razantně zjednodušit a zpřehlednit zdanění příjmů. Zjednodušení a větší transparentnost přímých daní. Zefektivnění výběru daní. Předpokládaným dopadem bude zjednodušení systému příjmových daní, které se promítne i do výběru daní (v závislosti na nastavení parametrů nového zákona, což bude čistě politické rozhodnutí). 4. byl zákon doručen prezidentovi k podepsání. V současné době probíhají práce na návrhu zákona. S vizí zákona byla veřejnost seznámena v červnu 2016 prostřednictvím projektu MOJE daně (Moderní a jednoduché daně), který obsahuje návrhy týkající se vyšší míry elektronizace v daňové oblasti. V současné době byly zahájeny práce na projektu nového daňového informačního systému a probíhá hodnocení nabídek na projekt nového datového skladu. Návrh nového zákona o daních z příjmů bude představen v září. Kroky týkající se vyšší úrovně elektronizace v daňové oblasti jsou zaváděny postupně. Plné nasazení projektu nového daňového informačního systému se předpokládá nejdříve ve střednědobém horizontu. 3.1 Daňový systém a daňová zátěž MV/MF/ ÚNMZ Elektronická fakturace ve vazbě na zadávání veřejných zakázek. Opatření se zaměří na naplnění směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/55/EU, o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek. Zavedeno bude postupně v letech Adaptace na Směrnici představuje zajištění připravenosti všech veřejných zadavatelů na příjem e-faktur, kompatibilních s EU standardem pro e- fakturaci, jenž bude vyhlášen v květnu. Předpokládá se pozitivní dopad do soukromého sektoru, tj. do oblasti B2B fakturace. Jedná se o pokrok v elektronizaci postupů, snižující administrativní zátěž, přinášející finanční úsporu a zvyšující přehlednost fakturace na straně veřejné správy i podniků, což může mít dopad i do daňových příjmů. Směrnice č. 2014/55/EU byla transponována do právního řádu ČR zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci probíhajícího projektu e-fakturace I. se MF společně s ÚNMZ podílí na přípravě EU standardu pro e-fakturaci a zpracovává návrh opatření pro naplnění Směrnice v ČR. Termín: 1Q. V návaznosti na vyhlášení EU Standardu pro e- fakturaci se započne s realizací uvedených opatření, a to v 1. fázi pro organizační složky státu. Termín: 4Q O rok později dojde k naplnění Směrnice u ostatních veřejných zadavatelů. Termín: 4Q 3.1 Daňový systém a daňová zátěž 3.1 Daňový systém a daňová zátěž 3.1 Daňový systém a daňová zátěž MF MF MF Rozpočtová politika Rozpočto vá politika Fiskální rámec MF Fiskální rámec Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě v letech 2016 a Tříletý plán na postupné zvýšení sazeb z tabákových výrobků Zvýšení sazeb stávajícího odvodu a následné zavedení daně z hazardních her Od roku 2015 se zvýšilo daňové zvýhodnění na druhé dítě a na třetí a každé další dítě. Další zvýšení částek daňového zvýhodnění na vyživované dítě je účinné od roku 2016 a v současné chvíli je v legislativním procesu i další zvýšení účinné (zpětně) od roku. Zvýšení sazeb ze spotřební daně z tabákových výrobků, kdy je od roku 2016 do roku 2018 navrhován tříroční výhled postupného zvyšování sazeb z tabákových výrobků, které jsou nad rámec minima stanoveného EU. V roce 2016 došlo k navýšení stávajících sazeb odvodu. Od roku je zavedena daň z hazardních her, která bude nově obsahovat i zdanění hazardních her provozovaných prostřednictvím internetu. Zavedením této daně dojde ke zrušení stávajícího odvodu z loterií a jiných podobných her. MF Rozpočtová politika Na základě údajů zveřejněných ČSÚ odhad hospodaření sektoru vládních institucí za rok 2016 činí 0,6 % HDP. To odpovídá strukturálnímu saldu ve výši 0,5 % HDP. Strukturální saldo nesmí být horší než 1,0 % HDP. Národní rozpočtová rada Zřízení funkčně nezávislé fiskální instituce odpovědné za hodnocení plnění numerických fiskálních pravidel atd. Snížení daňového zatížení rodin s dětmi. Zvýšení podílu nepřímého zdanění (první krok výhledu sleduje dosažení minima sazeb EU, další dva kroky zvyšují zdanění nad minimum). Snížení míry nelegálních aktivit v souvislosti s hazardem. Cílem je udržet střednědobý rozpočtový cíl, který pro ČR odpovídá strukturálnímu saldu ve výši 1,0 % HDP, v letech následujících. Zajištění fungování navrhovaných numerických fiskálních pravidel, zajištění udržitelnosti a posílení Snížení výnosu daně z příjmů fyzických osob o cca 1,6 mld. Kč v roce 2015, další snížení o cca 1 mld. Kč v roce 2016 a o cca dalších 1,6 mld. Kč v roce. Předpokládaný pozitivní dopad na daňové výnosy ve výši cca 3,3 mld. Kč v roce 2016, další zvýšení o 1,1 mld. Kč v roce a zvýšení o dalších cca 1,4 mld. Kč v roce Předpokládaný pozitivní dopad na daňové výnosy ve výši cca 1,8 mld. Kč v roce 2016 a od roku negativní dopad ve výši 0,8 mld. Kč. Hospodaření státního rozpočtu a ostatních složek vládního sektoru by mělo odpovídat možnostem příjmové strany veřejných rozpočtů a to tak, aby nedošlo k překročení střednědobého rozpočtového cíle, tj. ke zhoršení strukturálního salda pod hodnotu 1,0 % HDP. Zajištění fiskální disciplíny jako předpokladu pro udržitelný a dlouhodobý hospodářský růst a plnění závazků vůči EU. Předpokládaný dopad na SR Zvýšení daňového zvýhodnění na děti na rok 2016 je účinné. Dne byl zákon doručen prezidentovi k podepsání. V účinnosti od Právní norma je účinná k Za rok 2016 ČR svůj střednědobý rozpočtový cíl (MTO) předčila, strukturální saldo dosáhlo hodnoty 0,5 % HDP. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (a související změnový zákon a zákon o sběru dat) byl schválen Dle nedávné koaliční dohody se má daňové zvýhodnění na první dítě dále zvýšit od roku 2018 (předběžně o 150 Kč/měsíčně). Postupný náběh v letech 2016, a Udržení MTO i v dalších letech. Národní rozpočtová rada byla formálně zákonem zřízena. Členy Rady bude volit Poslanecká sněmovna 4 3.2.2 Fiskální rámec Fiskální rámec MF MF Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí Numerická fiskální pravidla / nelegislativní Stanovení celkových výdajů sektoru veřejných institucí na každý z roků, výdajové rámce SR a SF na každý z roků, popis dopadů plánovaných hospodářských politik na sektor veřejných institucí, z něhož je zřejmý postup dosažení střednědobého rozpočtového cíle, finanční vztahy SR k rozpočtům územních samosprávných celků a k rozpočtům veřejných institucí a všeobecnému zdravotnímu pojištění. Implementace číselných fiskálních pravidel výdajové pravidlo pro odvození výdajových rámců státního rozpočtu (SR) a státní fondy (SF), pravidlo pro územní samosprávné celky (ÚSC), zakotvení dluhového pravidla pro sektor vládních institucí na zákonné úrovni. transparentnosti veřejných financí. Implementace směrnice Rady č. 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států transpoziční lhůta uplynula Zlepšení koordinace mezi úrovněmi vlády, posílení střednědobé dimenze rozpočtového procesu a provázání národního rozpočtového procesu s aktualizací Konvergenčního programu předkládaného EK. Implementace směrnice Rady č. 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států transpoziční lhůta uplynula Fungující národní rozpočtový rámec. Implementace směrnice Rady č. 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států transpoziční lhůta uplynula v prvním roce max. 25 mil. Kč, v násl. letech do 20 mil. Kč. Posílení střednědobé dimenze rozpočtového procesu. Zajištění fiskální disciplíny jako předpokladu pro udržitelný a dlouhodobý hospodářský růst a plnění závazků vůči EU. Poslaneckou sněmovnou dne Zákon byl však v podobě schválené PS zamítnut Senátem a následně novým hlasováním PS přijat dne Dne byl zákon podepsán prezidentem republiky. Zákon nabyl účinnosti dne (s výjimkou 17 odst. 3, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018). Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (a související změnový zákon a zákon o sběru dat) byl schválen Poslaneckou sněmovnou dne Zákon byl však v podobě schválené PS zamítnut Senátem a následně novým hlasováním PS přijat dne Dne byl zákon podepsán prezidentem republiky. Zákon nabyl účinnosti dne (s výjimkou 17 odst. 3, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018). Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (a související změnový zákon a zákon o sběru dat) byl schválen Poslaneckou sněmovnou dne Zákon byl však zamítnut Senátem a následně novým hlasováním Sněmovny přijat dne Dne byl zákon podepsán prezidentem republiky. Zákon vyšel ve sbírce PČR na návrh vlády, Senátu PČR a ČNB. Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí bude poprvé vypracována v roce a má být schválena do konce dubna vládou ČR. Pravidla budou aplikována od roku, v Rozpočtové strategii sektoru veřejných institucí bude odvozen výdajový rámec pro SR a SF. ÚSC budou v ostrém provozu hodnoceny poprvé na jaře Dluhová brzda se ČR (v současné době) netýká. 5 zákonů a nabyl účinnosti dne (s výjimkou 17 odst. 3, který nabývá účinnosti dnem ) Dlouhodobá udržitelnost důchodového systému Dlouhodo bá udržitelno st důchodov ého systému MPSV (MF) Ukončení zvyšování důchodového věku při dosažení věku 65 let Dlouhodo bá udržitelno st důchodov ého systému Dlouhodo bá udržitelno st důchodov ého systému MPSV MPSV Diferencované sazby pojistného podle počtu dětí Úprava vzorce valorizace důchodů Maximální hranice důchodového věku má být stanovena na 65 let. V pravidelných pětiletých intervalech bude na základě aktuálního odhadu vývoje střední délky života posouzeno, zda u jednotlivých generací odpovídá výše důchodového věku hodnotě kontrolního parametru (tím je poměr střední délky života při dosažení důchodového věku k součtu této střední délky života a důchodového věku). Při vybočení kontrolního parametru u některé generace z pásma % j MPSV předloží vládě informaci, jak by se měl důchodový věk vyvíjet, aby splňoval výše uvedenou podmínku. Sazby pojistného na důchodové pojištění budou stanoveny rozdílně pro jednotlivé pojištěnce podle počtu dětí, které vychovávají ve své domácnosti. Sazby budou stanoveny ve výši 6,5 % pro žádné nebo 1 dítě, 5 % pro 2 děti, 2,5 % pro 3 děti a 0 % pro 4 a více dětí. Navrhuje se zvyšování důchodů podle růstu cenového indexu domácností důchodců, pokud jeho růst bude rychlejší, než růst indexu spotřebitelských cen, a zvýšení zápočtu růstu reálné mzdy z 1/3 na 1/2. Stanovení důchodového věku s maximální hranicí, aby byla posílena transparentnost důchodového systému. Podpora rodin s dětmi a kompenzace nákladů spojených s výchovou. Posílení přiměřenosti důchodových dávek. Negativní dopad do dlouhodobé udržitelnosti (ukazatel S2) v rozsahu 0,4 % HDP v případě zvyšování nad 65 let podle výsledků pravidelných revizí zachováním 25 % života stráveného v důchodu. Negativní dopad by se zvýšil až na 1,5 % HDP v případě realizace ukončení zvyšování důchodového věku na 65 letech. Roční výpadek inkasa pojistného na důchodové pojištění ve výši 3,8 mld. Kč (v cenách roku 2016). Negativní dopad do dlouhodobé udržitelnosti (S2) v rozsahu 0,1 % HDP. Zvýšení vyplácených důchodů, které výrazně přispěje ke snížení rizika ohrožení chudobou ve věkové skupině 65+. Zvýšení výdajů na dávky důchodového pojištění s negativním dopadem na Návrh zákona prošel v dubnu třetím čtením v PSP ČR Schváleno vládou. Duben načteno k návrhu novely zákona o důchodovém pojištění ukončující zvyšování důchodového věku a prošlo třetím čtením v PSP ČR. Přijetí zákona a zveřejnění ve Sbírce zákonů v průběhu roku. Dokončení legislativního procesu. Přijetí zákona a zveřejnění ve Sbírce zákonů v průběhu roku. 6 3.2.3 Dlouhodo bá udržitelno st důchodov ého systému MPSV (MF, MZd) Řešení zajištění finančního zajištění příjmu osob v náročných profesích při dřívějším ukončení pracovní kariéry Nákladová efektivnost a správa ve zdravotnictví Nákladov á efektivno st a správa ve zdravotni ctví MZd Nákladová efektivnost a správa ve zdravotnictví Nákladov á efektivno st a správa ve zdravotni ctví Zajištění dostatečného příjmu osob, které dlouhodobě vykonávaly fyzicky náročné nebo zdraví ohrožující profese, před dosažením zákonem stanoveného věku pro odchod do důchodu. 1) Dokončit Národní strategie elektronického zdravotnictví, 2) Vytvořit koordinační centrum pro řízení rozvoje elektronizace 3) Vytvořit architekturu stávajícího a budoucího stavu klíčových projektů pro rozvoj elektronizace 4) Realizovat klíčové projekty/stavební prvky elektronizace 5) Připravit opatření k eliminaci bariér. MZd DRG Restart Zvýšení prediktivní schopnosti a efektivity úhradových mechanismů pro lůžkovou péči v ČR. Zajištění příjmů osob v předdůchodovém věku, které nejsou vlivem charakteru povolání schopny zaměstnání vykonávat až do dosažení důchodového věku. 1) Vytvoření / úprava referenčních registrů, které budou obdobou základních registrů e- governmentu a budou autoritativním zdrojem údajů pro identifikaci subjektů, nastavování jejich práv a odpovědností. 2) Vyřešení elektronické identity zdravotnických pracovníků. Zajištění jednotného přístupu ke službám elektronického zdravotnictví v souladu s principy e-governmentu. 3) epreskripce včetně vedení lékového záznamu pacienta s možnostmi kontroly interakcí a duplicit. 4) Ustavení/ vytvoření Národního centra elektronického zdravotnictví. Metodika trvalé udržitelnosti systému optimalizace úhrad lůžkové péče po skončení projektu (personální, informační, finanční udržitelnost), včetně zdůvodněných návrhů legislativních změn. indikátor S2 minimálně v rozsahu 0,3 0,4 % HDP. Potenciální negativní dopad do státního rozpočtu. Významné finanční úspory ve spotřebě léčiv, snížení duplicity vyšetření, zkrácení délky pobytu pacientů v nemocnicích a snížení frekvenci návštěv v ambulancích, zlepšení přístupu ke zdravotním službám pro všechny skupiny občanů. Zlepšení dostupnosti péče, zajištění rovného přístupu k péči podle zdravotního stavu a regionálního členění
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks