Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Prof. Dr. Özkan ÜNVER Prof. Dr. Hamza GAMGAM Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER

Category:

Literature

Publish on:

Views: 60 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Prof. Dr. Özkan ÜNVER Prof. Dr. Hamza GAMGAM Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 8. Baskı Frekans Dağılımları Varyans Analizi Merkezsel
Transcript
Prof. Dr. Özkan ÜNVER Prof. Dr. Hamza GAMGAM Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 8. Baskı Frekans Dağılımları Varyans Analizi Merkezsel Eğilim ve Dağılış Ölçüleri Ki-kare Testi Olasılık Korelasyon Kesikli ve Sürekli Dağılımlar Regresyon Analizi İlişki Katsayıları Bazı Parametrik Olmayan Testler Normal ve Standart Normal Dağılım p-değerinin Bulunması Örnekleme Dağılımları SPSS ile Çözümler Hipotez Testleri ve Güven Aralıkları Ankara, 2016 SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Yöntemler Prof. Dr. Özkan ÜNVER Prof. Dr. Hamza GAMGAM Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK Fen Bilimleri Dizisi: 13 ISBN Yedinci Baskı: Eylül Sayfa Tasarımı: Seçkin Yayıncılık Kapak Tasarımı: İsmail Çam 486 Sayfa, 16x23,5 cm. 1. Olasılık 2. Normal Dağılım 3. İlişki Katsayıları 4. Hipotez Testleri 5. Güven Aralıkları 6. Varyans Analizi 7. Ki-kare Testi 8. Korelasyon 9. Regresyon 10. Parametrik Olmayan Testler Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Yayın ve Dağıtım: Merkez Sağlık Sok. No: Sıhhiye / Ankara Tel : (312) Faks: (312) Şube Strazburg Cad. No: 23/B Sıhhiye / Ankara Tel: (312) Şube Ankara Adliye Sarayı K-Blok Zemin Kat Sıhhiye / ANKARA Tel: (312) Şube Abide-i Hürriyet Cad. No: 179/E Şişli / İSTANBUL Tel : (212) Faks: (212) Web Adresi / Seçkin Yayıncılık Sertifika No: Baskı: Sözkesen Matbaacılık, Tel: (0 312) / Sertifika No: 13268 Önsöz 7. baskısı kısa sürede tükenen bu kitabın, eğitim, sağlık, ziraat ve işletme gibi alanlarda ilgi görmesi ve farklı üniversitelerde ve bölümlerde lisans düzeyinde okutulması bizi oldukça memnun etmiştir. Özellikle SPSS uygulamaları alanında bir başvuru kitabı olması da bu memnuniyeti arttırmıştır. Bu ilgiyi gösterenlere ve yoğun şekilde yeni baskı talep ve beklentilerini iletenlere teşekkür ediyoruz. Kitabın baskısını üstlenen Seçkin Kitabevi ne teşekkür ederiz. Prof. Dr. Özkan Ünver Prof. Dr. Hamza Gamgam Doç. Dr. Bülent Altunkaynak İçindekiler Önsöz... 5 İçindekiler... 7 Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR YIĞIN (KİTLE) ÖRNEK (ÖRNEKLEM) DEĞİŞKEN VE DEĞİŞKENLERİN ÖLÇÜLME DÜZEYLERİ Sınıflama (Nominal) Ölçme Düzeyi Sıralama (Ordinal) Ölçme Düzeyi Eşit Aralıklı (Interval) Ölçme Düzeyi Oranlama (Ratio) Ölçme Düzeyi İSTATİSTİKSEL VERİ VE BETİMLEYİCİ İSTATİSTİKLER SORULAR Bölüm 2 FREKANS DAĞILIMLARI VE GRAFİKLER FREKANS DAĞILIMLARI GRAFİKLER Histogram Diyagram Birikimli Diyagram Daire Grafiği Çubuk Grafiği Kare Grafiği SORULAR Bölüm 3 MERKEZSEL EĞİLİM VE DAĞILIŞ ÖLÇÜLERİ MERKEZSEL EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Aritmetik Ortalama Medyan (Ortanca) Mod (Tepe Değer) Geometrik Ortalama Harmonik Ortalama DAĞILIŞ ÖLÇÜLERİ Açıklık Ortalama Sapma... 49 8 SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Yöntemler Varyans ve Standart Sapma Değişim Katsayısı Çarpıklık Ölçüsü Basıklık Ölçüsü Kutu Grafiği SORULAR Bölüm 4 İLİŞKİ KATSAYILARI İLİŞKİ KATSAYISI İLİŞKİ KATSAYISI İLİŞKİ KATSAYISI İLİŞKİ KATSAYISI (KORELASYON KATSAYISI) SORULAR Bölüm 5 OLASILIK VE BAZI ÖNEMLİ OLASILIK DAĞILIMLARI BAZI OLASILIK KAVRAMLARI Olasılık Hesabı İçin Yaklaşımlar Klasik yaklaşım Göreli sıklık (oransal frekans) yaklaşımı Subjektif (öznel) olasılık yaklaşımı Marjinal Olasılık ve Koşullu Olasılık Bağımsız Olaylar Bağımlı Olaylar Tamamlayıcı Olaylar Olayların Arakesiti Çarpma Kuralı Bağımsız Olaylar İçin Çarpma Kuralı Olayların Birleşimi ve Toplama Kuralı RASTGELE DEĞİŞKEN Kesikli Rastgele Değişkenin Olasılık Dağılımı Kesikli Rastgele Değişkenin Beklenen Değeri ve Varyansı BAZI ÖNEMLİ DAĞILIMLAR Bazı Önemli Kesikli Dağılımlar Bernoulli dağılımı Binom dağılımı Geometrik dağılım Poisson dağılımı Bazı Önemli Sürekli Dağılımlar Normal dağılım ve standart normal dağılım İçindekiler Normal dağılım uygulamaları SORULAR Bölüm 6 ÖRNEKLEME DAĞILIMI VE HİPOTEZ KAVRAMI ÖRNEKLEME ÖRNEKLEME DAĞILIMI VE STANDART HATA MERKEZİ LİMİT KURAMI ÇIKARIMSAL AMAÇLI İSTATİSTİK HİPOTEZ HİPOTEZ TESTİ VE HATA TİPLERİ TESTİN GÜCÜ SORULAR Bölüm 7 HİPOTEZ TESTLERİ BİR YIĞININ PARAMETRELERİ İLE İLGİLİ HİPOTEZ TESTLERİ Ortalamaya İlişkin Hipotez Testleri Orana İlişkin Hipotez Testleri Varyansa İlişkin Hipotez Testleri İKİ YIĞIN PARAMETRELERİYLE İLGİLİ HİPOTEZLERİN TESTLERİ Bağımsız Örnekler ile İki Ortalama Farkına İlişkin Hipotez Testleri Bağımlı Örnekler ile İki Ortalama Farkına İlişkin Hipotez Testleri Eşleştirme (paired) tasarımı İşlem öncesi-işlem sonrası tasarımı İki Oran Farkı İçin Hipotez Testleri İki Varyansa İlişkin Hipotez Testleri SORULAR Bölüm 8 TAHMİN GİRİŞ ORTALAMA İÇİN GÜVEN ARALIĞI Yığın Varyansı Biliniyorken Yığın Varyansı Bilinmiyorken ORAN İÇİN GÜVEN ARALIĞI VARYANS İÇİN GÜVEN ARALIĞI BAĞIMSIZ ÖRNEKLER İLE İKİ ORTALAMA FARKI İÇİN GÜVEN ARALIĞI 10 SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Yöntemler Yığın Varyansları Biliniyorsa Yığın Varyansları Bilinmiyorsa BAĞIMLI ÖRNEKLER İLE İKİ ORTALAMA FARKI İÇİN GÜVEN ARALIĞI İKİ ORAN FARKI İÇİN GÜVEN ARALIĞI SORULAR Bölüm 9 İLİŞKİ KATSAYILARI İÇİN HİPOTEZ TESTLERİ İLE İLGİLİ HİPOTEZ TESTİ İLE İLGİLİ HİPOTEZ TESTİ İLE İLGİLİ HİPOTEZ TESTİ İLE İLGİLİ HİPOTEZ TESTİ Test İstatistiği Olarak t Dağılımının Kullanılması Test İstatistiği Olarak Z Dağılımının Kullanılması Test İstatistiği Olarak 2 Dağılımının Kullanılması SORULAR Bölüm 10 TEK FAKTÖRLÜ VARYANS ANALİZİ GİRİŞ KARELER TOPLAMLARI SABİT ETKİ MODELİ F TESTİ ÇOKLU KARŞILAŞTIRMALAR RASTGELE ETKİ MODELİ SORULAR Bölüm 11 İKİ FAKTÖRLÜ VARYANS ANALİZİ GİRİŞ KARELER TOPLAMLARI SABİT ETKİ MODELİ F TESTLERİ ÇOKLU KARŞILAŞTIRMALAR İçindekiler 11 Bölüm 12 REGRESYON GİRİŞ VERİ İÇİN UYGUN MODEL SEÇİMİ EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ BELİRLEME KATSAYISI HİPOTEZ TESTLERİ VE GÜVEN ARALIKLARI MODELİN ANLAMLILIĞI İÇİN F TESTİ REGRESYONDA MATRİSLERLE İŞLEMLER TREND SORULAR Bölüm 13 ÇOKLU REGRESYON GİRİŞ EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ PARAMETRELERİN TAHMİNLERİ BELİRLEME KATSAYISI HİPOTEZ TESTLERİ VE GÜVEN ARALIKLARI MODELİN ANLAMLILIĞI İÇİN F TESTİ ÇOKLU KORELASYON KATSAYISI KISIM KORELASYON KATSAYISI KISMİ KORELASYON KATSAYISI OTOKORELASYON (ÖZİLİŞKİ) SORULAR Bölüm 14 BAZI PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER GİRİŞ WILCOXON İŞARETLİ SIRA SAYILARI TESTİ MANN-WHITNEY TESTİ KRUSKAL WALLIS TESTİ SPEARMAN IN SIRA KORELASYON KATSAYISI SORULAR 12 SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Yöntemler EKLER T1: Z Dağılımında Bazı Birikimli Olasılıkları Sağlayan Değerler T2: t Dağılımında Bazı Birikimli Olasılıkları Sağlayan Değerler T3: 2 Dağılımında Bazı Birikimli Olasılıkları Sağlayan Değerler T4: F Dağılımında Bazı Birikimli Olasılıkları Sağlayan Değerler T5: Durbin-Watson un d İstatistiği İçin dl ve du Değerleri T6: Wilcoxon İşaretlenmiş Sıra Sayıları Testi İçin d Değerleri ( = tek-yanlı Test İçin Anlamlılık Düzeyi, = İki Yanlı Test İçin Anlamlılık Düzeyi) T7: Mann-Whitney Testi İçin W Değerleri T8: Kruskal Wallis in H Testi İçin Bazı Tablo Değerleri * r s T9: Spearman ın Sıra Korelasyonu İçin Değerleri Kaynaklar Kavram Dizini
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks