Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Profielwerkstuk. Hier vind je het aantal stappen die nodig zijn voor het maken van een profielwerkstuk.

Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 14 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Profielwerkstuk Hier vind je het aantal stappen die nodig zijn voor het maken van een profielwerkstuk. 1 Inhoudsopgave Hoe bouw je je profielwerkstuk op? De stappen voor het maken van een profielwerkstuk
Transcript
Profielwerkstuk Hier vind je het aantal stappen die nodig zijn voor het maken van een profielwerkstuk. 1 Inhoudsopgave Hoe bouw je je profielwerkstuk op? De stappen voor het maken van een profielwerkstuk bestaan uit: Onderwerp 4 Voorbereiding 5 Onderzoek 10 Uitwerking 15 Opbouw profielwerkstuk 18 Presentatie profielwerkstuk 23 2 Meer hulp nodig? Stel, je wilt proefjes doen die bij jou op school niet mogelijk zijn. Neem dan gerust even contact op met het HAN VoorlichtingsCentrum om te kijken of dat misschien wel mogelijk is bij de opleiding die de hulp bij jouw profielwerkstuk aanbiedt. Het HAN VoorlichtingsCentrum weet precies wie je daarvoor nodig hebt. Of misschien kan een student of docent je helpen, of kun je gebruik maken van de laboratoria en werkplaatsen van de HAN. We kunnen niks toezeggen, maar vragen staat vrij! 3 Hoe kies je een onderwerp? Bij het maken van een profielwerkstuk begin je met het vaststellen van jouw onderwerp. Wat wil je gaan onderzoeken? Kies je onderwerp Kies een onderwerp waarover je iets wilt gaan onderzoeken. Vraag je hierbij af wat je daarvan wilt weten: dit is de hoofdgedachte Kies een onderwerp dat je zelf interessant vindt. Zo blijf je gemotiveerd om eraan te werken Begin al met lezen over je onderwerp Misschien wil je wel onderzoeken of de invoering van een nieuw pestprotocol leidt tot minder pesten of wil je achterhalen of een bacterie net zoveel genen heeft als jij. Zodra je een onderwerp hebt, ga je kijken wat er zo opvallend is aan het onderwerp. Hoofd- en deelvragen Stel één hoofdvraag. Probeer een aantal deelvragen bij deze hoofdvraag te formuleren. Deelvragen zijn hulpvragen om de belangrijkste vraag, de hoofdvraag, te kunnen beantwoorden. Zoeken naar informatie Let op: op internet is zoveel informatie te vinden dat je snel afdwaalt van wat je eigenlijk wil onderzoeken. 4 Ideeën voor de voorbereiding van je profielwerkstuk Om een onderwerp te gaan onderzoeken, begin je vaak met het verzamelen van ideeën en informatie. Meestal vind je zoveel informatie dat je afdwaalt van je eigenlijke onderwerp. Hoe geef je vorm aan de voorbereiding van je profielwerkstuk? Stel 1 hoofdvraag Bij een onderzoek is het verstandig om 1 hoofdvraag te stellen. Probeer een aantal deelvragen bij deze hoofdvraag te formuleren. Deelvragen zijn eigenlijk hulpvragen die je gebruikt om de hoofdvraag te beantwoorden. Stel je voor dat je onderzoek gaat over DNA. Bij de meeste organismen vormen de meeste genen maar een klein gedeelte van het DNA. Maar ja, bij welke organismen geldt dit dan wel en bij welke organismen niet? Je onderzoek moet een antwoord geven op deze vraag. Dat is dan je hoofdvraag. Je hoofdvraag bij dit onderzoek zou bijvoorbeeld kunnen zijn: Bij welke organismen vormen de genen maar een klein gedeelte van het DNA? Soorten vragen Bij ieder onderzoek hoort een ander soort vraag. Bedenk daarom waar jouw vraag antwoord op gaat geven. Er zijn verschillende soorten vragen: Beschrijvende vraag: hiermee geef je een beschrijving van een situatie, gebeurtenis of ontwikkeling. Bijvoorbeeld: op welke manier heeft de robotica zich in het laatste decennium ontwikkeld? Verklarende vraag: hiermee zoek je een verklaring voor een gebeurtenis of ontwikkeling. Bijvoorbeeld: waarop zijn de opgestelde chiptuninggrenzen in de racewereld gebaseerd? Analyserende vraag: hiermee laat je zien wat de processen van een gebeurtenis zijn of welke ontwikkeling ten grondslag ligt en wat de gevolgen van een bepaalde maatregel of gebeurtenis zijn. Bijvoorbeeld: hoe maak je van een temperatuursensor een smart temperatuursensor? Meningsvraag: hiermee geef je jouw mening of de mening van iemand anders over een bepaald onderwerp. Het gaat er dan niet alleen om wat je ergens van vindt, maar ook waarom je dat vindt. 5 Bijvoorbeeld: mogen kranten foto's op Facebook zonder toestemming publiceren? Eisen voor hoofdvraag De hoofdvraag moet aan de volgende eisen voldoen: Niet te algemeen: Hoe algemener de vraag, des te meer informatie je moet zoeken en hoe meer tijd je nodig hebt Duidelijk afgebakend: Het onderwerp, de periode of het onderzoeksgebied zijn duidelijk aangegeven (Wat? Wanneer? Waar?) Eenduidig: De vraag is maar op één manier uit te leggen Haalbaar: De vraag moet te onderzoeken zijn binnen jouw beschikbare tijd en middelen Deelvragen De hoofdvraag van een onderzoek is niet in enkele woorden te beantwoorden. Daarom is het nodig je onderzoeksvraag op te splitsen in deelvragen. Elk antwoord op een deelvraag draagt zijn steentje bij aan het beantwoorden van de hoofdvraag. De deelvragen helpen je niet alleen structuur aan te brengen in je onderzoek, maar ook in je verslag. Bovendien verkleinen deelvragen de kans dat je iets over het hoofd ziet. Tip: Maak een mindmap. Zet je onderwerp in het midden van een leeg A4-tje en schrijf daaromheen allemaal woorden die je te binnenschieten als je aan het onderwerp denkt. Je kunt een mindmap ook online maken zoals je ziet aan rechterkant van deze pagina. Dat kun je gratis doen op https://bubbl.us/. Beperk je tot 5-7 deelvragen. Wat zijn goede deelvragen? Deelvragen moeten de hoofdvraag ondersteunen. Je moet geen deelvragen stellen die niet nodig zijn voor het beantwoorden van de hoofdvraag Deelvragen zijn minder complex dan de hoofdvraag Ze moeten in een logische volgorde staan: chronologisch, verhalend of op complexiteit zodat ze een lopend verhaal opleveren Het formuleren van de hoofdvraag en de deelvragen is een lastig karwei. Maar onthoud dat je gaandeweg altijd je vragen kunt veranderen of bijstellen! 6 Hypothese (in plaats van hoofdvraag) Je hebt een onderwerp bedacht, er informatie over gezocht en aan de hand daarvan heb je hoofden deelvragen gemaakt. De vragen zijn gebaseerd op de gevonden informatie. Maar soms heb je alleen een voorgevoel dat iets op die manier in elkaar zit. In plaats van een vraag te stellen, kun je dan ook een stelling poneren. Een stelling in een onderzoek, noem je een hypothese. Stel je voor dat je een profielwerkstuk maakt over het winkelgedrag van mensen. Jij gaat zelf niet graag uitgebreid winkelen wanneer het hard regent. Je verwacht dat andere mensen ook niet graag in de regen winkelen. Je kunt dan de hoofdvraag formuleren: In hoeverre heeft het weer een invloed op het winkelgedrag van mensen? Maar, je kunt dan ook een hypothese opstellen: Het weer heeft invloed op het winkelgedrag van mensen. Zoals je ziet, maakt het niet uit of je kiest voor hoofdvraag/deelvraag of voor een hypothese. Is je onderzoek heel breed? Kies dan voor een hoofdvraag met eventuele deelvragen. Je kunt dan je onderzoek breder inbedden. Onderzoek je een onderdeel specifiek, gebruik dan een hypothese. Plan van Aanpak In de voorbereidingsfase ga je bedenken hoe je antwoord op je vraag kunt krijgen. Je maakt daarvoor een plan van aanpak (PvA). Dit bestaat uit: De hoofdvraag en deelvragen of hypothese Een onderzoeksopzet (hoe krijg je antwoord op je vraag) Een tijdsplanning en eventueel een taakverdeling (wanneer je met zijn tweeën werkt) Schrijf de weken op (schrijf letter de weken en maanden op) Schrijf je verwachting op Schrijf jouw vragen op en eventueel je hypothese. Heb je moeite om je onderzoek te structureren? Stel dan een hoofdvraag met deelvragen én een hypothese op. Let op: je hoeft niet altijd een hypothese op te stellen, maar het helpt je wel je onderzoek te structureren. 7 Onderzoeksopzet Zodra je de hoofd- en deelvragen of hypothese hebt, is het tijd om te bedenken hoe je die vragen of hypothese beantwoordt. Er zijn meerdere onderzoeksmethoden om je vragen te beantwoorden: Experiment: Een experiment is een proef in een laboratorium of een test op straat Enquête: Aan de hand van een vragenlijst kun je een groep mensen vragen stellen over een onderwerp, hun gedrag, voorkeuren etc Interview: Met een telefonisch of straatinterview kun je rechtstreeks vragen stellen aan mensen. Bij een diepte interview kun je een expert uitgebreid bevragen Observatie: Bij observatie kijk je wat er gebeurt in een situatie Bronnenonderzoek: Bij bronnenonderzoek verzamel je schriftelijke of online informatie In de praktijk zie je een combinatie voor meerdere onderzoeksmethoden. Lees meer over deze vormen bij het uitvoeren van onderzoek. Tijdsplanning Om je werkzaamheden te structureren maak je een schema met wat je gaat doen, wanneer je het gaat doen en wanneer het af is. Werk je met 2 of meer leerlingen dan neem je hierin ook de taakverdeling op. Neem vooral ook belangrijke mijlpalen op: Voortgangsbesprekingen met je leraar Inleverdatum 1e versie Deadline voor het inleveren van het definitieve profielwerkstuk Houd in je planning rekening met je schoolwerk, bijbaantje, hobby s en feesten. En: neem je planning over in je agenda! Tijd plannen Hoeveel tijd heb je? Je school geeft aan hoeveel tijd je aan je profielwerkstuk mag besteden, bv. 80 uur Begin & einddatum Wanneer ga je echt van start en wat is de inleverdatum? Schrijf letterlijk de weken op 8 Beschrijf per week en/of maand wat je gaat doen Vul je mijlpalen in Denk hierbij aan voortgangsbesprekingen, inleverdatum, 1e versie, afronding en presentatie Zie voorbeeld logboek aan rechterkant van deze pagina. Tip: houd een logboek bij. In een logboek staan zaken als datum, tijd, plaats en verrichte werkzaamheden, eventueel aangevuld met je onderzoeksresultaat of opmerking en gemaakte afspraken. Je logboek omvat niet meer dan één A4-tje. Let op: De beschreven activiteiten in je plan van aanpak moeten altijd kloppen met het logboek. 9 Onderzoek doen Na het hebben van een onderwerp, hoofdvraag en informatie begin je met het onderzoek voor jouw profielwerkstuk. Er zijn veel verschillende vormen van onderzoek. Hier worden de 5 belangrijkste vormen uitgelegd. 1. Experiment Bij een experiment ga je een proef doen om je onderzoeksvraag te beantwoorden. De proef is bedoeld om te ontdekken of de verwachting die je voorafgaand aan het onderzoek had, ook echt klopt. Er zijn onder andere onderstaande soorten experimenten: Natuurwetenschappelijk experiment Meestal doe je proeven in een laboratorium of werkplaats. Zo kun je bijvoorbeeld de groei van schimmels testen, DNA ontcijferen of de constructie van een brug meten. Sociaalwetenschappelijk experiment Je voert een experiment uit om het menselijk gedrag te onderzoeken. Zo kun je bijvoorbeeld testen of mensen positiever reageren op een robot met menselijke trekjes dan robots die deze trekjes niet hebben. Hoe voer je een experiment uit? Bedenk eerst welke vraag je wilt beantwoorden met je experiment en wat je daarvoor nodig hebt. Kun je terecht op je eigen school voor het uitvoeren van je experiment of heb je daarvoor een andere locatie nodig? Ga je werken met gevaarlijke stoffen? Een goede voorbereiding is belangrijk. Overleg met je begeleidende leraar hoe je de proef het beste aanpakt. 2. Enquête Een enquête: Is een lijst met vragen, die schriftelijk of telefonisch afgenomen kan worden Geeft je een beeld van de meningen die mensen hebben over een onderwerp Geeft je de mogelijkheid om vragen te stellen aan een groep mensen (de deelnemers noemen we respondenten) over hun gedrag (hoe vaak gaat u naar de bioscoop?), hun voorkeuren (welke politieke partij heeft u bij de laatste verkiezingen gestemd?), eigenschappen (IQ) 10 en gevoelens Is vaak anoniem. Dan durven mensen eerlijke antwoord te geven Moet onder zoveel mogelijk mensen afgenomen worden (minimaal 20, liever 50 mensen) Is opgebouwd uit een aantal thema's Handige tip: Zorg ervoor dat je enquête niet te lang duurt, anders loop je het risico dat mensen geen tijd voor je hebben of dat ze halverwege afhaken. Het invullen mag maximaal een kwartier duren. Thema's enquête Stel dat jouw onderzoek gaat over privacy op het internet. Je wilt een aantal dingen weten, zoals: algemene dingen over de persoon zelf; zetten zij weleens iets online; nemen ze maatregelen om hun privacy te beschermen en weten zij hoelang informatie op internet blijft staan? Aan de hand daarvan maak je thema s, waar je de vragen onder zet. In dit geval heb je dus de volgende thema s: Algemene informatie: zoals leeftijd en studie Online aanwezigheid: gebruik van Facebook, Twitter, Flickr etc. Privacymaatregelen: hebben ze bijvoorbeeld sommige foto s afgeschermd of is alles openbaar? Kennis over online aanwezigheid Online enquêtes Er zijn ook online tools waarmee je enquêtes kunt uitvoeren. Je kunt hier je eigen enquête digitaal vormgeven en en naar je respondenten. De resultaten worden direct online opgeslagen en kunnen in tabellen en grafieken weergegeven worden. Hoe maak ik een goede vragenlijst? Formuleer vragen aan de hand van je onderzoeksvraag Welke informatie heb jij nodig om jouw onderzoeksvraag te beantwoorden? Houd je vragen kort en neutraal Check of je vragen duidelijk zijn Laat ze vooraf lezen door iemand die niets met je onderzoek te maken heeft. Snappen zij wat 11 je wilt vragen? Maak zoveel mogelijk gesloten vragen Dat zijn vragen die je met ja of nee kunt beantwoorden. Het zijn de vragen die je met multiple choice beantwoordt. Bijvoorbeeld, wat is uw geslacht? Omdat de antwoordmogelijkheden beperkt zijn, is een enquête makkelijker te verwerken Zorg dat de resultaten ook echt anoniem zijn. Vraag dus niet om bijvoorbeeld namen en adressen. Heeft iemand toch zijn naam erop gezet? Streep die dan door, zodat niemand anders dan jij weet van wie welke antwoorden zijn 3. Interview Interviewen is het gericht stellen van vragen om informatie te krijgen. Een interview lijkt een beetje op een enquête. Het voordeel is dat je bij een interview kan doorvragen. Waaruit bestaat een interview? Een interview bestaat uit 3 delen: opening, vragen en afronding. Opening Tijdens de opening stel je de geïnterviewde op zijn/haar gemak. Je geeft een korte beschrijving van je onderzoek, vertelt wat de hoofdlijnen zijn van het interview en geeft nog eventuele praktische informatie zoals de duur van het interview en waar de proefpersonen de resultaten kunnen teruglezen. Vragen Hierna begin je met de vragen. De voorbereide vragen vormen een leidraad. Soms geeft iemand maar een heel kort antwoord of geeft hij/zij een onduidelijk antwoord. Op zo n moment kun je doorvragen. Hierdoor kun je af en toe afwijken van je vragenlijst, maar dat is helemaal niet erg. Bedenk wel steeds of je antwoord krijgt op al je vragen. Afronding Zodra je al je antwoorden hebt, kun je het gesprek afronden. Vat de informatie samen, zodat je zeker weet dat alles duidelijk is. Vraag aan de geïnterviewde of hij/zij nog vragen heeft en bedank de geïnterviewde voor zijn/haar tijd. Handige tip: Bereid je goed voor. Schrijf de vragen die je wilt stellen op en zorg voor pen, papier en/of opnamemateriaal. Aan de rechterkant vind je een checklist met punten waar je op moet letten tijdens een interview. 12 4. Observatie Bij een observatie bekijk en analyseer je het gedrag van je proefpersonen. Het gaat hier niet alleen om wat diegene zegt, maar ook hoe zijn houding is en wat zijn lichaamstaal zegt. Je doet bijvoorbeeld onderzoek naar een hulpmiddel dat blinde mensen helpt om te internetten. Tijdens je observatie: Ga je kijken of het lukt voor een blind persoon om te internetten met het hulpmiddel Observeer je zo objectief mogelijk, het gaat om de feiten. Registreer aantallen (frequenties, duur) van bepaald gedrag Vermijd je subjectieve aanduidingen als verdrietig als iemand huilt. Iemand kan ook huilen van woede of machteloosheid Handige Tip: Maak een observatieformulier zodat je je observaties gemakkelijk kunt documenteren. Belangrijkste hulpmiddelen observatie Bij observeren zijn jouw zintuigen je belangrijkste hulpmiddelen: Kijken Observeren doe je door te kijken. Je kunt bijvoorbeeld bekijken op welke volgorde een hond zijn poten neerzet tijdens het rennen, maar je kunt ook het gedrag van mensen observeren. Gedrag hoeft niet één enkele handeling te betekenen. Als een persoon aan het praten is doet hij/zij vaak ook veel onbewuste handelingen. Dit noemen we non-verbale communicatie. Het is belangrijk om deze non-verbale communicatie te observeren en te noteren, omdat dit gedrag wel eens in strijd is met wat een persoon daadwerkelijk zegt. Zo knikken mensen soms onbewust nee of draaien ze met hun ogen terwijl ze ja zeggen. Luisteren Je kunt luisteren naar geluiden in de omgeving, of naar mensen die praten. Luister hierbij niet alleen naar wat mensen zeggen, maar ook naar de manier waarop iemand iets zegt. Praat iemand zacht of hard? Hoog of laag? Kom dit overeen met de lichaamstaal die je observeert? Soms praat iemand hard, maar dat betekent niet altijd dat hij of zij boos is. Voelen Je kunt ook observeren door dingen te voelen, zoals een fysiotherapeut met zijn handen de 13 soepelheid van je spieren voelt. Dit komt echter niet in veel beroepen voor. Een lastig aspect van voelen is dat gevoel niet altijd objectief is. Als je je eigen gevoel gebruikt in een observatie, zet dit dan duidelijk in je profielwerkstuk. 5. Bronnenonderzoek Bronnenonderzoek is een vorm van onderzoek waarbij je verschillende informatiebronnen zoals kranten, boeken en onderzoeksartikelen raadpleegt om het antwoord te vinden op je onderzoeksvraag. Bronnen kun je onder andere vinden via internet en bibliotheek. Hoe doe je bronnenonderzoek? 1 Trefwoorden bepalen Begin je zoektocht bij gemakkelijk toegankelijke informatiebronnen, zoals het internet of schoolboeken. Verzamel in het begin zo veel mogelijk trefwoorden rond een onderwerp. Zoek in de mediatheek en in de openbare bibliotheek, in documentatiemappen, knipselkranten en naslagwerken. 2 Bronnen zoeken Een goede methode om bronnen te zoeken is te starten met een bekend en veel gelezen boek of artikel. Ook internet biedt veel informatie. Zoek gericht met de juiste trefwoorden om de gewenste informatie te vinden. Let hierbij op de betrouwbaarheid van de informatie die je vindt! 3 Bronnen valideren Waar je rekening mee moet houden tijdens je bronnenonderzoek is dat niet alle bronnen die je vindt juiste informatie bevatten. Vooral op internet staat een hoop onzin, dus kijk hiermee uit! 4 Analyseren Heb je een aantal goede bronnen gevonden? Kijk dan of je genoeg informatie hebt om je onderzoeksvraag te beantwoorden. Heb je niet genoeg informatie, of zijn je bronnen toch niet betrouwbaar genoeg? Begin dan weer bij stap 1 en ga op zoek naar nieuwe bronnen tot je genoeg informatie hebt gevonden! 14 Voorbeeld voor de uitwerking Als je alle gegevens verzameld hebt, is het tijd voor de fase waarin alles samenkomt: het uitwerken van je onderzoeksresultaten. Je vindt hier een omschrijving van de soorten onderzoek en een voorbeeld. Uitwerking in 3 stappen Beantwoord je deelvragen Dit doe je met behulp van je kwantitatieve en/of kwalitatieve resultaten. Trek conclusies Nu je je gegevens hebt gestructureerd en antwoord op je deelvragen hebt, kun je je conclusies trekken, oftewel je hoofdvraag beantwoorden. Dit is voornamelijk een tekstuele uitwerking, die je mogelijk kunt ondersteunen met afbeeldingen. Formuleer je conclusies zo objectief mogelijk. Iedere leerling zou op basis van jouw onderzoek dezelfde conclusies moeten trekken. Klopt jouw hypothese Ga na of jouw conclusie hiermee in overeenstemming is. De enige mogelijke uitkomsten zijn: de hypothese is juist of de hypothese is onjuist. Is je hypothese onjuist gebleken? Probeer hiervoor dan een verklaring te vinden. Je kunt een nieuwe hypothese opstellen of toch de oorspronkelijke laten staan. Vertel altijd waarom je er zo over denkt. Handige tip: Stap 3 hoeft natuurlijk alleen als je vooraf een hypothese hebt geformuleerd. Dat is niet verplicht! Hoe kom ik tot een conclusie? Om conclusies uit je onderzoeksresultaten te trekken is het belangrijk om te weten of je kwalitatieve of kwantitatieve resultaten hebt. Kwantitatieve resultaten Bij kwantitatieve resultaten (enquêtes of marktonderzoek) verzamel je cijfermatige of numerieke gegevens. Dit kun je visueel weergeven in grafieken of pie charts. Wil je in 1 afbeelding een verhaal vertellen aan de hand van cijfers maak dan een infogr
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks