Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Pro diagnostiku In Vitro. P0082(04) Pro použití se systémem BD MAX Čeština 4 I

Category:

Food & Beverages

Publish on:

Views: 12 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
MAX StaphSR Pro diagnostiku In Vitro P0082(04) Pro použití se systémem BD MAX Čeština 4 I ÚČEL POUŽITÍ Stanovení BD MAX StaphSR prováděné na systému BD MAX je automatizovaný kvalitativní diagnostický
Transcript
MAX StaphSR Pro diagnostiku In Vitro P0082(04) Pro použití se systémem BD MAX Čeština 4 I ÚČEL POUŽITÍ Stanovení BD MAX StaphSR prováděné na systému BD MAX je automatizovaný kvalitativní diagnostický test in vitro pro přímou detekci a diferenciaci DNA Staphylococcus aureus (SA) a DNA methicilin rezistentního Staphylococcus aureus (MRSA) z nazálních výtěrů u pacientů ohrožených nazální kolonizací. Tento test využívá polymerázové řetězové reakce (PCR) v reálném čase k amplifikaci DNA MRSA/SA a pomocí cílově specifických fluorogenních hybridizačních sond zajišťuje detekci amplifikované DNA. Stanovení BD MAX StaphSR napomáhá při prevenci a kontrole infekcí MRSA a SA ve zdravotnických zařízeních. Není určen k diagnostice infekcí MRSA ani SA, ani k vedení nebo sledování léčby infekcí MRSA/SA. Negativní výsledek nevylučuje nazální kolonizaci. Současná kultivace je nutná k zajištění bakterií pro epidemiologickou typizaci a další testy citlivosti. SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ POSTUPU S. aureus je jednou z hlavních příčin nozokomiálních infekcí, jako jsou infekce krve a infekce operační rány, které se klinicky projevují v rozsahu od puchýřů až po sepsi a smrt. Běžně se nachází na nosní sliznici či na kůži zdravých osob (asymptomatičtí přenašeči). Léčba některých infekcí kmenem S. aureus se stala značným problémem, zvláště s rozvojem kmenů rezistentních na dosud účinné antimikrobiální látky. Výskyt methicilin rezistentních kmenů S. aureus ve zdravotnických zařízeních je čím dál častější a tento typ už představuje přes 60 % izolátů z infekcí bakteriemi S. aureus v některých severoamerických a evropských nemocnicích.,2 V nemocnicích se MRSA většinou přenáší kontaminovanýma rukama zdravotnického personálu. Mezi rizikové faktory kolonizace MRSA ve zdravotnických zařízeních patří dlouhodobá hospitalizace, blízkost pacientů infikovaných MRSA, opakovaná a dlouhodobá expozice širokospektrálním antibiotikům, a přítomnost přenašečů MRSA. Riziko infekce MRSA se zvyšuje u pacientů kolonizovaných MRSA. S. aureus je jednou z hlavních příčin infekcí operačních ran (SSI). Způsobuje 20 % až 56 % infekcí SSI, z nichž až 57 % izolátů připadá na MRSA. 4 Úmrtnost spojená s oběma patogeny kolísá v rozsahu 5 až 22 %. 4,5 U většiny pacientů s infekcí SSI byla infekce S. aureus přičítána endogenním zdrojům. 4,6 Klasické metody používané k detekci S. aureus a MRSA vyžadují kultivaci a izolaci čistých kolonií s následným aglutinačním testem k identifikaci S. aureus a buď test citlivosti na oxacilin, detekci genu meca pro methicilinovou rezistenci nebo proteinu vázajícího penicilin (PBP 2a) k detekci MRSA. K potvrzení S. aureus a MRSA těmito konvenčními metodami je zapotřebí minimálně 24 hodin, a v průměru více než 48 hodin. Při zvýšené morbiditě a mortalitě u infekcí S. aureus, rozvoji drop-out kmenů meca a šíření nového genu způsobujícího methicilinovou rezistenci (např. genu mecc), je možnost rychlé detekce a odlišení S. aureus a MRSA do několika hodin namísto dní jednoznačnou výhodou oproti současné praxi, a umožňuje účinnější léčbu a péči o pacienta. Provede se nosní výtěr a vzorek se zašle do laboratoře v doporučeném přepravním obalu (viz bod Potřebné vybavení a materiál, které nejsou součástí dodávky ). Výtěr se uloží do zkumavky BD MAX StaphSR Sample Buffer Tube (Zkumavka se vzorkovým pufrem BD MAX StaphSR). Zkumavka se vzorkovým pufrem se promíchá, aby se buňky uvolnily z výtěru do pufru. Zkumavka se vzorkovým pufrem se umístí do systému BD MAX a budou provedeny následující automatizované postupy: Provede se lýza bakteriálních buněk, DNA se extrahuje a zkoncentruje na magnetických kuličkách a získaný poměrný vzorek DNA se přidá k činidlům pro PCR, které obsahují specifické primery pro SA a MRSA pro amplifikaci cílových genetických oblastí, jsou-li přítomny. Součástí testu je také kontrola zpracování vzorku (SPC). Kontrola zpracování vzorku (SPC) je součástí extrakční zkumavky a při provedení kroků extrakce, koncentrace a amplifikace slouží k monitorování inhibujících látek a neúčinnosti procesu vlivem závady přístroje nebo činidla. Po vložení klinického vzorku a modulární jednotky s činidly do systému BD MAX již není nutný žádný zásah uživatele. Systém BD MAX provádí automaticky lýzu, extrakci a koncentraci DNA, rehydrataci činidel a amplifikaci a detekci cílové sekvence nukleových kyselin pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) v reálném čase. Amplifikované cílové sekvence jsou detekovány pomocí hydrolyzačních sond značených zhášenými fluorofory. Amplifikaci, detekci a interpretaci signálů provádí automaticky systém BD MAX. ZÁSADY POSTUPU Systém BD MAX používá kombinaci lytických a extrakčních činidel k provedení lýzy buněk a extrakce DNA. Po enzymatické lýze buněk za zvýšené teploty se uvolněné nukleové kyseliny zachytí na magnetických kuličkách. Kuličky s navázanými nukleovými kyselinami jsou promyty a nukleové kyseliny jsou uvolněny působením tepla a elučního pufru. Eluovaná DNA je neutralizována neutralizačním pufrem a přenesena do zkumavky Master Mix, kde rehydratuje činidla PCR. Rekonstituované amplifikační činidlo se nadávkuje do BD MAX PCR Cartridge (Kazeta pro PCR BD MAX). Systém před zahájením PCR uzavře mikroskopické uzávěry v kazetě PCR BD MAX, a tak zabrání vypařování a kontaminaci amplikonu. Amplifikované cílové sekvence DNA jsou detekovány pomocí hydrolyzačních sond (TaqMan), které jsou na jednom konci označené fluorescenčním barvivem zářiče (fluoroforem) a na druhém konci zhášečem. K detekci specifických amplikonů v pravé části větvení SCCmec (MREJ), genů pro methicilinovou rezistenci meca a mecc, genu nuc pro termostabilní nukleázu S. aureus a amplikonů SPC se používají sondy značené různými fluorofory detekované ve čtyřech různých optických kanálech systému BD MAX: Amplikony MREJ jsou detekovány v kanále FAM, amplikony meca a mecc jsou detekovány v kanále ROX, amplikony nuc jsou detekovány v kanále VIC a amplikony SPC jsou detekovány v kanále Cy5.5. Když jsou sondy v nativním stavu, fluorescence fluoroforu je zhášena jeho polohou blízko ke zhášeči. V přítomnosti cílové sekvence DNA však sondy hybridizují s komplementárními sekvencemi a jsou hydrolyzovány 5 3 exonukleázovou aktivitou DNA polymerázy, která provádí syntézu nascentního řetězce podél templátu DNA. Tím je fluorofor separován od molekul zhášeče a dojde k emitování fluorescence. Množství fluorescence detekované ve čtyřech optických kanálech použitých při stanovení BD MAX StaphSR je přímo úměrné množství odpovídající hydrolyzované sondy. Systém BD MAX měří tyto signály na konci každého cyklu amplifikace a po interpretaci dat poskytne výsledek. ČINIDLA REF Obsah Množství BD MAX StaphSR Master Mix (Směs BD MAX StaphSR Master Mix) (B7) Suchá směs Master Mix PCR obsahující polymerázu, nukleotidy a specifické molekulární sondy a primery 24 testů spolu s molekulární sondou specifickou pro kontrolu zpracování vzorku. BD MAX StaphSR Reagent Strip (Jednotka s činidly BD MAX StaphSR) Modulární jednotka s činidly obsahující všechna kapalná činidla a jednorázové špičky na pipety pro 24 testů zpracování vzorku a extrakci DNA. BD MAX StaphSR Extraction Tube (Extrakční zkumavka BD MAX StaphSR) (B8) Suché extrakční činidlo obsahující magnetické kuličky s afinitou k DNA, achromopeptidázu a kontrolu 24 testů zpracování vzorků BD MAX StaphSR Sample Buffer Tube (Zkumavka se vzorkovým pufrem BD MAX StaphSR) (a 25 víček se septem) 24 testů POTŘEBNÉ VYBAVENÍ A MATERIÁL, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY Jednoduchá nebo dvojitá štětička BBL CultureSwab Liquid Stuart (katalog Becton Dickinson, katalogové č nebo 22009), jednoduchá nebo dvojitá štětička Copan (Venturi) Transystem* Liquid Stuart (katalog Copan, katalogové č. 4C nebo 39C) Vortex VWR pro více zkumavek (katalog VWR, katalogové č ) Držák kryogenních lahviček NALGENE (katalog VWR, katalogové č ) Jednorázové rukavice, bez talku Sterilní nůžky (volitelně) Sterilní gáza Stopky či budík Kazety BD MAX PCR Cartridge (Kazeta PCR BD MAX) (katalog BD Diagnostic Systems, katalogové č ) VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Pro diagnostiku in vitro. Nepoužívejte sadu, pokud je porušený štítek, kterým je přelepena vnější krabice. Nepoužívejte činidla, pokud jsou ochranné sáčky při dodání otevřeny či roztrženy. Po každém použití uzavřete rychle ochranné sáčky s činidly zipem. Před uzavřením ze sáčků odstraňte přebytečný vzduch. Nevyjímejte vysoušeč ze sáčků s činidly. Zkontrolujte správné naplnění kapalin v jednotkách s činidly (ujistěte se, že kapaliny jsou na dně zkumavek) (viz obrázek ). Zkontrolujte, že v jednotkách s činidly se nacházejí všechny pipetové špičky (viz obrázek ). Nepoužívejte činidla, pokud v sáčcích s činidly není vysoušeč nebo je jeho balení uvnitř sáčku porušené. Nepoužívejte činidla, pokud je fólie otevřena či poškozena. Nemíchejte činidla z různých sáčků, sad nebo šarží. Nepoužívejte prošlá činidla ani materiály. Nezaměňujte uzávěry mezi zkumavkami ani je znovu nepoužívejte, protože by mohlo dojít ke kontaminaci a zkreslení výsledků testu. S roztoky chemikálií pracujte opatrně, aby nedošlo ke změně čitelnosti čárového kódu na zkumavce se směsí Master Mix nebo extrakční zkumavce. 2 Kazety PCR BD MAX po použití nerozlamujte, aby nedošlo ke kontaminaci prostředí amplikony SA nebo MRSA. Uzávěry na kazetách PCR BD MAX zabraňují kontaminaci. Laboratoř musí pravidelně monitorovat prostředí, aby se minimalizovalo riziko zkřížené kontaminace. Překročení doporučených časů může zkreslit výsledky. Testy, které se neprovedou v uvedeném časovém rozmezí, je třeba opakovat. Podle doporučení a požadavků místních, krajských či celostátních předpisů nebo požadavků akreditačních organizací může být potřeba testovat další kontroly. V případě, že se v laboratoři provádějí jiné kultivace nebo testy PCR, je nutno zajistit, aby nedošlo ke kontaminaci soupravy stanovení BD MAX StaphSR, případných dalších činidel používaných k testování ani systému BD MAX. Před manipulací s činidly a kazetami si musíte vyměnit rukavice. Se vzorky vždy zacházejte jako s infekčními a v souladu s bezpečnostními postupy laboratoře, jaké jsou například popsány v publikacích CLSI Document M29 7 a Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. 8 Při manipulaci s činidly ze sady používejte ochranný oděv a jednorázové rukavice. Po provedení testu si pečlivě umyjte ruce. Nepipetujte ústy. V oblasti manipulace se vzorky a činidly ze sady nekuřte, nepijte a nejezte. Nepoužitá činidla a odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy. SKLADOVÁNÍ A STABILITA Během přepravy je třeba odebrané vzorky uchovávat při teplotě 2 25 C. Chraňte před mrazem a vysokými teplotami. Vzorky lze před testováním skladovat až 48 hodin při teplotě 25 ±2 C nebo až 20 hodin (5 dní) při teplotě 2 8 C. Činidla a komponenty sady stanovení BD MAX StaphSR jsou při teplotě 2 25 C stabilní do uplynutí uvedené doby použitelnosti. Nepoužívejte prošlé komponenty. Zkumavky se směsí Master Mix BD MAX StaphSR a extrakční zkumavky jsou dodávány v uzavřených sáčcích. Po otevření sáčky ihned uzavřete. Chráníte tím výrobky před vlhkostí. Zkumavky s činidly jsou po počátečním otevření a opětovném uzavření v sáčku stabilní po dobu až 4 dnů při teplotě 2 25 C. Nerekonstituované extrakční zkumavky a zkumavky se směsí Master Mix jsou po vyjmutí z ochranného sáčku stabilní po dobu maximálně 5 hodin při teplotě 2 25 C. NÁVOD K POUŽITÍ Odběr a přeprava vzorků Nazální vzorky odebírejte do doporučeného transportního média (viz část Potřebné vybavení a materiál, které nejsou součástí dodávky ) podle standardních postupů daného pracoviště či laboratoře nebo dle následujících kroků:. Navlhčete štětičku dvěma kapkami (přibližně 50 µl) sterilního fyziologického roztoku či použijte suchou. 2. Opatrně štětičku zaveďte do nosní dírky pacienta (špičku štětičky je třeba zasunout až 2,5 cm za okraj nosních dírek) štětičkou otočte po sliznici v nosní dírce. 4. Zaveďte stejnou štětičku do druhé nosní dírky a opakujte kroky 2 a Vložte štětičku do přepravní zkumavky. 6. Přepravní zkumavku označte. 7. Odešlete štětičky do laboratoře podle standardního postupu nemocnice nebo laboratoře (viz část Skladování a stabilita ). Příprava vzorku Poznámka: Pro testování každého vzorku a každé externí kontroly je potřeba jedna () vzorková zkumavka s pufrem, jedno () víčko se septem, jedna () zkumavka Master Mix (B7), jedna () extrakční zkumavka (B8) a jedna () jednotka s činidly. Poznámka: Informace o kultivaci klinických vzorků před provedením stanovení BD MAX StaphSR naleznete v části Kultivace klinických vzorků.. Zajistěte si počet zkumavek se vzorkovým pufrem odpovídající počtu testovaných vzorků a externích kontrol. 2. Každou zkumavku se vzorkovým pufrem označte vhodnou identifikací pacienta, aniž by došlo k zakrytí, přepsání nebo přelepení čárového kódu. 3. Sejměte uzávěr ze zkumavky se vzorkovým pufrem. 4. Vyjměte štětičku z transportní zkumavky se vzorkem a vložte ji do odpovídající zkumavky se vzorkovým pufrem. 5. Podržte štětičku u okraje zkumavky (použijte sterilní gázu, aby nedošlo ke kontaminaci). Zvedněte štětičku přibližně jeden () cm ode dna zkumavky se vzorkovým pufrem a odlomte konec štětičky ohnutím o okraj zkumavky. Alternativní metoda: přestřihněte štětičku sterilními nůžkami. 6. Zavřete zkumavku se vzorkovým pufrem pomocí víčka se septem. 7. Vložte zkumavku se vzorkovým pufrem do držáku kryogenních lahviček NALGENE a promíchejte vortexem pro více zkumavek při maximální rychlosti po dobu jedné () minuty. Ve vortexu pro více zkumavek lze současně zpracovat až 24 vzorků. 3 Provoz systému BD MAX Poznámka: Podrobné pokyny naleznete v uživatelské příručce k systému BD MAX (část Provoz ). Poznámka: Stanovení BD MAX StaphSR musí být provedeno ihned po kroku promíchání uvedeném výše ( Příprava vzorku, krok 7). Pokud je nutné testování provést znovu, vzorek před tím znovu promíchejte.. Zapněte systém BD MAX a přihlaste se vložením uživatelského jména ( user name ) a hesla ( password ). 2. Před manipulací s činidly a kazetami si musíte vyměnit rukavice. 3. Vyjměte potřebný počet jednotek s činidly BD MAX StaphSR ze sady BD MAX StaphSR. Každou jednotkou lehce klepněte na tvrdý povrch tak, aby všechny kapaliny byly na dně zkumavek. 4. Vyjměte potřebný počet extrakčních zkumavek StaphSR a zkumavek se směsí Master Mix StaphSR z ochranných sáčků. Odstraňte přebytečný vzduch a sáčky uzavřete zipem. 5. Pro každý testovaný vzorek a externí kontrolu vložte jednu () jednotku s činidly BD MAX StaphSR do stojanu BD MAX System Rack (Stojan systému BD MAX) tak, že začnete v poloze stojanu A a pokračujete postupně v řadě dál. Nenechávejte volná místa. 6. Zatlačte jednu () extrakční zkumavku BD MAX StaphSR (s bílou fólií) v poloze každé jednotky s činidly BD MAX StaphSR (viz obr. ). 7. Zatlačte jednu () zkumavku se směsí Master Mix BD MAX StaphSR (se zelenou fólií) v poloze 2 každé jednotky s činidly BD MAX StaphSR (viz obr. ). 2 3 Odpad Špičky na pipety Pufry Extrakční zkumavka Zkumavka Master Mix Obrázek : Zatlačení extrakčních zkumavek BD MAX StaphSR a zkumavek se směsí Master Mix do jednotky s činidly. 8. V softwaru BD MAX vyberte záložku Consumable info (Informace o spotřebním materiálu) na obrazovce Run (Operace). 9. Zadejte číslo šarže sady stanovení BD MAX StaphSR (aby bylo možno sledovat šarži), buď načtením čárového kódu skenerem, nebo ručně. Poznámka: Zopakujte výše uvedené kroky 8 a 9 pro každé nové číslo šarže sady. 0. Vyberte záložku Work List (Pracovní seznam), klepněte do pole Assay (Stanovení) a z rozbalovací nabídky vyberte možnost BD MAX StaphSR . Tím se automaticky vyplní do zbývajících polí pro stanovení ve stojanu A text BD MAX StaphSR.. Zadejte ID zkumavky se vzorkovým pufrem BD MAX StaphSR, ID pacienta a přístupové číslo (pokud lze uplatnit) pro polohu stojanu A buď načtením D čárového kódu skenerem, nebo ručně. 2. Klepněte na pole Lot Number (Číslo šarže) a v rozbalovací nabídce vyberte příslušné číslo šarže sady (uvedené na vnější krabici). Tím dojde k automatickému vyplnění zbývajících polí čísla šarže u stojanu A stejným číslem šarže. 3. Zadejte informace pro další polohu ve stojanu a pokračujte takto se všemi zbývajícími zkumavkami se vzorkovým pufrem ve stojanu. Poznámka: Výše uvedené kroky 2 a 3 musíte zopakovat pro každé nové číslo šarže sady. 4. Zopakujte kroky 0 až 3 u stojanu B. 5. Vložte zkumavky se vzorkovým pufrem BD MAX StaphSR do stojanů BD MAX ve stejném pořadí, v němž byly zapsány do pracovního seznamu. Nevynechávejte zkumavky ani mezi nimi nenechávejte volné polohy. Poznámka: Umístěte zkumavky do stojanu tak, že štítky s D čárovým kódem směřují navenek (to usnadňuje skenování zkumavek při přihlašování vzorku). 6. Umístěte požadovaný počet kazet PCR BD MAX do systému BD MAX (viz obrázek 2). Na každé kazetě lze provést 2 operace s maximálně 2 vzorky, celkem tedy lze zpracovat 24 vzorků. Systém BD MAX automaticky vybere polohu a řadu na kazetě PCR pro každou operaci. Na každé kazetě lze provést 2 operace A ke každému stojanu připadne kazeta. 4 Obrázek 2: Vložení kazet PCR 7. Vložte stojan (stojany) do systému BD MAX (obrázek 3). Zkontrolujte, že umístění stojanu (stojanů) (zleva doprava) odpovídá vytvořenému pracovnímu seznamu (shora dolů). Strana A Strana B Obrázek 3: Vložení stojanu (stojanů) do systému BD MAX. 8. Zavřete víko systému BD MAX a klepnutím na tlačítko Start Run (Zahájit operaci) zahajte zpracování vzorků. 9. Po skončení operace ihned zkontrolujte výsledky nebo uchovejte zkumavky se vzorkovým pufrem při teplotě 2 8 C, dokud výsledky nezkontrolujete. Poznámka: Pokud bylo během operace poškozeno septum, vyměňte je před uchováním vzorku za nové. Poznámka: Zkumavky se vzorkovým pufrem lze skladovat při teplotě 25 ±2 C po dobu maximálně 36 hodin nebo při teplotě 2 8 C po dobu maximálně 20 hodin (5 dní) od spuštění operace. Při obdržení neurčitého (IND), nejednoznačného (UNR) nebo neúplného (INC) výsledku anebo při selhání externí kontroly je nutné provést opakovaný test z příslušné zkumavky se vzorkovým pufrem v tomto období (viz část Opakované provedení testu ). 5 KONTROLA KVALITY Postupy kontroly kvality slouží k ověřování funkčnosti stanovení. Laboratoře musejí zavést počet, typ a četnost testování kontrolních materiálů podle doporučení či požadavků místních, krajských nebo celostátních předpisů či požadavků akreditačních organizací. Základní informace o kontrole kvality najdete v publikacích CLSI MM3 9 a EP2. 0. Externí pozitivní kontrola ověřuje, jestli nedošlo k podstatnému selhání činidel, zatímco externí negativní kontrola se používá k detekci kontaminace činidla nebo prostředí (nebo přenosu) ostatními vzorky nebo amplikony SA nebo MRSA. Společnost BD nedodává materiál pro externí kontroly. Doporučují se různé typy externích kontrol, takže si uživatel může vybrat ty, které nejlépe vyhovují programu kontroly kvality v dané laboratoři: Komerčně dostupné kontrolní materiály [jako pozitivní kontrolu můžete použít např. referenční kmen MRSA (ATCC 43300) a kmen Staphylococcus aureus citlivý na methicilin (např. ATCC 2923)]. Jako negativní kontrolu můžete použít kmen Staphylococcus epidermidis (např. ATCC 2228). Dříve analyzované vzorky, u nichž je známo, že jsou pozitivní nebo negativní na přítomnost S. aureus nebo MRSA. Poznámka: Doporučuje se připravit čerstvé vzorky bakteriálních kmenů ve fyziologickém roztoku na zákal 0,5 McFarlandova zákalového standardu (~,0 0 8 CFU/ml) z izolovaných kolonií a následně zředit fyziologickým roztokem na konečnou koncentraci ~,0 0 4 CFU/ml. Ponořte štětičku do naředěné bakteriální suspenze, vytlačte přebytečnou tekutinu, vložte štětičku do odpovídající zkumavky se vzorkovým pufrem a postupujte podle pokynů v kroku 5 v části Příprava vzorku. 2. Do doby dostatečného ověření procesu v systému BD MAX je třeba provádět jednu () externí pozitivní kontrolu a jednu () externí negativní kontrolu denně. Kontrolní kmeny MRSA a MSSA můžete střídat, takže budete každý z nich testovat obden. Snížení četnosti kontrolních testů je nutné zakládat na protokolu a údajích zjištěných
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks