Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

: Professional Lenor Linen Care Ontwakende Lente

Category:

Retail

Publish on:

Views: 10 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Datum van uitgave: 29/11/2013 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode
Transcript
Datum van uitgave: 29/11/2013 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode Productgroep : Mengsel : Professional Lenor Linen Care Ontwakende Lente : PA : Handelsproduct 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Relevant geïdentificeerd gebruik Hoofdgebruikscategorie Functie of gebruikscategorie : Professioneel gebruik : Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad PROCTER & GAMBLE Belgian Distribution Center bvba Temselaan Strombeek-Bever Postadres: PROCTER & GAMBLE BELGIUM DISTRIBUTION bvba Postbus Brussel Tel: 0800/15178 (voor professionele gebruikers) Tel: 0800/12545 (voor consumenten) PROCTER & GAMBLE Nederland B.V. Watermanweg 100 Postbus BH Rotterdam Tel: (voor professionele gebruikers) Tel: (voor consumenten) Telefoonnummer voor noodgevallen Noodnummer België : Antigifcentrum: Tel: 070/ Noodnummer Nederland Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: Tel (Uitsluitend voor een behandelde arts bereikbaar in geval van accidentele vergiftigingen) RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Niet ingedeeld Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG Niet ingedeeld Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 2.2. Etiketteringselementen Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Signaalwoord (CLP) : Geen 01/07/2014 NL (Nederlands) 1/7 Gevarenaanduidingen (CLP) Veiligheidsaanbevelingen (CLP) 2.3. Andere gevaren Andere gevaren die niet bijdragen tot de indeling : Geen : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden : Geen aanwezigheid van PBT- en zpzb-ingrediënten. RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1. Stof 3.2. Mengsel Naam Productidentificatie % Indeling in de zin van Richtlijn 67/548/EEG Distearoylethyl/Dipalmitoylethyl Dimonium Chloride (CAS-nr) (EG nr) Notified (REACH-nr) Isopropyl Alcohol (CAS-nr) (EG nr) (EU-Identificatienummer) (REACH-nr) Volledige tekst van de R-, H- en EUH-zinnen: zie onder rubriek 16. RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen EHBO na inademing EHBO na contact met de huid EHBO na contact met de ogen EHBO na opname door de mond 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Symptomen/letsels na inademing Symptomen/letsels na contact met de huid Symptomen/letsels na contact met de ogen Symptomen/letsels na opname door de mond Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Niet ingedeeld Aquatic Chronic 3, H F; R11 Xi; R36 R67 Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 : NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie: Een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De mond spoelen. GEEN braken opwekken. : Hoesten. Niezen. : Roodheid. Opzwellen. Droogte. Jeuk. : Pijn. Roodheid. Opzwellen. Jeuk. : Irritatie van het mondslijmvlies of maag-darmkanaal. Misselijkheid. Braken. Bovenmatige afscheiding. Diarree Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Raadpleeg rubriek 4.1. RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1. Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Brandgevaar Explosiegevaar Reactiviteit : droog chemisch poeder, alkoholbestendig schuim, koolstofdioxide (CO2). : Geen brandgevaar. Niet brandbaar. : Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk. : Geen gevaarlijke reacties bekend Advies voor brandweerlieden Blusinstructies Bescherming tijdens brandbestrijding : Geen specifieke blusinstructies vereist. : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Voor andere personen dan de hulpdiensten Beschermingsmiddelen : Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht Voor de hulpdiensten Beschermingsmiddelen : Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht. 01/07/2014 NL (Nederlands) 2/7 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen Consumentenproducten die na gebruik in de riolering belanden. Bodem- en waterverontreiniging voorkomen. Binnendringen in riool verhinderen Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Voor insluiting Reinigingsmethodes 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken Verwijzen naar artikelen 8 en 13. RUBRIEK 7: Hantering en opslag : Geabsorbeerd product opscheppen in afsluitbare vaten Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Kleine hoeveelheden gemorste vloeistof: opnemen met een niet-brandbaar absorberend materiaal en opscheppen in een vat voor afvalverwijdering. Belangrijke hoeveelheden vrijgekomen stoffen: vrijkomend product in geschikte vaten opvangen/overpompen. Dit materiaal en zijn verpakking moeten op een veilige manier verwijderd worden in overeenstemming met de lokale wetgeving. : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Opslagvoorwaarden : Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Raadpleeg rubriek 10. Niet combineerbare stoffen : Raadpleeg rubriek 10. Chemisch op elkaar inwerkende materialen Verbod op gemengde opslag Opslagplaats 7.3. Specifiek eindgebruik Wasverzachter. :. :. : Op een koele plaats bewaren. Op een droge plaats bewaren. RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1. Controleparameters België Grenswaarde (mg/m³) 500 mg/m³ België Grenswaarde (ppm) 200 ppm België Kortetijdswaarde (mg/m³) 1000 mg/m³ België Kortetijdswaarde (ppm) 400 ppm DNEL/DMEL (Werknemers) Langdurig - systemische effecten, dermaal Langdurig - systemische effecten, inhalatie DNEL/DMEL (Algemene bevolking) Langdurig - systemische effecten, oraal Langdurig - systemische effecten, inhalatie Langdurig - systemische effecten, dermaal PNEC (Water) PNEC aqua (zacht water) PNEC aqua (zeewater) PNEC aqua (intermitterend, zacht water) PNEC (Sedimenten) PNEC sediment (zacht water) PNEC sediment (zeewater) PNEC (Bodem) PNEC bodem PNEC (STP) PNEC waterzuiveringsinstallatie 888 mg/kg lichaamsgewicht/dag 500 mg/m³ 26 mg/kg lichaamsgewicht/dag 89 mg/m³ 319 mg/kg lichaamsgewicht/dag mg/l mg/l mg/l 552 mg/kg dwt 552 mg/kg dwt 28 mg/kg dwt 2251 mg/l 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling Passende technische maatregelen Persoonlijke beschermingsuitrusting Bescherming handen :. : Persoonlijke beschermingsmiddelen alleen vereist bij professioneel gebruik of grote verpakkingen (niet voor gezinsverpakkingen). Volg bij gebruik door consumenten de aanbeveling die is vermeld op het label van het product. :. 01/07/2014 NL (Nederlands) 3/7 Oogbescherming Bescherming van de huid en het lichaam Bescherming luchtwegen :. :. :. RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Fysische toestand Voorkomen Kleur Geur Geurgrens : Vloeibaar : Vloeistof. : Gekleurd. ph : : aangenaam (parfum). Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) Smeltpunt Stol-/vriespunt Kookpunt Vlampunt : 60 C Zelfontbrandingstemperatuur Ontbindingstemperatuur Ontvlambaarheid (vast, gas) Dampdruk Relatieve dampdichtheid bij 20 C Relatieve dichtheid Dichtheid Oplosbaarheid Log Pow Log Kow Viscositeit Ontploffingseigenschappen Oxiderende eigenschappen Explosiegrenzen 9.2. Overige informatie RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit Reactiviteit Geen gevaarlijke reacties bekend Chemische stabiliteit Stabiel onder normale omstandigheden Mogelijke gevaarlijke reacties Raadpleeg rubriek 10.1 over Reactiviteit Te vermijden omstandigheden Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden Chemisch op elkaar inwerkende materialen Gevaarlijke ontledingsproducten Geen bij normaal gebruik. RUBRIEK 11: Toxicologische informatie Informatie over toxicologische effecten Acute toxiciteit Professional Lenor Linen Care Ontwakende Lente LD50 oraal rat : Niet ontvlambaar. : g/l : Oplosbaar in water. : cp : Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk 2000 mg/kg LD50 oraal rat 5840 mg/kg OECD 401 LD50 dermaal rat mg/kg 01/07/2014 NL (Nederlands) 4/7 LC50 inhalatie rat (mg/l) ATE CLP (oraal) ATE CLP (dermaal) mg/l 5840 mg/kg mg/kg LD50 oraal rat mg/kg LD50 dermaal konijn 2001 mg/kg ATE CLP (oraal) mg/kg lichaamsgewicht ATE CLP (dermaal) 2001 mg/kg lichaamsgewicht Huidcorrosie/-irritatie Ernstig oogletsel/oogirritatie Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid Mutageniteit in geslachtscellen Kankerverwekkendheid Giftigheid voor de voortplanting Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling) Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling) ph: ph: NOAEL (oraal, rat, 90 dagen) 500 mg/kg lichaamsgewicht/dag Gevaar bij inademing Potentiële schadelijke effecten op de mens en mogelijke symptomen : Acute toxiciteit: op basis van de beschikbare gegevens van de stoffen wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. Irritatie: op basis van de beschikbare bereidingsgegevens en extrapolatieprincipes wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. Corrosiviteit: op basis van de beschikbare gegevens van de stoffen wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. Overgevoeligheid: op basis van de beschikbare gegevens van de stoffen wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. Toxiciteit bij herhaalde opname: op basis van de beschikbare gegevens van de stoffen wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. Carcinogeniteit: op basis van de beschikbare gegevens van de stoffen wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. Mutageniteit: op basis van de beschikbare gegevens van de stoffen wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. Giftigheid voor de voortplanting: op basis van de beschikbare gegevens van de stoffen wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. Overige informatie : Mogelijke blootstelling via: huid en ogen. Informatie over de effecten: raadpleeg rubriek 4. RUBRIEK 12: Ecologische informatie Toxiciteit Ecologie - algemeen : Geen bekende ongunstige invloed op de werking van waterzuiveringsinstallaties bij normale gebruiksomstandigheden zoals aanbevolen. Het product wordt niet beschouwd als schadelijk voor waterorganismen en wordt niet beschouwd op lange termijn een negatieve invloed te hebben op het milieu. LC50 vissen 1 LC50 andere waterorganismen 1 EC50 Daphnia 1 ErC50 (algen) NOEC chronisch schaaldieren 9640 mg/l OECD 203;Pimephales promelas 1050 mg/l Pseudomonas putida 100 mg/l Daphnia magna 100 mg/l Leuciscus idus melanotus mg/l Daphnia magna LC50 vissen mg/l EC50 Daphnia mg/l NOEC (acuut) mg/l Persistentie en afbreekbaarheid Chemisch zuurstofverbruik (CZV) 0.5 g O²/g stof BOD5/COD; aerobic Persistentie en afbreekbaarheid De stof is biologisch afbreekbaar. Waarschijnlijk aanhouden. 01/07/2014 NL (Nederlands) 5/7 Biodegradatie 60 % Bioaccumulatie Log Pow Mobiliteit in de bodem Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling Professional Lenor Linen Care Ontwakende Lente Resultaat van het onderzoek naar PBTeigenschappen Component Geen aanwezigheid van PBT- en zpvz-ingrediënten Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zpzb-criteria van de REACH-verordening, annex XIII Andere schadelijke effecten Overige informatie : Geen andere effecten bekend. RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering Afvalverwerkingsmethoden Regionale wetgeving (afval) Aanbevelingen voor afvalverwijdering EURAL Waste code product RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer VN-nummer : Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN Transportgevarenklasse(n) Verpakkingsgroep Milieugevaren Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code : De onderstaande afvalcodes/afvalbenamingen zijn in overeenstemming met de EAC. Afval moet worden ingeleverd bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf. Afval moet gescheiden van andere types afval bewaard worden tot het wordt afgevoerd. Afvalproduct niet in de riolering gooien. Waar mogelijk verdient recyclen de voorkeur boven wegdoen of verbranden.. Voor de omgang met afval zie maatregelen in sectie 7. Lege, ongereinigde verpakkingen moeten op dezelfde manier afgedankt worden als volle verpakkingen. : * - detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten * - verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd RUBRIEK 15: Regelgeving Etikettering bestanddelen : 5-15% Kationogene oppervlakteactieve stoffen; Benzisothiazolinone, Parfums, Alpha-isomethyl ionone, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Hexyl cinnamal, Linalool Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel EU-voorschriften Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH Bevat geen REACH kandidaatstof CESIO aanbevelingen : De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia. 01/07/2014 NL (Nederlands) 6/7 Nationale voorschriften Chemischeveiligheidsbeoordeling Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd RUBRIEK 16: Overige informatie Gegevensbronnen Opleidingsadvies : Indeling en procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling van mengsels overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]. Rekenmethode. : Het normaal gebruik van dit produkt houdt enkel en alleen een gebruik in zoals dit op de verpakking van het produkt staat omschreven. De zouten vermeld in Rubriek 3 zonder REACH-registratienummer zijn vrijgesteld op basis van Bijlage V Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: Aquatic Chronic 3 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 3 Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 2 Flam. Liq. 2 Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 2 STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling), gevarencategorie 3 H225 H319 H336 H412 R11 R36 R67 F Xi Licht ontvlambare vloeistof en damp Veroorzaakt ernstige oogirritatie Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen Licht ontvlambaar Irriterend voor de ogen Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken Licht ontvlambaar Irriterend SDS P&G CLP Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product. 01/07/2014 NL (Nederlands) 7/7
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks